Skannade texter i svenska almanackor om lantbruket och dess binäringar 1714–1850


Ämnessökning

Den svenska lantbrukslitteratur som nådde flest läsare i äldre tid var med all säkerhet de korta uppsatser i olika agrara och skogliga ämnen som publicerades i almanackor. Dessa uppsatser har i regel noterats av Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. 1850, 1-2, 1939 & 1945. I tilläggsförteckningen till den nya upplagan av Hebbe, utgiven 2014, har nu ett 100-tal almanacksuppsatser försetts med fullständiga titelupptagningar och sidhänvisningar. I flera fall har dessutom anonyma uppsatser kunnat förses med ett författarnamn. Ett viktigt hjälpmedel har här varit Greta Philips förteckning ’Prognostica’ i Kungl. Vetenskapsakademiens små almanackor för åren 1749-1954 i Vetenskapsakademiens årsbok 1954. Tidigare har Philips förteckning gåtts igenom och en något utförligare lista över texter har tagits fram. Det är dessa texter som har skannats och återfinnes nedan. Nedan följer först en kronologisk lista över skannade almanackor och sedan samma lista med de skannade texterna infogade.


Översiktslista: Almanackor 1714-1850

1714
VALLERIUS – Anvisning för en Huushållare. – Var. i trycket på titeln. Stockholms horisont. Stockholm, Jul. Georg Matthiæ.

VALLERIUS. Lika med föregående, endast titelbladet olika. Stockholms horisont. Stockholm, A. Holm.

1727
HASSELBOM – 
Underrättelse om förbättring af åkerbruket. 61 ’ polh. Stockholm, Merckell.

STOCKHOLMS CALENDER – Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman. [läggs upp inom kort]

1729
A. CELSIUS – Om Oeconomien i gemen, samt om en Hushållares plikt. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn.

1730
A. CELSUIS – Underrättelse huru jorden kan förbättras och göras mera fruktbar. – Två upplagor med olika titel. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn.

1731
A. CELSIUS – 
Jupiters första månes förmörkelser. – Några anmärkningar vid Akerbruk, som vidare stå at observeras. – Två upplagor med olika titel. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn.

1732
A. CELSIUS –
 Extract af Kyrko H. H:r Magist: Ol. Bromans bref, dat. Hudwikswald 1729, angående åkerbruk. Stockholms meridian, Stockholm, Horrn.

1733
A. CELSIUS – 
Underrättelse om Lin af Kyrko-H. Broman i Hudwikswald. – Var. i trycket på titeln. Stockholms meridian, Stockholm, Horrn.

1734
D. MENLÖS –
 Underrättelse om bistockar. Jönköpings merid. Jönköp.,Falks enka.

1735
D. MENLÖS – 
Underrättelse om huru man skall spara ved och bränne. Jönköpings merid. Jönköp., Falks enka.

1736
A. CELSIUS – 
Chymiske försök med allehanda jordmohner, som til Sädes-och Trädgårdsland tjenlige äro. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn.

1737
A. CELSIUS – 
Forts. om Chymiska försök med allehanda jordmohner. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn.

D. MENLÖS – Fortsättning från 1735 års almanach om vedbesparingen. Jönköpings merid. Jönköp., Falks enka.

D. MENLÖS – Fortsättning om vedbesparingen. Lunds merid. Lund, Decreaux.

1739
D. MENLÖS –
 Fortsättning om vedbesparingen.Carlskrona merid. Carlskrona, Paulssen.

D. MENLÖS – Fortsättning om vedbesparingen. Jönköpings horiz. Jönköp., Falks enka.

D. MENLÖS – Fortsättning om vedbesparingen. Lunds merid. Lund, Decreaux.

1740
A. CELSIUS – 
Om Schäfferiers inrättande, ur Com. R. Alströms Tractat om Fåra-skötseln, jemte flera rön i samma ämne. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn.

1741
A. CELSIUS – 
Hus-Hålls Almanach. – Forts. om schäferiers inrättande. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn.

1743
HJORTER – 
Anmärkningar om Inländska växter, af Archiat. von Linné. Upsala horiz. Stockholm, Merckells enka.

1744
A. CELSIUS –
 Hus-Hålls Almanach. – Underrättelse om nyttan af växternas olika kön vid Åkerbruk och Trädgårdar, af Archiat. v. Linné. Stockholms meridian. Stockholm, Salvius.

1745
A. CELSIUS – 
Forts. om nyttan af växternas olika kön. – Två upplagor. Stockholms meridian. Stockholm, Salvius.

WAHLSTRÖM – Nyttige reglor vid Timmers fällande til Husbyggnad. Westerås merid. Westerås, Devall.

VASSENIUS – Underrättelse om Åkerbrukets förbättrande. Med detta fortsättes i denna författares följande almanachor. Skara horiz. Skara, Möller.

HIELM – Botemedel vid hästsjukdomar. Jönköp. merid. Jönköping, Merckell. [Läggs upp inom kort]

1746
HEDSTRÖM – Utdrag utur K. Vet. Academiens Handlingar om et försökt medel at med sparsamhet föda hästar och boskap. – I almanachan samma spådomar som hos Eenhorn 1674. Gthbgs horiz. Götheborg, Lange.

WAHLSTRÖM – Forts. om det, som vid godt och beständigt Timmers fällande bör i akt tagas. Westerås merid. Westerås, Devall.

1747
LIEDBECK – 
Underrätelse om Botemedel emot Boskaps-sjukdomar. Jönköpings horiz. Wexiö, Merckell.

WAHLSTRÖM – Fortsättning om godt Timmers erhållande. Westerås’ merid. Westerås, Dewall.

1749
LINNÆUS, C. – 
Beskrifning om öl. Förf. enl. S.K.L. & KVA Prot. 1748 13/2:4. Stockholms horisont. Stockholm, L.Salvius. Æ

E. Z. TURSÉN – Beskrifning om jordpäron.[1] KVA Prot. 1748 30/4:2 & 28/5:2. Lunds horisont. Stockholm, L.Salvius. [1] S.K.L. upptar namnet Tunen, men enl. uppg. av prof. B.Hildebrand är förf. E.Z.Tursén, ämnesven i KVA.

[Efter H. HUSS] – Underrättelse om linets uppodlande. KVA Prot. 1747 30/5:6 & KVA Handl. 1747, p. 97. Göteborgs horisont. Stockholm, L.L.Grefing.

1750
LINNÆUS, C. – 
Handling om skogars plantering. S.K.L. Stockholms horisont. Stockholm, L.L.Grefing.

[Efter C.G. LÖWENHJELM] – Medel, at öka gödslen til landt-brukets förbättring. KVA Prot. 1748 28/5: 8 & KVA Handl. 1748, p. 145. Lunds horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet.

U. RUDENSCHÖLD – Beskrifning om jord-pärons plantering, nytta och bruk. Utdrag ur: ”Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk. Af… Commerce Collegio utgifven. Stockholm 1749.” Jfr Komm. koll. prot. 1749 3/4.[1] [1]Jfr Hist. tidskr. 63 (1943), p. 154, upps. av G. Utterström.

1751
[Efter A. ROSENSTEN] 
– Anmärkningar om kummin-hagars anläggande och skötsel. Sammandrag av uppsats i KVA Handl. 1744, p. 233. Lunds horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet.

[Efter A.J. NORDENBERG]  – Någre nyttige närings-medel på landet.[1] Till största delen efter KVA Handl. 1741, p. 210, ”Anledning till åtskilliga ofelbara närings- och hjelpmedel uti hushållningen på landet”. Göteborgs horisont. Stockholm, P.J.Nyström. [1]Förf. adl. Nordenskiöld.

1752
Underrättelse
 om bien och deras skötsel.[1] Lunds horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet.  [1]Enl. uppsatsens inledning ”…at först utur de nyaste och bästa auctorers beskrifningar om bien, andraga de förnämsta omständigheter.”

Underrättelse Underrättelse om jordmerg eller mergel och dess nytta i åkerbruket. (Här näst, vill Gud, skal underrättelse meddelas om jordmergens nyttjande vid åkerbruket.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström.

1754
N. ROSÉN – 
Fortsättning om jordmärg och dess nytjande vid åkerbruket.[1] Vidare fortsättning af försökte medel emot barnasjukdomar. Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström.[1]Manuskriptet finnes i KVA Sekr. ark. K. 22.

1756
M. STRIDSBERG –
 Nya sätt at anlägga humlegårdar. Stockholms horisont. Stockholm, L. Salvius.

[Efter T. TIBURTIUS] – Sätt at utrota land- eller flyg-hafra utur åker-jorden. Jfr KVA Handl. 1750, p. 311 & för sista stycket KVA Handl. 1749, p. 187. Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström.

1758
J. BRAUNER
 – Några nödiga påminnelser vid åker-bruket. (Fortsättning häraf et annat år.)[1] Utdrag ur: Brauner, J., Tankar och försök om åker och äng… 3. upl. Stockholm 1755, p. 12-18. Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström.[1]Någon forts. tycks aldrig ha publicerats.

1764
Om honungs-dagg
, samt om insecter som skada säden på åkrarne. Delvis sammandrag av KVA Handl. 1762, p. 87, upps. av J.LECHE. Göteborgs horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet.

1767
O. TÖRNSTEN – 
 Underrättelse i vissa stycken af landt-hushållningen, rörande i synnerhet lins och hampas planterande, jämte bägges ytterligare beredning och förädlande, på hög befallning, til oförfarnas tjenst uptedde. (Contin. häraf nästkommande år.) Stockholms horisont. Stockholm, L. Salvius.

1768
O. TÖRNSTEN – 
Fortsättning af underrättelse om lins och hampas såning och beredande, m.m.(Continuation häraf nästkommande år.) Stockholms horisont. Stockholm, L. Salvius.

1769
O. TÖRNSTEN – 
Fortsättning af underrättelse om lins och hampas såning och beredande m.m. (Continuation följer nästa år.) Stockholms horisont. Stockholm, L. Salvius.

1770
Fördelaktigt
sätt, at brygga godt svagdricka, försökt i Carlscrona. Huru god och matnyttig olja kan tilredas af bok-nötter. Jfr KVA Handl. 1769, p. 82, J. G. LILLJENBERG. Göteborgs horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet.

O. TÖRNSTEN – Slutet af underrättelse om lins och hampas såning och beredande, m.m. Stockholms horisont. Stockholm, L. Salvius.

1771
L. AHLGREN- 
Anmärkningar om den aldrakraftigaste gödsel, samt om sättet at samla och nyttja den samma. Jfr brev från L. Ahlgren till P.W. Wargentin 1770 28/7. Göteborgs horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet.

O. TÖRNSTEN – Beskrifning om hampas nytta, såning och beredande. (Slutet följer uti nästa års almanach.) Stockholms horisont. Stockholm, L. Salvius.

1772
Några
påminnelser vid boskaps-skötslen. Jfr KVA Handl. 1769, p. 49, P.A. GADD & p. 157, A. BERCH. Göteborgs horisont. Stockholm, f.d. Grefingska tr.

[Efter B. BERGIUS] Påminnelser vid äng-skötslen. Sammandrag av KVA Præs. tal 1769. Lunds horisont. Stockholm, f.d. Grefingska tr.

O. TÖRNSTEN – Slutet af beskrivning om hampas såning och beredande. Stockholms horisont. Stockholm, L. Salvius.

1773
Fortsättning
af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar. [Efter B. BERGIUS.] Se ovan. Lunds horisont. Stockholm, H. Fought.

O. KLOTH – Utdrag af svar på Kongl. Vetenskaps-academiens fråga, om bi-skötsel.(Fortsättning häraf kommer i nästa års almanach.) Göteborgs horisont. Stockholm, C. Stolpe.

Om tjenliga ämnen til föda för boskapen, vid infallande foderbrist. Delvis efter P. KALM, Præs. diss., Åbo, 1766 24/5 med samma titel. Stockholms horisont. Stockholm, L. Salvius.

1774
Fortsättning
af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar, som uti de 2 föregående årens almanachor blifvit började. [Efter B.BERGIUS.] Se ovan. Lunds horisont. Stockholm, H. Fougt.

O. KLOTH – Fortsättning af svar på frågan om bi-skötsel. Göteborgs horisont. Stockholm, C. Stolpe.

J. D. REGENSPURGER – Utdrag af en på tyska författad och af herr Regensberger i Petersburg til K. Wetenskaps acad. insänd skrift, om gödslens beredande, til åkerbrukets förkofring. [Övers. av J.DANIELSSON CHRISTERNIN.][1]Namnet enl. brev till P.W. Wargentin 1772 13/4. Stockholms horisont. Stockholm, L. Salvii tryckeri. [1]KVA Prot. 1773 24/2:4.

1775
[Efter B. BERGIUS] 
– Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar, som uti de 3 föregående almanachor blifvit införde. Lunds horisont. Stockholm, H. Fougt.

O. KLOTH – Fortsättning af svar på frågan om bi-skötsel. Göteborgs horisont. Stockholm, C. Stolpe.

J. F. SAVARY – Beskrifning, huru bladen af potater kunna med stor nytta beredas och användas såsom rök-tobak.

[Delvis efter P.E. PRINTZENSTIERNA.] – Några anmärkningar om bi-skötslen. KVA Handl. 1773, p. 264 & 1774, p. 319.

[Efter E.G. OXENSTIERNA.] – Berättelse, huru granris blifvit nyttjadt til boskaps-foder. KVA Handl. 1772, p. 283. Stockholms horisont. Stockholm, Salvii tryckeri.

1776
[Efter P. GULLANDER] – 
Fortsättning af underrättelsen om bi-skötsel. [Efter P. GULLANDER.] (Fortsättning häraf, nästa år.) [1] Samma förf. ”Svar på den af Kongl. Vetenskaps academien för andra gången framstälda fråga om bi-skötsel. Stockholm 1773.” p. 100-120. Göteborgs horisont. Stockholm, C. Stolpe. [1]Tycks aldrig ha publicerats.

1777
P. BORGH
 – Sätt at förekomma röta och drypande bakom skorstenarna på halm-, bräde- eller torf-tak. Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg.

Fortsättning af nya täflings-ämnen til de af directeuren vid Ost-Indiska compagniet…, herr NICO. SAHLGREN stiftade premier för åren 1776, 1777, 1778, 1779och 1780. Göteborgs horisont. Stockholm, C. Stolpe.

O. PEHRSSON – Utdrag af O. Pehrssons i Oxlöt och Jäders socken i Södermanland, til K. Vetenskaps-academien ingifne berättelse, om de försök han gjort, at föda boskapskreatur med morötter och rofvor, för hvilka försök han, af de Sahlgrenska premiemedlen, fått en belöning…Stockholm h. Stockholm, J.G. Lange.

1780
Om kol
– eller sot-ax på hvetet. Delvis efter KVA Handl. 1771, p. 171, P. WÄSSTRÖM.[1] Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. [1]En mängd upps. i samma ämne finns även i andra band av KVA Handl.

Om mindre brunnen gödsels förmån på åkrar, framför den som är mycket brunnen. Möjl. efter J.G. WALLERIUS, Åkerbrukets chemiska grunder, Stockholm 1778 & KVA Handl. 1778, p. 242, J.J. HAARTMAN. Göteborgs horisont. Stockholm, C. Stolpe.

1781
C. F. ASPELIN
 – Sätt at förbättra sanka ängar, försökt i Skåne. Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg.

GÖTEBORG – Samma upps. som i Stockholms alm. 1780. Göteborgs horisont. Stockholm, C. Stolpe.

1782
Huru
säd, med minsta spillning, kan skäras. Antagl. byggd på svaren till prisfrågan för 1776, främst på det prisbelönta svaret av N. HUSBERG. I: Saml. af rön etc. rör. landtbruket, T.2. Stockholm 1777, p. 65. Göteborgs horisont. Stockholm, C. Stolpe.

Om hvetets såning och skötsel. Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange

S. HOF – Om vilda träds plantering. (Fortsättning, nästa år, vil Gud!) Enl. KVA Prot. 1777 26/2:11 sammanställd efter arbeten av J.LECHE, Stockholm 1764, och L. BROBERG, Stockholm 1775. Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg.

1783
J. BRAUNER – 
Några strödda lärdomar för landtmän, utdragne utur några bref ifrån framledne cammar-rådet baron Brauner, til en dess vän.

S. HOF – Fortsättning om vilda träds plantering. (Fortsättning häraf, nästa år, vill Gud.) Se Lunds alm. 1782. Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm.

S. HOF – Några påminnelser om dikens nödvändighet, til åkrens och ängsmarkens förbättrande. (Fortsättning nästa år, vill Gud.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg.

1784
J. FISCHERSTRÖM – Om boskaps-skötslen. Enl. uppsatsens sista stycke.[1] Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. [1]Jfr Nya svenska ekon. dictionären, D. 2, Stockholm 1780, artikel: Boskap.

S. HOF – Fortsättning, om vilda träds plantering. Se Lunds alm. 1782. Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm.

Slutet af de i nästföregående årets almanach til Götheborgs horizont införde påminnelser,om dikens nödvändighet och nytta, både för åkrar och ängar. Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg.

1785
J. FISCHERSTRÖM – Af auctoren till nya Sw. ekonomiska dictionären. Om beteshagar. S.K.L. Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange.

J. FISCHERSTRÖM – Af auctoren till Nya sv. ekonomiska dictionären. Om ladugårdsskötslen. Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg.

J. FISCHERSTRÖM – Af auctoren till Nya svenska ekonomiska dictionären . Om potates eller jordpäron. Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm.

1786
J.G. WALLERIUS – Utdrag af belönte svar uppå Kongl. Vet. academiens fråga, angående åker-jord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jord-blandning.(Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg.

1787
Om kalfvars uppfödande. Möjl. förf. av Fischerström, jfr Nya sv. econ. dictionairen, D.2. Stockholm 1780, artikel: Boskap. Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm.

J.G. WALLERIUS – Fortsättning af belönte svar uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åker-jord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jordblandning.(Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg.

1788
Om foder-ämnen
för boskapskreatur. – Angående potaters förvarande. Lunds horisont. Stockholm, J.G. Carlbohm.

J.G. WALLERIUS – Fortsättning af belönte svar uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jordblandning.(Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange.

1789
J.G. WALLERIUS – 
Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jord-blandning.(Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange.

1790
A.G CEDERHIELM –
Vidhäftat. Råd til menige man [om användande av hästkött såsom näringsmedel.] Med förord av J.L. Odhelius.[1] Se skrivelse i KVA Sekr. ark. K. 13. Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. [1]16 opag. sidor.

A.G CEDERHIELM – Forts. Råd till menige man Vidhäftat. Se ovan Stockholms alm. 1790. Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm.

J.G. WALLERUIS – Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange.

1791
J.G. WALLERIUS
– Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjordarternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättn. nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange.

1792
J.G. WALLERIUS – 
Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättn. nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange.

1793
J. FISCHERSTRÖM –
Om födan för de fattige uti hårda år. (Fortsättning nästa år.)[1] Shlms h. Stockholm, J.P. Lindh. [1]Synes syfta på upps. av J.L. Odhelius, se nedan 1794.

J.G. WALLERIUS – Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. Göteborgs horisont. Stockholm, J.P. Lindh.

1794
J. FISCHERSTRÖM – 
Om nyttan af åtskillige ämnen, som vanligen mindre agtas eller ock aldeles borrtvräkas. (Fortsättn. en annan gång.) Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm.

J.L. ODHELIUS – Råd till lifsbärgning för den fattige, vid infallande dyr tid och fara för hungersnöd. (Fortsättn. från 1793 års almanack.) Stockholms horisont. Stockholm, J.P. Lindh.

J.G. WALLERIUS – Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, om åkerjord-arternas skiljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. Göteborgs horisont. Stockholm, J.P. Lindh.

1795
J. FISCHERSTRÖM – 
Om nyttan av åtskillige ämnen, som vanligen agtas eller vräkas. (Fortsättning från nästföregående år.) (Fortsättn. en annan gång.)[1] Lunds horisont. [1]Någon ytterligare forts. tycks ej ha publicerats.

O. SWARTZ – Om de i Sverige brukelige sädes-arter. Stockholms horisont. Stockholm, J.P. Lindh.[1] [1]Allla alm. t.o.m. 1806 tryckta hos J.P. Lindh.

J.G. WALLERIUS – Slutet af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, om åkerjord-arternas skiljemärken och förbättring genom tjenlig blandning.

1796
J. FISCHERSTRÖM –
 Om nyttan af hvarjehanda bär. Lunds horisont.

1797
O. SWARTZ – 
Nyttan af inhemska vilda träd- och busk-arter samt deras frukter. (Fortsättn. nästa år.) Stockholms horisont.

O. SWARTZ – Nyttan af inhemska vilda träd- och busk-arter samt deras frukter. (Fortsättning.) (Fortsättn. nästa år.)

1798
O. SWARTZ – Afhandling om ekars fortplantning och skötsel. Uppå nådigste befallning til Kongl. Vetenskaps-academien författad. Stockholms horisont.

C.M. SCHOERBING – Sätt att färga med orseille. Stockholms horisont.

GÖTEBORG – Samma uppsatser som i Stockholms alm. Se ovan. Göteborgs horisont.

LUND – Samma uppsatser som i Stockholms alm.[1] Lunds horisont. [1]Här Schoerbings upps. före Swartz’.

1800
O. SWARTZ –
Samma upps. som i Stockholms alm. 1796.[1] Lunds, Göteborgs horisont. [1]Dessutom en del av början av forts. i Stockholms alm. 1797.

O. SWARTZ – Nyttan af vilda träd och buskarter. (Fortsättning ifrån 1797 års alman.) (Forts. e.a.g.) Stockholms horisont.

1802
O. SWARTZ –
 Samma upps. som i Stockholms alm. 1796.[1] Lunds, Göteborgs horisont.     [1]Utom den del som publ. i Lunds & Gbgs alm. 1800.

1803
I. DARELLI – 
Kort berättelse, huru ladugårds-pigan Stina Persdotter, i några år och äfven sistledne vinter, ansat och stillat kreaturen vid Mjölsta gård,i Stockholms län och Gottröra socken. S.K.L. Stockholms, Lunds, Göteborgs horisont.

1804
H. NICANDER –
Utdrag af flere beskrifningar om lin.[1]Stockholms horisont. [1]Förf.namnet och källorna angivna i en not.

O. SWARTZ – Samma upps. som i Stockholms alm. 1800. Lunds, Göteborgs horisont.[1]    [1]Variant av Gbgs alm. med samma upps. som i Stockholms alm. 1804.

1805
E. WÄSTRÖM – 
Rön och bepröfvadt medel att under våtare årgångar genom rök af växtämnen förbättra och försäkra utsädet. (Slutet nästa år.) Stockholms, Lunds, Göteborgs horisont.[1][1]F.o.m. 1805 varje år samma upps. för samtl. här upptagna horisonter.

1806
E. WÄSTRÖM –
Rön och bepröfvadt medel att under våtare årgångar genom rök af växtämnen förbättra och försäkra utsädet. (Fortsättning.) Göteborgs, Stockholm, Lunds horisont.

1807
I. DARELLI – Om brand-ax eller sot i hvetet Stockholm, Lund, Göteborg, [1] [1]Samt. alm. 1807-1812 tryckta hos A.J. Segerstedt, Strängnäs.

1813
D. v. SCHULTZENHEIM – Om rödsot. Stockholm S.K.L. [1]Samt. alm. 1813-1820 tryckta hos J.P. Lindh.

1817
O. SWARTZ – Om kummin-odling. KVA Prot. 1816 26/2:4

1818
Odling af rapsat [1]Jfr KVA Handl. 1756, p. 27, E.G. LIDBECK.

1824
J.J. BERZELIUS – Kort underrättelse om tillverkning af pottaska. S.K.L.

1829
Kort underrättelse om den så kallade lungrötan hos häst-kreaturen. (Ur Veterinärinrättningens i Stockholm circulair-bref i mars och juli 1826.) Antagl. förf. av S.A. NORLING.[1][1]Se Sv. veter.tidskr., 11 (1906), p. 50, E. BOHM, Lungrötans uppträdande i Sverige.

1832
P.F. WAHLBERG –
Om hampodling. S.K.L.

1833
Om humleplantering 

1834
P.F. WAHLBERG – Råd till landtmannen huru potäter böra användas till fodring, samt huru de med fördel odlas. S.K.L.

1840
BERZELIUS, J.J., POPPIUS, G., TAMM, P.A. & RETZIUS, A. – Om begagnande af så kalladt jäst foder åt boskapen. KVA Prot. 1839 13/2:2.

1844
Efter G.M. SCHWARTZ – Att af sötig eller på annat sätt, i följd av groning, skadad säd bereda ett fulljäst, sundt och välsmakligt bröd. K. Sv. Lantbruksakad. handl. 1841, p. 132.

1846
J.T. NATHHORST-  
Om ängsvattning. KVA Prot. 1845 12/3:10.[1][1]Förf. möjl. Hj. Nathhorst.

1847
Om vigten
af husslöjder och binäringar för svenska landtbruket. Jfr KVA Prot. 1846 8/4:12.

1848
Om linodling
Sannolikt efter byzantinske stipendiaten A.NATHHORSTS reseberättelse över resa i Belgien 1844-45.

1849
Om linrötning
. Sannolikt efter byzantinske stipendiaten A.NATHHORSTS reseberättelse över resa i Belgien 1844-45.

1850
Bästa
sättet att använda ben till gödning Delvis efter J.T. NATHHORST, Lantbruksakad. Handl. 7 (1847), p. 180.

Nyttan af att samla borst och hår af svinkreatur Stockholm KVA Prot. 1849 14/2:14, sammandr. av upps. av borstbindaremästare TJUSBERG i Norrköping.


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…