Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin

Akademisammankomst

Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin Mer information
Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Nuläget i den svenska livsmedelsstrategin

Sommarens torka sätter stort fokus på livsmedelskedjan i alla dess delar från djuruppfödning och spannmålsskörd i år till hur klara livsmedelsförsörjningen på längre sikt till följd av ett förändrat klimat.

Det har nu gått drygt ett år sedan den nationella livsmedelsstrategin beslutades i riksdagen. Strategin med tillhörande handlingsplaner har initierat en mängd aktiviteter som syftar till att stärka den svenska livsmedelskedjan. Det handlar om regler och villkor, om konsument och marknad liksom att utveckla området kunskap och innovation.

Akademisammankomstens överläggning kommer att ge en översiktlig presentation av olika delar av vad som hänt under året och vad som planeras framöver. Sista delen av överläggningen ägnas åt att diskutera och bidra till inspel för det fortsatta arbetet i genomförandet av strategin. Förutom den framtida livsmedels-försörjningen är andra viktiga områden livsmedel och hälsa, livsmedelsproduktion i urban miljö, livsmedel och digitalisering m m.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.