Protectionism on the rise?

Seminarium

Protectionism on the rise? Mer information
Mer information

Effects on agriculture and forestry

In English below

Filminspelning:

Protektionism på frammarsch? Effekter för de gröna näringarna

De senaste åren har handelsfrågorna blivit alltmer aktuella. Multilateralismen och Världhandelsorganisationen (WTO) har blivit ifrågasatta. USA, som sedan andra världskriget har varit en garant för det multilaterala systemet och eftersträvat en friare global handel, har sedan president Trumps tillträde ändrat politik. Detta skapar spänningar i förhållandet till de andra två stora handelsblocken, EU och Kina, men också många andra länder. Konflikten med Kina har, enligt en del bedömningar, redan påverkat den kinesiska ekonomin negativt.

Många WTO-medlemmar, däribland EU och USA, menar att WTO måste reformeras. Organisationen är anpassad till hur välden såg ut för 25 år sedan och reglerna och villkoren tar inte hänsyn till exempelvis digitaliseringen av handeln och att styrkeförhållandena ser helt annorlunda ut idag efter de senaste decenniernas tillväxt i länder som Indien och Kina. Detta har bidragit att det har varit svårt att nå framgång i olika handelsförhandlingar inom WTO sedan 2001, då den senaste omfattande förhandlingsrundan inleddes i organisationen. Svårigheterna har inneburit att flera länder istället har blivit mer intresserade av att sluta bilaterala eller regionala frihandelsavtal. På seminariet kommer diskussionen särskilt handla om effekter på de gröna näringarna.

Ken Ash, chef för OECD:s handels- och jordbruksdirektorat, kommer som inledning att ge ett globalt perspektiv på utvecklingen inom handelspolitiken. Teppo Tauriainen, utrikeshandelsråd på utrikesdepartementet, kommer att redogöra för hur Sverige ser på utvecklingen och vad som är viktigt ur ett svenskt perspektiv. Därefter kommer vi att få lyssna till europeiska och svenska branschföreträdare och hur de ser på och förhåller sig till det som händer i den globala handelspolitiken. Slutligen kommer vi att få en inblick i hur ett par företag, verksamma i Sverige, påverkas av och reagerar på utvecklingen.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Mer information och program i PDF ovan.

Sista anmälningsdag den 14 februari.

****

Protectionism on the rise? Effects on agriculture and forestry

In recent years, trade issues have become more important. Multilateralism and the World Trade Organization (WTO) have been questioned. The United States, since the Second World War the guarantor of the multilateral system and advocated global free trade, has changed politics since Donald Trump became president. This creates tensions in relation to the other two major trading blocks, the EU and China. According to some assessments, the conflict with China has already had a negative impact on the Chinese economy.

Many WTO members, including the EU and the US, believe that the WTO must be reformed. The organization is adapted to how the world looked 25 years ago, and the rules and conditions do not take into account, for example, the digitization of trade and that the international economy look completely different today. This has contributed to the fact that it has been difficult to achieve success in various trade negotiations within the WTO since 2001, when the most recent round of negotiations began. The difficulties in WTO have meant that several countries instead have become more interested in concluding bilateral or regional free trade agreements. At the seminar, the discussion will focus on the effects on agriculture and forestry.

Ken Ash, director at the OECD’s Trade and Agriculture Directorate, will provide a global perspective on trade policy developments. Teppo Tauriainen, director-general for trade at the Swedish Ministry of Foreign Affairs, will elaborate what is important from a Swedish perspective. We will also be listening to European and Swedish industry representatives and how they look at and relate to what is happening in global trade policy. Finally, we will gain an insight into how a European food company, operating in Sweden, is affected by and how it reacts to the development.

The seminar will be held in English.

More information and och program in PDF above.