Mark och vatten i ett förändrat klimat

Seminarium

KSLAs kommitté för jordbrukets klimatanpassning bjuder in till ett seminarium om mark och vatten, de viktigaste resurserna för vår livsmedelsproduktion.

Klimatförändringarna påverkar tillgången till vatten och odlingsbar mark i hela världen, även i Sverige. Vi behöver förvalta våra mark- och vatten resurser i Sverige, så att vi kan bidra till livsmedelsförsörjningen i ett förändrat klimat. Klimatförändringarna påverkar odlingen från fältet upp till landskapsnivå. Hur främjar vi markens bördighet, och vilka anpassningsåtgärder kan man göra på åkern för att utnyttja och hantera vattnet på bästa sätt? Tillgången till lagom mängd vatten är grundläggande för all odling. Vattentillgången påverkas av åtgärder på åkern men är samtidigt beroende av vad som händer uppströms och nedströms. Därför måste vattnet betraktas i ett landskapsperspektiv med alla de intressen som finns av mark- och vattenanvändning. Hur ser fotavtrycket för vatten ut i Sverige och vad kan vi lära av andra länder? Vilka drivkrafter har olika aktörer i vattenfrågan, vad är samhällets roll och hur kan man samverka?

Seminariet avslutas med en gemensam diskussion kring klimatanpassning av jordbruket för en säkrad livsmedelsproduktion.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…