Women in agriculture

Seminarium

Closing the gender gap for development

Lansering av FAO:s mat- och jordbruksrapport, SOFA

I FAO:s senaste mat- och jordbruksrapport, SOFA 2010-11, framgår det tydligt att om kvinnor hade samma tillgång till mark, teknologi, finansiella tjänster, utbildning och marknad som män skulle antalet hungriga människor i världen kunna minskas med 12-17 procent, eller med 100-150 miljoner människor från dagens 925 miljoner hungriga.

Kvinnor utgör upp till hälften och ofta majoriteten av arbetskraften i jordbruket i låginkomstländer. Andelen varierar från 20 procent i Latinamerika till närmare 50 procent i Öst- och Sydostasien. I ett stort antal länder i Afrika utgör kvinnor huvudparten av arbetskraften i jordbruket.

Rapporten visar på bristande jämställdhet i tillgången till en lång rad jordbruksresurser. För de låginkomstländer där det finns tillgänglig data är till exempel endast 3-20 procent av jordägarna kvinnor. Dessutom har kvinnor generellt sett en större arbetsbörda än män och de har sämre tillgång till krediter. De har heller inte samma möjligheter till utbildning och rådgivning.

Enligt rapporten är avkastningen på mark som brukas av kvinnor lägre än på mark odlad av män, men om kvinnor hade samma tillgång till insatsvaror och rådgivning som män skulle den totala jordbruksproduktionen kunna öka. Det skulle även innebära att kvinnor skulle få mer pengar i handen, vilket är en beprövad strategi för att förbättra barns hälsa, nutrition och utbildning.

Investeringar i jordbruket har minskat sedan 1970-talet. SOFA 2010-11 visar att en förnyad satsning på jordbruket och bistånd riktat till att stärka kvinnors roll i jordbruket skulle få en direkt positiv effekt med minskad hunger och ökad tillväxt i de berörda länderna.

Moderator: Christina Engfeldt, tidigare informationsdirektör, FAO

Seminariet hålls på engelska.

Välkommen!

Program

09.00 Registrering och kaffe

09.30 Välkomna
Åke Barklund, akademisekreterare och VD, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin

09.35 Swedish policy for bridging the gender gap
Magnus Kindbom, statssekreterare, Landsbygdsdepartementet, ordförande för svenska FAO-kommittén

09.50 Presentation av The State of Food and Agriculture (SOFA) 2011, Women and agriculture
Dr. Eve L. Crowley, biträdande chef, FAO:s enhet för genus, jämlikhet och sysselsättning på landsbygden

10.30 Women in agriculture in Mozambique, a case study
Lena Widefjäll, fil.mag., Mälardalens högskola

10.45 Paus

10.55 Land tenure and women
Lasse Krantz, koordinator för markrättsfrågor, Sida

11.10 Overcoming Gender Barriers in Agricultural Development:  Future Action
Melinda Fones-Sundell, jordbruksekonom, senior forskare och projektsamordnare, SIANI

11.25 Paneldiskussion – Can agricultural policies and programmes close the gender gap?

12.15 Lunch


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…