Svensk forskarkompetens för långsiktigt hållbar global matförsörjning

Seminarium

Svensk forskarkompetens för långsiktigt hållbar global matförsörjning Mer information

Per Rudebjers m fl rapport ”Sverige och CGIAR: Finansiellt stöd, forskningssamarbete och utveckling av resursbasen” finns även här på SIANI:s hemsida →.

Svensk forskarkompetens för långsiktigt hållbar global matförsörjning

Hur kan Sverige skapa, underhålla och använda en svensk resursbas för ökat internationellt engagemang för hållbar global utveckling inom matförsörjning, lantbruk och miljö?

Säkrad global livsmedelsförsörjning för alla är en kritisk framtida utmaning. En ökande befolkningsmängd och nya konsumtionsmönster gör att ofta redan överexploaterade eller felaktigt nyttjade naturresurser och ekosystem kommer under ökat tryck. Den globala ”matkrisen” 2007/2008 tydliggjorde ett alltmer globaliserat ”matsystem” och ett ökande ömsesidigt beroende, både vad gäller produktion och försörjning.

De två senaste globala överenskommelserna, Agenda 2030 och Parisavtalet, har flyttat agendan till ett bredare globalt systemtänkande där alla länder avses ta sitt ansvar för att tillsammans bidra till och uppnå hållbar utveckling. Lantbruket ses återigen som en inte fullt utnyttjad potential och viktig komponent för att uppnå hållbar och fattigdomsminskande utveckling i många utvecklingsländer.

Svensk forskarkompetens kan bidra och svara mot nya krav för global expertis

  • Sverige vill påverka den globala agendan, och bidra till ett mer hållbart och rättvist globalt matförsörjningssystem.
  • Sverige är ett av de mest aktiva länderna för att stötta utvecklingsländer, både bilateralt och via globala initiativ, som FN, och Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR).

Potentialen för den svenska resursbasen med forskarkompetens inom lantbrukssektorn har inte nyttjats till fullo de senaste årtiondena, både med avseende på utveckling och hur den använts. Att kunna påverka den globala debatten kräver internationellt deltagande och inflytande av svensk expertis, det vill säga en bred och aktiv svensk resursbas. Om Sverige vill öka sitt inflytande så måste den svenska expertisen ges möjlighet att tillägna sig relevant kunskap och erfarenhet av frågor rörande global utveckling. Att stärka denna svenska forskningskompetens kräver ett stöd som ger riktning, volym och kontinuitet över tid.

Detta seminarium avser att diskutera Sveriges framtida roll i den globala agendan för en långsiktigt hållbar global matförsörjning och ett hållbart lantbruk. Forskare, finansiärer, regerings-representanter och andra aktörer i Sverige diskuterar hur vår roll ser ut idag, vår potential och hur vi kan stärka den svenska resursbasen och Sveriges inflytande på den globala agendan för ett hållbart matförsörjningssystem.

Program finns i pdf:n ovan.

 


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…