Vetenskap

Under kategorin Vetenskap har vi samlat resurser där den vetenskapliga dimensionen är den mest framträdande, som till exempel när det gäller agrikulturkemi, veterinärmedicin eller växtförädling. Sök även i Databaser i menyn till vänster.

Förteckningar

Förteckning över utländska skogs- och lantbrukshistoriska artiklar
Förteckningen består av artiklar hämtade ur ickesvenska tidskrifter och årsböcker och behandlar ämnen som på olika sätt har relevans för nordisk skogs- och lantbrukshistorisk forskning i vid, tvärvetenskaplig mening. Artiklarna härrör från Norden, övriga Europa och Nordamerika.
Till sidan

Artiklar

Berggrundens betydelse för den jämtländska floran
Till dokumentet

KSLAT
ANH har samlat ett antal historiska artiklar med varierande ämnen ur Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift (KSLAT).
Till KSLAT:s sida

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)

Veterinär#38 – Veterinärinrättningen i Stockholm 1821-1880 Av Hans Blomquist
I denna faktarika bok skildras de första veterinärernas utbildning och arbete i 1800-talets Stockholm. Vi får följa lärare och elever vid veterinärinrättningen vid Grevgatan på Östermalm. Texterna behandlar djurläkekonstens historia och veterinäryrkets framväxt från hantverk till vetenskap. Under denna tid gjordes stora framsteg inom veterinärvetenskapen som avlöste de tidigare primitiva läkemetoderna.

från byatjur#30 – Från byatjur till genteknik. En agrar- och vetenskapshistorisk studie av utvecklingen av svensk husdjursavel och husdjursgenetik under 1900-talet Av Jan Rendel
Boken skildrar det viktiga samspelet mellan forskningen, främst genetiken, och tillämpningarna inom den praktiska aveln. Läsaren får följa uppbyggnaden av forskning, undervisning och rådgivning. Vart och ett av de viktigaste djurslagen speglas de mest betydelsefulla forskningsresultaten, avelstillämpningarna och förändringarna i produktivitet. Även genombrott inom DNA-forskning och reproduktionsteknink, samt kloning av kroppsceller och andra etiska frågor diskuteras.

#23 – Experimentaltältet: Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Norra Djurgården i Stockholm 1816—1907 Av Ulrich Lange
Denna bok behandlar Lantbruksakademiens Experimentalfälts historia från dess tillkomst på 1810-talet till 1907. Den belyser Experimentfältets organisation och verksamhet på ett allsidigt sätt – såväl tillkomsten, de olika avdelningarna, som de mer vetenskapligt försöksinriktade verksamheterna. Vilken betydelse fick Experimentalfältet för den agrara utvecklingen i landet? Hur omvandlades 1700-talets filosofiskt grundade ”agromani” till 1800-talets allt rationellare vetenskap om kemi och växtlighet? Dessa är några av frågorna som boken ger svar på.

#22 – Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika
Red. Ronny Pettersson
Den här boken ger en spännande bild av den skogshistoriska forskningens dynamiska utveckling under de senaste 50 åren i Sverige och utomlands. En överblick av detta slag har länge saknats, inte bara i vårt land utanb också internationellt. Den beskriver den skogshistoriska forskningens mångfald och förhållande till andra dicipliner. Boken vänder sig till alla som är intresserade av skogens historia och ger värdefull historisk kunskap åt alla som är verksamma i skogsbruket.

I mötet#21 – I mötet mellan jordbruk och kemi. Agrikulturkemins framväxt på Lantbruksakademiens Experimentalfält 1850–1907 Av Erland Mårald
Insikten om kemins betydelse för jordbruket ledde vid mitten av 1800-talet till den moderna agrikulturkemins genombrott. Denna kom att få stor betydelse för det praktiska jordbruket och folkförsörjningen. Denna bok handlar om agrikulturkemins framväxt i Sverige och dess påverkan på det svenska jordbruket och vetenskapssamhället. Även de första professionella agrarkemisterna, och deras bidrag till forskningsfältet, skildras.

#20 – Den svenska växtförädlingens historia Red. Gösta Olsson
Den svenska växtförädlingens historia, Jordbruksväxternas utveckling sedan 1880-talet är redigerad av Gösta Olsson som, tillsammans med ett tjugotal av landets främsta växtförädlare, i denna bok presenterar växtförädlingens historia. Här skildras utvecklingen utifrån flera teman, däribland växtförädlingsföretages uppbyggnad och utveckling, forskningen vid universiteten, metodutvecklingen och de olika växtslagens förädling.

solmed 15#15 – Peter Hernquists sjukdomslära – husdjurens inre sjukdomar Av Ivar Dyrendahl
Peter Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, har lämnat efter sig ett betydande antal handskrifter om bland annat husdjurslära, sjukdomslära och trädgårdsskötsel. Ivar Dyrendahl tolkar här Hernquists lära om husdjurens inre sjukdomar. Denna bok ger en åskådlig framställning av veterinärkunskaperna för tvåhundra år sedan och är en fascinerande läsning för husdjursvetare och andra agrart engagerade.

Potatisodling#14 – Svensk potatisodling. Utvecklingen under 1900-talet och Potatisen i forskning och undervisning. Institutionen för växtodlingslära i Ultuna 1957–1991 Av Birger Svensson
I denna bok belyses den svenska potatisodlingens historia, användning och betydelse för Sveriges lantbruk. Volymen innehåller två skrifter: Den första är en översiktlig historik om bland annat odlingen, organisationerna, försäljningen, och den statliga styrningen. Den andra delen är en redogörelse för den forskning och undervisning om potatisodling som bedrevs vid Ultuna under senare hälften av 1900-talet.

Nr 7#7 – Peter Hernquists Husdjurslära. En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen i Skara. Tolkad och kommenterad av Ivar Dyrendahl
Peter Hernquist, det svenska veterinärväsendets grundare, har lämnat efter sig ett betydande antal handskrifter om bland annat husdjurslära, sjukdomslära och trädgårdsskötsel. Ivar Dyrendahl, tidigare intendent vid Veterinärhistoriska museet i Skara, tolkar här Hernquists föreläsningsanteckningar om husdjurslära. Ungefär 70 % av Hernquists text behandlar hästar och hästskötsel, men boken innehåller även kapitel om får, getter och svin.

Småskrifter

Nr 2 Vägvisare till det forna experimentalfältet i Frescati, Stockholms universitet – för dig som vill veta mer om Djurgårdens och universitetsområdets historia Av Ulrich Lange. 2001. Hft., 24 s., ill.