Stöd som styr – men vart?

Seminarium

Stöd som styr – men vart?

Två rapporter, som analyserar effekter av jordbrukspolitiken har nyligen presenterats. I december förra året kom Konjunkturinstitutets rapport Miljö, ekonomi och politik 2014. Rapporten är mycket kritisk och hävdar att jordbruksstöden är ineffektiva och bara ger små miljöeffekter. Sedan kom en rapport från Jordbruksverket: Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har jordbruksstöden. Den kom fram till att det finns många positiva effekter av stöden i dessa avseenden. Jordbruksstöden bidrar mer till att skapa sysselsättning och öka den biologiska mångfalden än man tidigare har trott.

Kommittén för Grön Ekonomi vid KSLA är verksam under perioden 2013–2016 med syfte ”Att synliggöra de gröna näringarnas strategiska och positiva roll för framväxten av en grön ekonomi och för Sveriges utveckling”Under 2015 arbetar kommittén specifikt med att undersöka hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) påverkar jordbrukets möjligheter att bidra till framväxten av en biobaserad ekonomi. De två nya rapporterna ger viktiga bidrag till den fortsatta diskussionen om den gemensamma jordbrukspolitiken och underlag för arbetet med reformförslag inför nästa programperiod för CAP.

Seminariet sätter frågan om stödens framtida utveckling i fokus och tar sin utgångspunkt i de två rapporterna och en diskussion kring de olika slutsatser man kommit till.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan