Upplevelsevärden – en affärsmöjlighet för skogsägare?

Rundabordsmöte

Upplevelsevärden – en affärsmöjlighet för skogsägare? Mer information
Mer information
Endast för särskilt inbjudna.

Upplevelsevärden – en affärsmöjlighet för skogsägare?

KSLA:s kommitté för skogens ekosystemtjänster bjuder in till ett rundabordssamtal om affärsmöjligheter för skogsägare kopplat till upplevelsevärden.

Skogens upplevelsevärden värderas ofta högt. Trevliga skogar nära bostäder höjer värdet på bostäderna. Kommuner avstår skogsbruksinkomster från sitt skogsinnehav för att gynna friluftsvärden och turismföretagare ser större möjlighet till affärer vid en anpassad skogsskötsel.

Det samhällsekonomiska upplevelsevärdet av en skog med högt besökstryck kan vara lika stort som virkesvärdet, men det är svårt att beakta för den enskilda skogsägaren som idag bara kan få intäkter för virkesproduktionen. Däremot kan andra, som naturturismföretagare, hotell, reseföretag och bostadsbolag, kapitalisera på det värdet. Om vi vill att markägare ska prioritera andra värden än skogsbruk behöver vi kanske utveckla affärsmodeller där också höga upplevelsevärden kan bli en ekonomisk tillgång för markägaren.

Skogsbruket hjälper till att tillgängliggöra naturen genom att bidra till levande lokalsamhällen i glesbygden, genom skogsbilvägar m.m. Men skogsbruket kan också förändra förutsättningarna för naturturism och friluftsliv. Därför är det viktigt med dialog, samarbete och möjligheter till överenskommelser. Frågan är om upplevelsevärdena även kan komma skogsägarna till del? Om skogsägare kunde se en lönsamhet i ett anpassat brukande skulle kanske skogen i större utsträckning skötas på ett sätt som tillgodoser andra intressen än virkesproduktionen.

Hur affärsmodeller för skogliga upplevelsevärden kan utvecklas, och om sådana är önskvärda, är fokus för samtalet.


Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden?

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad händer om det inte finns några arvingar? Vilket stöd behöver unga för att våga och för att lyckas?

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur…

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv – forskare och praktiker bidrar med råd och erfarenheter.

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv –…

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt inbjudna.

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt…