Småorten och landsbygdens utveckling

Konferens

Småorten och landsbygdens utveckling – samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv

Några nedslag i programmet:

  • Om landsbygdens och småorternas roll i ett samhällsbyggande. En omställning måste komma från överkonsumtion till något mer hållbart. Vilka möjligheter har landsbygden? Politik och planering för en landsbygd i förändring.
  • Vad är det som är så speciellt med att bygga och utveckla samhällen i glesbygd och landsbygd. Vilka är utmaningarna, förväntningarna och resurserna när landsbygdens samhällen ska byggas och utvecklas? Och vilka är visionerna för morgondagens landsbygd?
  • Om vikten av att inkludera lokala initiativ och civilsamhällets aktörer i en inkluderande och hållbar utveckling av landsbygdens samhälle.
  • Kommunen är förhållandevis ensam som samhällsbyggare i många landsbygdskommuner. Kapitalstarka privata investerare har ofta ett marginellt intresse av att investera på landsbygden. Hur kan kommuner investera tillsammans med andra under sådana omständigheter och styra och planera för sin infrastruktur?
  • Vem lämnar staden? Om de grupper som väljer landsbygden som arena för en ny livsstil, bland annat landsbygdsflyttare. Landsbygden ger rum åt alternativa livsstilar.
  • Jordbrukare och odlare utvecklar alternativa vägar för att nå konsumenter, ofta med inriktning mot lokal produktion. Småskaliga diversifierade jordbruken bidrar till landsbygden som plats för alternativa livsstilar.
  • Exempel på downshiftare – personer som frivilligt väljer att gå ner i inkomst för att ge utrymme åt andra dimensioner i livet; fritid, sociala relationer, kreativa idéer, företagande… ibland förenat med en ekologiskt hållbar livsstil.
  • Älvkarleby kommuns nya översiktsplan föreslår utveckling utanför prioriterade utvecklingsorter och skapar förutsättningar för en bärkraftig landsbygdsutveckling. Ett väl fungerande samspel mellan tätort och landsbygd är viktigt för att kommunen ska uppnå sin fulla potential.
  • En ny järnvägsstation ska göra Alsike Nord Etapp 2 till en hållbar, levande stadsdel där det finns mötesplatser i form av torg, parker, gårdar och gaturum för de boende. Hållbarhetsambitionerna är höga, det kräver att hållbara livsmönster främjas.
  • En Smart By använder digital teknologi och innovationer för att främja livskvalitet, resurseffektivisering, mindre miljöpåverkan m m. Den bygger vidare på sina existerande styrkor och resurser, men utvecklar också nya möjligheter.

 

Mer information och anmälan →

Välkomna!


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…