Vägval för den svenska skogssektorn – hur ska Sverige agera i det europeiska skogliga samarbetet?

Konferens

Vägval för den svenska skogssektorn – hur ska Sverige agera i det europeiska skogliga samarbetet? Mer information
Mer information

Till skillnad från jordbruket har EU ingen gemensam skogspolitik. Medlemsländernas skogar och deras brukande påverkas istället av flera EU-gemensamma initiativ inom andra politikområden som miljö, handel och landsbygdsutveckling. Men flera parallella processer pågår som kan leda till olika former av ramverk. Målet för seminariet den 26 maj är att skapa en diskussion i den svenska skogssektorn angående arbetet på den skogliga policyarenan med fokus på två aktuella processer;
a) Forest Europe, tidigare Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar (MCPFE)
b) EU-kommissionens grönbok om skydd av skog och informationssystem om skog i EU

  • Vilka aktörer har idag och i framtiden makten inom de skogliga policyprocesserna inom Europa och vilka policyprocesser behövs på Europanivå?
  • Hur bör den svenska skogssektorn agera framöver?

Professor Sten Nilsson kommer att redogöra för IIASA:s utvärdering av MCPFE-processen. Samarbetet inom MCPFE, inleddes 1990 och innefattar inte bara EU:s medlemsstater, utan även andra europeiska länder som t.ex. Ryssland. Vid den femte ministerkonferensen för skydd av Europas skogar (MCPFE) i Warszawa 2007 fördes idén fram om en legalt bindande överens-kommelse. En arbetsgrupp utreder just nu olika alternativ för en skogskonvention. Under seminariet kommer Skogsstyrelsens konsekvensanalys av Forest Europé, samt förslaget om en framtida europeisk skogskonvention att presenteras.

EU-kommissionens grönbok om skydd av skog och informationssystem om skog offentliggjordes den 1 mars 2010. Ansvarigt direktorat är Miljö. Kommissionen kommer att ordna en workshop kring grönboken den 3 juni 2010. Seminariet ingår som en del i akademiens förberedande arbete inför det webbaserade samrådsförfarandet. Skogsstyrelsens konsekvensanalyser omfattar även grönboken som parlamentsledamot Christofer Fjellner kommenterar. Dessutom ger han sin syn på den skogliga maktbalansen inom EU (enskilda stater/Kommissionen).

Internationella processer påverkar Sverige, därmed kräver sakfrågorna i själva verket ett större engagemang än endast beslut kring ett vägval. Världsnaturfonden, LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna kommer att kommentera och belysa för- och nackdelar med olika utvecklings-scenarier för Forest Europe respektive grönboken. Sverige, som dominerande skogsland och med stor skoglig kunskap, bör självklart ta en aktiv roll i internationella processer som behandlar skog och skogsbruk. Lars Olsson, departementsråd och enhetschef på Jordbruksdepartementet presenterar regeringens syn på utvecklingen innan dagen avslutas med en paneldebatt.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…