Stadsbon och landet utanför – ett samtal med tre perspektiv

Seminarium

Stadsbon och landet utanför – ett samtal med tre perspektiv Mer information
Mer information

Se inspelningar från seminariet:

Stadsbons livsvillkor är starkt förknippade med utvecklingen av odlingslandskapet, som i sin tur är avhängigt av hur stadsbon och de urbana värderingarna ser ut. Vid ett januariseminarium i Alnarp lyfter vi frågor som dessa: Hur möts jordbrukslandskapet och stadslandskapet? Hur möts jordbrukaren och stadsbon? Och hur kan dessa världar berika varandra i en nära förestående framtid, då odling och hållbarhet blir allt viktigare?

Seminariet kan förhoppningsvis ge delar av svaret på frågan om hur våra städer kan växa utan att det sker på bekostnad av landet utanför, och hur bonden kan möta den urbana människans behov och krav i en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

Mot bakgrund av diskussioner och projekt som pågår i Malmö, Göteborg och Stockholm men som också är aktuella på andra platser, diskuterar vi under dagen hur stad och land kan samverka i nya former och hur en ny landskapsestetik kan utvecklas.

Med seminariet ”Stadsbon och landet utanför – ett samtal med tre perspektiv” vill KSLA:s Kommitté för hållbar utveckling fortsätta det resonemang som påbörjades med rapporten ”Landet utanför” (KSLA-T nr 5 2009 ), och öppna för en framtåriktad diskussion om möjligheterna i mötet mellan stadsbon, bonden, odlingen, kulturlandskapet, arkitekterna och planerarna. Skriften ”Landet utanför” kan laddas ner som pdf-fil, eller beställas, på www.ksla.se.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…