Upplevelsevärden – en affärsmöjlighet för skogsägare?

Rundabordsmöte

Upplevelsevärden – en affärsmöjlighet för skogsägare? Mer information
Mer information
Endast för särskilt inbjudna.

Upplevelsevärden – en affärsmöjlighet för skogsägare?

KSLA:s kommitté för skogens ekosystemtjänster bjuder in till ett rundabordssamtal om affärsmöjligheter för skogsägare kopplat till upplevelsevärden.

Skogens upplevelsevärden värderas ofta högt. Trevliga skogar nära bostäder höjer värdet på bostäderna. Kommuner avstår skogsbruksinkomster från sitt skogsinnehav för att gynna friluftsvärden och turismföretagare ser större möjlighet till affärer vid en anpassad skogsskötsel.

Det samhällsekonomiska upplevelsevärdet av en skog med högt besökstryck kan vara lika stort som virkesvärdet, men det är svårt att beakta för den enskilda skogsägaren som idag bara kan få intäkter för virkesproduktionen. Däremot kan andra, som naturturismföretagare, hotell, reseföretag och bostadsbolag, kapitalisera på det värdet. Om vi vill att markägare ska prioritera andra värden än skogsbruk behöver vi kanske utveckla affärsmodeller där också höga upplevelsevärden kan bli en ekonomisk tillgång för markägaren.

Skogsbruket hjälper till att tillgängliggöra naturen genom att bidra till levande lokalsamhällen i glesbygden, genom skogsbilvägar m.m. Men skogsbruket kan också förändra förutsättningarna för naturturism och friluftsliv. Därför är det viktigt med dialog, samarbete och möjligheter till överenskommelser. Frågan är om upplevelsevärdena även kan komma skogsägarna till del? Om skogsägare kunde se en lönsamhet i ett anpassat brukande skulle kanske skogen i större utsträckning skötas på ett sätt som tillgodoser andra intressen än virkesproduktionen.

Hur affärsmodeller för skogliga upplevelsevärden kan utvecklas, och om sådana är önskvärda, är fokus för samtalet.


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…