Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk – åtgärder som lantbrukarna själva inte har inflytande över

Seminarium

Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk – åtgärder som lantbrukarna själva inte har inflytande över Mer information
Mer information

Produktionen i svenskt jordbruk har minskat under en följd av år. Men det finns en tydlig vilja båda i branschen själv och från myndigheter att vända denna utveckling. Arbete för att utröna vilka orsaker som har drivit på denna minskning pågår inom KSLA:s Kommitté för lönsam uthållig primärproduktion (LUPP) och den behöver ytterligare input i diskussionen för strategiarbetet.

Detta seminarium har till syfte att belysa frågeställningen ur ett strategiskt makroperspektiv. Med makroperspektiv kan menas hur aggregerade storheter hänger samman och påverkar varandra. Makroperspektivet innebär inriktning mot sådana faktorer som lantbrukarna inte kan påverka. Den strategiska horisonten är tre år och längre, men lägger grunden för utveckling under de kommande decennierna.

Målbilden för dagen är att identifiera de områden som vi i Sverige behöver arbeta vidare med och som stimulerar en positiv tillväxt av det svenska lantbruket. Det fokus som diskussionen ska ha är vad olika aktörer kan påverka för att skapa denna positiva förändring. En viktig avgränsning är att dagens diskussion inte ska handla om förändringar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), utan istället om hur ansvaret ska definieras för olika aktörer. De aktörer som närmast är aktuella är jordbruksnäringen själv, kunskapsutveckling och kunskapsförmedling (forskning, utveckling och rådgivning), samt annan politik än CAP.

Välkommen!

Program

Moderator   Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket och medlem i LUPP-kommittén

9.30 Samling, kaffe/te
9.50 Välkommen
Åke Barklund Akademisekreterare och VD, KSLA
10.00 Inledning
Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket
10.10 Innovation för tillväxt
Sara Johansson, Ek. dr., Jordbruksverket och Internationella handelshögskolan i Jönköping
10.40 Svenskt forskningsläge och dess effektivitet
Mikael Kruhsberg, VD, Macklean strategiutveckling
11.10 Paus
11.20 
11.40
Myndigheternas roll för tillväxt och högnivågruppens arbete
Harald Svensson, chefsekonom, JordbruksverketNäringens ansvar för tillväxt
Bengt Persson, ledamot, LRFs Riksförbundsstyrelse
12.00 Diskussion
12.30 Vem tar ansvar? Hur går arbetet vidare?
13.00 Avslutning och lunch 

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…