Upplevelsevärden – en affärsmöjlighet för skogsägare?

Rundabordsmöte

Upplevelsevärden – en affärsmöjlighet för skogsägare? Mer information
Mer information
Endast för särskilt inbjudna.

Upplevelsevärden – en affärsmöjlighet för skogsägare?

KSLA:s kommitté för skogens ekosystemtjänster bjuder in till ett rundabordssamtal om affärsmöjligheter för skogsägare kopplat till upplevelsevärden.

Skogens upplevelsevärden värderas ofta högt. Trevliga skogar nära bostäder höjer värdet på bostäderna. Kommuner avstår skogsbruksinkomster från sitt skogsinnehav för att gynna friluftsvärden och turismföretagare ser större möjlighet till affärer vid en anpassad skogsskötsel.

Det samhällsekonomiska upplevelsevärdet av en skog med högt besökstryck kan vara lika stort som virkesvärdet, men det är svårt att beakta för den enskilda skogsägaren som idag bara kan få intäkter för virkesproduktionen. Däremot kan andra, som naturturismföretagare, hotell, reseföretag och bostadsbolag, kapitalisera på det värdet. Om vi vill att markägare ska prioritera andra värden än skogsbruk behöver vi kanske utveckla affärsmodeller där också höga upplevelsevärden kan bli en ekonomisk tillgång för markägaren.

Skogsbruket hjälper till att tillgängliggöra naturen genom att bidra till levande lokalsamhällen i glesbygden, genom skogsbilvägar m.m. Men skogsbruket kan också förändra förutsättningarna för naturturism och friluftsliv. Därför är det viktigt med dialog, samarbete och möjligheter till överenskommelser. Frågan är om upplevelsevärdena även kan komma skogsägarna till del? Om skogsägare kunde se en lönsamhet i ett anpassat brukande skulle kanske skogen i större utsträckning skötas på ett sätt som tillgodoser andra intressen än virkesproduktionen.

Hur affärsmodeller för skogliga upplevelsevärden kan utvecklas, och om sådana är önskvärda, är fokus för samtalet.


Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…