Den svenska lantbrukslitteraturen t.o.m. 1800


Ämnessökning

Bibliotekarien vid dåvarande Lantbrukshögskolan vid Ultuna, P.M. Hebbe (1886–1942), arbetade under lång tid med att sammanställa en bibliografi över svensk lantbrukslitteratur. Den första delen utkom 1939 och den andra 1945 efter Hebbes död. Bibliografin består av två delar och förtecknar litteratur från äldsta tid till och med 1850. Hebbe tog med allt typ av litteratur som på något sätt behandlade lantbruk och angränsade ämnen. Här återfinns inte bara monografier utan också tidskrifter, småtryck och mindre notiser i periodisk litteratur.

Projekt för att digitalisera och utöka bibliografin

Bibliografin har rykte om sig att vara tillförlitlig och har god täckning. Men dagens forskning ställer andra krav än då bibliografin publicerades dessutom är de två delarna svåra att få tag på, både på bibliotek och antikvariskt. Därför pågår vid KSLAB ett projekt för att digitalisera bibliografin och utöka med ämnesområden som bättre svarar mot rådande forskningsbehov. Kompletteringen sker inom verkets ursprungliga tidsram, d v s från äldsta tid fram till 1850.

Nedan finns nu de två delarna av bibliografin i nedladdningsbart format.

Del 1
Del 2

 


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.