Svensk och internationell markanvändning

Seminarium

Svensk och internationell markanvändning Mer information
Mer information

Se konferensen på film här!

Under senare år har behovet att producera mer mat, fiber, bioenergi och foder getts ett ökat internationellt fokus. Orsakerna till detta är flera, bl. a. ökande befolkning, ändrade konsumtionsvanor till följd av ökat välstånd, snabb urbanisering med nya vägar och bebyggelse, återkommande tork- och översvämningskatastrofer och ökad volatilitet gällande livsmedels- och energipriserna. 

Produktionen av mat, fiber, bioenergi och foder har en sak gemensamt, de är alla beroende av fotosyntesen och av den anledningen beroende av mark för att kunna producera dessa produkter. Konkurrensen mellan grödorna skärps. Hur skall vi behålla de bördiga markerna i biologisk produktion och huruvida det finns ytterligare arealer av odlingsvärd mark att ta i anspråk har blivit heta frågor under senare år. 

 Akademien har under året bedrivit en avdelningsövergripande verksamhet med fokus på frågor som rör mark och markanvändning såväl nationellt som internationellt. En intressant sammanställning av aktiviteterna på detta tema kommer att presenteras i samband med akademisammankomsten den 8 december. 

Program

Moderator Peter Edling, Agr.dr., ledamot av KSLA

11.3012.30 Lunch i Oscars källareVälkommen
Åke Barklund Akademisekreterare och VD, KSLA
12.35 Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900
Ulf Jansson, Fil.dr., Kulturgeografiska inst., Stockholms universitet
13.00 Frågestund.
13.15 Hotet mot den odlade jorden
Ann Norderhaug, Fil.dr., ledamot av KSLA
13.45 Frågestund.
14.00 Globala utmaningar inom markanvändningen
Fredrik Ingemarson, Skog.dr., sekr. SIFI  
14.30 Diskussion och sammanfattning
15.00 Avslutning
Kaffe/te i Oscars källare 

 


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…