Vem bestämmer över viltet?

Workshop

Endast för särskilt inbjudna.


Vem bestämmer över viltet? Mer information
Mer information

Svensk viltförvaltning är i många avseenden unik. Rovdjuren förvaltas i huvudsak av myndigheter, medan klövviltet förvaltas främst genom frivillig samverkan mellan markägare och jägare. Förvaltningen av flyttande arter som gäss och tranor behöver å sin sida samordnas internationellt, medan småviltet oftast förvaltas av markägarna själva. Att viltförvaltningen innehåller alltifrån så kallad toppstyrning till frivilliga initiativ av enskilda markägare och jägare skapar utmaningar.

Mot bakgrund av dessa utmaningar har KSLA inrättat en viltförvaltningskommitté med uppdrag att beskriva och ge en överblick av den svenska viltförvaltningens styrkor och svagheter, och då särskilt förutsättningarna och förmågan att hantera mål- och intressekonflikter. Avsikten är att bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt i skogs- och jordbrukslandskapet.

En ständigt återkommande fråga vid kommitténs seminarier och möten är vem som egentligen bestämmer/har rådighet över viltet? Det har visat sig att frågan inte är helt enkel att besvara. Svaret varierar beroende på vilken art eller grupp av arter det rör sig om och antalet samt vilken skala eller samhällsnivå som är berörd. När man jämför med andra länder visar det sig också att synen på vem eller vilka som har rådighet över viltet varierar. I vissa länder är viltet en offentlig angelägenhet, i andra länder är det i privat ägo. En central fråga, inte minst inför framtiden, är vilken betydelse rådigheten – eller snarare vem eller vilka som har rådighet över viltet – har för möjligheterna att till exempel styra eller reglera viltpopulationer nu och i framtiden.

KSLA arrangerar den 10 november ett rundabordssamtal i syfte att diskutera denna komplexa fråga, och gemensamt identifiera styrkor och svagheter i den nuvarande lagstiftningen och den svenska viltförvaltningsmodellen, samt hur lagar och regler tillämpas och omsätts i praktiken. Vi kommer också att diskutera, givet framtida utmaningar, eventuella behov av att justera rådigheten. Här tittar vi inte minst på hur våra grannländer utformat rådigheten över viltet i sina respektive länder.

 


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…