Sveriges framtida elförsörjning

Rundabordsmöte

Sveriges framtida elförsörjning Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna

Sveriges framtida elförsörjning

Syftet med dagen är att belysa vägval för Sveriges kommande investeringar i ny elproduktion.

Tanken är att genomföra samtal med kvalificerade deltagare som företräder olika intressen. Detta för att få en allsidig genomgång av möjligheter.

En trygg och ekonomiskt konkurrenskraftig elproduktion/tillförsel är viktig för prisbildning på el och därmed för industrins konkurrenskraft. Samtidigt utgör elproduktion en intressant marknad för stora, och i ökande utsträckning även mindre, företag.

Den förnybara energins intåg medför generellt att mer av intäkterna från elproduktionen går till lokala intressenter, inte minst företagare inom de areella näringarna. Redan idag uppgår den förnybara elproduktionen baserad på biomassa och vindkraft till ca 20–25 TWh. Det täcker en betydande andel av Sveriges elbehov.

En given fråga är hur stor den framtida potentialen hos biokraft/vindkraft och eventuella nya källor som el från solpaneler kan tänkas vara. Det är intressant även i ett systemperspektiv att belysa möjligheterna att upprätthålla eltillförseln om exempelvis en stor reaktor av någon anledning inte kan leverera el under den kallaste delen av året, alternativt om vindkraftverk blir stående under perioder med dåliga vindförhållanden.

En bedömning av elbehovets utveckling är som alla framtidsbedömningar svår att göra. Frågan är hur träffsäker man idag behöver vara om den framtida utvecklingen.

KSLA:s Kommitté för energifrågor har tagit fram en publikation med rubriken Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution som ingår i KSLA:s tidskriftsserie. I den beskrivs den förnybara energins utveckling i Sverige, inklusive elproduktionen, fram till idag. Kommittén för energifrågor anser att det har skett en remarkabel utveckling och menar också att det finns mer att hämta om man väljer denna väg.