Vingslag över Haga – Arkadien sett från Bergshamra

Seminarium

Vingslag över Haga – Arkadien sett från Bergshamra Mer information
Mer information

Huvud2

Arkadien sett från Bergshamra

Gustaf Philip Creutz skrev som ung hovkavaljer i Stockholm den dikt i vilken den svenska pastorala poesin äger sitt yppersta mästerverk, Atis och Camilla (1761). Senare kom han att som ambassadör i Paris ha en nyckelroll i Gustaf III:s utrikespolitik och kulturpolitik. Under dessa år kom han i kontakt med den nya engelska idealet av naturhärmande parker och uppmuntrade kungen att anknyta till det.

När Creutz kallades hem till Sverige 1783 för att bekläda posten som kanslipresident, arrenderade han ett stycke mark inom Bergshammars gård i avsikt att anlägga en villa vid norra stranden av Brunnsviken, till vilken skulle höra en engelsk lustpark. Vid hans bortgång två år senare avbröts arbetet på villan, men parken hade redan hunnit anläggas efter en ritning av Fredrik Magnus Piper och upptar den udde i Bergshamra som kungen efter sin hemkomst från Italien lät omdöpa till Tivoli.

Området är idag något igenvuxet men bevarar tillräckligt mycket av sin karaktär för att man skall kunna uppfatta avsikten att förvandla Brunnsvikens svenska natur till ett Arkadien, där verklighet och poesi, nordisk och klassiskt förenades, liksom Creutz i sin diktning hade sammanfört ”svenska ljud och grekisk anda”. Utifrån denna episod i vår litteraturhistoria och i traktens gestaltning kan man belysa hur moraliska, politiska, ekonomiska och estetiska motiv sammanflätades till en oupplöslig helhet i den gustavianska tidens strävanden.

Horace Engdahl, författare, ledamot av Svenska Akademien

Vingslag över Haga

En föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden.

Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm.

Därtill inbjuds till två promenader i Haga.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…