Forskning för gröna näringar

Seminarium

Forskning för gröna näringar Mer information
Mer information

Forskning för gröna näringar

KSLA har fått en inbjudan från Utbildningsdepartementet att under hösten lämna in underlag till den kommande forskningspropositionen. Liknande inspel har tagits fram av akademien till forsknings- och innovationspropositionerna 2003, 2007 samt 2011. Inspelen har föregåtts av ett omfattande samrådsarbete, vilket har hållits ihop av akademiens forskningspolitiska kommitté. Vid varje tillfälle har över ett tjugotal berörda myndigheter, organisationer och företag med verksamhet inom de gröna näringarna varit engagerade i diskussionerna kring samhällets behov av forskning kring gröna frågor.

Det senaste inspelet, En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling(2011) betonade vikten av att forskningens hela värdekedja förstärks för den gröna sektorn, särskilt med avseende på klimatförändringar, biobaserad ekonomi, livsmedel (såväl försörjning som säkerhet) samt människors och djurs hälsa. Vikten av att grundforskning och tillämpningar kombineras betonades, liksom tvärvetenskap och samverkan olika aktörer i FoI-systemet och det omgivande samhället. Vi kunde se ett visst genomslag av tankarna i den framlagda propositionen.

Inför det nu aktuella inspelet har omfattande förberedelsearbeten genomförts bland annat genom att ett antal FoI-agendor tagits inom olika delar av den gröna sektorn – skog, livsmedel respektive lantbruk och trädgård. Mer specifika agendor har också skrivits för växtbioteknik och lantbruksbaserad småskalig bioenergi och biomassaproduktion. Dessutom har Vinnova och KSLA arbetat fram ett underlag som rör FoI-kedjans funktion till utredningen om lantbrukets konkurrenskraft.

I år kommer därför KSLA:s underlag till Utbildningsdepartementet att baseras på en syntes av de dokument som redan tagits fram. Forskningspolitiska kommittén bjuder nu in till en öppen diskussion om utformningen av KSLA:s underlag till nästa forskningspolitiska proposition. Ett textförslag kommer att skickas till anmälda deltagare senast den 19 oktober.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…