Hearing om skogsbegrepp i EU

Workshop

Just nu pågår många processer inom EU som påverkar svensk skog och den svenska skogssektorn. KSLA bjuder därför in till hearing om skogsbegrepp i EU:s aktuella processer.

För särskilt inbjudna.


EU:s strategi för biologisk mångfald antogs av EU-kommissionen i maj 2020 och EU:s miljöministrar ställde sig bakom strategin genom rådsslutsatser som antogs i oktober. Det finns ett antal skogsrelaterade begrepp som är viktiga för Sverige och vars definitioner diskuteras vidare i EU:s expertgrupper med deltagande från medlemsstaterna. Det gäller till exempel begreppet ”strikt skydd”. Hur de här begreppen definieras kommer även att kopplas till EU:s skogsstrategi, som ännu inte är beslutad av kommissionen.

Inom ramen för arbetet med EU:s strategi för biologisk mångfald har Sverige lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till vägledning (teknisk not) som kopplar till strategin för biologisk mångfald och som bland annat behandlar definitioner av vissa begrepp i strategin. Under andra halvan av maj förväntas EU-kommissionen presentera en ny version av noten.

KSLA:s inskickade synpunkter på strategin.

Presentationer

  • EU:s strategi för biologisk mångfald, Helene Lindahl, Naturvårdsverket
  • Korta inspel från Gunnar Lindèn, LRF Skogsägarna; Peter Holmgren, FutureVistas AB; Anders Nilsson, Svenska Jägareförbundet; Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen; Tomas Lundmark, SLU; Göran Örlander, Södra och Mette Kahlin McVeigh, Stora Enso