Vingslag över Haga – Promenad i nya Haga

Exkursion

Vingslag över Haga – Promenad i nya Haga Mer information
Mer information

Huvud2

Promenad i nya Haga

Landskap för en ny Augustus

När Gustav III 1784 kom hem från sin italienska resa hälsades han som fursten av en femte guldålder, en ny Augustus. Året därpå vidgades det kungliga inflytandet över Brunnsvikens landskap – Gustav övertog den lustpark som Gustaf Philip Creutz låtit anlägga vid Bergshammars gård och köpte Brahelund, grannfastigheten norr om Haga. Han upplät Stallmästarholmen åt gunstlingen Sparre på Bellevue och arrenderade ut Ulriksdals Stor- och Lilläng en annan gunstling, Gustaf Mauritz Armfelt.

Fredrik Magnus Piper svarade för ritningarna till de nya parkerna, Gustav III för nya ortnamn kring Brunnsvikens stränder: Tivoli, Frescati och Albano – som ekon av en romersk guldålder.

Piper efterträddes av arkitekten Louis Jean Desprez, som tillsammans med kungen gav antik form och gigantisk skala åt scenen för den nye Augustus. Arbetena hann påbörjas men aldrig fullföljas. Spåren av dem är storartade.

Avsikten med promenaden är att tolka spåren av Gustav III:s mest glansfulla vision: att av Brunnsvikens landskap skapa ett äreminne över den upplyste filosofen på Sveriges tron, konsternas beskyddare, nationens räddare, hjälte och fredsfurste. Promenaden avslutas i Gustav III:s paviljong, där kungen själv lät teckna sitt äreminne i bild.

Samling framför Koppartälten kl 15.00

Christian Laine, arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Kommittén för Gustavianska Parken

Vingslag över Haga

En föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden.

Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm.

Därtill inbjuds till två promenader i Haga.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…