Småorten och landsbygdens utveckling

Konferens

Småorten och landsbygdens utveckling – samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv

Några nedslag i programmet:

  • Om landsbygdens och småorternas roll i ett samhällsbyggande. En omställning måste komma från överkonsumtion till något mer hållbart. Vilka möjligheter har landsbygden? Politik och planering för en landsbygd i förändring.
  • Vad är det som är så speciellt med att bygga och utveckla samhällen i glesbygd och landsbygd. Vilka är utmaningarna, förväntningarna och resurserna när landsbygdens samhällen ska byggas och utvecklas? Och vilka är visionerna för morgondagens landsbygd?
  • Om vikten av att inkludera lokala initiativ och civilsamhällets aktörer i en inkluderande och hållbar utveckling av landsbygdens samhälle.
  • Kommunen är förhållandevis ensam som samhällsbyggare i många landsbygdskommuner. Kapitalstarka privata investerare har ofta ett marginellt intresse av att investera på landsbygden. Hur kan kommuner investera tillsammans med andra under sådana omständigheter och styra och planera för sin infrastruktur?
  • Vem lämnar staden? Om de grupper som väljer landsbygden som arena för en ny livsstil, bland annat landsbygdsflyttare. Landsbygden ger rum åt alternativa livsstilar.
  • Jordbrukare och odlare utvecklar alternativa vägar för att nå konsumenter, ofta med inriktning mot lokal produktion. Småskaliga diversifierade jordbruken bidrar till landsbygden som plats för alternativa livsstilar.
  • Exempel på downshiftare – personer som frivilligt väljer att gå ner i inkomst för att ge utrymme åt andra dimensioner i livet; fritid, sociala relationer, kreativa idéer, företagande… ibland förenat med en ekologiskt hållbar livsstil.
  • Älvkarleby kommuns nya översiktsplan föreslår utveckling utanför prioriterade utvecklingsorter och skapar förutsättningar för en bärkraftig landsbygdsutveckling. Ett väl fungerande samspel mellan tätort och landsbygd är viktigt för att kommunen ska uppnå sin fulla potential.
  • En ny järnvägsstation ska göra Alsike Nord Etapp 2 till en hållbar, levande stadsdel där det finns mötesplatser i form av torg, parker, gårdar och gaturum för de boende. Hållbarhetsambitionerna är höga, det kräver att hållbara livsmönster främjas.
  • En Smart By använder digital teknologi och innovationer för att främja livskvalitet, resurseffektivisering, mindre miljöpåverkan m m. Den bygger vidare på sina existerande styrkor och resurser, men utvecklar också nya möjligheter.

 

Mer information och anmälan →

Välkomna!


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…