Förteckning över utländska skogs- och lantbrukshistoriska artiklar


Ämnessökning

Till förteckningen

Innehåll

Förteckningen består av artiklar hämtade ur ickesvenska tidskrifter och årsböcker och behandlar ämnen som på olika sätt har relevans för nordisk skogs- och lantbrukshistorisk forskning i vid, tvärvetenskaplig mening. Artiklarna härrör från Norden, övriga Europa och Nordamerika. Inget svenskt material finns representerat.

I indexeringsarbetet har Sveriges allmänna biblioteksförenings ämnesordsregister (SAB) använts och kompletterats med KSLAB:s egen ämnesordsförteckning.

Artiklarna har ställts upp under de ämnesord med vilka de har indexerats, utförligare beskrivning nedan. Ämnesorden är alfabetiskt ordnade med ett register i början.

Indexerings- och uppställningsprinciper

För att ge fler ingångar till artiklarna har i indexeringen både övergripande (breda) och ämnesspecifika (smala) ämnesord använts. Ambitionen har varit att beskriva innehållet på båda nivåerna, i exemplet nedan har både den breda termen priser och den smala termen spannmålspriser utnyttjats i beskrivningen. Det innebär att man kan återfinna artikeln under båda dessa ämnesord i förteckningen, men också under England.

Artiklar indexerade med smalare ämnesord hamnar alltid också under de bredare (observera dock att det omvända förhållandet icke gäller).

Andra exempel på sådana relationer mellan olika ämnesord är trädgårdar (bredare term)och koloniträdgårdar (smalare term) samt lantbruksredskap och plogar.

Exempel

Titel: Grain Prices in England
Förf:Overton, M.
Källa: Agricultural History Review
År/hft/sid: 1965 1 32-64
Ämnesord: England Spannmålspriser Priser

Jimmy Lyhagen


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.