Vägval för den svenska skogssektorn – hur ska Sverige agera i det europeiska skogliga samarbetet?

Konferens

Vägval för den svenska skogssektorn – hur ska Sverige agera i det europeiska skogliga samarbetet? Mer information
Mer information

Till skillnad från jordbruket har EU ingen gemensam skogspolitik. Medlemsländernas skogar och deras brukande påverkas istället av flera EU-gemensamma initiativ inom andra politikområden som miljö, handel och landsbygdsutveckling. Men flera parallella processer pågår som kan leda till olika former av ramverk. Målet för seminariet den 26 maj är att skapa en diskussion i den svenska skogssektorn angående arbetet på den skogliga policyarenan med fokus på två aktuella processer;
a) Forest Europe, tidigare Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar (MCPFE)
b) EU-kommissionens grönbok om skydd av skog och informationssystem om skog i EU

  • Vilka aktörer har idag och i framtiden makten inom de skogliga policyprocesserna inom Europa och vilka policyprocesser behövs på Europanivå?
  • Hur bör den svenska skogssektorn agera framöver?

Professor Sten Nilsson kommer att redogöra för IIASA:s utvärdering av MCPFE-processen. Samarbetet inom MCPFE, inleddes 1990 och innefattar inte bara EU:s medlemsstater, utan även andra europeiska länder som t.ex. Ryssland. Vid den femte ministerkonferensen för skydd av Europas skogar (MCPFE) i Warszawa 2007 fördes idén fram om en legalt bindande överens-kommelse. En arbetsgrupp utreder just nu olika alternativ för en skogskonvention. Under seminariet kommer Skogsstyrelsens konsekvensanalys av Forest Europé, samt förslaget om en framtida europeisk skogskonvention att presenteras.

EU-kommissionens grönbok om skydd av skog och informationssystem om skog offentliggjordes den 1 mars 2010. Ansvarigt direktorat är Miljö. Kommissionen kommer att ordna en workshop kring grönboken den 3 juni 2010. Seminariet ingår som en del i akademiens förberedande arbete inför det webbaserade samrådsförfarandet. Skogsstyrelsens konsekvensanalyser omfattar även grönboken som parlamentsledamot Christofer Fjellner kommenterar. Dessutom ger han sin syn på den skogliga maktbalansen inom EU (enskilda stater/Kommissionen).

Internationella processer påverkar Sverige, därmed kräver sakfrågorna i själva verket ett större engagemang än endast beslut kring ett vägval. Världsnaturfonden, LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna kommer att kommentera och belysa för- och nackdelar med olika utvecklings-scenarier för Forest Europe respektive grönboken. Sverige, som dominerande skogsland och med stor skoglig kunskap, bör självklart ta en aktiv roll i internationella processer som behandlar skog och skogsbruk. Lars Olsson, departementsråd och enhetschef på Jordbruksdepartementet presenterar regeringens syn på utvecklingen innan dagen avslutas med en paneldebatt.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…