Vårexkursion Roslagen

Akademisammankomst

Vårexkursion Roslagen Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Roslagen – landskap och lantbruk i ständig förändring

Norrtälje kommun utgör en tredjedel av landytan i Stockholms län. Jord och skog har alltid varit viktiga resurser för befolkningens överlevnad och bygdens utveckling, men nu är lantbruket klämt mellan den expanderande storstaden, fritidsboende och den urbana synen på det traditionella småskaliga familjejordbruket.

Mjölkkor ersätts av hästar, betesmarker växer igen, heltidslantbruk ersätts av kombinationsföretag, som hittar nya intäkter. Många av frågorna tas upp i den regionala livsmedelsstrategin som tagits fram. Vilka möjligheter finns det och vilka är hoten?

Vi bjuder in till en mångfacetterad rundtur strax norr om huvudstaden med besök i nyckelbiotoper i skogen, i Sveriges tionde största livsmedelsbutik och med diskussioner om lokal produktion och förädling av livsmedel med länsstyrelse och lantbrukare.

Exkursionen kombineras med maj månads akademisammankomst.

För mer information och program, se PDF-inbjudan


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…