Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord

Seminarium

Uppbyggnaden av Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord – är vår beredskap god och är Finlands sak vår? Arbetet med uppbyggnaden av en ökad robusthet för livsmedelsberedskapen från jord till bord har påbörjats som en del i att stärka det svenska totalförsvaret.


Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord Mer information
Mer information

Den omfattande torkan under 2018 och den pågående pandemin har förstärkt den allmänna diskussionen rörande den svenska förmågan inom livsmedelsområdet. Berörda myndigheter har erhållit regeringsuppdrag som syftar till att stärka förmågorna inom försörjningsområdet.

Mycket pekar på att näringslivet i hela värdekedjan kommer att få en betydelsefull roll i det operativa genomförandet av att skapa en ökad robusthet mot olika slags kriser. I den pågående diskussionen lyfts ofta den finska livsmedelsförsörjningsorganisationen upp som ett framstående exempel.

KSLA bjuder in till en digital sammankomst för att fördjupa diskussionen kring det pågående arbetet med aktörer från politiken, myndigheter, näringsliv samt med en jämförelse rörande det finska exemplet.


Moderator: Martin Allard.

Hybridseminarium med talare och en del åhörare på plats hos Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B samt digital sändning.

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…