Redskap och teknik


Ämnessökning

Under kategorin Redskap och teknik finns resurser som sträcker sig från tidiga jordbruksredskap och dessas roll och betydelse till moderna maskiners genomslag inom jord- och skogsbruk. Se även Databaser i menyn till vänster.

Förteckningar och bibliografier

Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel av Harald A:son Moberg
Under 1700-, 1800- och 1900-talen genomgick Sveriges jordbruk en stor omställningsprocess från arbete med handredskap och enkla, kreatursdragna hjälpmedel till mekaniserad drift. I denna omfångsrika bok ger Harald A:son Moberg en översikt av mekaniseringens utveckling och en detaljrik bild av hjälpkrafterna utan vars insatser denna mekanisering inte hade kunnat genomföras. Till sidan

Förteckningar över agrar mekaniseringshistorisk litteratur i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek/ Literature on agricultural mechanization within the library (KSLAB).
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek, KSLAB, har betydande samlingar av både svensk och internationell litteratur som behandlar jordbrukets mekanisering. I detta dokument finner man  omfattande litteraturförteckningar såväl som hänvisningar till viktiga källor inom jordbrukets mekanisering. Till sidan

Maskinbroschyrer i akademiens bibliotek
Här finns en sökbar förteckning över beståndet av maskinbroschyrer i akademiens samlingar.
Ladda hem förteckningen här.

Förteckning över utländska skogs- och lantbrukshistoriska artiklar
Förteckningen består av artiklar hämtade ur ickesvenska tidskrifter och årsböcker och behandlar ämnen som på olika sätt har relevans för nordisk skogs- och lantbrukshistorisk forskning i tvärvetenskaplig mening. Artiklarna härrör från Norden, övriga Europa och Nordamerika.
Till sidan

Artiklar

Erfarenheter rörande motorplöjning
I dyrtiderna under och strax efter 1:a världskriget var många engagerade i den då högaktuella frågan om jordbrukets mekanisering och särskilt motorisering. Statens maskin- och redskapsprovningars föreståndare K.F. Adelsköld höll ett initierat anförande i denna fråga vid akademien 1920, som här återges i sin helhet.
Till anförandet

KSLAT
ANH har samlat ett antal historiska artiklar med varierande ämnen ur Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift (KSLAT).
Till KSLAT:s sida

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)

#56 Maskin- och redskapsprovningarnas betydelse för Sveriges jordbruks- och skogsbrukstekniska utveckling 1896-1996 Av Jan-Olov Jansson och Per Thunström

#55 Mitt emellan virkesintressen: virkesmätningens historia i Sverige Red. Ronny Pettersson

Småskrifter

Nr 11 Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska modernisering
Av Per Thunström. 2011. Hft., 64 s., ill.

Appendix till småskrift nr 11: Maskinbroschyrsamlingen i biblioteket.

Nr 6 Traktorernas tidevarv – Den tekniska utvecklingen och den svenska traktoriseringen
Av Per Thunström. 2011. Hft., 26 s., ill.

 


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstragegin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst. På vilket sätt kommer…

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.