Vad vet vi om våra vilda gäss?

Seminarium

Vad vet vi om våra vilda gäss? Forskning och förvaltning

I Sverige har vi på tre årtionden gått från en situation då de flesta gåsarter var tillbakaträngda till historiskt låga populationsnivåer och i behov av hjälp, till att vissa arter blivit så talrika att det skapar påtagliga konflikter med människan. Gåsbete orsakar jordbruket omfattande kostnader och anses ha stor påverkan på växtligheten i vissa sjöar. De talrika gässen flyttar även avsevärda mängder växtnäringsämnen från jordbruksmark till våtmarker, och det finns oro för att de kan sprida sjukdomar som också kan drabba människan.

Parallellt med den ökande konflikten mellan gäss och samhälle (även i våra grannländer och i Nordamerika) har vissa gåspopulationer svaga stammar och är därför i fortsatt behov av hjälp. De inblandade arterna är många, de har olika status och uppträder i åtskilliga länder under sin årliga cykel. Gässen bidrar även med åtskilliga ekosystemtjänster; de håller exempelvis strandängar öppna genom bete och är en ypperlig men tämligen outnyttjad resurs i form av viltkött.

Att utveckla en långsiktigt hållbar, kunskapsbaserad förvaltning av våra vilda gäss, med balans mellan nyttjande och potentiell skadeverkan, är därför en vetenskaplig utmaning som ligger i samhällets intresse.

Syfte: Att samla den vetenskapliga och förvaltningsinriktade kompetensen för att ge en aktuell bild av samsyn, konflikter, kunskapsbrist och möjligheter inom svensk gåsforskning.

Hela programmet finns presenterat i ovanstående PDF-inbjudan.
.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…