Mark och vatten i ett förändrat klimat

Seminarium

KSLAs kommitté för jordbrukets klimatanpassning bjuder in till ett seminarium om mark och vatten, de viktigaste resurserna för vår livsmedelsproduktion.

Klimatförändringarna påverkar tillgången till vatten och odlingsbar mark i hela världen, även i Sverige. Vi behöver förvalta våra mark- och vatten resurser i Sverige, så att vi kan bidra till livsmedelsförsörjningen i ett förändrat klimat. Klimatförändringarna påverkar odlingen från fältet upp till landskapsnivå. Hur främjar vi markens bördighet, och vilka anpassningsåtgärder kan man göra på åkern för att utnyttja och hantera vattnet på bästa sätt? Tillgången till lagom mängd vatten är grundläggande för all odling. Vattentillgången påverkas av åtgärder på åkern men är samtidigt beroende av vad som händer uppströms och nedströms. Därför måste vattnet betraktas i ett landskapsperspektiv med alla de intressen som finns av mark- och vattenanvändning. Hur ser fotavtrycket för vatten ut i Sverige och vad kan vi lära av andra länder? Vilka drivkrafter har olika aktörer i vattenfrågan, vad är samhällets roll och hur kan man samverka?

Seminariet avslutas med en gemensam diskussion kring klimatanpassning av jordbruket för en säkrad livsmedelsproduktion.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan