Vattendirektivets åtgärdsprogram – myndigheternas beting.

Konferens

Vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt har beslutat om Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt Förvaltningsplan inför kommande förvaltningsperiod, 2009-2015. Respektive vattendistrikt har presenterat ett knappt 40-tal åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Det handlar om att utveckla styrmedel, förbättra kunskapsunderlaget och om att införa konkreta förbättringar av vattenmiljön.

Vattenprisutredningen har presenterat sitt betänkande ”Prissatt vatten?”, där de sammanfattar befintliga system och föreslår hur Sverige i framtiden skulle kunna använda ekonomiska styrmedel för vattenvård.

Syftet med konferensen är att låta några centrala myndigheter och kommuner presentera sin syn på hur de tänker lösa sina åtgärdsbeting och vilka konsekvenser det kan få för olika aktörer. Förslagen från Vattenprisutredningen redovisas. Representanter för Svenskt Vatten och de areella näringarna ges möjlighet att kommentera åtgärdsprogrammen och prispolitiken. Mötet avslutas med en diskussion.


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…