Vägar till ett hållbart torvbruk – strategier och behov av kunskap

Konferens

Konferens för särskilt inbjudna.
Frågor som sammanhänger med hållbar utveckling är alltmer aktuella särskilt när det gäller energi. Det gäller bl.a. hushållning med naturresursen torv. Det finns ett flertal olika konkurrerande intressen om torvmetodens långsiktiga förvaltning. Inom EU diskuteras för närvarande kriterier för biobränslen och inom ramen för International Peat Society (IPS) har särskilda riktlinjer utarbetats och förankrats rörande ansvarigt torvbruk. Denna konferens är en uppföljning av det seminarium som KSLA och Torvkongressen 2012 arrangerade i december 2010 och fokuseras på hur ett hållbart torvbruk kan utformas samt vilka kriterier och ytterligare kunskaper som krävs för att säkerställa ett ansvarsfullt torvbruk.

  • Vad gränssätter ett hållbart torvbruk?
  • Hur preciseras kriterier för ett sådant torvbruk?
  • Vilken ytterligare kunskap krävs för att säkerställa ett sådant torvbruk?

Konferensen berör ett flertal olika samhällsintressen som klimat, biologisk mångfald, vattenfrågor etc. och avsikten är att samlat diskutera detta ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi inleder konferensen med en presentation av olika frågeställningar och kunskapsområden som berör hållbart torvbruk. Sedan genomför vi grupparbeten om olika aspekter av torvbruket varefter vi avslutningsvis diskuterar vad som gränssätter och vad som krävs i form av ytterligare kunskap för att säkerställa ett sådant torvbruk.

Konferensen riktar sig till ett antal särskilt inbjudna för att anpassas till de grupparbeten som planeras.

Konferensen genomförs gemensamt mellan KSLA och 14th International Peat Congress Stockholm 2012.
För mer information 

Sista anmälningsdag 16  augusti.

Program

09.30  Välkomsthälsning
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD  

09.35 IPS världskongress om torv och torvmarker i Stockholm 2012 
Björn Hånell, ordf. i torvkongressen 2012

09.50 Torv ur ett regionalt och lokalt perspektiv
Seved Lycksell, Skellefteå Kraft AB

10.05 Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling
Magnus Brandel, projektledare STPF

 10.20 Paus

10.40 Kongressens tema Peatlands In Balance från ett forskningsperspektiv
Tord Magnusson, ordföranden i torvkongressens vetenskapliga kommitté  

11.00 Miljömål för myllrande våtmarker
Jenny Lonnstad, Naturvårdsverket 

11.15  Biologisk mångfald och torv – hur undviker vi konflikter och konkurrens
Johnny de Jong, SLU CBM 

11.30 Torv och klimat
Mats Olsson, SLU  

11.45  Torven ur ett vattenperspektiv
Lars Lundin, SLU  

12.00 Lunch

13.00 Grupparbeten
En kort introduktion och sedan tar grupparbetena vid.

De olika arbetsgrupperna får i uppgift att belysa hur ett hållbart torvbruk kan utformas och även belysa behovet av kompletterande kunskap för att tillgodose detta.

Arbetsgrupp 1
Användning av torv – hur torv används för energiändamål på mest effektiva och hållbara sätt.
Ordförande: Hans Nordström

Arbetsgrupp 2 Val av torvmark – utformning av kriterier för avvägning mellan påverkade och opåverkade torvmarker.
Ordförande: Susanna Toller, Ecoloop AB 

Arbetsgrupp 3 Planering och prövning av torvtäkt – frågeställningar:

  • MKB-processen
  • Tolkning av begreppet värdefullt
  • Hur man hanterar vattenfrågan

Ordförande: PO Martinsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län

 Arbetsgrupp 4 Hur tillgodoses lokala intressen i processen
Avser i första hand sociala aspekter på torvbruket kopplat till sysselsättning, lokal ekonomi etc.
Ordförande: Stig Holm, Härjedalens kommun 

15.00 Presentation av grupparbeten och avslutande diskussion

17.00 Konferensen avslutas


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…