Mark och vatten i ett förändrat klimat

Seminarium

KSLAs kommitté för jordbrukets klimatanpassning bjuder in till ett seminarium om mark och vatten, de viktigaste resurserna för vår livsmedelsproduktion.

Klimatförändringarna påverkar tillgången till vatten och odlingsbar mark i hela världen, även i Sverige. Vi behöver förvalta våra mark- och vatten resurser i Sverige, så att vi kan bidra till livsmedelsförsörjningen i ett förändrat klimat. Klimatförändringarna påverkar odlingen från fältet upp till landskapsnivå. Hur främjar vi markens bördighet, och vilka anpassningsåtgärder kan man göra på åkern för att utnyttja och hantera vattnet på bästa sätt? Tillgången till lagom mängd vatten är grundläggande för all odling. Vattentillgången påverkas av åtgärder på åkern men är samtidigt beroende av vad som händer uppströms och nedströms. Därför måste vattnet betraktas i ett landskapsperspektiv med alla de intressen som finns av mark- och vattenanvändning. Hur ser fotavtrycket för vatten ut i Sverige och vad kan vi lära av andra länder? Vilka drivkrafter har olika aktörer i vattenfrågan, vad är samhällets roll och hur kan man samverka?

Seminariet avslutas med en gemensam diskussion kring klimatanpassning av jordbruket för en säkrad livsmedelsproduktion.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…