Småorten och landsbygdens utveckling

Konferens

Småorten och landsbygdens utveckling – samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv

Några nedslag i programmet:

  • Om landsbygdens och småorternas roll i ett samhällsbyggande. En omställning måste komma från överkonsumtion till något mer hållbart. Vilka möjligheter har landsbygden? Politik och planering för en landsbygd i förändring.
  • Vad är det som är så speciellt med att bygga och utveckla samhällen i glesbygd och landsbygd. Vilka är utmaningarna, förväntningarna och resurserna när landsbygdens samhällen ska byggas och utvecklas? Och vilka är visionerna för morgondagens landsbygd?
  • Om vikten av att inkludera lokala initiativ och civilsamhällets aktörer i en inkluderande och hållbar utveckling av landsbygdens samhälle.
  • Kommunen är förhållandevis ensam som samhällsbyggare i många landsbygdskommuner. Kapitalstarka privata investerare har ofta ett marginellt intresse av att investera på landsbygden. Hur kan kommuner investera tillsammans med andra under sådana omständigheter och styra och planera för sin infrastruktur?
  • Vem lämnar staden? Om de grupper som väljer landsbygden som arena för en ny livsstil, bland annat landsbygdsflyttare. Landsbygden ger rum åt alternativa livsstilar.
  • Jordbrukare och odlare utvecklar alternativa vägar för att nå konsumenter, ofta med inriktning mot lokal produktion. Småskaliga diversifierade jordbruken bidrar till landsbygden som plats för alternativa livsstilar.
  • Exempel på downshiftare – personer som frivilligt väljer att gå ner i inkomst för att ge utrymme åt andra dimensioner i livet; fritid, sociala relationer, kreativa idéer, företagande… ibland förenat med en ekologiskt hållbar livsstil.
  • Älvkarleby kommuns nya översiktsplan föreslår utveckling utanför prioriterade utvecklingsorter och skapar förutsättningar för en bärkraftig landsbygdsutveckling. Ett väl fungerande samspel mellan tätort och landsbygd är viktigt för att kommunen ska uppnå sin fulla potential.
  • En ny järnvägsstation ska göra Alsike Nord Etapp 2 till en hållbar, levande stadsdel där det finns mötesplatser i form av torg, parker, gårdar och gaturum för de boende. Hållbarhetsambitionerna är höga, det kräver att hållbara livsmönster främjas.
  • En Smart By använder digital teknologi och innovationer för att främja livskvalitet, resurseffektivisering, mindre miljöpåverkan m m. Den bygger vidare på sina existerande styrkor och resurser, men utvecklar också nya möjligheter.

 

Mer information och anmälan →

Välkomna!


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…