Stöd som styr – men vart?

Seminarium

Stöd som styr – men vart?

Två rapporter, som analyserar effekter av jordbrukspolitiken har nyligen presenterats. I december förra året kom Konjunkturinstitutets rapport Miljö, ekonomi och politik 2014. Rapporten är mycket kritisk och hävdar att jordbruksstöden är ineffektiva och bara ger små miljöeffekter. Sedan kom en rapport från Jordbruksverket: Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har jordbruksstöden. Den kom fram till att det finns många positiva effekter av stöden i dessa avseenden. Jordbruksstöden bidrar mer till att skapa sysselsättning och öka den biologiska mångfalden än man tidigare har trott.

Kommittén för Grön Ekonomi vid KSLA är verksam under perioden 2013–2016 med syfte ”Att synliggöra de gröna näringarnas strategiska och positiva roll för framväxten av en grön ekonomi och för Sveriges utveckling”Under 2015 arbetar kommittén specifikt med att undersöka hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) påverkar jordbrukets möjligheter att bidra till framväxten av en biobaserad ekonomi. De två nya rapporterna ger viktiga bidrag till den fortsatta diskussionen om den gemensamma jordbrukspolitiken och underlag för arbetet med reformförslag inför nästa programperiod för CAP.

Seminariet sätter frågan om stödens framtida utveckling i fokus och tar sin utgångspunkt i de två rapporterna och en diskussion kring de olika slutsatser man kommit till.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…