Uthållig vinst i lantbruket- internationell jämförelse 2.0

Seminarium

Uthållig vinst i lantbruket- internationell jämförelse 2.0 Mer information

Uthållig vinst i lantbruket- internationell jämförelse 2.0

För nästan exakt två år sedan genomförde KSLA:s Kommitté för lönsam uthållig primärproduktion (LUPP) en workshop med syfte att:

  • Skapa en samsyn om begreppet vinst och hur vi använder det.
  • Diskutera hur vi ser på vinstmarginal och hur stor denna behöver vara.
  • Kunna prata samma språk när det gäller lönsamhet och vinst.

Ett trettiotal representanter från banker, rådgivnings- och branschorganisationer samt Jordbruksverket deltog och diskuterade frågeställningen. En central del av workshopen var att definiera ett vinstbegrepp. Mötet enades om följande vinstbegrepp:

”Vinst uppstår med ett positivt resultat efter att alla kostnader är tagna och det blir ett överskott som bygger upp det egna kapitalet. Saknas positiv vinst ökar skulderna.”

En strävan bör vara att uppnå 5 % vinstmarginal (vinst delat med omsättning). Detta för att klara:

  • intäktsvariationer (att klara cykler);
  • att bygga upp en likviditets- och resultatbuffert;
  • att skapa stabilitet i företaget (vinstnivå 0 % = ej stabilt och hållbart företag).

LUPP-kommittén har sett att det finns ett behov att följa upp utvecklingen i det svenska lantbruket, men även ställa den i en internationell jämförelse. I detta seminarium jämförs svenskt lantbruk med det som finns i Danmark och England.

Det intressanta med dessa länder är

  1. att lantbruket i Danmark har stora problem med hög skuldsättning, vilket påverkar vinstutvecklingen, och
  2. att engelskt lantbruk har som tradition att vara lågt skuldsatt – men hur konkurrenskraftigt är det?

Svenskt lantbruk kanske kan sägas vara ett mellanting mellan dessa länders, men hur är det ställt med lönsamheten, vinstnivån och konkurrenskraften? Och vilken strategi tänker man sig ha i de olika länderna i framtiden för att uppnå uthållig vinst och lönsamhet? Detta ska seminariet ge en indikation om.

 Länkar till samtliga presentationer

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…