Svenska jordmåner & invigning av permanent markprofilutställning på KSLA.

Seminarium

Svenska jordmåner & invigning av permanent markprofilutställning på KSLA. Mer information
Mer information

Marken vi odlar, bygger på eller på annat sätt nyttjar är bokstavligt och bildligt basen för vår civilisation. Marken producerar varje år med solens hjälp livsmedel, trävaror, papper och energi till gagn för landets ekonomi, sysselsättning och välstånd.

Kunskap om marken är nödvändig för ett uthålligt bruk av mark- och vattenresurserna, för att kunna bedriva en uthållig produktion av grödor och skog och för att förstå och åtgärda miljöproblem såsom föroreningar av mark och vatten, erosion och klimatförändringar.

KSLA har de senaste åren vid flera tillfällen tagit upp frågor om markanvändning vid seminarier och sammankomster. Bland annat har exploateringen av odlingsmark uppmärksammats. KSLA vill med detta seminarium understryka markens fundamentala betydelse för uthållig produktion inom de gröna näringarna.

Vid seminariet kommer KSLA:s permanenta utställning av markprofiler att invigas. Utställningen består av fyra markprofiler från jordbruksmark och tre från skogsmark.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…