Växtförädlingens betydelse för livsmedelsproduktion och markanvändning

Akademisammankomst

Växtförädlingens betydelse för livsmedelsproduktion och markanvändning Mer information
Mer information

Ledamöter i KSLA inbjuds till en intern presentation av och diskussion kring ett projekt med arbetsnamnet ”Växtnoden”.

Arbetet med projektet befinner sig i en inledande fas och syftet med detta interna möte är att erbjuda ledamöter med särskilt intresse i växtförädlingsfrågor information om projektet och möjlighet att lämna synpunkter. Det är också projektgruppens förhoppning att vi vid detta möte ska kunna fånga upp information om andra näraliggande projekt och processer och därmed skapa förutsättningar för eventuell samverkan framöver.

Bakgrund
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Sveriges utsädesförening (SUF) har genom åren arrangerat en rad seminarier och sammankomster där konsekvenserna av EU:s regelverk för genetiskt modifierade organismer har diskuterats. Regelverket begränsar växtförädlingens möjligheter att bidra till ett hållbart jordbruk. Det senaste uttrycket för denna negativa utveckling är EU-domstolens utslag i juli 2018 rörande nya mutationstekniker med hög precision, inklusive den s.k. CRISPR-metoden.

Den 15 maj 2019 arrangerade KSLA och SUF åter ett seminarium kring dessa frågor föranlett av EU-domstolens tolkning 2018. En slutsats från seminariet var att det behövs ett koordinerat och långsiktigt arbete. Frågorna måste drivas kontinuerligt, både i Sverige och på EU-nivå. Seminarier och liknande arrangemang blir otillräckliga punktinsatser. Ur denna diskussion föddes idén om projektet ”Växtnoden”. Avsikten är flera akademier ska samverka detta i projektet vars syfte är att politiska beslut kring växtförädling på nationell och EU-nivå ska grundas på forskning och fakta.