Den svenska lantbrukslitteraturen t.o.m. 1800


Ämnessökning

Bibliotekarien vid dåvarande Lantbrukshögskolan vid Ultuna, P.M. Hebbe (1886–1942), arbetade under lång tid med att sammanställa en bibliografi över svensk lantbrukslitteratur. Den första delen utkom 1939 och den andra 1945 efter Hebbes död. Bibliografin består av två delar och förtecknar litteratur från äldsta tid till och med 1850. Hebbe tog med allt typ av litteratur som på något sätt behandlade lantbruk och angränsade ämnen. Här återfinns inte bara monografier utan också tidskrifter, småtryck och mindre notiser i periodisk litteratur.

Projekt för att digitalisera och utöka bibliografin

Bibliografin har rykte om sig att vara tillförlitlig och har god täckning. Men dagens forskning ställer andra krav än då bibliografin publicerades dessutom är de två delarna svåra att få tag på, både på bibliotek och antikvariskt. Därför pågår vid KSLAB ett projekt för att digitalisera bibliografin och utöka med ämnesområden som bättre svarar mot rådande forskningsbehov. Kompletteringen sker inom verkets ursprungliga tidsram, d v s från äldsta tid fram till 1850.

Nedan finns nu de två delarna av bibliografin i nedladdningsbart format.

Del 1
Del 2

 


Bioeconomy – from pathways to practice

This webinar, on June 6, will investigate different pathways to the bioeconomy,…

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank när det gäller modern växtförädling. Noden samlar…

Öppet hus på Enaforsholm Fjällgård

Välkommen till öppet hus den 24–25 juli på Enaforsholm Fjällgård! Fjälledare, fotografer,…

Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webbinariet 18 juni tydliggör de problem som finns i ungskogen i norr…