Var och hur utvecklas kunskap för morgondagens lantbruk?

Rundabordsmöte

Var och hur utvecklas kunskap för morgondagens lantbruk? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Var och hur utvecklas kunskap för morgondagens lantbruk?

Forskning och innovation är viktigt för att företagen inom de gröna näringarna ska kunna utvecklas och fortsätta att bidra till samhällsutvecklingen. Förra året genomförde KSLA, LRF och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) en workshop med syftet att diskutera hur jordbruks- och trädgårdsnäringen ska kunna ta fram en gemensam FoI-strategi för ett konkurrenskraftigt lantbruk. På workshopen medverkade bland annat representanter från skogsindustrierna och flygindustrin, vilka presenterade sina respektive forskningsstrategier. Strategierna speglade respektive närings behov och hur de möter de stora samhällsutmaningar som beskrivs i den svenska FoI-propositionen samt i EU:s ramprogram. Strategierna var framtagna på ett systematiskt sätt och föregicks av en kartläggning över vilken forskning av relevans i sammanhanget som pågår i Sverige. För att jordbruks- och trädgårdsnäringen på motsvarande sätt ska kunna bidra till ett konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige samt svara upp mot kommande FoI-propositioner och Horisont 2020 kom workshopen fram till att en gemensam FoI-strategi snarast behövs även för jordbruks- och trädgårdsnäringen. Detta arbete måste göras i samarbete mellan akademi och näring för att bli trovärdigt.

Arbetet med en strategi kan göras stegvis där nulägesbeskrivningen är ett viktigt första steg för att därmed undvika ”onödiga beställningar”. KSLA, via forskningspolitiska kommittén, har erbjudit sig att bidra till en kommande strategi genom att kartlägga pågående lantbruksrelaterad forskning vid svenska lärosäten och institut. Kartläggningen kommer även att kunna användas som underlag till den nu pågående konkurrenskraftsutredningen, där en del består av att identifiera viktiga FoI-områden.

Kartläggningen har i sin tur delats upp i två steg. Det första steget avser en kartläggning av forskning vid andra lärosäten och institut än de som traditionellt bedriver forskning för de gröna näringarna, dvs utanför SLU, SP och SVA. Huvudsyftet med rundabordssamtalet är att presentera kartläggningens första del samt diskutera och ge förslag som stärker och förbättrar det fortsatta kartläggningsarbetet.

Senare i vår kommer KSLA att bjuda in till ett andra rundabordssamtal då den färdiga kartläggningen kommer att presenteras. Huvudsyftet med detta senare möte blir att identifiera och diskutera viktiga FoI-områden utifrån resultatet från kartläggningen.