Vad är vilt – vad är tamt?

Seminarium

Vad är vilt – vad är tamt? Mer information
Mer information

Filminspelning:
Förmiddag

Eftermiddag

Vad är vilt – vad är tamt? Vad är jakt – vad är slakt?

Detta seminarium behandlar frågan om avlivning av vilt (jakt eller slakt) i hägn men också frågan om bedömning av till vilken grupp (vilda eller tama djur) vissa djurslag inom hägn ska räknas och det berör flera myndigheter.

Naturvårdsverket ansvarar för föreskrifter som gäller viltförvaltning inklusive jakt, Jordbruksverket ansvarar för djurskydd vid hållande och slakt av vilt i hägn och Livsmedelsverket ansvarar för besiktning inför och efter slakt. Vidare har även länsstyrelserna ett godkännande- och kontrollansvar beträffande djurskyddet för hägn. Området styrs till stora delar via EU-förordningar, och de svenska föreskrifterna vilar på EU-lagstiftning.

Bestämmelserna är idag inte samstämmiga i alla delar, och det finns exempel där bestämmelserna har hamnat i direkt motsatsförhållande till varandra (t.ex. djurskydd i samband med slakt). Vilka bestämmelser ska ges företräde när den typen av krockar uppstår? Det är därför angeläget att belysa dessa frågor och på sikt behöver lagstiftningen sannolikt att ses över. Även konsumentperspektivet tas upp.

Detta är ett samarrangemang mellan Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW) vid SLU och KSLA.

Anmälningsavgift: 250 kr, akademiledamöter 150 kr

 

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.