Sveriges framtida elförsörjning

Rundabordsmöte

Sveriges framtida elförsörjning Mer information

Endast för särskilt inbjudna

Sveriges framtida elförsörjning

Syftet med dagen är att belysa vägval för Sveriges kommande investeringar i ny elproduktion.

Tanken är att genomföra samtal med kvalificerade deltagare som företräder olika intressen. Detta för att få en allsidig genomgång av möjligheter.

En trygg och ekonomiskt konkurrenskraftig elproduktion/tillförsel är viktig för prisbildning på el och därmed för industrins konkurrenskraft. Samtidigt utgör elproduktion en intressant marknad för stora, och i ökande utsträckning även mindre, företag.

Den förnybara energins intåg medför generellt att mer av intäkterna från elproduktionen går till lokala intressenter, inte minst företagare inom de areella näringarna. Redan idag uppgår den förnybara elproduktionen baserad på biomassa och vindkraft till ca 20–25 TWh. Det täcker en betydande andel av Sveriges elbehov.

En given fråga är hur stor den framtida potentialen hos biokraft/vindkraft och eventuella nya källor som el från solpaneler kan tänkas vara. Det är intressant även i ett systemperspektiv att belysa möjligheterna att upprätthålla eltillförseln om exempelvis en stor reaktor av någon anledning inte kan leverera el under den kallaste delen av året, alternativt om vindkraftverk blir stående under perioder med dåliga vindförhållanden.

En bedömning av elbehovets utveckling är som alla framtidsbedömningar svår att göra. Frågan är hur träffsäker man idag behöver vara om den framtida utvecklingen.

KSLA:s Kommitté för energifrågor har tagit fram en publikation med rubriken Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution som ingår i KSLA:s tidskriftsserie. I den beskrivs den förnybara energins utveckling i Sverige, inklusive elproduktionen, fram till idag. Kommittén för energifrågor anser att det har skett en remarkabel utveckling och menar också att det finns mer att hämta om man väljer denna väg.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…