Vattendirektivets åtgärdsprogram – myndigheternas beting.

Konferens

Vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt har beslutat om Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt Förvaltningsplan inför kommande förvaltningsperiod, 2009-2015. Respektive vattendistrikt har presenterat ett knappt 40-tal åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Det handlar om att utveckla styrmedel, förbättra kunskapsunderlaget och om att införa konkreta förbättringar av vattenmiljön.

Vattenprisutredningen har presenterat sitt betänkande ”Prissatt vatten?”, där de sammanfattar befintliga system och föreslår hur Sverige i framtiden skulle kunna använda ekonomiska styrmedel för vattenvård.

Syftet med konferensen är att låta några centrala myndigheter och kommuner presentera sin syn på hur de tänker lösa sina åtgärdsbeting och vilka konsekvenser det kan få för olika aktörer. Förslagen från Vattenprisutredningen redovisas. Representanter för Svenskt Vatten och de areella näringarna ges möjlighet att kommentera åtgärdsprogrammen och prispolitiken. Mötet avslutas med en diskussion.