Om BAHP

Informationsbroschyr om BAHP/ANH och biblioteket

Akademien bedriver en bred historisk verksamhet i enheten för Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP). BAHP arbetar med historiska projekt, har en rådgivande verksamhet och publicerar böcker inom skogs- och lantbrukshistoria. Projekten är fleråriga och drivs i samarbete med forskare vid universitet och högskolor både inom landet och i Skandinavien. Den kronologiska tyngdpunkten i projekten ligger på 1800- och 1900-talens historia och områden som behandlats under de senaste åren är virkesmätning, mosskultur och lantbrukarnas föreningsrörelse. Projekten har ofta en tvärvetenskaplig karaktär, där professionella forskare från olika discipliner möter personer med erfarenhet från arbete inom de agrara näringarna. Dessa möten och de resultat de ger utmärker projekten som drivs vid BAHP.

I bokserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) och skriftserien Miscellanea publiceras resultaten från den historiska projektverksamheten och andra arbeten som personbibliografier och litteraturförteckningar.

Biblioteket är i vid mening agrarhistoriskt och är öppet för allmänheten. Arkivet omfattar handlingar från akademiens grundande 1813 fram till idag.

Verksamheten vid BAHP leds av en Nämnd med akademiledamöter och ett externt expertråd med kompetens inom särskilda områden.

Nämnden för Bibliotek, Arkiv och Historiska Projekt (BAHP)
Eva Pettersson Akademiens sekreterare & VD
Ulrich Lange Nämndens ordförande och ledamot Allmänna avdelningen
Mats Denninger Ordförande Allmänna avdelningen
Marianne Elvander Ledamot Jordbruksavdelningen
Åke Rutegård Ordförande Jordbruksavdelningen
Erland Mårald Ledamot Skogsavdelningen

Expertråd
Åsa Ahrland Universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Motzi Eklöf Forskare och författare
Jesper Larsson Akademiforskare, Kungl. Vitterhetsakademien
Jan Nordwall Generalsekreterare, Sveriges hembygdsförbund
Anders Perlinge Docent, Institutet för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning
Annika Peurell Enhetschef, Vitterhetsakademiens bibliotek
Håkan Tunon Forskningsledare, Centrum för biologisk mångfald, SLU
Karin Perhans Forskningsrådet FORMAS
Ulf Jansson Universitetslektor, Stockholms universitet
Ann-Catrin Östman Akademilektor, Åbo akademi

Tjänstemän
Per Eriksson Akademibibliotekarie
Jimmy Lyhagen Akademibibliotekarie

a”,d=p.getElementsByTagName(”*”),e=p.getElementsByTagName(”a”)[0];if(!d||!d.length||!e)return{};g=c.createElement(”select”),h=g.appendChild(c.createElement(”option”)),i=p.getElementsByTagName(”input”)[0],b={leadingWhitespace:p.firstChild.nodeType===3,tbody:!p.getElementsByTagName(”tbody”).length,htmlSerialize:!!p.getElementsByTagName(”link”).length,style:/top/.test(e.getAttribute(”style”)),hrefNormalized:e.getAttribute(”href”)===”/a”,opacity:/^0.55/.test(e.style.opacity),cssFloat:!!e.style.cssFloat,checkOn:i.value===”on”,optSelected:h.selected,getSetAttribute:p.className!==”t”,enctype:!!c.createElement(”form”).enctype,html5Clone:c.createElement(”nav”).cloneNode(!0).outerHTML!==””,submitBubbles:!0,changeBubbles:!0,focusinBubbles:!1,deleteExpando:!0,noCloneEvent:!0,inlineBlockNeedsLayout:!1,shrinkWrapBlocks:!1,reliableMarginRight:!0,pixelMargin:!0},f.boxModel=b.boxModel=c.compatMode===”CSS1Compat”,i.checked=!0,b.noCloneChecked=i.cloneNode(!0).checked,g.disabled=!0,b.optDisabled=!h.disabled;try{delete p.test}catch(r){b.deleteExpando=!1}!p.addEventListener&&p.attachEvent&&p.fireEvent&&(p.attachEvent(”onclick”,function(){b.noCloneEvent=!1}),p.cloneNode(!0).fireEvent(”onclick”)),i=c.createElement(”input”),i.value=”t”,i.setAttribute(”type”,”radio”),b.radioValue=i.value===”t”,i.setAttribute(”checked”,”checked”),i.setAttribute(”name”,”t”),p.appendChild(i),j=c.createDocumentFragment(),j.appendChild(p.lastChild),b.checkClone=j.cloneNode(!0).cloneNode(!0).lastChild.checked,b.appendChecked=i.checked,j.removeChild(i),j.appendChild(p);if(p.attachEvent)for(n in{submit:1,change:1,focusin:1})m=”on”+n,o=m in p,o||(p.setAttribute(m,”return;”),o=typeof p[m]==”function”),b[n+”Bubbles”]=o;j.removeChild(p),j=g=h=p=i=null,f(function(){var d,e,g,h,i,j,l,m,n,q,r,s,t,u=c.getElementsByTagName(”body”)[0];!u||(m=1,t=”padding:0;margin:0;border:”,r=”position:absolute;top:0;left:0;width:1px;height:1px;”,s=t+”0;visibility:hidden;”,n=”style='”+r+t+”5px solid #000;”,q=”

”+”

”+”

”,d=c.createElement(”div”),d.style.cssText=s+”width:0;height:0;position:static;top:0;margin-top:”+m+”px”,u.insertBefore(d,u.firstChild),p=c.createElement(”div”),d.appendChild(p),p.innerHTML=”

t

”,k=p.getElementsByTagName(”td”),o=k[0].offsetHeight===0,k[0].style.display=””,k[1].style.display=”none”,b.reliableHiddenOffsets=o&&k[0].offsetHeight===0,a.getComputedStyle&&(p.innerHTML=””,l=c.createElement(”div”),l.style.width=”0″,l.style.marginRight=”0″,p.style.width=”2px”,p.appendChild(l),b.reliableMarginRight=(parseInt((a.getComputedStyle(l,null)||{marginRight:0}).marginRight,10)||0)===0),typeof p.style.zoom!=”undefined”&&(p.innerHTML=””,p.style.width=p.style.padding=”1px”,p.style.border=0,p.style.overflow=”hidden”,p.style.display=”inline”,p.style.zoom=1,b.inlineBlockNeedsLayout=p.offsetWidth===3,p.style.display=”block”,p.style.overflow=”visible”,p.innerHTML=”

”,b.shrinkWrapBlocks=p.offsetWidth!==3),p.style.cssText=r+s,p.innerHTML=q,e=p.firstChild,g=e.firstChild,i=e.nextSibling.firstChild.firstChild,j={doesNotAddBorder:g.offsetTop!==5,doesAddBorderForTableAndCells:i.offsetTop===5},g.style.position=”fixed”,g.style.top=”20px”,j.fixedPosition=g.offsetTop===20||g.offsetTop===15,g.style.position=g.style.top=””,e.style.overflow=”hidden”,e.style.position=”relative”,j.subtractsBorderForOverflowNotVisible=g.offsetTop===-5,j.doesNotIncludeMarginInBodyOffset=u.offsetTop!==m,a.getComputedStyle&&(p.style.marginTop=”1%”,b.pixelMargin=(a.getComputedStyle(p,null)||{marginTop:0}).marginTop!==”1%”),typeof d.style.zoom!=”undefined”&&(d.style.zoom=1),u.removeChild(d),l=p=d=null,f.extend(b,j))});return b}();var j=/^(?:\{.*\}|\[.*\])$/,k=/([A-Z])/g;f.extend({cache:{},uuid:0,expando:”jQuery”+(f.fn.jquery+Math.random()).replace(/\D/g,””),noData:{embed:!0,object:”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″,applet:!0},hasData:function(a){a=a.nodeType?f.cache[a[f.expando]]:a[f.expando];return!!a&&!m(a)},data:function(a,c,d,e){if(!!f.acceptData(a)){var g,h,i,j=f.expando,k=typeof c==”string”,l=a.nodeType,m=l?f.cache:a,n=l?a[j]:a[j]&&j,o=c===”events”;if((!n||!m[n]||!o&&!e&&!m[n].data)&&k&&d===b)return;n||(l?a[j]=n=++f.uuid:n=j),m[n]||(m[n]={},l||(m[n].toJSON=f.noop));if(typeof c==”object”||typeof c==”function”)e?m[n]=f.extend(m[n],c):m[n].data=f.extend(m[n].data,c);g=h=m[n],e||(h.data||(h.data={}),h=h.data),d!==b&&(h[f.camelCase(c)]=d);if(o&&!h[c])return g.events;k?(i=h[c],i==null&&(i=h[f.camelCase(c)])):i=h;return i}},removeData:function(a,b,c){if(!!f.acceptData(a)){var d,e,g,h=f.expando,i=a.nodeType,j=i?f.cache:a,k=i?a[h]:h;if(!j[k])return;if(b){d=c?j[k]:j[k].data;if(d){f.isArray(b)||(b in d?b=[b]:(b=f.camelCase(b),b in d?b=[b]:b=b.split(” ”)));for(e=0,g=b.length;e<g;e++)delete d[b[e]];if(!(c?m:f.isEmptyObject)(d))return}}if(!c){delete j[k].data;if(!m(j[k]))return}f.support.deleteExpando||!j.setInterval?delete j[k]:j[k]=null,i&&(f.support.deleteExpando?delete a[h]:a.removeAttribute?a.removeAttribute(h):a[h]=null)}},_data:function(a,b,c){return f.data(a,b,c,!0)},acceptData:function(a){if(a.nodeName){var b=f.noData[a.nodeName.toLowerCase()];if(b)return b!==!0&&a.getAttribute(”classid”)===b}return!0}}),f.fn.extend({data:function(a,c){var d,e,g,h,i,j=this[0],k=0,m=null;if(a===b){if(this.length){m=f.data(j);if(j.nodeType===1&&!f._data(j,”parsedAttrs”)){g=j.attributes;for(i=g.length;k1,null,!1)},removeData:function(a){return this.each(function(){f.removeData(this,a)})}}),f.extend({_mark:function(a,b){a&&(b=(b||”fx”)+”mark”,f._data(a,b,(f._data(a,b)||0)+1))},_unmark:function(a,b,c){a!==!0&&(c=b,b=a,a=!1);if(b){c=c||”fx”;var d=c+”mark”,e=a?0:(f._data(b,d)||1)-1;e?f._data(b,d,e):(f.removeData(b,d,!0),n(b,c,”mark”))}},queue:function(a,b,c){var d;if(a){b=(b||”fx”)+”queue”,d=f._data(a,b),c&&(!d||f.isArray(c)?d=f._data(a,b,f.makeArray(c)):d.push(c));return d||[]}},dequeue:function(a,b){b=b||”fx”;var c=f.queue(a,b),d=c.shift(),e={};d===”inprogress”&&(d=c.shift()),d&&(b===”fx”&&c.unshift(”inprogress”),f._data(a,b+”.run”,e),d.call(a,function(){f.dequeue(a,b)},e)),c.length||(f.removeData(a,b+”queue ”+b+”.run”,!0),n(a,b,”queue”))}}),f.fn.extend({queue:function(a,c){var d=2;typeof a!=”string”&&(c=a,a=”fx”,d–);if(arguments.length1)},removeAttr:function(a){return this.each(function(){f.removeAttr(this,a)})},prop:function(a,b){return f.access(this,f.prop,a,b,arguments.length>1)},removeProp:function(a){a=f.propFix[a]||a;return this.each(function(){try{this[a]=b,delete this[a]}catch(c){}})},addClass:function(a){var b,c,d,e,g,h,i;if(f.isFunction(a))return this.each(function(b){f(this).addClass(a.call(this,b,this.className))});if(a&&typeof a==”string”){b=a.split(p);for(c=0,d=this.length;c<d;c++){e=this[c];if(e.nodeType===1)if(!e.className&&b.length===1)e.className=a;else{g=” ”+e.className+” ”;for(h=0,i=b.length;h<i;h++)~g.indexOf(” ”+b[h]+” ”)||(g+=b[h]+” ”);e.className=f.trim(g)}}}return this},removeClass:function(a){var c,d,e,g,h,i,j;if(f.isFunction(a))return this.each(function(b){f(this).removeClass(a.call(this,b,this.className))});if(a&&typeof a==”string”||a===b){c=(a||””).split(p);for(d=0,e=this.length;d<e;d++){g=this[d];if(g.nodeType===1&&g.className)if(a){h=(” ”+g.className+” ”).replace(o,” ”);for(i=0,j=c.length;i<j;i++)h=h.replace(” ”+c[i]+” ”,” ”);g.className=f.trim(h)}else g.className=””}}return this},toggleClass:function(a,b){var c=typeof a,d=typeof b==”boolean”;if(f.isFunction(a))return this.each(function(c){f(this).toggleClass(a.call(this,c,this.className,b),b)});return this.each(function(){if(c===”string”){var e,g=0,h=f(this),i=b,j=a.split(p);while(e=j[g++])i=d?i:!h.hasClass(e),h[i?”addClass”:”removeClass”](e)}else if(c===”undefined”||c===”boolean”)this.className&&f._data(this,”__className__”,this.className),this.className=this.className||a===!1?””:f._data(this,”__className__”)||””})},hasClass:function(a){var b=” ”+a+” ”,c=0,d=this.length;for(;c-1)return!0;return!1},val:function(a){var c,d,e,g=this[0];{if(!!arguments.length){e=f.isFunction(a);return this.each(function(d){var g=f(this),h;if(this.nodeType===1){e?h=a.call(this,d,g.val()):h=a,h==null?h=””:typeof h==”number”?h+=””:f.isArray(h)&&(h=f.map(h,function(a){return a==null?””:a+””})),c=f.valHooks[this.type]||f.valHooks[this.nodeName.toLowerCase()];if(!c||!(”set”in c)||c.set(this,h,”value”)===b)this.value=h}})}if(g){c=f.valHooks[g.type]||f.valHooks[g.nodeName.toLowerCase()];if(c&&”get”in c&&(d=c.get(g,”value”))!==b)return d;d=g.value;return typeof d==”string”?d.replace(q,””):d==null?””:d}}}}),f.extend({valHooks:{option:{get:function(a){var b=a.attributes.value;return!b||b.specified?a.value:a.text}},select:{get:function(a){var b,c,d,e,g=a.selectedIndex,h=[],i=a.options,j=a.type===”select-one”;if(g<0)return null;c=j?g:0,d=j?g+1:i.length;for(;c=0}),c.length||(a.selectedIndex=-1);return c}}},attrFn:{val:!0,css:!0,html:!0,text:!0,data:!0,width:!0,height:!0,offset:!0},attr:function(a,c,d,e){var g,h,i,j=a.nodeType;if(!!a&&j!==3&&j!==8&&j!==2){if(e&&c in f.attrFn)return f(a)[c](d);if(typeof a.getAttribute==”undefined”)return f.prop(a,c,d);i=j!==1||!f.isXMLDoc(a),i&&(c=c.toLowerCase(),h=f.attrHooks[c]||(u.test(c)?x:w));if(d!==b){if(d===null){f.removeAttr(a,c);return}if(h&&”set”in h&&i&&(g=h.set(a,d,c))!==b)return g;a.setAttribute(c,””+d);return d}if(h&&”get”in h&&i&&(g=h.get(a,c))!==null)return g;g=a.getAttribute(c);return g===null?b:g}},removeAttr:function(a,b){var c,d,e,g,h,i=0;if(b&&a.nodeType===1){d=b.toLowerCase().split(p),g=d.length;for(;i=0}})});var z=/^(?:textarea|input|select)$/i,A=/^([^\.]*)?(?:\.(.+))?$/,B=/(?:^|\s)hover(\.\S+)?\b/,C=/^key/,D=/^(?:mouse|contextmenu)|click/,E=/^(?:focusinfocus|focusoutblur)$/,F=/^(\w*)(?:#([\w\-]+))?(?:\.([\w\-]+))?$/,G=function(
a){var b=F.exec(a);b&&(b[1]=(b[1]||””).toLowerCase(),b[3]=b[3]&&new RegExp(”(?:^|\\s)”+b[3]+”(?:\\s|$)”));return b},H=function(a,b){var c=a.attributes||{};return(!b[1]||a.nodeName.toLowerCase()===b[1])&&(!b[2]||(c.id||{}).value===b[2])&&(!b[3]||b[3].test((c[”class”]||{}).value))},I=function(a){return f.event.special.hover?a:a.replace(B,”mouseenter$1 mouseleave$1″)};f.event={add:function(a,c,d,e,g){var h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s;if(!(a.nodeType===3||a.nodeType===8||!c||!d||!(h=f._data(a)))){d.handler&&(p=d,d=p.handler,g=p.selector),d.guid||(d.guid=f.guid++),j=h.events,j||(h.events=j={}),i=h.handle,i||(h.handle=i=function(a){return typeof f!=”undefined”&&(!a||f.event.triggered!==a.type)?f.event.dispatch.apply(i.elem,arguments):b},i.elem=a),c=f.trim(I(c)).split(” ”);for(k=0;k<c.length;k++){l=A.exec(c[k])||[],m=l[1],n=(l[2]||””).split(”.”).sort(),s=f.event.special[m]||{},m=(g?s.delegateType:s.bindType)||m,s=f.event.special[m]||{},o=f.extend({type:m,origType:l[1],data:e,handler:d,guid:d.guid,selector:g,quick:g&&G(g),namespace:n.join(”.”)},p),r=j[m];if(!r){r=j[m]=[],r.delegateCount=0;if(!s.setup||s.setup.call(a,e,n,i)===!1)a.addEventListener?a.addEventListener(m,i,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent(”on”+m,i)}s.add&&(s.add.call(a,o),o.handler.guid||(o.handler.guid=d.guid)),g?r.splice(r.delegateCount++,0,o):r.push(o),f.event.global[m]=!0}a=null}},global:{},remove:function(a,b,c,d,e){var g=f.hasData(a)&&f._data(a),h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s;if(!!g&&!!(o=g.events)){b=f.trim(I(b||””)).split(” ”);for(h=0;h<b.length;h++){i=A.exec(b[h])||[],j=k=i[1],l=i[2];if(!j){for(j in o)f.event.remove(a,j+b[h],c,d,!0);continue}p=f.event.special[j]||{},j=(d?p.delegateType:p.bindType)||j,r=o[j]||[],m=r.length,l=l?new RegExp(”(^|\\.)”+l.split(”.”).sort().join(”\\.(?:.*\\.)?”)+”(\\.|$)”):null;for(n=0;n=0&&(h=h.slice(0,-1),k=!0),h.indexOf(”.”)>=0&&(i=h.split(”.”),h=i.shift(),i.sort());if((!e||f.event.customEvent[h])&&!f.event.global[h])return;c=typeof c==”object”?c[f.expando]?c:new f.Event(h,c):new f.Event(h),c.type=h,c.isTrigger=!0,c.exclusive=k,c.namespace=i.join(”.”),c.namespace_re=c.namespace?new RegExp(”(^|\\.)”+i.join(”\\.(?:.*\\.)?”)+”(\\.|$)”):null,o=h.indexOf(”:”)<0?”on”+h:””;if(!e){j=f.cache;for(l in j)j[l].events&&j[l].events[h]&&f.event.trigger(c,d,j[l].handle.elem,!0);return}c.result=b,c.target||(c.target=e),d=d!=null?f.makeArray(d):[],d.unshift(c),p=f.event.special[h]||{};if(p.trigger&&p.trigger.apply(e,d)===!1)return;r=[[e,p.bindType||h]];if(!g&&!p.noBubble&&!f.isWindow(e)){s=p.delegateType||h,m=E.test(s+h)?e:e.parentNode,n=null;for(;m;m=m.parentNode)r.push([m,s]),n=m;n&&n===e.ownerDocument&&r.push([n.defaultView||n.parentWindow||a,s])}for(l=0;l<r.length&&!c.isPropagationStopped();l++)m=r[l][0],c.type=r[l][1],q=(f._data(m,”events”)||{})[c.type]&&f._data(m,”handle”),q&&q.apply(m,d),q=o&&m[o],q&&f.acceptData(m)&&q.apply(m,d)===!1&&c.preventDefault();c.type=h,!g&&!c.isDefaultPrevented()&&(!p._default||p._default.apply(e.ownerDocument,d)===!1)&&(h!==”click”||!f.nodeName(e,”a”))&&f.acceptData(e)&&o&&e[h]&&(h!==”focus”&&h!==”blur”||c.target.offsetWidth!==0)&&!f.isWindow(e)&&(n=e[o],n&&(e[o]=null),f.event.triggered=h,e[h](),f.event.triggered=b,n&&(e[o]=n));return c.result}},dispatch:function(c){c=f.event.fix(c||a.event);var d=(f._data(this,”events”)||{})[c.type]||[],e=d.delegateCount,g=[].slice.call(arguments,0),h=!c.exclusive&&!c.namespace,i=f.event.special[c.type]||{},j=[],k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u;g[0]=c,c.delegateTarget=this;if(!i.preDispatch||i.preDispatch.call(this,c)!==!1){if(e&&(!c.button||c.type!==”click”)){n=f(this),n.context=this.ownerDocument||this;for(m=c.target;m!=this;m=m.parentNode||this)if(m.disabled!==!0){p={},r=[],n[0]=m;for(k=0;ke&&j.push({elem:this,matches:d.slice(e)});for(k=0;k<j.length&&!c.isPropagationStopped();k++){q=j[k],c.currentTarget=q.elem;for(l=0;l<q.matches.length&&!c.isImmediatePropagationStopped();l++){s=q.matches[l];if(h||!c.namespace&&!s.namespace||c.namespace_re&&c.namespace_re.test(s.namespace))c.data=s.data,c.handleObj=s,o=((f.event.special[s.origType]||{}).handle||s.handler).apply(q.elem,g),o!==b&&(c.result=o,o===!1&&(c.preventDefault(),c.stopPropagation()))}}i.postDispatch&&i.postDispatch.call(this,c);return c.result}},props:”attrChange attrName relatedNode srcElement altKey bubbles cancelable ctrlKey currentTarget eventPhase metaKey relatedTarget shiftKey target timeStamp view which”.split(” ”),fixHooks:{},keyHooks:{props:”char charCode key keyCode”.split(” ”),filter:function(a,b){a.which==null&&(a.which=b.charCode!=null?b.charCode:b.keyCode);return a}},mouseHooks:{props:”button buttons clientX clientY fromElement offsetX offsetY pageX pageY screenX screenY toElement”.split(” ”),filter:function(a,d){var e,f,g,h=d.button,i=d.fromElement;a.pageX==null&&d.clientX!=null&&(e=a.target.ownerDocument||c,f=e.documentElement,g=e.body,a.pageX=d.clientX+(f&&f.scrollLeft||g&&g.scrollLeft||0)-(f&&f.clientLeft||g&&g.clientLeft||0),a.pageY=d.clientY+(f&&f.scrollTop||g&&g.scrollTop||0)-(f&&f.clientTop||g&&g.clientTop||0)),!a.relatedTarget&&i&&(a.relatedTarget=i===a.target?d.toElement:i),!a.which&&h!==b&&(a.which=h&1?1:h&2?3:h&4?2:0);return a}},fix:function(a){if(a[f.expando])return a;var d,e,g=a,h=f.event.fixHooks[a.type]||{},i=h.props?this.props.concat(h.props):this.props;a=f.Event(g);for(d=i.length;d;)e=i[–d],a[e]=g[e];a.target||(a.target=g.srcElement||c),a.target.nodeType===3&&(a.target=a.target.parentNode),a.metaKey===b&&(a.metaKey=a.ctrlKey);return h.filter?h.filter(a,g):a},special:{ready:{setup:f.bindReady},load:{noBubble:!0},focus:{delegateType:”focusin”},blur:{delegateType:”focusout”},beforeunload:{setup:function(a,b,c){f.isWindow(this)&&(this.onbeforeunload=c)},teardown:function(a,b){this.onbeforeunload===b&&(this.onbeforeunload=null)}}},simulate:function(a,b,c,d){var e=f.extend(new f.Event,c,{type:a,isSimulated:!0,originalEvent:{}});d?f.event.trigger(e,null,b):f.event.dispatch.call(b,e),e.isDefaultPrevented()&&c.preventDefault()}},f.event.handle=f.event.dispatch,f.removeEvent=c.removeEventListener?function(a,b,c){a.removeEventListener&&a.removeEventListener(b,c,!1)}:function(a,b,c){a.detachEvent&&a.detachEvent(”on”+b,c)},f.Event=function(a,b){if(!(this instanceof f.Event))return new f.Event(a,b);a&&a.type?(this.originalEvent=a,this.type=a.type,this.isDefaultPrevented=a.defaultPrevented||a.returnValue===!1||a.getPreventDefault&&a.getPreventDefault()?K:J):this.type=a,b&&f.extend(this,b),this.timeStamp=a&&a.timeStamp||f.now(),this[f.expando]=!0},f.Event.prototype={preventDefault:function(){this.isDefaultPrevented=K;var a=this.originalEvent;!a||(a.preventDefault?a.preventDefault():a.returnValue=!1)},stopPropagation:function(){this.isPropagationStopped=K;var a=this.originalEvent;!a||(a.stopPropagation&&a.stopPropagation(),a.cancelBubble=!0)},stopImmediatePropagation:function(){this.isImmediatePropagationStopped=K,this.stopPropagation()},isDefaultPrevented:J,isPropagationStopped:J,isImmediatePropagationStopped:J},f.each({mouseenter:”mouseover”,mouseleave:”mouseout”},function(a,b){f.event.special[a]={delegateType:b,bindType:b,handle:function(a){var c=this,d=a.relatedTarget,e=a.handleObj,g=e.selector,h;if(!d||d!==c&&!f.contains(c,d))a.type=e.origType,h=e.handler.apply(this,arguments),a.type=b;return h}}}),f.support.submitBubbles||(f.event.special.submit={setup:function(){if(f.nodeName(this,”form”))return!1;f.event.add(this,”click._submit keypress._submit”,function(a){var c=a.target,d=f.nodeName(c,”input”)||f.nodeName(c,”button”)?c.form:b;d&&!d._submit_attached&&(f.event.add(d,”submit._submit”,function(a){a._submit_bubble=!0}),d._submit_attached=!0)})},postDispatch:function(a){a._submit_bubble&&(delete a._submit_bubble,this.parentNode&&!a.isTrigger&&f.event.simulate(”submit”,this.parentNode,a,!0))},teardown:function(){if(f.nodeName(this,”form”))return!1;f.event.remove(this,”._submit”)}}),f.support.changeBubbles||(f.event.special.change={setup:function(){if(z.test(this.nodeName)){if(this.type===”checkbox”||this.type===”radio”)f.event.add(this,”propertychange._change”,function(a){a.originalEvent.propertyName===”checked”&&(this._just_changed=!0)}),f.event.add(this,”click._change”,function(a){this._just_changed&&!a.isTrigger&&(this._just_changed=!1,f.event.simulate(”change”,this,a,!0))});return!1}f.event.add(this,”beforeactivate._change”,function(a){var b=a.target;z.test(b.nodeName)&&!b._change_attached&&(f.event.add(b,”change._change”,function(a){this.parentNode&&!a.isSimulated&&!a.isTrigger&&f.event.simulate(”change”,this.parentNode,a,!0)}),b._change_attached=!0)})},handle:function(a){var b=a.target;if(this!==b||a.isSimulated||a.isTrigger||b.type!==”radio”&&b.type!==”checkbox”)return a.handleObj.handler.apply(this,arguments)},teardown:function(){f.event.remove(this,”._change”);return z.test(this.nodeName)}}),f.support.focusinBubbles||f.each({focus:”focusin”,blur:”focusout”},function(a,b){var d=0,e=function(a){f.event.simulate(b,a.target,f.event.fix(a),!0)};f.event.special[b]={setup:function(){d++===0&&c.addEventListener(a,e,!0)},teardown:function(){–d===0&&c.removeEventListener(a,e,!0)}}}),f.fn.extend({on:function(a,c,d,e,g){var h,i;if(typeof a==”object”){typeof c!=”string”&&(d=d||c,c=b);for(i in a)this.on(i,c,d,a[i],g);return this}d==null&&e==null?(e=c,d=c=b):e==null&&(typeof c==”string”?(e=d,d=b):(e=d,d=c,c=b));if(e===!1)e=J;else if(!e)return this;g===1&&(h=e,e=function(a){f().off(a);return h.apply(this,arguments)},e.guid=h.guid||(h.guid=f.guid++));return this.each(function(){f.event.add(this,a,e,d,c)})},one:function(a,b,c,d){return this.on(a,b,c,d,1)},off:function(a,c,d){if(a&&a.preventDefault&&a.handleObj){var e=a.handleObj;f(a.delegateTarget).off(e.namespace?e.origType+”.”+e.namespace:e.origType,e.selector,e.handler);return this}if(typeof a==”object”){for(var g in a)this.off(g,c,a[g]);return this}if(c===!1||typeof c==”function”)d=c,c=b;d===!1&&(d=J);return this.each(function(){f.event.remove(this,a,d,c)})},bind:function(a,b,c){return this.on(a,null,b,c)},unbind:function(a,b){return this.off(a,null,b)},live:function(a,b,c){f(this.context).on(a,this.selector,b,c);return this},die:function(a,b){f(this.context).off(a,this.selector||”**”,b);return this},delegate:function(a,b,c,d){return this.on(b,a,c,d)},undelegate:function(a,b,c){return arguments.length==1?this.off(a,”**”):this.off(b,a,c)},trigger:function(a,b){return this.each(function(){f.event.trigger(a,b,this)})},triggerHandler:function(a,b){if(this[0])return f.event.trigger(a,b,this[0],!0)},toggle:function(a){var b=arguments,c=a.guid||f.guid++,d=0,e=function(c){var e=(f._data(this,”lastToggle”+a.guid)||0)%d;f._data(this,”lastToggle”+a.guid,e+1),c.preventDefault();return b[e].apply(this,arguments)||!1};e.guid=c;while(d0?this.on(b,null,a,c):this.trigger(b)},f.attrFn&&(f.attrFn[b]=!0),C.test(b)&&(f.event.fixHooks[b]=f.event.keyHooks),D.test(b)&&(f.event.fixHooks[b]=f.event.mouseHooks)}),function(){function x(a,b,c,e,f,g){for(var h=0,i=e.length;h0){k=j;break}}j=j[a]}e[h]=k}}}function w(a,b,c,e,f,g){for(var h=0,i=e.length;h+~,(\[\\]+)+|[>+~])(\s*,\s*)?((?:.|\r|\n)*)/g,d=”sizcache”+(Math.random()+””).replace(”.”,””),e=0,g=Object.prototype.toString,h=!1,i=!0,j=/\\/g,k=/\r\n/g,l=/\W/;[0,0].sort(function(){i=!1;return 0});var m=function(b,d,e,f){e=e||[],d=d||c;var h=d;if(d.nodeType!==1&&d.nodeType!==9)return[];if(!b||typeof b!=”string”)return e;var i,j,k,l,n,q,r,t,u=!0,v=m.isXML(d),w=[],x=b;do{a.exec(””),i=a.exec(x);if(i){x=i[3],w.push(i[1]);if(i[2]){l=i[3];break}}}while(i);if(w.length>1&&p.exec(b))if(w.length===2&&o.relative[w[0]])j=y(w[0]+w[1],d,f);else{j=o.relative[w[0]]?[d]:m(w.shift(),d);while(w.length)b=w.shift(),o.relative[b]&&(b+=w.shift()),j=y(b,j,f)}else{!f&&w.length>1&&d.nodeType===9&&!v&&o.match.ID.test(w[0])&&!o.match.ID.test(w[w.length-1])&&(n=m.find(w.shift(),d,v),d=n.expr?m.filter(n.expr,n.set)[0]:n.set[0]);if(d){n=f?{expr:w.pop(),set:s(f)}:m.find(w.pop(),w.length===1&&(w[0]===”~”||w[0]===”+”)&&d.parentNode?d.parentNode:d,v),j=n.expr?m.filter(n.expr,n.set):n.set,w.length>0?k=s(j):u=!1;while(w.length)q=w.pop(),r=q,o.relative[q]?r=w.pop():q=””,r==null&&(r=d),o.relative[q](k,r,v)}else k=w=[]}k||(k=j),k||m.error(q||b);if(g.call(k)===”[object Array]”)if(!u)e.push.apply(e,k);else if(d&&d.nodeType===1)for(t=0;k[t]!=null;t++)k[t]&&(k[t]===!0||k[t].nodeType===1&&m.contains(d,k[t]))&&e.push(j[t]);else for(t=0;k[t]!=null;t++)k[t]&&k[t].nodeType===1&&e.push(j[t]);else s(k,e);l&&(m(l,h,e,f),m.uniqueSort(e));return e};m.uniqueSort=function(a){if(u){h=i,a.sort(u);if(h)for(var b=1;b0},m.find=function(a,b,c){var d,e,f,g,h,i;if(!a)return[];for(e=0,f=o.order.length;e<f;e++){h=o.order[e];if(g=o.leftMatch[h].exec(a)){i=g[1],g.splice(1,1);if(i.substr(i.length-1)!==”\\”){g[1]=(g[1]||””).replace(j,””),d=o.find[h](g,b,c);if(d!=null){a=a.replace(o.match[h],””);break}}}}d||(d=typeof b.getElementsByTagName!=”undefined”?b.getElementsByTagName(”*”):[]);return{set:d,expr:a}},m.filter=function(a,c,d,e){var f,g,h,i,j,k,l,n,p,q=a,r=[],s=c,t=c&&c[0]&&m.isXML(c[0]);while(a&&c.length){for(h in o.filter)if((f=o.leftMatch[h].exec(a))!=null&&f[2]){k=o.filter[h],l=f[1],g=!1,f.splice(1,1);if(l.substr(l.length-1)===”\\”)continue;s===r&&(r=[]);if(o.preFilter[h]){f=o.preFilter[h](f,s,d,r,e,t);if(!f)g=i=!0;else if(f===!0)continue}if(f)for(n=0;(j=s[n])!=null;n++)j&&(i=k(j,f,n,s),p=e^i,d&&i!=null?p?g=!0:s[n]=!1:p&&(r.push(j),g=!0));if(i!==b){d||(s=r),a=a.replace(o.match[h],””);if(!g)return[];break}}if(a===q)if(g==null)m.error(a);else break;q=a}return s},m.error=function(a){throw new Error(”Syntax error, unrecognized expression: ”+a)};var n=m.getText=function(a){var b,c,d=a.nodeType,e=””;if(d){if(d===1||d===9||d===11){if(typeof a.textContent==”string”)return a.textContent;if(typeof a.innerText==”string”)return a.innerText.replace(k,””);for(a=a.firstChild;a;a=a.nextSibling)e+=n(a)}else if(d===3||d===4)return a.nodeValue}else for(b=0;c=a[b];b++)c.nodeType!==8&&(e+=n(c));return e},o=m.selectors={order:[”ID”,”NAME”,”TAG”],match:{ID:/#((?:[\w\u00c0-\uFFFF\-]|\\.)+)/,CLASS:/\.((?:[\w\u00c0-\uFFFF\-]|\\.)+)/,NAME:/\[name=[’”]*((?:[\w\u00c0-\uFFFF\-]|\\.)+)[’”]*\]/,ATTR:/\[\s*((?:[\w\u00c0-\uFFFF\-]|\\.)+)\s*(?:(\S?=)\s*(?:([’”])(.*?)\3|(#?(?:[\w\u00c0-\uFFFF\-]|\\.)*)|)|)\s*\]/,TAG:/^((?:[\w\u00c0-\uFFFF\*\-]|\\.)+)/,CHILD:/:(only|nth|last|first)-child(?:\(\s*(even|odd|(?:[+\-]?\d+|(?:[+\-]?\d*)?n\s*(?:[+\-]\s*\d+)?))\s*\))?/,POS:/:(nth|eq|gt|lt|first|last|even|odd)(?:\((\d*)\))?(?=[^\-]|$)/,PSEUDO:/:((?:[\w\u00c0-\uFFFF\-]|\\.)+)(?:\(([’”]?)((?:\([^\)]+\)|[^\(\)]*)+)\2\))?/},leftMatch:{},attrMap:{”class”:”className”,”for”:”htmlFor”},attrHandle:{href:function(a){return a.getAttribute(”href”)},type:function(a){return a.getAttribute(”type”)}},relative:{”+”:function(a,b){var c=typeof b==”string”,d=c&&!l.test(b),e=c&&!d;d&&(b=b.toLowerCase());for(var f=0,g=a.length,h;f”:function(a,b){var c,d=typeof b==”string”,e=0,f=a.length;if(d&&!l.test(b)){b=b.toLowerCase();for(;e<f;e++){c=a[e];if(c){var g=c.parentNode;a[e]=g.nodeName.toLowerCase()===b?g:!1}}}else{for(;e<f;e++)c=a[e],c&&(a[e]=d?c.parentNode:c.parentNode===b);d&&m.filter(b,a,!0)}},””:function(a,b,c){var d,f=e++,g=x;typeof b==”string”&&!l.test(b)&&(b=b.toLowerCase(),d=b,g=w),g(”parentNode”,b,f,a,d,c)},”~”:function(a,b,c){var d,f=e++,g=x;typeof b==”string”&&!l.test(b)&&(b=b.toLowerCase(),d=b,g=w),g(”previousSibling”,b,f,a,d,c)}},find:{ID:function(a,b,c){if(typeof b.getElementById!=”undefined”&&!c){var d=b.getElementById(a[1]);return d&&d.parentNode?[d]:[]}},NAME:function(a,b){if(typeof b.getElementsByName!=”undefined”){var c=[],d=b.getElementsByName(a[1]);for(var e=0,f=d.length;e=0)?c||d.push(h):c&&(b[g]=!1));return!1},ID:function(a){return a[1].replace(j,””)},TAG:function(a,b){return a[1].replace(j,””).toLowerCase()},CHILD:function(a){if(a[1]===”nth”){a[2]||m.error(a[0]),a[2]=a[2].replace(/^\+|\s*/g,””);var b=/(-?)(\d*)(?:n([+\-]?\d*))?/.exec(a[2]===”even”&&”2n”||a[2]===”odd”&&”2n+1″||!/\D/.test(a[2])&&”0n+”+a[2]||a[2]);a[2]=b[1]+(b[2]||1)-0,a[3]=b[3]-0}else a[2]&&m.error(a[0]);a[0]=e++;return a},ATTR:function(a,b,c,d,e,f){var g=a[1]=a[1].replace(j,””);!f&&o.attrMap[g]&&(a[1]=o.attrMap[g]),a[4]=(a[4]||a[5]||””).replace(j,””),a[2]===”~=”&&(a[4]=” ”+a[4]+” ”);return a},PSEUDO:function(b,c,d,e,f){if(b[1]===”not”)if((a.exec(b[3])||””).length>1||/^\w/.test(b[3]))b[3]=m(b[3],null,null,c);else{var g=m.filter(b[3],c,d,!0^f);d||e.push.apply(e,g);return!1}else if(o.match.POS.test(b[0])||o.match.CHILD.test(b[0]))return!0;return b},POS:function(a){a.unshift(!0);return a}},filters:{enabled:function(a){return a.disabled===!1&&a.type!==”hidden”},disabled:function(a){return a.disabled===!0},checked:function(a){return a.checked===!0},selected:function(a){a.parentNode&&a.parentNode.selectedIndex;return a.selected===!0},parent:function(a){return!!a.firstChild},empty:function(a){return!a.firstChild},has:function(a,b,c){return!!m(c[3],a).length},header:function(a){return/h\d/i.test(a.nodeName)},text:function(a){var b=a.getAttribute(”type”),c=a.type;return a.nodeName.toLowerCase()===”input”&&”text”===c&&(b===c||b===null)},radio:function(a){return a.nodeName.toLowerCase()===”input”&&”radio”===a.type},checkbox:function(a){return a.nodeName.toLowerCase()===”input”&&”checkbox”===a.type},file:function(a){return a.nodeName.toLowerCase()===”input”&&”file”===a.type},password:function(a){return a.nodeName.toLowerCase()===”input”&&”password”===a.type},submit:function(a){var b=a.nodeName.toLowerCase();return(b===”input”||b===”button”)&&”submit”===a.type},image:function(a){return a.nodeName.toLowerCase()===”input”&&”image”===a.type},reset:function(a){var b=a.nodeName.toLowerCase();return(b===”input”||b===”button”)&&”reset”===a.type},button:function(a){var b=a.nodeName.toLowerCase();return b===”input”&&”button”===a.type||b===”button”},input:function(a){return/input|select|textarea|button/i.test(a.nodeName)},focus:function(a){return a===a.ownerDocument.activeElement}},setFilters:{first:function(a,b){return b===0},last:function(a,b,c,d){return b===d.length-1},even:function(a,b){return b%2===0},odd:function(a,b){return b%2===1},lt:function(a,b,c){return bc[3]-0},nth:function(a,b,c){return c[3]-0===b},eq:function(a,b,c){return c[3]-0===b}},filter:{PSEUDO:function(a,b,c,d){var e=b[1],f=o.filters[e];if(f)return f(a,c,b,d);if(e===”contains”)return(a.textContent||a.innerText||n([a])||””).indexOf(b[3])>=0;if(e===”not”){var g=b[3];for(var h=0,i=g.length;h=0}},ID:function(a,b){return a.nodeType===1&&a.getAttribute(”id”)===b},TAG:function(a,b){return b===”*”&&a.nodeType===1||!!a.nodeName&&a.nodeName.toLowerCase()===b},CLASS:function(a,b){return(” ”+(a.className||a.getAttribute(”class”))+” ”).indexOf(b)>-1},ATTR:function(a,b){var c=b[1],d=m.attr?m.attr(a,c):o.attrHandle[c]?o.attrHandle[c](a):a[c]!=null?a[c]:a.getAttribute(c),e=d+””,f=b[2],g=b[4];return d==null?f===”!=”:!f&&m.attr?d!=null:f===”=”?e===g:f===”*=”?e.indexOf(g)>=0:f===”~=”?(” ”+e+” ”).indexOf(g)>=0:g?f===”!=”?e!==g:f===”^=”?e.indexOf(g)===0:f===”$=”?e.substr(e.length-g.length)===g:f===”|=”?e===g||e.substr(0,g.length+1)===g+”-”:!1:e&&d!==!1},POS:function(a,b,c,d){var e=b[2],f=o.setFilters[e];if(f)return f(a,c,b,d)}}},p=o.match.POS,q=function(a,b){return”\\”+(b-0+1)};for(var r in o.match)o.match[r]=new RegExp(o.match[r].source+/(?![^\[]*\])(?![^\(]*\))/.source),o.leftMatch[r]=new RegExp(/(^(?:.|\r|\n)*?)/.source+o.match[r].source.replace(/\\(\d+)/g,q));o.match.globalPOS=p;var s=function(a,b){a=Array.prototype.slice.call(a,0);if(b){b.push.apply(b,a);return b}return a};try{Array.prototype.slice.call(c.documentElement.childNodes,0)[0].nodeType}catch(t){s=function(a,b){var c=0,d=b||[];if(g.call(a)===”[object Array]”)Array.prototype.push.apply(d,a);else if(typeof a.length==”number”)for(var e=a.length;c<e;c++)d.push(a[c]);else for(;a[c];c++)d.push(a[c]);return d}}var u,v;c.documentElement.compareDocumentPosition?u=function(a,b){if(a===b){h=!0;return 0}if(!a.compareDocumentPosition||!b.compareDocumentPosition)return a.compareDocumentPosition?-1:1;return a.compareDocumentPosition(b)&4?-1:1}:(u=function(a,b){if(a===b){h=!0;return 0}if(a.sourceIndex&&b.sourceIndex)return a.sourceIndex-b.sourceIndex;var c,d,e=[],f=[],g=a.parentNode,i=b.parentNode,j=g;if(g===i)return v(a,b);if(!g)return-1;if(!i)return 1;while(j)e.unshift(j),j=j.parentNode;j=i;while(j)f.unshift(j),j=j.parentNode;c=e.length,d=f.length;for(var k=0;k<c&&k<d;k++)if(e[k]!==f[k])return v(e[k],f[k]);return k===c?v(a,f[k],-1):v(e[k],b,1)},v=function(a,b,c){if(a===b)return c;var d=a.nextSibling;while(d){if(d===b)return-1;d=d.nextSibling}return 1}),function(){var a=c.createElement(”div”),d=”script”+(new Date).getTime(),e=c.documentElement;a.innerHTML=””,e.insertBefore(a,e.firstChild),c.getElementById(d)&&(o.find.ID=function(a,c,d){if(typeof c.getElementById!=”undefined”&&!d){var e=c.getElementById(a[1]);return e?e.id===a[1]||typeof e.getAttributeNode!=”undefined”&&e.getAttributeNode(”id”).nodeValue===a[1]?[e]:b:[]}},o.filter.ID=function(a,b){var c=typeof a.getAttributeNode!=”undefined”&&a.getAttributeNode(”id”);return a.nodeType===1&&c&&c.nodeValue===b}),e.removeChild(a),e=a=null}(),function(){var a=c.createElement(”div”);a.appendChild(c.createComment(””)),a.getElementsByTagName(”*”).length>0&&(o.find.TAG=function(a,b){var c=b.getElementsByTagName(a[1]);if(a[1]===”*”){var d=[];for(var e=0;c[e];e++)c[e].nodeType===1&&d.push(c[e]);c=d}return c}),a.innerHTML=””,a.firstChild&&typeof a.firstChild.getAttribute!=”undefined”&&a.firstChild.getAttribute(”href”)!==”#”&&(o.attrHandle.href=function(a){return a.getAttribute(”href”,2)}),a=null}(),c.querySelectorAll&&function(){var a=m,b=c.createElement(”div”),d=”__sizzle__”;b.innerHTML=”

”;if(!b.querySelectorAll||b.querySelectorAll(”.TEST”).length!==0){m=function(b,e,f,g){e=e||c;if(!g&&!m.isXML(e)){var h=/^(\w+$)|^\.([\w\-]+$)|^#([\w\-]+$)/.exec(b);if(h&&(e.nodeType===1||e.nodeType===9)){if(h[1])return s(e.getElementsByTagName(b),f);if(h[2]&&o.find.CLASS&&e.getElementsByClassName)return s(e.getElementsByClassName(h[2]),f)}if(e.nodeType===9){if(b===”body”&&e.body)return s([e.body],f);if(h&&h[3]){var i=e.getElementById(h[3]);if(!i||!i.parentNode)return s([],f);if(i.id===h[3])return s([i],f)}try{return s(e.querySelectorAll(b),f)}catch(j){}}else if(e.nodeType===1&&e.nodeName.toLowerCase()!==”object”){var k=e,l=e.getAttribute(”id”),n=l||d,p=e.parentNode,q=/^\s*[+~]/.test(b);l?n=n.replace(/’/g,”\\$&”):e.setAttribute(”id”,n),q&&p&&(e=e.parentNode);try{if(!q||p)return s(e.querySelectorAll(”[id='”+n+”’] ”+b),f)}catch(r){}finally{l||k.removeAttribute(”id”)}}}return a(b,e,f,g)};for(var e in a)m[e]=a[e];b=null}}(),function(){var a=c.documentElement,b=a.matchesSelector||a.mozMatchesSelector||a.webkitMatchesSelector||a.msMatchesSelector;if(b){var d=!b.call(c.createElement(”div”),”div”),e=!1;try{b.call(c.documentElement,”[test!=”]:sizzle”)}catch(f){e=!0}m.matchesSelector=function(a,c){c=c.replace(/\=\s*([^'”\]]*)\s*\]/g,”=’$1’]”);if(!m.isXML(a))try{if(e||!o.match.PSEUDO.test(c)&&!/!=/.test(c)){var f=b.call(a,c);if(f||!d||a.document&&a.document.nodeType!==11)return f}}catch(g){}return m(c,null,null,[a]).length>0}}}(),function(){var a=c.createElement(”div”);a.innerHTML=”

”;if(!!a.getElementsByClassName&&a.getElementsByClassName(”e”).length!==0){a.lastChild.className=”e”;if(a.getElementsByClassName(”e”).length===1)return;o.order.splice(1,0,”CLASS”),o.find.CLASS=function(a,b,c){if(typeof b.getElementsByClassName!=”undefined”&&!c)return b.getElementsByClassName(a[1])},a=null}}(),c.documentElement.contains?m.contains=function(a,b){return a!==b&&(a.contains?a.contains(b):!0)}:c.documentElement.compareDocumentPosition?m.contains=function(a,b){return!!(a.compareDocumentPosition(b)&16)}:m.contains=function(){return!1},m.isXML=function(a){var b=(a?a.ownerDocument||a:0).documentElement;return b?b.nodeName!==”HTML”:!1};var y=function(a,b,c){var d,e=[],f=””,g=b.nodeType?[b]:b;while(d=o.match.PSEUDO.exec(a))f+=d[0],a=a.replace(o.match.PSEUDO,””);a=o.relative[a]?a+”*”:a;for(var h=0,i=g.length;h<i;h++)m(a,g[h],e,c);return m.filter(f,e)};m.attr=f.attr,m.selectors.attrMap={},f.find=m,f.expr=m.selectors,f.expr[”:”]=f.expr.filters,f.unique=m.uniqueSort,f.text=m.getText,f.isXMLDoc=m.isXML,f.contains=m.contains}();var L=/Until$/,M=/^(?:parents|prevUntil|prevAll)/,N=/,/,O=/^.[^:#\[\.,]*$/,P=Array.prototype.slice,Q=f.expr.match.globalPOS,R={children:!0,contents:!0,next:!0,prev:!0};f.fn.extend({find:function(a){var b=this,c,d;if(typeof a!=”string”)return f(a).filter(function(){for(c=0,d=b.length;c<d;c++)if(f.contains(b[c],this))return!0});var e=this.pushStack(””,”find”,a),g,h,i;for(c=0,d=this.length;c0)for(h=g;h<e.length;h++)for(i=0;i<g;i++)if(e[i]===e[h]){e.splice(h–,1);break}}return e},has:function(a){var b=f(a);return this.filter(function(){for(var a=0,c=b.length;a=0:f.filter(a,this).length>0:this.filter(a).length>0)},closest:function(a,b){var c=[],d,e,g=this[0];if(f.isArray(a)){var h=1;while(g&&g.ownerDocument&&g!==b){for(d=0;d<a.length;d++)f(g).is(a[d])&&c.push({selector:a[d],elem:g,level:h});g=g.parentNode,h++}return c}var i=Q.test(a)||typeof a!=”string”?f(a,b||this.context):0;for(d=0,e=this.length;d-1:f.find.matchesSelector(g,a)){c.push(g);break}g=g.parentNode;if(!g||!g.ownerDocument||g===b||g.nodeType===11)break}}c=c.length>1?f.unique(c):c;return this.pushStack(c,”closest”,a)},index:function(a){if(!a)return this[0]&&this[0].parentNode?this.prevAll().length:-1;if(typeof a==”string”)return f.inArray(this[0],f(a));return f.inArray(a.jquery?a[0]:a,this)},add:function(a,b){var c=typeof a==”string”?f(a,b):f.makeArray(a&&a.nodeType?[a]:a),d=f.merge(this.get(),c);return this.pushStack(S(c[0])||S(d[0])?d:f.unique(d))},andSelf:function(){return this.add(this.prevObject)}}),f.each({parent:function(a){var b=a.parentNode;return b&&b.nodeType!==11?b:null},parents:function(a){return f.dir(a,”parentNode”)},parentsUntil:function(a,b,c){return f.dir(a,”parentNode”,c)},next:function(a){return f.nth(a,2,”nextSibling”)},prev:function(a){return f.nth(a,2,”previousSibling”)},nextAll:function(a){return f.dir(a,”nextSibling”)},prevAll:function(a){return f.dir(a,”previousSibling”)},nextUntil:function(a,b,c){return f.dir(a,”nextSibling”,c)},prevUntil:function(a,b,c){return f.dir(a,”previousSibling”,c)},siblings:function(a){return f.sibling((a.parentNode||{}).firstChild,a)},children:function(a){return f.sibling(a.firstChild)},contents:function(a){return f.nodeName(a,”iframe”)?a.contentDocument||a.contentWindow.document:f.makeArray(a.childNodes)}},function(a,b){f.fn[a]=function(c,d){var e=f.map(this,b,c);L.test(a)||(d=c),d&&typeof d==”string”&&(e=f.filter(d,e)),e=this.length>1&&!R[a]?f.unique(e):e,(this.length>1||N.test(d))&&M.test(a)&&(e=e.reverse());return this.pushStack(e,a,P.call(arguments).join(”,”))}}),f.extend({filter:function(a,b,c){c&&(a=”:not(”+a+”)”);return b.length===1?f.find.matchesSelector(b[0],a)?[b[0]]:[]:f.find.matches(a,b)},dir:function(a,c,d){var e=[],g=a[c];while(g&&g.nodeType!==9&&(d===b||g.nodeType!==1||!f(g).is(d)))g.nodeType===1&&e.push(g),g=g[c];return e},nth:function(a,b,c,d){b=b||1;var e=0;for(;a;a=a[c])if(a.nodeType===1&&++e===b)break;return a},sibling:function(a,b){var c=[];for(;a;a=a.nextSibling)a.nodeType===1&&a!==b&&c.push(a);return c}});var V=”abbr|article|aside|audio|bdi|canvas|data|datalist|details|figcaption|figure|footer|header|hgroup|mark|meter|nav|output|progress|section|summary|time|video”,W=/ jQuery\d+=”(?:\d+|null)”/g,X=/^\s+/,Y=/]*)\/>/ig,Z=/<([\w:]+)/,$=/<tbody/i,_=/<|&#?\w+;/,ba=/<(?:script|style)/i,bb=/<(?:script|object|embed|option|style)/i,bc=new RegExp(”]”,”i”),bd=/checked\s*(?:[^=]|=\s*.checked.)/i,be=/\/(java|ecma)script/i,bf=/^\s*<!(?:\[CDATA\[|\-\-)/,bg={option:[1,””,””],legend:[1,”

”,”

”],thead:[1,”

”,”

”],tr:[2,”

”,”

”],td:[3,”

”,”

”],col:[2,”

”,”

”],area:[1,”

”,”

”],_default:[0,””,””]},bh=U(c);bg.optgroup=bg.option,bg.tbody=bg.tfoot=bg.colgroup=bg.caption=bg.thead,bg.th=bg.td,f.support.htmlSerialize||(bg._default=[1,”div

”,”

”]),f.fn.extend({text:function(a){return f.access(this,function(a){return a===b?f.text(this):this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||c).createTextNode(a))},null,a,arguments.length)},wrapAll:function(a){if(f.isFunction(a))return this.each(function(b){f(this).wrapAll(a.call(this,b))});if(this[0]){var b=f(a,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(!0);this[0].parentNode&&b.insertBefore(this[0]),b.map(function(){var a=this;while(a.firstChild&&a.firstChild.nodeType===1)a=a.firstChild;return a}).append(this)}return this},wrapInner:function(a){if(f.isFunction(a))return this.each(function(b){f(this).wrapInner(a.call(this,b))});return this.each(function(){var b=f(this),c=b.contents();c.length?c.wrapAll(a):b.append(a)})},wrap:function(a){var b=f.isFunction(a);return this.each(function(c){f(this).wrapAll(b?a.call(this,c):a)})},unwrap:function(){return this.parent().each(function(){f.nodeName(this,”body”)||f(this).replaceWith(this.childNodes)}).end()},append:function(){return this.domManip(arguments,!0,function(a){this.nodeType===1&&this.appendChild(a)})},prepend:function(){return this.domManip(arguments,!0,function(a){this.nodeType===1&&this.insertBefore(a,this.firstChild)})},before:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,!1,function(a){this.parentNode.insertBefore(a,this)});if(arguments.length){var a=f
.clean(arguments);a.push.apply(a,this.toArray());return this.pushStack(a,”before”,arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,!1,function(a){this.parentNode.insertBefore(a,this.nextSibling)});if(arguments.length){var a=this.pushStack(this,”after”,arguments);a.push.apply(a,f.clean(arguments));return a}},remove:function(a,b){for(var c=0,d;(d=this[c])!=null;c++)if(!a||f.filter(a,[d]).length)!b&&d.nodeType===1&&(f.cleanData(d.getElementsByTagName(”*”)),f.cleanData([d])),d.parentNode&&d.parentNode.removeChild(d);return this},empty:function(){for(var a=0,b;(b=this[a])!=null;a++){b.nodeType===1&&f.cleanData(b.getElementsByTagName(”*”));while(b.firstChild)b.removeChild(b.firstChild)}return this},clone:function(a,b){a=a==null?!1:a,b=b==null?a:b;return this.map(function(){return f.clone(this,a,b)})},html:function(a){return f.access(this,function(a){var c=this[0]||{},d=0,e=this.length;if(a===b)return c.nodeType===1?c.innerHTML.replace(W,””):null;if(typeof a==”string”&&!ba.test(a)&&(f.support.leadingWhitespace||!X.test(a))&&!bg[(Z.exec(a)||[””,””])[1].toLowerCase()]){a=a.replace(Y,””);try{for(;d<e;d++)c=this[d]||{},c.nodeType===1&&(f.cleanData(c.getElementsByTagName(”*”)),c.innerHTML=a);c=0}catch(g){}}c&&this.empty().append(a)},null,a,arguments.length)},replaceWith:function(a){if(this[0]&&this[0].parentNode){if(f.isFunction(a))return this.each(function(b){var c=f(this),d=c.html();c.replaceWith(a.call(this,b,d))});typeof a!=”string”&&(a=f(a).detach());return this.each(function(){var b=this.nextSibling,c=this.parentNode;f(this).remove(),b?f(b).before(a):f(c).append(a)})}return this.length?this.pushStack(f(f.isFunction(a)?a():a),”replaceWith”,a):this},detach:function(a){return this.remove(a,!0)},domManip:function(a,c,d){var e,g,h,i,j=a[0],k=[];if(!f.support.checkClone&&arguments.length===3&&typeof j==”string”&&bd.test(j))return this.each(function(){f(this).domManip(a,c,d,!0)});if(f.isFunction(j))return this.each(function(e){var g=f(this);a[0]=j.call(this,e,c?g.html():b),g.domManip(a,c,d)});if(this[0]){i=j&&j.parentNode,f.support.parentNode&&i&&i.nodeType===11&&i.childNodes.length===this.length?e={fragment:i}:e=f.buildFragment(a,this,k),h=e.fragment,h.childNodes.length===1?g=h=h.firstChild:g=h.firstChild;if(g){c=c&&f.nodeName(g,”tr”);for(var l=0,m=this.length,n=m-1;l1&&l<n?f.clone(h,!0,!0):h)}k.length&&f.each(k,function(a,b){b.src?f.ajax({type:”GET”,global:!1,url:b.src,async:!1,dataType:”script”}):f.globalEval((b.text||b.textContent||b.innerHTML||””).replace(bf,”/*$0*/”)),b.parentNode&&b.parentNode.removeChild(b)})}return this}}),f.buildFragment=function(a,b,d){var e,g,h,i,j=a[0];b&&b[0]&&(i=b[0].ownerDocument||b[0]),i.createDocumentFragment||(i=c),a.length===1&&typeof j==”string”&&j.length<512&&i===c&&j.charAt(0)===”<”&&!bb.test(j)&&(f.support.checkClone||!bd.test(j))&&(f.support.html5Clone||!bc.test(j))&&(g=!0,h=f.fragments[j],h&&h!==1&&(e=h)),e||(e=i.createDocumentFragment(),f.clean(a,i,e,d)),g&&(f.fragments[j]=h?e:1);return{fragment:e,cacheable:g}},f.fragments={},f.each({appendTo:”append”,prependTo:”prepend”,insertBefore:”before”,insertAfter:”after”,replaceAll:”replaceWith”},function(a,b){f.fn[a]=function(c){var d=[],e=f(c),g=this.length===1&&this[0].parentNode;if(g&&g.nodeType===11&&g.childNodes.length===1&&e.length===1){e[b](this[0]);return this}for(var h=0,i=e.length;h0?this.clone(!0):this).get();f(e[h])[b](j),d=d.concat(j)}return this.pushStack(d,a,e.selector)}}),f.extend({clone:function(a,b,c){var d,e,g,h=f.support.html5Clone||f.isXMLDoc(a)||!bc.test(””)?a.cloneNode(!0):bo(a);if((!f.support.noCloneEvent||!f.support.noCloneChecked)&&(a.nodeType===1||a.nodeType===11)&&!f.isXMLDoc(a)){bk(a,h),d=bl(a),e=bl(h);for(g=0;d[g];++g)e[g]&&bk(d[g],e[g])}if(b){bj(a,h);if(c){d=bl(a),e=bl(h);for(g=0;d[g];++g)bj(d[g],e[g])}}d=e=null;return h},clean:function(a,b,d,e){var g,h,i,j=[];b=b||c,typeof b.createElement==”undefined”&&(b=b.ownerDocument||b[0]&&b[0].ownerDocument||c);for(var k=0,l;(l=a[k])!=null;k++){typeof l==”number”&&(l+=””);if(!l)continue;if(typeof l==”string”)if(!_.test(l))l=b.createTextNode(l);else{l=l.replace(Y,””);var m=(Z.exec(l)||[””,””])[1].toLowerCase(),n=bg[m]||bg._default,o=n[0],p=b.createElement(”div”),q=bh.childNodes,r;b===c?bh.appendChild(p):U(b).appendChild(p),p.innerHTML=n[1]+l+n[2];while(o–)p=p.lastChild;if(!f.support.tbody){var s=$.test(l),t=m===”table”&&!s?p.firstChild&&p.firstChild.childNodes:n[1]===”

”&&!s?p.childNodes:[];for(i=t.length-1;i>=0;–i)f.nodeName(t[i],”tbody”)&&!t[i].childNodes.length&&t[i].parentNode.removeChild(t[i])}!f.support.leadingWhitespace&&X.test(l)&&p.insertBefore(b.createTextNode(X.exec(l)[0]),p.firstChild),l=p.childNodes,p&&(p.parentNode.removeChild(p),q.length>0&&(r=q[q.length-1],r&&r.parentNode&&r.parentNode.removeChild(r)))}var u;if(!f.support.appendChecked)if(l[0]&&typeof (u=l.length)==”number”)for(i=0;i1)},f.extend({cssHooks:{opacity:{get:function(a,b){if(b){var c=by(a,”opacity”);return c===””?”1″:c}return a.style.opacity}}},cssNumber:{fillOpacity:!0,fontWeight:!0,lineHeight:!0,opacity:!0,orphans:!0,widows:!0,zIndex:!0,zoom:!0},cssProps:{”float”:f.support.cssFloat?”cssFloat”:”styleFloat”},style:function(a,c,d,e){if(!!a&&a.nodeType!==3&&a.nodeType!==8&&!!a.style){var g,h,i=f.camelCase(c),j=a.style,k=f.cssHooks[i];c=f.cssProps[i]||i;if(d===b){if(k&&”get”in k&&(g=k.get(a,!1,e))!==b)return g;return j[c]}h=typeof d,h===”string”&&(g=bu.exec(d))&&(d=+(g[1]+1)*+g[2]+parseFloat(f.css(a,c)),h=”number”);if(d==null||h===”number”&&isNaN(d))return;h===”number”&&!f.cssNumber[i]&&(d+=”px”);if(!k||!(”set”in k)||(d=k.set(a,d))!==b)try{j[c]=d}catch(l){}}},css:function(a,c,d){var e,g;c=f.camelCase(c),g=f.cssHooks[c],c=f.cssProps[c]||c,c===”cssFloat”&&(c=”float”);if(g&&”get”in g&&(e=g.get(a,!0,d))!==b)return e;if(by)return by(a,c)},swap:function(a,b,c){var d={},e,f;for(f in b)d[f]=a.style[f],a.style[f]=b[f];e=c.call(a);for(f in b)a.style[f]=d[f];return e}}),f.curCSS=f.css,c.defaultView&&c.defaultView.getComputedStyle&&(bz=function(a,b){var c,d,e,g,h=a.style;b=b.replace(br,”-$1″).toLowerCase(),(d=a.ownerDocument.defaultView)&&(e=d.getComputedStyle(a,null))&&(c=e.getPropertyValue(b),c===””&&!f.contains(a.ownerDocument.documentElement,a)&&(c=f.style(a,b))),!f.support.pixelMargin&&e&&bv.test(b)&&bt.test(c)&&(g=h.width,h.width=c,c=e.width,h.width=g);return c}),c.documentElement.currentStyle&&(bA=function(a,b){var c,d,e,f=a.currentStyle&&a.currentStyle[b],g=a.style;f==null&&g&&(e=g[b])&&(f=e),bt.test(f)&&(c=g.left,d=a.runtimeStyle&&a.runtimeStyle.left,d&&(a.runtimeStyle.left=a.currentStyle.left),g.left=b===”fontSize”?”1em”:f,f=g.pixelLeft+”px”,g.left=c,d&&(a.runtimeStyle.left=d));return f===””?”auto”:f}),by=bz||bA,f.each([”height”,”width”],function(a,b){f.cssHooks[b]={get:function(a,c,d){if(c)return a.offsetWidth!==0?bB(a,b,d):f.swap(a,bw,function(){return bB(a,b,d)})},set:function(a,b){return bs.test(b)?b+”px”:b}}}),f.support.opacity||(f.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return bq.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||””)?parseFloat(RegExp.$1)/100+””:b?”1″:””},set:function(a,b){var c=a.style,d=a.currentStyle,e=f.isNumeric(b)?”alpha(opacity=”+b*100+”)”:””,g=d&&d.filter||c.filter||””;c.zoom=1;if(b>=1&&f.trim(g.replace(bp,””))===””){c.removeAttribute(”filter”);if(d&&!d.filter)return}c.filter=bp.test(g)?g.replace(bp,e):g+” ”+e}}),f(function(){f.support.reliableMarginRight||(f.cssHooks.marginRight={get:function(a,b){return f.swap(a,{display:”inline-block”},function(){return b?by(a,”margin-right”):a.style.marginRight})}})}),f.expr&&f.expr.filters&&(f.expr.filters.hidden=function(a){var b=a.offsetWidth,c=a.offsetHeight;return b===0&&c===0||!f.support.reliableHiddenOffsets&&(a.style&&a.style.display||f.css(a,”display”))===”none”},f.expr.filters.visible=function(a){return!f.expr.filters.hidden(a)}),f.each({margin:””,padding:””,border:”Width”},function(a,b){f.cssHooks[a+b]={expand:function(c){var d,e=typeof c==”string”?c.split(” ”):[c],f={};for(d=0;d<4;d++)f[a+bx[d]+b]=e[d]||e[d-2]||e[0];return f}}});var bC=/%20/g,bD=/\[\]$/,bE=/\r?\n/g,bF=/#.*$/,bG=/^(.*?):[ \t]*([^\r\n]*)\r?$/mg,bH=/^(?:color|date|datetime|datetime-local|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,bI=/^(?:about|app|app\-storage|.+\-extension|file|res|widget):$/,bJ=/^(?:GET|HEAD)$/,bK=/^\/\//,bL=/\?/,bM=/<script\b[^<]*(?:(?!)<[^<]*)*/gi,bN=/^(?:select|textarea)/i,bO=/\s+/,bP=/([?&])_=[^&]*/,bQ=/^([\w\+\.\-]+:)(?:\/\/([^\/?#:]*)(?::(\d+))?)?/,bR=f.fn.load,bS={},bT={},bU,bV,bW=[”*/”]+[”*”];try{bU=e.href}catch(bX){bU=c.createElement(”a”),bU.href=””,bU=bU.href}bV=bQ.exec(bU.toLowerCase())||[],f.fn.extend({load:function(a,c,d){if(typeof a!=”string”&&bR)return bR.apply(this,arguments);if(!this.length)return this;var e=a.indexOf(” ”);if(e>=0){var g=a.slice(e,a.length);a=a.slice(0,e)}var h=”GET”;c&&(f.isFunction(c)?(d=c,c=b):typeof c==”object”&&(c=f.param(c,f.ajaxSettings.traditional),h=”POST”));var i=this;f.ajax({url:a,type:h,dataType:”html”,data:c,complete:function(a,b,c){c=a.responseText,a.isResolved()&&(a.done(function(a){c=a}),i.html(g?f(”

”).append(c.replace(bM,””)).find(g):c)),d&&i.each(d,[c,b,a])}});return this},serialize:function(){return f.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?f.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&&!this.disabled&&(this.checked||bN.test(this.nodeName)||bH.test(this.type))}).map(function(a,b){var c=f(this).val();return c==null?null:f.isArray(c)?f.map(c,function(a,c){return{name:b.name,value:a.replace(bE,”\r\n”)}}):{name:b.name,value:c.replace(bE,”\r\n”)}}).get()}}),f.each(”ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend”.split(” ”),function(a,b){f.fn[b]=function(a){return this.on(b,a)}}),f.each([”get”,”post”],function(a,c){f[c]=function(a,d,e,g){f.isFunction(d)&&(g=g||e,e=d,d=b);return f.ajax({type:c,url:a,data:d,success:e,dataType:g})}}),f.extend({getScript:function(a,c){return f.get(a,b,c,”script”)},getJSON:function(a,b,c){return f.get(a,b,c,”json”)},ajaxSetup:function(a,b){b?b$(a,f.ajaxSettings):(b=a,a=f.ajaxSettings),b$(a,b);return a},ajaxSettings:{url:bU,isLocal:bI.test(bV[1]),global:!0,type:”GET”,contentType:”application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8″,processData:!0,async:!0,accepts:{xml:”application/xml, text/xml”,html:”text/html”,text:”text/plain”,json:”application/json, text/javascript”,”*”:bW},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:”responseXML”,text:”responseText”},converters:{”* text”:a.String,”text html”:!0,”text json”:f.parseJSON,”text xml”:f.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:bY(bS),ajaxTransport:bY(bT),ajax:function(a,c){function w(a,c,l,m){if(s!==2){s=2,q&&clearTimeout(q),p=b,n=m||””,v.readyState=a>0?4:0;var o,r,u,w=c,x=l?ca(d,v,l):b,y,z;if(a>=200&&a<300||a===304){if(d.ifModified){if(y=v.getResponseHeader(”Last-Modified”))f.lastModified[k]=y;if(z=v.getResponseHeader(”Etag”))f.etag[k]=z}if(a===304)w=”notmodified”,o=!0;else try{r=cb(d,x),w=”success”,o=!0}catch(A){w=”parsererror”,u=A}}else{u=w;if(!w||a)w=”error”,a<0&&(a=0)}v.status=a,v.statusText=””+(c||w),o?h.resolveWith(e,[r,w,v]):h.rejectWith(e,[v,w,u]),v.statusCode(j),j=b,t&&g.trigger(”ajax”+(o?”Success”:”Error”),[v,d,o?r:u]),i.fireWith(e,[v,w]),t&&(g.trigger(”ajaxComplete”,[v,d]),–f.active||f.event.trigger(”ajaxStop”))}}typeof a==”object”&&(c=a,a=b),c=c||{};var d=f.ajaxSetup({},c),e=d.context||d,g=e!==d&&(e.nodeType||e instanceof f)?f(e):f.event,h=f.Deferred(),i=f.Callbacks(”once memory”),j=d.statusCode||{},k,l={},m={},n,o,p,q,r,s=0,t,u,v={readyState:0,setRequestHeader:function(a,b){if(!s){var c=a.toLowerCase();a=m[c]=m[c]||a,l[a]=b}return this},getAllResponseHeaders:function(){return s===2?n:null},getResponseHeader:function(a){var c;if(s===2){if(!o){o={};while(c=bG.exec(n))o[c[1].toLowerCase()]=c[2]}c=o[a.toLowerCase()]}return c===b?null:c},overrideMimeType:function(a){s||(d.mimeType=a);return this},abort:function(a){a=a||”abort”,p&&p.abort(a),w(0,a);return this}};h.promise(v),v.success=v.done,v.error=v.fail,v.complete=i.add,v.statusCode=function(a){if(a){var b;if(s0&&(q=setTimeout(function(){v.abort(”timeout”)},d.timeout));try{s=1,p.send(l,w)}catch(z){if(s<2)w(-1,z);else throw z}}return v},param:function(a,c){var d=[],e=function(a,b){b=f.isFunction(b)?b():b,d[d.length]=encodeURIComponent(a)+”=”+encodeURIComponent(b)};c===b&&(c=f.ajaxSettings.traditional);if(f.isArray(a)||a.jquery&&!f.isPlainObject(a))f.each(a,function(){e(this.name,this.value)});else for(var g in a)b_(g,a[g],c,e);return d.join(”&”).replace(bC,”+”)}}),f.extend({active:0,lastModified:{},etag:{}});var cc=f.now(),cd=/(\=)\?(&|$)|\?\?/i;f.ajaxSetup({jsonp:”callback”,jsonpCallback:function(){return f.expando+”_”+cc++}}),f.ajaxPrefilter(”json jsonp”,function(b,c,d){var e=typeof b.data==”string”&&/^application\/x\-www\-form\-urlencoded/.test(b.contentType);if(b.dataTypes[0]===”jsonp”||b.jsonp!==!1&&(cd.test(b.url)||e&&cd.test(b.data))){var g,h=b.jsonpCallback=f.isFunction(b.jsonpCallback)?b.jsonpCallback():b.jsonpCallback,i=a[h],j=b.url,k=b.data,l=”$1″+h+”$2″;b.jsonp!==!1&&(j=j.replace(cd,l),b.url===j&&(e&&(k=k.replace(cd,l)),b.data===k&&(j+=(/\?/.test(j)?”&”:”?”)+b.jsonp+”=”+h))),b.url=j,b.data=k,a[h]=function(a){g=[a]},d.always(function(){a[h]=i,g&&f.isFunction(i)&&a[h](g[0])}),b.converters[”script json”]=function(){g||f.error(h+” was not called”);return g[0]},b.dataTypes[0]=”json”;return”script”}}),f.ajaxSetup({accepts:{script:”text/javascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript”},contents:{script:/javascript|ecmascript/},converters:{”text script”:function(a){f.globalEval(a);return a}}}),f.ajaxPrefilter(”script”,function(a){a.cache===b&&(a.cache=!1),a.crossDomain&&(a.type=”GET”,a.global=!1)}),f.ajaxTransport(”script”,function(a){if(a.crossDomain){var d,e=c.head||c.getElementsByTagName(”head”)[0]||c.documentElement;return{send:function(f,g){d=c.createElement(”script”),d.async=”async”,a.scriptCharset&&(d.charset=a.scriptCharset),d.src=a.url,d.onload=d.onreadystatechange=function(a,c){if(c||!d.readyState||/loaded|complete/.test(d.readyState))d.onload=d.onreadystatechange=null,e&&d.parentNode&&e.removeChild(d),d=b,c||g(200,”success”)},e.insertBefore(d,e.firstChild)},abort:function(){d&&d.onload(0,1)}}}});var ce=a.ActiveXObject?function(){for(var a in cg)cg[a](0,1)}:!1,cf=0,cg;f.ajaxSettings.xhr=a.ActiveXObject?function(){return!this.isLocal&&ch()||ci()}:ch,function(a){f.extend(f.support,{ajax:!!a,cors:!!a&&”withCredentials”in a})}(f.ajaxSettings.xhr()),f.support.ajax&&f.ajaxTransport(function(c){if(!c.crossDomain||f.support.cors){var d;return{send:function(e,g){var h=c.xhr(),i,j;c.username?h.open(c.type,c.url,c.async,c.username,c.password):h.open(c.type,c.url,c.async);if(c.xhrFields)for(j in c.xhrFields)h[j]=c.xhrFields[j];c.mimeType&&h.overrideMimeType&&h.overrideMimeType(c.mimeType),!c.crossDomain&&!e[”X-Requested-With”]&&(e[”X-Requested-With”]=”XMLHttpRequest”);try{for(j in e)h.setRequestHeader(j,e[j])}catch(k){}h.send(c.hasContent&&c.data||null),d=function(a,e){var j,k,l,m,n;try{if(d&&(e||h.readyState===4)){d=b,i&&(h.onreadystatechange=f.noop,ce&&delete cg[i]);if(e)h.readyState!==4&&h.abort();else{j=h.status,l=h.getAllResponseHeaders(),m={},n=h.responseXML,n&&n.documentElement&&(m.xml=n);try{m.text=h.responseText}catch(a){}try{k=h.statusText}catch(o){k=””}!j&&c.isLocal&&!c.crossDomain?j=m.text?200:404:j===1223&&(j=204)}}}catch(p){e||g(-1,p)}m&&g(j,k,m,l)},!c.async||h.readyState===4?d():(i=++cf,ce&&(cg||(cg={},f(a).unload(ce)),cg[i]=d),h.onreadystatechange=d)},abort:function(){d&&d(0,1)}}}});var cj={},ck,cl,cm=/^(?:toggle|show|hide)$/,cn=/^([+\-]=)?([\d+.\-]+)([a-z%]*)$/i,co,cp=[[”height”,”marginTop”,”marginBottom”,”paddingTop”,”paddingBottom”],[”width”,”marginLeft”,”marginRight”,”paddingLeft”,”paddingRight”],[”opacity”]],cq;f.fn.extend({show:function(a,b,c){var d,e;if(a||a===0)return this.animate(ct(”show”,3),a,b,c);for(var g=0,h=this.length;g<h;g++)d=this[g],d.style&&(e=d.style.display,!f._data(d,”olddisplay”)&&e===”none”&&(e=d.style.display=””),(e===””&&f.css(d,”display”)===”none”||!f.contains(d.ownerDocument.documentElement,d))&&f._data(d,”olddisplay”,cu(d.nodeName)));for(g=0;g<h;g++){d=this[g];if(d.style){e=d.style.display;if(e===””||e===”none”)d.style.display=f._data(d,”olddisplay”)||””}}return this},hide:function(a,b,c){if(a||a===0)return this.animate(ct(”hide”,3),a,b,c);var d,e,g=0,h=this.length;for(;g<h;g++)d=this[g],d.style&&(e=f.css(d,”display”),e!==”none”&&!f._data(d,”olddisplay”)&&f._data(d,”olddisplay”,e));for(g=0;g=i.duration+this.startTime){this.now=this.end,this.pos=this.state=1,this.update(),i.animatedProperties[this.prop]=!0;for(b in i.animatedProperties)i.animatedProperties[b]!==!0&&(g=!1);if(g){i.overflow!=null&&!f.support.shrinkWrapBlocks&&f.each([””,”X”,”Y”],function(a,b){h.style[”overflow”+b]=i.overflow[a]}),i.hide&&f(h).hide();if(i.hide||i.show)for(b in i.animatedProperties)f.style(h,b,i.orig[b]),f.removeData(h,”fxshow”+b,!0),f.removeData(h,”toggle”+b,!0);d=i.complete,d&&(i.complete=!1,d.call(h))}return!1}i.duration==Infinity?this.now=e:(c=e-this.startTime,this.state=c/i.duration,this.pos=f.easing[i.animatedProperties[this.prop]](this.state,c,0,1,i.duration),this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos),this.update();return!0}},f.extend(f.fx,{tick:function(){var a,b=f.timers,c=0;for(;c-1,k={},l={},m,n;j?(l=e.position(),m=l.top,n=l.left):(m=parseFloat(h)||0,n=parseFloat(i)||0),f.isFunction(b)&&(b=b.call(a,c,g)),b.top!=null&&(k.top=b.top-g.top+m),b.left!=null&&(k.left=b.left-g.left+n),”using”in b?b.using.call(a,k):e.css(k)}},f.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return null;var a=this[0],b=this.offsetParent(),c=this.offset(),d=cx.test(b[0].nodeName)?{top:0,left:0}:b.offset();c.top-=parseFloat(f.css(a,”marginTop”))||0,c.left-=parseFloat(f.css(a,”marginLeft”))||0,d.top+=parseFloat(f.css(b[0],”borderTopWidth”))||0,d.left+=parseFloat(f.css(b[0],”borderLeftWidth”))||0;return{top:c.top-d.top,left:c.left-d.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var a=this.offsetParent||c.body;while(a&&!cx.test(a.nodeName)&&f.css(a,”position”)===”static”)a=a.offsetParent;return a})}}),f.each({scrollLeft:”pageXOffset”,scrollTop:”pageYOffset”},function(a,c){var d=/Y/.test(c);f.fn[a]=function(e){return f.access(this,function(a,e,g){var h=cy(a);if(g===b)return h?c in h?h[c]:f.support.boxModel&&h.document.documentElement[e]||h.document.body[e]:a[e];h?h.scrollTo(d?f(h).scrollLeft():g,d?g:f(h).scrollTop()):a[e]=g},a,e,arguments.length,null)}}),f.each({Height:”height”,Width:”width”},function(a,c){var d=”client”+a,e=”scroll”+a,g=”offset”+a;f.fn[”inner”+a]=function(){var a=this[0];return a?a.style?parseFloat(f.css(a,c,”padding”)):this[c]():null},f.fn[”outer”+a]=function(a){var b=this[0];return b?b.style?parseFloat(f.css(b,c,a?”margin”:”border”)):this[c]():null},f.fn[c]=function(a){return f.access(this,function(a,c,h){var i,j,k,l;if(f.isWindow(a)){i=a.document,j=i.documentElement[d];return f.support.boxModel&&j||i.body&&i.body[d]||j}if(a.nodeType===9){i=a.documentElement;if(i[d]>=i[e])return i[d];return Math.max(a.body[e],i[e],a.body[g],i[g])}if(h===b){k=f.css(a,c),l=parseFloat(k);return f.isNumeric(l)?l:k}f(a).css(c,h)},c,a,arguments.length,null)}}),a.jQuery=a.$=f,typeof define==”function”&&define.amd&&define.amd.jQuery&&define(”jquery”,[],function(){return f})})(window);
// ]]>// ” ? $R.document.title : ”)
;

// get title
// =========

// has title already?
_foundHTML = $R.getContent__find__isolateTitleInHTML(_foundHTML, _documentTitle);
$R.articleTitle = $R.getContent__find__getIsolatedTitleInHTML(_foundHTML);
$R.debugPrint(’TitleSource’, ’target’);

// get html above?
if ($R.articleTitle > ”); else
{

// get html above target?
// ======================

// global vars:
// _found
// _foundHTML
// _documentTitle
// _aboveNodes

var
_prevNode = _found._targetCandidate.__node,
_prevHTML = ”,
_aboveHTML = ”,
_differentTargets = (_found._firstCandidate.__node != _found._targetCandidate.__node)
;

(function ()
{

while (true)
{
// the end?
switch (true)
{
case (_prevNode.tagName && (_prevNode.tagName.toLowerCase() == ’body’)):
case (_differentTargets && (_prevNode == _found._firstCandidate.__node)):
// enough is enough
return;
}

// up or sideways?
if (_prevNode.previousSibling); else
{
_prevNode = _prevNode.parentNode;
continue;
}

// previous
_prevNode = _prevNode.previousSibling;

// outline — element might be re-outlined, when buildHTML is invoked
if ($R.debug) { $R.debugOutline(_prevNode, ’target’, ’add-above’); }

// get html; add
_prevHTML = $R.getContent__buildHTMLForNode(_prevNode, ’above-the-target’);
_aboveHTML = _prevHTML + _aboveHTML;
_aboveNodes.unshift(_prevNode);

// isolate title
_aboveHTML = $R.getContent__find__isolateTitleInHTML(_aboveHTML, _documentTitle);

// finished?
switch (true)
{
case ($R.measureText__getTextLength(_aboveHTML.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’)) > (65 * 3 * 3)):
case ($R.getContent__find__hasIsolatedTitleInHTML(_aboveHTML)):
return;
}
}

})();

// is what we found any good?
// ==========================
switch (true)
{
case ($R.getContent__find__hasIsolatedTitleInHTML(_aboveHTML)):
case (_differentTargets && (_aboveHTML.split(’<a ’).length < 3) && ($R.measureText__getTextLength(_aboveHTML.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’)) ”); else
{

// if all else failed, get document title
// ======================================

// global vars:
// _foundHTML
// _documentTitle

(function ()
{
// return?
// =======
if (_documentTitle > ”); else { return; }

// vars
var
_doc_title_parts = [],
_doc_title_pregs =
[
/( [-][-] |( [-] )|( [>][>] )|( [<][<] )|( [|] )|( [\/] ))/i,
/(([:] ))/i
]
;

// loop through pregs
// ==================
for (var i=0, _i=_doc_title_pregs.length; i 1) { break; }
}

// sort title parts — longer goes higher up — i.e. towards 0
// ================
_doc_title_parts.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a.length > b.length): return -1;
case (a.length 1 ? _doc_title_parts[0] : _documentTitle)
+ $R.articleTitleMarker__end

+ _foundHTML
;

})();
$R.articleTitle = $R.getContent__find__getIsolatedTitleInHTML(_foundHTML);
$R.debugPrint(’TitleSource’, ’document_title’);
}
}

// remember
// ========
$R.debugRemember[’theTarget’] = _found._targetCandidate.__node;
$R.debugRemember[’firstCandidate’] = _found._firstCandidate.__node;

// next
// ====
$C._nextPages = [];

$R.nextPage__firstFragment__firstPage = _firstFragmentBefore;
$R.nextPage__firstFragment__lastPage = $R.getContent__nextPage__getFirstFragment(_foundHTML);;

$R.nextPage__loadedPages = [$R.win.location.href];
$R.getContent__nextPage__find($R.win, _found._links);

// result
var
_result = {
’_html’: _foundHTML,
’_title’: $R.articleTitle,
’_multiPage’: ($R.nextPage__loadedPages.length > 1),
’_rtl’: $R.rtl
}
;

// add elements
_result[’_elements’] = _aboveNodes;
_result[’_elements’].push(_found._targetCandidate.__node);

// return
_callbackFunction(_result);
};

// getOtherPagesHTML
// =================
$C.getOtherPagesHTML = function (_callbackFunction)
{
// curent length
var
_currentLength = $C._nextPages.length
_checkFunction = function ()
{
if ($C._nextPages.length == _currentLength)
{
// return
_callbackFunction($C._nextPages);
}
else
{
// reset
_currentLength = $C._nextPages.length;
window.setTimeout(_checkFunction, 2000);
}
}
;

// set first timeout
window.setTimeout(_checkFunction, 2000);
};

// includes — bind to $R
// ========

// target
// ======

// globals
// =======
$R.win = window;
$R.document = window.document;

$R.$win = $($R.win);
$R.$document = $($R.document);

// init
// ====

// version
// =======
$R.version = ’3335.890.162’;

// paths
// =====
$R.paths =
{
’main’: ’none’,
’evernote’: ’https://www.evernote.com/’
};

// versioning
// ==========
$R.versioning =
{
’file_name_bulk_js’: ’bulk.js’,
’file_name_bulk_css’: ’bulk.css’,
’file_name_jQuery_js’: ’jQuery.js’,
’file_name_miniColors_js’: ’jquery.miniColors.js’,
’file_name_miniColors_css’: ’jquery.miniColors.css’,
’file_name_flexSelect_js’: ’jquery.flexSelect.js’,
’file_name_liquidMetal_js’: ’liquidMetal.js’,
’file_name_flexSelect_css’: ’flexSelect.css’,

’file_name_base–theme-1_css’: ’base–theme-1.css’,
’file_name_base–theme-2_css’: ’base–theme-2.css’,
’file_name_base–theme-3_css’: ’base–theme-3.css’,
’file_name_base–blueprint_css’:’base–theme-blueprint.css’
};

// write
// =====
var
_body = $R.document.getElementsByTagName(’body’)[0],
_component__next_pages_container_element = $R.document.createElement(’div’),
_component__in_page_css_element = $R.document.createElement(’style’),
_component__in_page_css_text = ”
+ ’#next_pages_container { ’
+ ’width: 5px; hight: 5px; ’
+ ’position: absolute; ’
+ ’top: -100px; left: -100px; ’
+ ’z-index: 2147483647 !important; ’
+ ’} ’
;
if(!_body) {
_body = $R.document.getElementsByTagName(”frameset”)[0];
}

// css
// ===
_component__in_page_css_element.setAttribute(’id’, ’_clearly_component__css’);
_component__in_page_css_element.setAttribute(’type’, ’text/css’);

if (_component__in_page_css_element.styleSheet) { _component__in_page_css_element.styleSheet.cssText = _component__in_page_css_text; }
else { _component__in_page_css_element.appendChild(document.createTextNode(_component__in_page_css_text)); }

_body.appendChild(_component__in_page_css_element);

// next pages
// ==========
_component__next_pages_container_element.setAttribute(’id’, ’_clearly_component__next_pages_container’);
_body.appendChild(_component__next_pages_container_element);
$R.$nextPages = $(’#_clearly_component__next_pages_container’);

// bulk
// ====

// debug
// =====

// defaults to false
if ($R.debug); else { $R.debug = false; }

// make it faster — when not debugging
// ==============
if (!($R.debug))
{
$R.debugRemember = {};

$R.writeLog = function () { return false; };
$R.log = function () { return false; };

$R.debugTimerStart = function () { return false; };
$R.debugTimerEnd = function () { return false; };

$R.debugPrint = function () { return false; };
$R.printDebugOutput = function () { return false; };

$R.debugOutline = function () { return false; };
}
else
{
// remember stuff
$R.debugRemember = {};

// vars
// ====
$R.debugStuff = [];
$R.debugTimers = [];

// write log
// =========
$R.initializeWriteLogFunction = function ()
{
switch (true)
{
case (!(!($R.win.console && $R.win.console.log))):
$R.writeLog = function (msg) { $R.win.console.log(msg); };
break;

case (!(!($R.win.opera && $R.win.opera.postError))):
$R.writeLog = function (msg) { $R.win.opera.postError(msg); };
break;

default:
$R.writeLog = function (msg) {};
break;
}
};

// log
// ===
$R.initializeWriteLogFunction();
$R.log = function ()
{
if ($R.debug); else { return; }

for (var i=0, il=arguments.length; i ”)):
case (_element.tagName.toLowerCase() == ’onject’):
case (_element.tagName.toLowerCase() == ’embed’):
return;
}

var
_outline = ’#ff5500’,
_background = ’rgba(255, 85, 0, 0.5)’
;

// choose
switch (true)
{
case (_category == ’target’ && _reason == ’first’):
_outline = ’#00cc00’;
_background = ’rgba(0, 255, 0, 0.5)’;
break;

case (_category == ’target’ && _reason == ’second’):
_outline = ’#0000cc’;
_background = ’rgba(0, 0, 255, 0.5)’;
break;

// =====

case (_category == ’target’ && _reason == ’next-page’):
_outline = ’#FF80C0’;
_background = ’rgba(255, 128, 192, 0.5)’;
break;

case (_category == ’target’ && _reason == ’add-above’):
_outline = ’#804000’;
_background = ’rgba(128, 64, 0, 0.5)’;
break;

// =====

case (_category == ’clean-before’ && _reason == ’floating’):
_outline = ’#808080’;
_background = ’rgba(128, 128, 128, 0.5)’;
break;

case (_category == ’clean-after’ && _reason == ’missing-density’):
_outline = ’#C0C0C0’;
_background = ’rgba(192, 192, 192, 0.5)’;
break;

case (_category == ’clean-after’ || _category == ’clean-before’):
_outline = ’#000000’;
_background = ’rgba(0, 0, 0, 0.5)’;
break;
}

// do
$(_element).attr(’readable__outline’, (_category + ’: ’ + _reason));
$(_element).css({
’outline’: ’5px solid ’ + _outline,
’background-color’: ” + _background
});
};

$R.debugBackground = function (_element, _category, _reason)
{
if ($R.debug); else { return; }

switch (true)
{
case (!(_element.nodeType === 1)):
case (!(_element.tagName > ”)):
case (_element.tagName.toLowerCase() == ’onject’):
case (_element.tagName.toLowerCase() == ’embed’):
// don’t outline
break;

default:
var _color = ’transparent’;
switch (true)
{
case (_category == ’target’ && _reason == ’first’): _color = ”; break;
case (_category == ’target’ && _reason == ’second’): _color = ”; break;

case (_category == ’target’ && _reason == ’next-page’): _color = ’#FF80C0’; break;
case (_category == ’target’ && _reason == ’add-above’): _color = ’#804000’; break;

case (_category == ’clean-before’ && _reason == ’floating’): _color = ’#808080’; break;
case (_category == ’clean-after’ && _reason == ’missing-density’): _color = ’#C0C0C0’; break;

case (_category == ’clean-after’ || _category == ’clean-before’): _color = ’#000000’; break;
}

$(_element).css(’outline’,’5px solid ’+_color);
$(_element).attr(’readable__outline’, (_category + ’: ’ + _reason));
break;
}
};

// timers
// ======
$R.debugTimerStart = function (timerName)
{
$R.debugTimers.push({
’name’: timerName,
’start’: (new Date()).getTime()
});
};

$R.debugTimerEnd = function ()
{
var _t = $R.debugTimers.pop(), _time = ((new Date()).getTime() – _t.start);
$R.log(’TIMER / ’+_t.name+’: ’ + _time);
return _time;
};

// output — will be shown in Show function
// ======
$R.debugPrint = function (_key, _value)
{ $R.debugStuff[_key] = _value; };

$R.printDebugOutput = function ()
{
// return
if ($R.debug); else { return; }
if ($R.customScript) { return; }

// first
var _first =
[
’Language’,
’ExploreAndGetStuff’,
’ProcessFirst’,
’ProcessSecond’,
’BuildHTML’,
’BuildHTMLPregs’,
’PointsFirst’,
’PointsSecond’,
’Target’,
’NextPage’,
’TitleSource’
];

// get and clean
_$debug = $(’#debugOutput’);
_$debug.html(”);

// write
var _debug_write = function (_key, _value)
{
_$debug.append(”
+ ’

’+ ”
+ ”
+ ’


);
}

// first
for (var i=0, _i=_first.length; i 0) { $R.debugRemember[’theTarget’].scrollIntoView(false); } else { $R.debugRemember[’firstCandidate’].scrollIntoView(false); } $R.win.scrollBy(0, 100); };

$R.debugScroll__after1 = function () { window.scrollTo(0, 0); };
$R.debugScroll__after2 = function () { window.scrollTo(0, $R.$win.height()); };
$R.debugScroll__after3 = function () { $(’#page1’).get(0).scrollIntoView(false); window.scrollBy(0, 100); };
}

$R.debug = false;

// environment
// ===========

// environtment
// ============

$R.mac = (!$R.iOS && ($R.win.navigator.userAgent.match(/Macintosh/i) != null));

// get browser

// var — gets filled in
// ===
var __the_browser = ’unknown’;

// possible values — in this order
// ===============
/*
firefox
safari
chrome
internet_explorer
opera

iphone
ipad

android
dolphin
firefox_mobile
chrome_mobile

windows_phone
*/

// doing work
// ==========
__the_browser = (function ()
{
// ua string
// =========
var _ua = window.navigator.userAgent.toLowerCase();

// cases
// =====

if ((_ua.indexOf(’windows phone’) > -1)) { return ’windows_phone’; }

if ((_ua.indexOf(’chrome’) > -1) && (_ua.indexOf(’android’) > -1)) { return ’chrome_mobile’; }
if ((_ua.indexOf(’firefox’) > -1) && (_ua.indexOf(’fennec’) > -1)) { return ’firefox_mobile’; }
if ((_ua.indexOf(’dolfin’) > -1) || (_ua.indexOf(’dolphin’) > -1)) { return ’dolphin’; }
if ((_ua.indexOf(’android’) > -1)) { return ’android’; }

if ((_ua.indexOf(’ipad’) > -1)) { return ’ipad’; }
if ((_ua.indexOf(’iphone’) > -1)) { return ’iphone’; }

if ($.browser.opera) { return ’opera’; }
if ($.browser.msie) { return ’internet_explorer’; }
if ($.browser.webkit && (_ua.indexOf(’chrome’) > -1)) { return ’chrome’; }
if ($.browser.webkit && (_ua.indexOf(’safari’) > -1)) { return ’safari’; }
if ($.browser.mozilla) { return ’firefox’; }
})();
$R.browser = __the_browser;

// language specific stuff
// =======================

// default
$R.language = ’general’;

// the text – start with title
var _test_text = ’ ’ + $R.document.title;

// add couple of random paragraphs, divs
var
_ps = $R.document.getElementsByTagName(’p’),
_ds = $R.document.getElementsByTagName(’div’)
;

// add
for (var i=0; i<5; i++) { _test_text += ’ ’ + $(_ps[Math.floor(Math.random()*_ps.length)]).text(); }
for (var i=0; i 0))
{ $(’html’).addClass(’couldBeRTL’); }
}
})();

// events
// ======
if ($R.component); else
{
$(’#curtain__rtl__radio__rtl’).change(function(){ $R.makeRTL(); return false; });
$(’#curtain__rtl__radio__ltr’).change(function(){ $R.makeNotRTL(); return false; });
}

// measure text
// ============

// asian languages
// ===============
// http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb688158
// http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_punctuation
// http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_typographic_symbols
// http://unicode.org/charts/PDF/U3000.pdf
// CJK: Chnese, Japanese, Korean — HAN character set

// length
// ======
$R.measureText__getTextLength = function (_the_text)
{
var _text = _the_text;

_text = _text.replace(/[\s\n\r]+/gi, ”);
//_text = _text.replace(/\d+/, ”);

return _text.length;
};

// word count
// ==========
$R.measureText__getWordCount = function (_the_text)
{
var _text = _the_text;

// do stuff
// ========
_text = _text.replace(/[\s\n\r]+/gi, ’ ’);

_text = _text.replace(/([.,?!:;()\[\]'””-])/gi, ’ $1 ’);

_text = _text.replace(/([\u3000])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u3001])/gi, ’[=words(2)]’);
_text = _text.replace(/([\u3002])/gi, ’[=words(4)]’);
_text = _text.replace(/([\u301C])/gi, ’[=words(2)]’);
_text = _text.replace(/([\u2026|\u2025])/gi, ’[=words(2)]’);
_text = _text.replace(/([\u30FB\uFF65])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u300C\u300D])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u300E\u300F])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u3014\u3015])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u3008\u3009])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u300A\u300B])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u3010\u3011])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u3016\u3017])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u3018\u3019])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u301A\u301B])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u301D\u301E\u301F])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u30A0])/gi, ’[=words(1)]’);

// count
// =====
var
_count = 0,
_words_match = _text.match(/([^\s\d]{3,})/gi)
;

// add match
_count += (_words_match != null ? _words_match.length : 0);

// add manual count
_text.replace(/\[=words\((\d)\)\]/, function (_match, _plus) { _count += (5 * parseInt(_plus)); });

// return
// ======
return _count;
};

// levenshtein
// ===========
$R.levenshteinDistance = function (str1, str2)
{
var l1 = str1.length, l2 = str2.length;
if (Math.min(l1, l2) === 0)
{ return Math.max(l1, l2); }

var i = 0, j = 0, d = [];
for (i = 0 ; i <= l1 ; i++)
{
d[i] = [];
d[i][0] = i;
}

for (j = 0 ; j <= l2 ; j++)
{ d[0][j] = j; }

for (i = 1 ; i <= l1 ; i++)
{
for (j = 1 ; j ” && _text > ”); else
{
_html = null;
_text = null;

$R.$document.find(’frame, iframe’).each(function (_i, _e)
{
if (_e.getAttribute(’id’) == ’readable_iframe’) { return; }

try
{
var
__doc = $(_e).contents().get(0),
__win = $R.sel.getWindowFromDocument(__doc),
__selection = $R.sel.getSelection(__win),
__range = $R.sel.getRange(__selection),
__html = $R.sel.getRangeHTML(__range),
__text = $R.sel.getRangeText(__range)
;

if (__html > ” && __text > ”)
{
_html = __html;
_text = __text;

// stop the each
return false;
}
}
catch(e) { }
});
}

// haven’t found anything
if (_html > ” && _text > ”); else { return false; }

// probably selected something by mistake
if ($R.measureText__getTextLength(_text) > (65 * 3 * 1.5)); else { return false; }

// display
// =======
$R.$pages.html(”);
$R.displayPageHTML(_html, 1, ’selection’);

// return true
return true;
};

// functions
// =========

$R.sel = {};

$R.sel.getWindowFromDocument = function (theDocument)
{
if (theDocument); else { return null; }

if (’defaultView’ in theDocument) {
arguments.calee = function (theDocument) {
if (theDocument); else { return null; }
return theDocument.defaultView;
};
}
else if (’parentWindow’ in theDocument) {
arguments.calee = function (theDocument) {
if (theDocument); else { return null; }
return theDocument.parentWindow;
};
}
else {
arguments.calee = function (theDocument) {
return null;
};
}

return arguments.calee(theDocument);
};

$R.sel.getSelection = function (theWindow)
{
if (theWindow); else { return null; }

if (’getSelection’ in theWindow) {
arguments.calee = function (theWindow) {
if (theWindow); else { return null; }
return theWindow.getSelection();
};
}
else if (’selection’ in theWindow.document) {
arguments.calee = function (theWindow) {
if (theWindow); else { return null; }
return theWindow.document.selection;
};
}
else {
arguments.calee = function (theWindow) {
return null;
};
}

return arguments.calee(theWindow);
};

$R.sel.getRange = function (selection)
{
if (selection); else { return null; }

if (’getRangeAt’ in selection) {
arguments.calee = function (selection) {
if (selection); else { return null; }
if (selection.rangeCount > 0) { return selection.getRangeAt(0); }
else { return null; }
// doesn’t work in old versions of safari
// … I don’t care
};
}
else if (’createRange’ in selection) {
arguments.calee = function (selection) {
if (selection); else { return null; }
return selection.createRange();
};
}
else {
arguments.calee = function (selection) {
return null;
};
}

return arguments.calee(selection);
};

$R.sel.getRangeHTML = function (range)
{
if (range); else { return null; }

if (’htmlText’ in range) {
arguments.calee = function (range) {
if (range); else { return null; }
return range.htmlText;
};
}
else if (’surroundContents’ in range) {
arguments.calee = function (range) {
if (range); else { return null; }
var dummy = range.commonAncestorContainer.ownerDocument.createElement(”div”);
dummy.appendChild(range.cloneContents());
return dummy.innerHTML;
};
}
else {
arguments.calee = function (range) {
return null;
};
}

return arguments.calee(range);
};

$R.sel.getRangeText = function (range)
{
if (range); else { return null; }

if (’text’ in range) {
arguments.calee = function (range) {
if (range); else { return null; }
return range.text;
};
}
else if (’surroundContents’ in range) {
arguments.calee = function (range) {
if (range); else { return null; }
var dummy = range.commonAncestorContainer.ownerDocument.createElement(”div”);
dummy.appendChild(range.cloneContents());
return dummy.textContent;
};
}
else {
arguments.calee = function (range) {
return null;
};
}

return arguments.calee(range);
};

// options
// =======
$R.parsingOptions =
{
’_elements_ignore’: ’|button|input|select|textarea|optgroup|command|datalist|–|frame|frameset|noframes|–|style|link|script|noscript|–|canvas|applet|map|–|marquee|area|base|’,
’_elements_ignore_tag’: ’|form|fieldset|details|dir|–|center|font|span|’,
’_elements_self_closing’: ’|br|hr|–|img|–|col|–|source|–|embed|param|–|iframe|’,
’_elements_visible’: ’|article|section|–|ul|ol|li|dd|–|table|tr|td|–|div|–|p|–|h1|h2|h3|h4|h5|h6|–|span|’,
’_elements_too_much_content’: ’|b|i|em|strong|–|h1|h2|h3|h4|h5|–|td|’,
’_elements_container’: ’|body|–|article|section|–|div|–|td|–|li|–|dd|dt|’,
’_elements_link_density’: ’|div|–|table|ul|ol|–|section|aside|header|’,
’_elements_floating’: ’|div|–|table|’,
’_elements_above_target_ignore’:’|br|–|ul|ol|dl|–|table|’,
’_elements_keep_attributes’:
{
’a’: [’href’, ’title’, ’name’],
’img’: [’src’, ’width’, ’height’, ’alt’, ’title’],

’video’: [’src’, ’width’, ’height’, ’poster’, ’audio’, ’preload’, ’autoplay’, ’loop’, ’controls’],
’audio’: [’src’, ’preload’, ’autoplay’, ’loop’, ’controls’],
’source’: [’src’, ’type’],

’object’: [’data’, ’type’, ’width’, ’height’, ’classid’, ’codebase’, ’codetype’],
’param’: [’name’, ’value’],
’embed’: [’src’, ’type’, ’width’, ’height’, ’flashvars’, ’allowscriptaccess’, ’allowfullscreen’, ’bgcolor’],

’iframe’: [’src’, ’width’, ’height’, ’frameborder’, ’scrolling’],

’td’: [’colspan’, ’rowspan’],
’th’: [’colspan’, ’rowspan’]
}
};

// next page keywords — (?? charCodeAt() > 127)
// ==================
$R.nextPage__captionKeywords =
[
/* english */
’next page’, ’next’,

/* german */
’vorwärts’, ’weiter’,

/* japanese */
’次へ’
];

$R.nextPage__captionKeywords__not =
[
/* english */
’article’, ’story’, ’post’, ’comment’, ’section’, ’chapter’

];

// skip links
// ==========
$R.skipStuffFromDomains__links =
[
’doubleclick.net’,
’fastclick.net’,
’adbrite.com’,
’adbureau.net’,
’admob.com’,
’bannersxchange.com’,
’buysellads.com’,
’impact-ad.jp’,
’atdmt.com’,
’advertising.com’,
’itmedia.jp’,
’microad.jp’,
’serving-sys.com’,
’adplan-ds.com’
];

// skip images
// ===========
$R.skipStuffFromDomain__images =
[
’googlesyndication.com’,
’fastclick.net’,
’.2mdn.net’,
’de17a.com’,
’content.aimatch.com’,
’bannersxchange.com’,
’buysellads.com’,
’impact-ad.jp’,
’atdmt.com’,
’advertising.com’,
’itmedia.jp’,
’microad.jp’,
’serving-sys.com’,
’adplan-ds.com’
];

// keep video
// ==========

$R.keepStuffFromDomain__video =
[
’youtube.com’,
’youtube-nocookie.com’,

’vimeo.com’,
’hulu.com’,
’yahoo.com’,
’flickr.com’,
’newsnetz.ch’
];

$R.getContent__exploreNodeAndGetStuff = function (_nodeToExplore, _justExploring)
{
var
_global__element_index = 0,

_global__inside_link = false,
_global__inside_link__element_index = 0,

_global__length__above_plain_text = 0,
_global__count__above_plain_words = 0,
_global__length__above_links_text = 0,
_global__count__above_links_words = 0,
_global__count__above_candidates = 0,
_global__count__above_containers = 0,
_global__above__plain_text = ”,
_global__above__links_text = ”,

_return__containers = [],
_return__candidates = [],
_return__links = []
;

// recursive function
// ==================
var _recursive = function (_node)
{
// increment index
// starts with 1
_global__element_index++;

var
_tag_name = (_node.nodeType === 3 ? ’#text’ : ((_node.nodeType === 1 && _node.tagName && _node.tagName > ”) ? _node.tagName.toLowerCase() : ’#invalid’)),
_result =
{
’__index’: _global__element_index,
’__node’: _node,

’_is__container’: ($R.parsingOptions._elements_container.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1),
’_is__candidate’: false,
’_is__text’: false,
’_is__link’: false,
’_is__link_skip’: false,
’_is__image_small’: false,
’_is__image_medium’: false,
’_is__image_large’: false,
’_is__image_skip’: false,

’_debug__above__plain_text’: _global__above__plain_text,
’_debug__above__links_text’: _global__above__links_text,

’_length__above_plain_text’: _global__length__above_plain_text,
’_count__above_plain_words’: _global__count__above_plain_words,

’_length__above_links_text’: _global__length__above_links_text,
’_count__above_links_words’: _global__count__above_links_words,

’_length__above_all_text’: (_global__length__above_plain_text + _global__length__above_links_text),
’_count__above_all_words’: (_global__count__above_plain_words + _global__count__above_links_words),

’_count__above_candidates’: _global__count__above_candidates,
’_count__above_containers’: _global__count__above_containers,

’_length__plain_text’: 0,
’_count__plain_words’: 0,

’_length__links_text’: 0,
’_count__links_words’: 0,

’_length__all_text’: 0,
’_count__all_words’: 0,

’_count__containers’: 0,
’_count__candidates’: 0,

’_count__links’: 0,
’_count__links_skip’: 0,

’_count__images_small’: 0,
’_count__images_medium’: 0,
’_count__images_large’: 0,
’_count__images_skip’: 0
};

// fast return
// ===========
switch (true)
{
case ((_tag_name == ’#invalid’)):
case (($R.parsingOptions._elements_ignore.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
return;

case (($R.parsingOptions._elements_visible.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):

// included inline
// _node, _tag_name must be defined
// will return, if node is hidden

switch (true)
{
case (_node.offsetWidth > 0):
case (_node.offsetHeight > 0):
break;

default:
switch (true)
{
case (_node.offsetLeft > 0):
case (_node.offsetTop > 0):
break;

default:
// exclude inline DIVs — which, stupidly, don’t have a width/height
if ((_tag_name == ’div’) && ((_node.style.display || $.css( _node, ”display” )) == ’inline’))
{ break; }

// it’s hidden; exit current scope
return;
}
break;
}

break;

// self-closing — with some exceptions
case ($R.parsingOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1):
switch (true)
{
case ((_tag_name == ’img’)): break;
default: return;
}
break;
}

// do stuff
// ========
switch (true)
{
// text node
// =========
case ((_tag_name == ’#text’)):
// mark
_result._is__text = true;

// get
var _nodeText = _node.nodeValue;

// result
_result._length__plain_text = $R.measureText__getTextLength(_nodeText);
_result._count__plain_words = $R.measureText__getWordCount(_nodeText);

if (_global__inside_link)
{
_global__length__above_links_text += _result._length__plain_text;
_global__count__above_links_words += _result._count__plain_words;
if (false && $R.debug) { _global__above__links_text += ’ ’ + _nodeText; }
}
else
{
_global__length__above_plain_text += _result._length__plain_text;
_global__count__above_plain_words += _result._count__plain_words;
if (false && $R.debug) { _global__above__plain_text += ’ ’ + _nodeText; }
}

// return text
return _result;

// link
// ====
case (_tag_name == ’a’):
var _href = ””;
try {
_href = _node.href;
} catch(e) {
Evernote.Logger.warn(”Clearly: failed to get href of link element” + e);
}

// sanity
if (_href > ”); else { break; }
if (_href.indexOf); else { break; }

_result._is__link = true;

// skip
for (var i=0, _i=$R.skipStuffFromDomains__links.length; i -1)
{ _result._is__link_skip = true; break; }
}

// inside link
if (_global__inside_link); else
{
_global__inside_link = true;
_global__inside_link__element_index = _result.__index;
}

// done
_return__links.push(_result);
break;

// image
// =====
case (_tag_name == ’img’):

// skip
// ====
if (_node.src && _node.src.indexOf)
{
for (var i=0, _i=$R.skipStuffFromDomain__images.length; i -1)
{ _result._is__image_skip = true; break; }
}
}

// size
// ====
var _width = $(_node).width(), _height = $(_node).height();
switch (true)
{
case ((_width * _height) >= 50000):
case ((_width >= 350) && (_height >= 75)):
_result._is__image_large = true;
break;

case ((_width * _height) >= 20000):
case ((_width >= 150) && (_height >= 150)):
_result._is__image_medium = true;
break;

case ((_width <= 5) && (_height <= 5)):
_result._is__image_skip = true;
break;

default:
_result._is__image_small = true;
break;
}

break;
}

// child nodes
// ===========
for (var i=0, _i=_node.childNodes.length; i= _result._count__plain_words)): /* link ratio */

case (($R.language != ’cjk’) && (_result._length__plain_text < (65 / 3))): /* text length */
case (($R.language != ’cjk’) && (_result._count__plain_words < 5)): /* words */

case (($R.language == ’cjk’) && (_result._length__plain_text < 10)): /* text length */
case (($R.language == ’cjk’) && (_result._count__plain_words < 2)): /* words */

//case (_result._length__plain_text == 0): /* no text */
//case (_result._count__plain_words == 0): /* no words */

//case (($R.language == ’cjk’) && ((_result._length__plain_text / 65 / 3) < 0.1)): /* paragrahs of 3 lines */
//case (($R.language != ’cjk’) && ((_result._count__plain_words / 50) < 0.5)): /* paragraphs of 50 words */

// not a valid candidate
//if (_tag_name == ’div’) { $R.log(’bad candidate’, _result.__node); }

break;

default:
// good candidate
_result._is__candidate = true;
_return__candidates.push(_result);

// increase above candidates
_global__count__above_candidates++;

break;
}

// special case for body — if it was just skipped
// =====================
if ((_result.__index == 1) && !(_result._is__candidate))
{
_result._is__candidate = true;
_result._is__bad = true;
_return__candidates.push(_result);
}
}
}

// return
// ======
return _result;
};

// actually do it
// ==============
_recursive(_nodeToExplore);

// just exploring — return first thing
// ==============
if (_justExploring) { return _return__containers.pop(); }

// return containers list
// ======================
return {
’_containers’: _return__containers,
’_candidates’: _return__candidates,
’_links’: _return__links
};
};

$R.getContent__processCandidates = function (_candidatesToProcess)
{
// process this var
// ================
var _candidates = _candidatesToProcess;

// sort _candidates — the lower in the dom, the closer to position 0
// ================
_candidates.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a.__index b.__index): return 1;
default: return 0;
}
});

// get first
// =========
var _main = _candidates[0]
if ($R.debug) { $R.log(’should be body’, _main, _main.__node); }

// pieces of text
// and points computation
// ======================
for (var i=0, _i=_candidates.length; i<_i; i++)
{
// pieces
// ======
var
_count__pieces = 0,
_array__pieces = []
;

for (var k=i, _k=_candidates.length; k 0) { continue; }
if ($.contains(_candidates[i].__node, _candidates[k].__node)); else { continue; }

// store piece, if in debug mode
if ($R.debug) { _array__pieces.push(_candidates[k]); }

// incement pieces count
_count__pieces++;
}

// candidate details
// =================
_candidates[i][’__candidate_details’] = $R.getContent__computeDetailsForCandidate(_candidates[i], _main);

// pieces — do this here because _main doesn’t yet have a pieces count
// ======

// set pieces
_candidates[i][’_count__pieces’] = _count__pieces;
_candidates[i][’_array__pieces’] = _array__pieces;

// pieces ratio
_candidates[i][’__candidate_details’][’_ratio__count__pieces_to_total_pieces’] = (_count__pieces / (_candidates[0]._count__pieces + 1));

// check some more
// ===============
/* switch (true)
{
case (($R.language != ’cjk’) && (_candidates[i][’__candidate_details’][’_ratio__length__links_text_to_plain_text’] > 1)):
case (($R.language != ’cjk’) && (_candidates[i][’__candidate_details’][’_ratio__count__links_words_to_plain_words’] > 1)):
_candidates[i]._is__bad = true;
break;
}*/

// points
// ======
_candidates[i].__points_history = $R.getContent__computePointsForCandidate(_candidates[i], _main);
_candidates[i].__points = _candidates[i].__points_history[0];
}

// sort _candidates — the more points, the closer to position 0
// ================
_candidates.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a.__points > b.__points): return -1;
case (a.__points 250)
;

// bad candidate
if (_e._is__bad) { return [0]; }

// the basics
// ==========
_points_history.unshift(((0
+ (_details._count__paragraphs_of_3_lines)
+ (_details._count__paragraphs_of_5_lines * 1.5)
+ (_details._count__paragraphs_of_50_words)
+ (_details._count__paragraphs_of_80_words * 1.5)
+ (_e._count__images_large * 3)
– ((_e._count__images_skip + _e._count__images_small) * 0.5)
) * 1000));

// negative
if (_points_history[0] 0)):
case (!($.contains(_main.__node, _element.__node))):
return null;

default:
return _element;
}
});

// add main – to amke sure the result is never blank
_candidates.unshift(_main);

// sort _candidates — the lower in the dom, the closer to position 0
// ================
_candidates.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a.__index b.__index): return 1;
default: return 0;
}
});

// second candidate computation
// ============================
for (var i=0, _i=_candidates.length; i 0.05)):
case (!(_candidates[i][’__candidate_details_second’][’_ratio__length__plain_text_to_total_plain_text’] > 0.05)):

//case (!(_candidates[i][’__candidate_details_second’][’_ratio__count__above_plain_words_to_total_plain_words’] < 0.1)):
//case (!(_candidates[i][’__candidate_details_second’][’_ratio__length__above_plain_text_to_total_plain_text’] 1):
//case (_candidates[i][’__candidate_details_second’][’_ratio__count__above_plain_words_to_plain_words’] > 1):

_candidates[i]._is__bad = true;
// wil set points to 0, in points computation function
break;
}*/

// points
// ======
_candidates[i].__points_history_second = $R.getContent__computePointsForCandidateSecond(_candidates[i], _main);
_candidates[i].__points_second = _candidates[i].__points_history_second[0];
}

// sort _candidates — the more points, the closer to position 0
// ================
_candidates.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a.__points_second > b.__points_second): return -1;
case (a.__points_second < b.__points_second): return 1;
default: return 0;
}
});

// return
// ======
return _candidates;
};

$R.getContent__computeDetailsForCandidateSecond = function (_e, _main)
{
var _r = {};

// bad candidate
// =============
if (_e._is__bad) { return _r; }

// total text
// ==========
_r[’_ratio__length__plain_text_to_total_plain_text’] = (_e._length__plain_text / _main._length__plain_text);
_r[’_ratio__count__plain_words_to_total_plain_words’] = (_e._count__plain_words / _main._count__plain_words);

// links
// =====
_r[’_ratio__length__links_text_to_all_text’] = (_e._length__links_text / _e._length__all_text);
_r[’_ratio__count__links_words_to_all_words’] = (_e._count__links_words / _e._count__all_words);

_r[’_ratio__length__links_text_to_total_links_text’] = (_e._length__links_text / (_main._length__links_text + 1));
_r[’_ratio__count__links_words_to_total_links_words’] = (_e._count__links_words / (_main._count__links_words + 1));

_r[’_ratio__count__links_to_total_links’] = (_e._count__links / (_main._count__links + 1));
_r[’_ratio__count__links_to_plain_words’] = ((_e._count__links * 2) / _e._count__plain_words);

// text above
// ==========

var
_divide__candidates = Math.max(2, Math.ceil((_e._count__above_candidates – _main._count__above_candidates) * 0.5)),

_above_text = ((0
+ (_e.__second_length__above_plain_text * 1)
+ (_e.__second_length__above_plain_text / _divide__candidates)
) / 2),

_above_words = ((0
+ (_e.__second_count__above_plain_words * 1)
+ (_e.__second_count__above_plain_words / _divide__candidates)
) / 2)
;

_r[’_ratio__length__above_plain_text_to_total_plain_text’] = (_above_text / _main._length__plain_text);
_r[’_ratio__count__above_plain_words_to_total_plain_words’] = (_above_words / _main._count__plain_words);

_r[’_ratio__length__above_plain_text_to_plain_text’] = (_above_text / _e._length__plain_text);
_r[’_ratio__count__above_plain_words_to_plain_words’] = (_above_words / _e._count__plain_words);

// candidates
// ==========
_r[’_ratio__count__candidates_to_total_candidates’] = (Math.max(0, (_e._count__candidates – (_main._count__candidates * 0.25))) / (_main._count__candidates + 1));
_r[’_ratio__count__containers_to_total_containers’] = (Math.max(0, (_e._count__containers – (_main._count__containers * 0.25))) / (_main._count__containers + 1));
_r[’_ratio__count__pieces_to_total_pieces’] = (Math.max(0, (_e._count__pieces – (_main._count__pieces * 0.25))) / (_main._count__pieces + 1));

// return
// ======
return _r;
};

$R.getContent__computePointsForCandidateSecond = function (_e, _main)
{
var
_details = _e.__candidate_details,
_details_second = _e.__candidate_details_second,
_points_history = []
;

// bad candidate
if (_e._is__bad) { return [0]; }

// get initial points
// ==================
_points_history.unshift(_e.__points_history[(_e.__points_history.length-1)]);

// candidates, containers, pieces
// ==============================
var
_divide__pieces = Math.max(5, Math.ceil(_e._count__pieces * 0.25)),
_divide__candidates = Math.max(5, Math.ceil(_e._count__candidates * 0.25)),
_divide__containers = Math.max(10, Math.ceil(_e._count__containers * 0.25))
;

_points_history.unshift(((0
+ (_points_history[0] * 3)
+ ((_points_history[0] / _divide__pieces) * 2)
+ ((_points_history[0] / _divide__candidates) * 2)
+ ((_points_history[0] / _divide__containers) * 2)
) / 9));

// total text
// ==========
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.50, 1, (1 – (1 – _details_second._ratio__length__plain_text_to_total_plain_text)), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.50, 1, (1 – (1 – _details_second._ratio__count__plain_words_to_total_plain_words)), _points_history);

// text above
// ==========
var __ar = ($R.language == ’cjk’ ? 0.50 : 0.10);

$R.getContent__computePointsForCandidate__do(__ar, 1, (1 – _details_second._ratio__length__above_plain_text_to_total_plain_text), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(__ar, 1, (1 – _details_second._ratio__count__above_plain_words_to_total_plain_words), _points_history);

$R.getContent__computePointsForCandidate__do(__ar, 1, (1 – _details_second._ratio__length__above_plain_text_to_plain_text), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(__ar, 1, (1 – _details_second._ratio__count__above_plain_words_to_plain_words), _points_history);

// links outer
// ===========
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.75, 1, (1 – _details_second._ratio__count__links_to_total_links), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.75, 1, (1 – _details_second._ratio__length__links_text_to_total_links_text), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.75, 1, (1 – _details_second._ratio__count__links_words_to_total_links_words), _points_history);

// links inner
// ===========
var __lr = ($R.language == ’cjk’ ? 0.75 : 0.50);

$R.getContent__computePointsForCandidate__do(__lr, 1, (1 – _details._ratio__length__links_text_to_plain_text), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(__lr, 1, (1 – _details._ratio__count__links_words_to_plain_words), _points_history);

$R.getContent__computePointsForCandidate__do(__lr, 1, (1 – _details_second._ratio__length__links_text_to_all_text), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(__lr, 1, (1 – _details_second._ratio__count__links_words_to_all_words), _points_history);

$R.getContent__computePointsForCandidate__do(__lr, 1, (1 – _details_second._ratio__count__links_to_plain_words), _points_history);

// candidates, containers, pieces
// ==============================
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 2, (1 – _details_second._ratio__count__candidates_to_total_candidates), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 2, (1 – _details_second._ratio__count__containers_to_total_containers), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 2, (1 – _details_second._ratio__count__pieces_to_total_pieces), _points_history);

// return — will get [0] as the actual final points
// ======
return _points_history;
};

$R.getContent__computePointsForCandidateThird = function (_e, _main)
{
var
_details = _e.__candidate_details,
_details_second = _e.__candidate_details_second,
_points_history = []
;

// bad candidate
if (_e._is__bad) { return [0]; }

// get initial points
// ==================
_points_history.unshift(_e.__points_history[(_e.__points_history.length-1)]);

// candidates, containers, pieces
// ==============================
var
_divide__pieces = Math.max(2, Math.ceil(_e._count__pieces * 0.25)),
_divide__candidates = Math.max(2, Math.ceil(_e._count__candidates * 0.25)),
_divide__containers = Math.max(4, Math.ceil(_e._count__containers * 0.25))
;

_points_history.unshift(((0
+ (_points_history[0] * 3)
+ ((_points_history[0] / _divide__pieces) * 2)
+ ((_points_history[0] / _divide__candidates) * 2)
+ ((_points_history[0] / _divide__containers) * 2)
) / 9));

// total text
// ==========
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.75, 1, (1 – (1 – _details_second._ratio__length__plain_text_to_total_plain_text)), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.75, 1, (1 – (1 – _details_second._ratio__count__plain_words_to_total_plain_words)), _points_history);

// text above
// ==========
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.50, 1, (1 – _details._ratio__length__above_plain_text_to_total_plain_text), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.50, 1, (1 – _details._ratio__count__above_plain_words_to_total_plain_words), _points_history);

$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 1, (1 – _details_second._ratio__length__above_plain_text_to_total_plain_text), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 1, (1 – _details_second._ratio__count__above_plain_words_to_total_plain_words), _points_history);

$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 1, (1 – _details_second._ratio__length__above_plain_text_to_plain_text), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 1, (1 – _details_second._ratio__count__above_plain_words_to_plain_words), _points_history);

// links inner
// ===========
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.50, 1, (1 – _details._ratio__length__links_text_to_all_text), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.50, 1, (1 – _details._ratio__count__links_words_to_all_words), _points_history);

$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.50, 1, (1 – _details._ratio__length__links_text_to_plain_text), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.50, 1, (1 – _details._ratio__count__links_words_to_plain_words), _points_history);

$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.50, 1, (1 – _details._ratio__count__links_to_plain_words), _points_history);

// candidates, containers, pieces
// ==============================
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.50, 1, (1 – _details._ratio__count__candidates_to_total_candidates), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.50, 1, (1 – _details._ratio__count__containers_to_total_containers), _points_history);
$R.getContent__computePointsForCandidate__do(0.50, 1, (1 – _details._ratio__count__pieces_to_total_pieces), _points_history);

// return — will get [0] as the actual final points
// ======
return _points_history;
};

$R.getContent__computePointsForCandidate__do = function (_ratio_remaining, _power, _ratio, _points_history)
{
var
_points_remaining = (_points_history[0] * _ratio_remaining),
_points_to_compute = (_points_history[0] – _points_remaining)
;

if (_ratio ”) ? _node.tagName.toLowerCase() : ’#invalid’)),
_pos__start__before = 0,
_pos__start__after = 0,
_pos__end__before = 0,
_pos__end__after = 0
;

// fast return
// ===========
switch (true)
{
case ((_tag_name == ’#invalid’)):
case (($R.parsingOptions._elements_ignore.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
return;

case (_tag_name == ’#text’):
_global__the_html += _node.nodeValue
.replace(//gi, ’>’)
;
return;
}

// hidden
// ======
if ($R.parsingOptions._elements_visible.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)
{
// included inline
// _node, _tag_name must be defined
// will return, if node is hidden

switch (true)
{
case (_node.offsetWidth > 0):
case (_node.offsetHeight > 0):
break;

default:
switch (true)
{
case (_node.offsetLeft > 0):
case (_node.offsetTop > 0):
break;

default:
// exclude inline DIVs — which, stupidly, don’t have a width/height
if ((_tag_name == ’div’) && ((_node.style.display || $.css( _node, ”display” )) == ’inline’))
{ break; }

// it’s hidden; exit current scope
return;
}
break;
}
}

// clean — before
// =====

// just a return will skip the whol element
// including children

// objects, embeds, iframes
// ========================
switch (_tag_name)
{
case (’object’):
case (’embed’):
case (’iframe’):
var
_src = (_tag_name == ’object’ ? $(_node).find(”param[name=’movie’]”).attr(’value’) : $(_node).attr(’src’)),
_skip = ((_src > ”) ? false : true)
;

if (_skip); else
{
// default skip
_skip = true;

// loop
for (var i=0, _i=$R.keepStuffFromDomain__video.length; i -1) { _skip = false; break; } }
}

// skip?
if (_skip)
{ $R.debugOutline(_node, ’clean-before’, ’object-embed-iframe’); return; }

break;
}

// skipped link
// ============
if (_tag_name == ’a’ || _tag_name == ’li’)
{
_explored = (_explored || $R.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
switch (true)
{
case (_explored._is__link_skip):
case (((_explored._count__images_small + _explored._count__images_skip) > 0) && (_explored._length__plain_text -1)
{
_explored = (_explored || $R.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
switch (true)
{
case (_explored._length__plain_text > (65 * 3 * 2)):
case ($R.language == ’cjk’ && (_explored._length__plain_text > (65 * 3 * 1))):
case (!(_explored._count__links > 1)):
case (_global__exploreNodeToBuildHTMLFor && (_explored._length__plain_text / _global__exploreNodeToBuildHTMLFor._length__plain_text) > 0.5):
case (_global__exploreNodeToBuildHTMLFor && (_explored._count__plain_words / _global__exploreNodeToBuildHTMLFor._count__plain_words) > 0.5):
case ((_explored._length__plain_text == 0) && (_explored._count__links == 1) && (_explored._length__links_text < 65)):
case ((_explored._length__plain_text 0)):
break;

case ((_explored._length__links_text / _explored._length__all_text) 0); else { break; }
if (_explored._count__links_skip > 0); else { break; }
if (((_explored._count__links_skip / _explored._count__links) > 0.25) && (_explored._length__links_text / _explored._length__all_text) -1)
{
_explored = (_explored || $R.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
switch (true)
{
case (_explored._length__plain_text > (65 * 3 * 2)):
case ($R.language == ’cjk’ && (_explored._length__plain_text > (65 * 3 * 1))):
case (_global__exploreNodeToBuildHTMLFor && (_explored._length__plain_text / _global__exploreNodeToBuildHTMLFor._length__plain_text) > 0.25):
case (_global__exploreNodeToBuildHTMLFor && (_explored._count__plain_words / _global__exploreNodeToBuildHTMLFor._count__plain_words) > 0.25):
case ((_explored._length__plain_text < 25) && (_explored._length__links_text 0)):
case (_node.getElementsByTagName && (_explored._length__plain_text 0)):
break;

default:
var _float = $(_node).css(’float’);
if (_float == ’left’ || _float == ’right’); else { break; }
if ((_explored._length__links_text == 0) && ((_explored._count__images_large + _explored._count__images_medium) > 0)) { break; }

$R.debugOutline(_node, ’clean-before’, ’floating’);
return;
}
}

// above target
// ============
if (_custom_mode == ’above-the-target’)
{
// is ignored?
if ($R.parsingOptions._elements_above_target_ignore.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)
{ $R.debugOutline(_node, ’clean-before’, ’above-target’); return; }

// is image?
if (_tag_name == ’img’)
{
_explored = (_explored || $R.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
if (_explored._is__image_large); else
{ $R.debugOutline(_node, ’clean-before’, ’above-target’); return; }
}

// has too many links?
//if (_node.getElementsByTagName && _node.getElementsByTagName(’a’).length > 5)
// { $R.debugOutline(_node, ’clean-before’, ’above-target’); return; }
}

// headers that are images
// =======================
if (_tag_name.match(/^h(1|2|3|4|5|6)$/gi))
{
_explored = (_explored || $R.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
switch (true)
{
case ((_explored._length__plain_text 0)):
$R.debugOutline(_node, ’clean-before’, ’skip-heading’);
return;
}
}

// start tag
// =========
if ($R.parsingOptions._elements_ignore_tag.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1); else
{
/* mark */ _pos__start__before = _global__the_html.length;
/* add */ _global__the_html += ’<’+_tag_name;

// attributes
// ==========

// allowed attributes
// ==================
if (_tag_name in $R.parsingOptions._elements_keep_attributes)
{
for (var i=0, _i=$R.parsingOptions._elements_keep_attributes[_tag_name].length; i ”)
{ _global__the_html += ’ ’+_attribute_name+’=”’+(_attribute_value)+'”’; }
}
}

// keep ID for all elements
// ========================
var _id_attribute = _node.getAttribute(’id’);
if (_id_attribute > ”)
{ _global__the_html += ’ id=”’+_id_attribute+'”’; }

// links target NEW
// ================
if (_tag_name == ’a’)
{ _global__the_html += ’ target=”_blank”’; }

// close start
// ===========
if ($R.parsingOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1) { _global__the_html += ’ />’; }
else { _global__the_html += ’>’;}

/* mark */ _pos__start__after = _global__the_html.length;
}

// child nodes
// ===========
if ($R.parsingOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1); else
{
for (var i=0, _i=_node.childNodes.length; i -1)):
return;

case (($R.parsingOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
/* mark */ _pos__end__before = _global__the_html.length;
/* mark */ _pos__end__after = _global__the_html.length;
break;

default:
/* mark */ _pos__end__before = _global__the_html.length;
/* end */ _global__the_html += ”;
/* mark */ _pos__end__after = _global__the_html.length;
break;
}

// clean — after
// =====

// we need to actually cut things out of
// ”_global__the_html”, for stuff to not be there

// largeObject classes
// ===================
if (_tag_name == ’iframe’ || _tag_name == ’embed’ || _tag_name == ’object’)
{
_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__before)
+ ’


+ _global__the_html.substr(_pos__start__before, (_pos__end__after – _pos__start__before))
+ ’


;
return;
}

// add image classes
// =================
if (_tag_name == ’img’)
{
_explored = (_explored || $R.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
switch (true)
{
case (_explored._is__image_skip):
$R.debugOutline(_node, ’clean-after’, ’skip-img’);
_global__the_html = _global__the_html.substr(0, _pos__start__before);
return;

case (_explored._is__image_large):

// add float class — for images too narrow/tall
// remove width/height — only for large images

// http://www.wired.com/threatlevel/2011/05/gps-gallery/?pid=89&viewall=true
// http://david-smith.org/blog/2012/03/10/ios-5-dot-1-upgrade-stats/index.html
// http://www.turntablekitchen.com/2012/04/dutch-baby-with-caramelized-vanilla-bean-pears-moving-through-the-decades/

_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__before)
+ ’

<div class=”readableLargeImageContainer’
+ (($(_node).width() = 250) ? ’ float’ : ”)
+ ’”>’
+ _global__the_html.substr(_pos__start__before, (_pos__end__after – _pos__start__before)).replace(/width=”([^=]+?)”/gi, ”).replace(/height=”([^=]+?)”/gi, ”)
+ ’


;
return;
}
}// large images in links
// =====================
if (_tag_name == ’a’)
{
_explored = (_explored || $R.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
switch (true)
{
case (_explored._count__images_large == 1):
_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__after-1)
+ ’ class=”readableLinkWithLargeImage”>’
+ _global__the_html.substr(_pos__start__after, (_pos__end__before – _pos__start__after))
+ ”
;
return;case (_explored._count__images_medium == 1):
_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__after-1)
+ ’ class=”readableLinkWithMediumImage”>’
+ _global__the_html.substr(_pos__start__after, (_pos__end__before – _pos__start__after))
+ ”
;
return;
}
}// too much content
// ================
if ($R.parsingOptions._elements_too_much_content.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)
{
_explored = (_explored || $R.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
switch (true)
{
case (_tag_name == ’h1’ && (_explored._length__all_text > (65 * 2))):
case (_tag_name == ’h2’ && (_explored._length__all_text > (65 * 2 * 3))):
case ((_tag_name.match(/^h(3|4|5|6)$/) != null) && (_explored._length__all_text > (65 * 2 * 5))):
case ((_tag_name.match(/^(b|i|em|strong)$/) != null) && (_explored._length__all_text > (65 * 5 * 5))):
$R.debugOutline(_node, ’clean-after’, ’too-much-content’);
_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__before)
+ _global__the_html.substr(_pos__start__after, (_pos__end__before – _pos__start__after))
;
return;
}
}// empty elements
// ==============
switch (true)
{
case (($R.parsingOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
case (($R.parsingOptions._elements_ignore_tag.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
case (_tag_name == ’td’):
break;default:
var _contents = _global__the_html.substr(_pos__start__after, (_pos__end__before – _pos__start__after));
_contents = _contents.replace(/(
)/gi, ”);
_contents = _contents.replace(/()/gi, ”);// for rows, clear empty cells
if (_tag_name == ’tr’)
{
_contents = _contents.replace(/

]*?>/gi, ”);
_contents = _contents.replace(//gi, ”);
}

// for tables, clear empty rows
if (_tag_name == ’table’)
{
_contents = _contents.replace(/

]*?>/gi, ”);_contents = _contents.replace(//gi, ”);}var _contentsLength = $R.measureText__getTextLength(_contents);switch (true)
{
case (_contentsLength == 0 && _tag_name == ’p’):
_global__the_html = _global__the_html.substr(0, _pos__start__before) + ”;
return;case (_contentsLength == 0):
case ((_contentsLength -1)):
$R.debugOutline(_node, ’clean-after’, ’blank’);
_global__the_html = _global__the_html.substr(0, _pos__start__before);
return;
}
break;
}// too much missing
// ================
if ($R.parsingOptions._elements_link_density.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)
{
_explored = (_explored || $R.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
var
_contents = _global__the_html
.substr(_pos__start__after, (_pos__end__before – _pos__start__after))
.replace(/(]+)>)/gi, ”),
_contentsLength = $R.measureText__getTextLength(_contents),
_initialLength = 0
+ _explored._length__all_text
+ (_explored._count__images_small * 10)
+ (_explored._count__images_skip * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’iframe’).length * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’object’).length * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’embed’).length * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’button’).length * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’input’).length * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’select’).length * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’textarea’).length * 10)
;// too much missing
switch (true)
{
case (!(_contentsLength > 0)):
case (!(_initialLength > 0)):
case (!((_contentsLength / _initialLength) < 0.5)):
case (!(($R.language == ’cjk’) && (_contentsLength / _initialLength) 0.25))):
case (($R.language == ’cjk’) && (_global__exploreNodeToBuildHTMLFor && ((_explored._length__plain_text / _global__exploreNodeToBuildHTMLFor._length__plain_text) > 0.1))):
break;default:
$R.debugOutline(_node, ’clean-after’, ’missing-density’);
_global__the_html = _global__the_html.substr(0, _pos__start__before);
return;
}
}// return
return;
};// actually do it
_recursive(_nodeToBuildHTMLFor);// return html
return _global__the_html;
};// article title marker
// ====================
$R.articleTitleMarker__start = ’

’;
$R.articleTitleMarker__end = ’

’;// article title check function
// ============================
$R.getContent__find__hasIsolatedTitleInHTML = function (_html)
{
return (_html.substr(0, $R.articleTitleMarker__start.length) == $R.articleTitleMarker__start);
};// article title get function
// ============================
$R.getContent__find__getIsolatedTitleInHTML = function (_html)
{
// is it there?
if ($R.getContent__find__hasIsolatedTitleInHTML(_html)); else { return ”; }// regex
var
_getTitleRegex = new RegExp($R.articleTitleMarker__start + ’(.*?)’ + $R.articleTitleMarker__end, ’i’),
_getTitleMatch = _html.match(_getTitleRegex)
;// match?
if (_getTitleMatch); else { return ”; }// return
return _getTitleMatch[1];
};// find title in arbitrary html
// ============================
$R.getContent__find__isolateTitleInHTML = function (_html, _document_title)
{
// can’t just use (h1|h2|h3|etc) — we want to try them in a certain order
// =============================
var
_heading_pregs = [
/]*?>([\s\S]+?)/gi,
/]*?>([\s\S]+?)/gi,
/]*?>([\s\S]+?)/gi
],
_secondary_headings = ’|h2|h3|h4|h5|h6|’,
_search_document_title = ’ ’ + _document_title.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’) + ’ ’
;// loop pregs
// ==========
for (var i=0, _i=_heading_pregs.length; i -1)):
// will continue loop
break;default:// measurements
var
_heading_end_pos = _heading_pregs[i].lastIndex,
_heading_start_pos = (_heading_end_pos – _match[0].length),_heading_type = _match[1],
_heading_text = _match[2].replace(/]*>/gi, ”).replace(/[\n\r]+/gi, ”),
_heading_text_plain = _heading_text.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’);
_heading_length = $R.measureText__getTextLength(_heading_text_plain),
_heading_words = [],_to_heading_text = _html.substr(0, _heading_start_pos),
_to_heading_length = $R.measureText__getTextLength(_to_heading_text.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’))
;// return?
switch (true)
{
case (!(_heading_length > 5)):
case (!(_heading_length < (65 * 3))):
case (!(_to_heading_length -1)):
// words in this heading
_heading_words = _heading_text_plain.split(’ ’);// count words present in title
for (var j=0, _j=_heading_words.length, _matched_words=”; j -1) {
_matched_words += _heading_words[j] + ’ ’;
}
}// break continues for loop
// nothing goes to switch’s default
// ================================// no break?
var _no_break = false;
switch (true)
{
// if it’s big enough, and it’s a substring of the title, it’s good
case ((_heading_length > 20) && (_search_document_title.indexOf(_heading_text_plain) > -1)):// if it’s slightly smaler, but is exactly at the begging or the end
case ((_heading_length > 10) && ((_search_document_title.indexOf(_heading_text_plain) == 1) || (_search_document_title.indexOf(_heading_text_plain) == (_search_document_title.length – 1 – _heading_text_plain.length)))):_no_break = true;
break;
}// break?
var _break = false;
switch (true)
{
// no break?
case (_no_break):
break;// heading too long? — if not h2
case ((_heading_length > ((_search_document_title.length – 2) * 2)) && (_heading_type != ’h2’)):// heading long enough?
case ((_heading_length < Math.ceil((_search_document_title.length – 2) * 0.50))):// enough words matched?
case ((_heading_length < 25) && (_matched_words.length < Math.ceil(_heading_length * 0.75))):
case ((_heading_length < 50) && (_matched_words.length < Math.ceil(_heading_length * 0.65))):
case ((_matched_words.length ” ? $R.document.title : ”)
;// get title
// =========// has title already?
_foundHTML = $R.getContent__find__isolateTitleInHTML(_foundHTML, _documentTitle);
$R.articleTitle = $R.getContent__find__getIsolatedTitleInHTML(_foundHTML);
$R.debugPrint(’TitleSource’, ’target’);// get html above?
if ($R.articleTitle > ”); else
{// get html above target?
// ======================// global vars:
// _found
// _foundHTML
// _documentTitle
// _aboveNodesvar
_prevNode = _found._targetCandidate.__node,
_prevHTML = ”,
_aboveHTML = ”,
_differentTargets = (_found._firstCandidate.__node != _found._targetCandidate.__node)
;(function ()
{while (true)
{
// the end?
switch (true)
{
case (_prevNode.tagName && (_prevNode.tagName.toLowerCase() == ’body’)):
case (_differentTargets && (_prevNode == _found._firstCandidate.__node)):
// enough is enough
return;
}// up or sideways?
if (_prevNode.previousSibling); else
{
_prevNode = _prevNode.parentNode;
continue;
}// previous
_prevNode = _prevNode.previousSibling;// outline — element might be re-outlined, when buildHTML is invoked
if ($R.debug) { $R.debugOutline(_prevNode, ’target’, ’add-above’); }// get html; add
_prevHTML = $R.getContent__buildHTMLForNode(_prevNode, ’above-the-target’);
_aboveHTML = _prevHTML + _aboveHTML;
_aboveNodes.unshift(_prevNode);// isolate title
_aboveHTML = $R.getContent__find__isolateTitleInHTML(_aboveHTML, _documentTitle);// finished?
switch (true)
{
case ($R.measureText__getTextLength(_aboveHTML.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’)) > (65 * 3 * 3)):
case ($R.getContent__find__hasIsolatedTitleInHTML(_aboveHTML)):
return;
}
}})();// is what we found any good?
// ==========================
switch (true)
{
case ($R.getContent__find__hasIsolatedTitleInHTML(_aboveHTML)):
case (_differentTargets && (_aboveHTML.split(’<a ’).length < 3) && ($R.measureText__getTextLength(_aboveHTML.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’)) ”); else
{// if all else failed, get document title
// ======================================// global vars:
// _foundHTML
// _documentTitle(function ()
{
// return?
// =======
if (_documentTitle > ”); else { return; }// vars
var
_doc_title_parts = [],
_doc_title_pregs =
[
/( [-][-] |( [-] )|( [>][>] )|( [<][<] )|( [|] )|( [\/] ))/i,
/(([:] ))/i
]
;// loop through pregs
// ==================
for (var i=0, _i=_doc_title_pregs.length; i 1) { break; }
}// sort title parts — longer goes higher up — i.e. towards 0
// ================
_doc_title_parts.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a.length > b.length): return -1;
case (a.length 1 ? _doc_title_parts[0] : _documentTitle)
+ $R.articleTitleMarker__end
+ _foundHTML
;})();
$R.articleTitle = $R.getContent__find__getIsolatedTitleInHTML(_foundHTML);
$R.debugPrint(’TitleSource’, ’document_title’);
}
}// display
// =======
$R.$pages.html(”);
$R.displayPageHTML(_foundHTML, 1, $R.win.location.href);// remember
// ========
$R.debugRemember[’theTarget’] = _found._targetCandidate.__node;
$R.debugRemember[’firstCandidate’] = _found._firstCandidate.__node;// next
// ====
$R.nextPage__firstFragment__firstPage = _firstFragmentBefore;
$R.nextPage__firstFragment__lastPage = $R.getContent__nextPage__getFirstFragment(_foundHTML);;$R.nextPage__loadedPages = [$R.win.location.href];
$R.getContent__nextPage__find($R.win, _found._links);// return
return true;
};$R.getContent__findInPage = function (_pageWindow)
{
// calculations
// ============var
_firstCandidate = false,
_secondCandidate = false,
_targetCandidate = false
;$R.debugTimerStart(’ExploreAndGetStuff’);
var _stuff = $R.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_pageWindow.document.body);
$R.debugPrint(’ExploreAndGetStuff’, $R.debugTimerEnd()+’ms’);$R.debugTimerStart(’ProcessFirst’);
var _processedCandidates = $R.getContent__processCandidates(_stuff._candidates);
_firstCandidate = _processedCandidates[0];
_targetCandidate = _firstCandidate;
$R.debugPrint(’ProcessFirst’, $R.debugTimerEnd()+’ms’);// debug
if ($R.debug)
{
// debug first candidates
$R.log(’First 5 Main Candidates:’);
for (var x in _processedCandidates)
{
if (x == 5) { break; }
$R.log(_processedCandidates[x], _processedCandidates[x].__node);
}// highlight first
$R.debugOutline(_firstCandidate.__node, ’target’, ’first’);
}// in case we stop
$R.debugPrint(’Target’, ’first’);// do second?
switch (true)
{
case (!(_firstCandidate._count__containers > 0)):
case (!(_firstCandidate._count__candidates > 0)):
case (!(_firstCandidate._count__pieces > 0)):
case (!(_firstCandidate._count__containers > 25)):
break;default:$R.debugTimerStart(’ProcessSecond’);
var _processedCandidatesSecond = $R.getContent__processCandidatesSecond(_processedCandidates);
_secondCandidate = _processedCandidatesSecond[0];
$R.debugPrint(’ProcessSecond’, $R.debugTimerEnd()+’ms’);// they’re the same
if (_firstCandidate.__node == _secondCandidate.__node) { break; }// debug
if ($R.debug)
{
// log second candidates
$R.log(’First 5 Second Candidates:’);
for (var x in _processedCandidatesSecond)
{
if (x == 5) { break; }
$R.log(_processedCandidatesSecond[x], _processedCandidatesSecond[x].__node);
}// highlight second
$R.debugOutline(_secondCandidate.__node, ’target’, ’second’);
}// compute again
// =============
_firstCandidate[’__points_history_final’] = $R.getContent__computePointsForCandidateThird(_firstCandidate, _firstCandidate);
_firstCandidate[’__points_final’] = _firstCandidate.__points_history_final[0];_secondCandidate[’__points_history_final’] = $R.getContent__computePointsForCandidateThird(_secondCandidate, _firstCandidate);
_secondCandidate[’__points_final’] = _secondCandidate.__points_history_final[0];// log results
// ===========
if ($R.debug)
{
$R.log(’The 2 Candidates:’);
$R.log(_firstCandidate);
$R.log(_secondCandidate);
}// are we selecting _second?
// =========================
switch (true)
{
case ((_secondCandidate.__candidate_details._count__lines_of_65_characters 1):
case ((_secondCandidate.__candidate_details._count__lines_of_65_characters > 20) && (_secondCandidate.__points_final / _firstCandidate.__points_final) > 0.9):
case ((_secondCandidate.__candidate_details._count__lines_of_65_characters > 50) && (_secondCandidate.__points_final / _firstCandidate.__points_final) > 0.75):
_targetCandidate = _secondCandidate;
$R.debugPrint(’Target’, ’second’);
break;
}// print points
// ============
if ($R.debug)
{
$R.debugPrint(’PointsFirst’, _firstCandidate[’__points_history_final’][0].toFixed(2));
$R.debugPrint(’PointsSecond’, _secondCandidate[’__points_history_final’][0].toFixed(2));
}break;
}// highlight target
// ================
if ($R.debug)
{
$(_targetCandidate.__node).css({
’box-shadow’:
’inset 0px 0px 50px rgba(255, 255, 0, 0.95), 0px 0px 50px rgba(255, 255, 0, 0.95)’
});
}// get html
// ========
$R.debugTimerStart(’BuildHTML’);
var _html = $R.getContent__buildHTMLForNode(_targetCandidate.__node, ’the-target’);
_html = _html.substr((_html.indexOf(’>’)+1))
_html = _html.substr(0, _html.lastIndexOf(’<’));
$R.debugPrint(’BuildHTML’, $R.debugTimerEnd()+’ms’);$R.debugTimerStart(’BuildHTMLPregs’);
_html = _html.replace(/]*)>(\s*
)+/gi, ”);
_html = _html.replace(/(
\s*)+/gi, ”);
_html = _html.replace(/(
\s*)+]*)>/gi, ”);
_html = _html.replace(/(\s*
)+/gi, ”);
_html = _html.replace(/(\s*\s*)+/gi, ”);
_html = _html.replace(/(
\s*
\s*)+/gi, ”);
$R.debugPrint(’BuildHTMLPregs’, $R.debugTimerEnd()+’ms’);// return
// ======
return {
’_html’: _html,
’_links’: _stuff._links,
’_targetCandidate’: _targetCandidate,
’_firstCandidate’: _firstCandidate
};
};// get first page fragment
// =======================$R.getContent__nextPage__getFirstFragment = function (_html)
{
// remove all tags
_html = _html.replace(/]+?>/gi, ”);// normalize spaces
_html = _html.replace(/\s+/gi, ’ ’);// return first 1000 characters
return _html.substr(0, 2000);
};// get link parts
// ==============// substr starting with the first slash after //
$R.getURLPath = function (_url)
{
return _url.substr(_url.indexOf(’/’, (_url.indexOf(’//’) + 2)));
};// substr until the first slash after //
$R.getURLDomain = function (_url)
{
return _url.substr(0, _url.indexOf(’/’, (_url.indexOf(’//’) + 2)))
};// find
// ====
$R.getContent__nextPage__find = function (_currentPageWindow, _linksInCurrentPage)
{
// page id
var _pageNr = ($R.nextPage__loadedPages.length + 1);// get
// ===
var _possible = [];
if (_possible.length > 0); else { _possible = $R.getContent__nextPage__find__possible(_currentPageWindow, _linksInCurrentPage, 0.5); }
//if (_possible.length > 0); else { _possible = $R.getContent__nextPage__find__possible(_currentPageWindow, _linksInCurrentPage, 0.50); }// none
if (_possible.length > 0); else
{ if ($R.debug) { $R.log(’no next link found’); } return; }if ($R.debug) { $R.log(’possible next’, _possible); }// the one
// =======
var _nextLink = false;// next keyword?
// =============
(function ()
{
if (_nextLink) { return; }for (var i=0, _i=_possible.length; i<_i; i++)
{
for (var j=0, _j=$R.nextPage__captionKeywords.length; j -1)
{
// length
// ======
if (_possible[i]._caption.length > $R.nextPage__captionKeywords[j].length * 2)
{ continue; }// not keywords
// ============
for (var z=0, _z=$R.nextPage__captionKeywords__not.length; z -1)
{ _nextLink = false; return; }
}// got it
// ======
_nextLink = _possible[i];
return;
}
}
}
})();// caption matched page number
// ===========================
(function ()
{
if (_nextLink) { return; }for (var i=0, _i=_possible.length; i<_i; i++)
{
if (_possible[i]._caption == (”+_pageNr))
{ _nextLink = _possible[i]; return; }
}
})();// next keyword in title
// =====================
(function ()
{
if (_nextLink) { return; }for (var i=0, _i=_possible.length; i ”); else { continue; }
if ($R.measureText__getTextLength(_possible[i]._caption) <= 2); else { continue; }for (var j=0, _j=$R.nextPage__captionKeywords.length; j -1)
{
// length
// ======
if (_possible[i]._title.length > $R.nextPage__captionKeywords[j].length * 2)
{ continue; }// not keywords
// ============
for (var z=0, _z=$R.nextPage__captionKeywords__not.length; z -1)
{ _nextLink = false; return; }
}// got it
// ======
_nextLink = _possible[i];
return;
}
}
}
})();// return?
// =======
if (_nextLink); else { return; }// mark
// ====
$R.debugPrint(’NextPage’, ’true’);if ($R.debug)
{
$R.debugOutline(_nextLink._node, ’target’, ’next-page’);
$R.log(’NextPage Link’, _nextLink, _nextLink._node);
}// process page
// ============
$R.getContent__nextPage__loadToFrame(_pageNr, _nextLink._href);
$R.nextPage__loadedPages.push(_nextLink._href);
};// find with similarity
// ====================
$R.getContent__nextPage__find__possible = function (_currentPageWindow, _linksInCurrentPage, _distanceFactor)
{
var
_mainPageHref = $R.win.location.href,
_mainPageDomain = $R.getURLDomain(_mainPageHref),
_mainPagePath = $R.getURLPath(_mainPageHref)
;var _links = $.map
(
_linksInCurrentPage,
function (_element, _index)
{
var
_href = _element.__node.href,
_path = $R.getURLPath(_href),
_title = (_element.__node.title > ” ? _element.__node.title.toLowerCase() : ”),
_caption = _element.__node.innerHTML.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\&[^\&\s;]{1,10};/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’).replace(/^ /, ”).replace(/ $/, ”).toLowerCase(),
_distance = $R.levenshteinDistance(_mainPagePath, _path)
;var _caption2 = ”;
for (var i=0, _i=_caption.length, _code=0; i 127 ? (’&#’+_code+’;’) : _caption.charAt(i));
}
_caption = _caption2;switch (true)
{
case (!(_href > ”)):
case (_mainPageHref.length > _href.length):
case (_mainPageDomain != $R.getURLDomain(_href)):
case (_href.substr(_mainPageHref.length).substr(0, 1) == ’#’):
case (_distance > Math.ceil(_distanceFactor * _path.length)):
return null;default:
// skip if already loaded as next page
for (var i=0, _i=$R.nextPage__loadedPages.length; i<_i; i++)
{ if ($R.nextPage__loadedPages[i] == _href) { return null; } }// return
return {
’_node’: _element.__node,
’_href’: _href,
’_title’: _title,
’_caption’: _caption,
’_distance’: _distance
};
}
}
);// sort — the less points, the closer to position 0
// ====
_links.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a._distance b._distance): return 1;
default: return 0;
}
});
// return
return _links;
};// load to frame
// =============
$R.getContent__nextPage__loadToFrame = function (_pageNr, _nextPageURL)
{
// do ajax
// =======
$.ajax
({
’url’ : _nextPageURL,’type’ : ’GET’,
’dataType’ : ’html’,
’async’ : true,
’timeout’: (10 * 1000),//’headers’: { ’Referrer’: _nextPageURL },’success’ : function (_response, _textStatus, _xhr) { $R.getContent__nextPage__ajaxComplete(_pageNr, _response, _textStatus, _xhr); },
’error’ : function (_xhr, _textStatus, _error) { $R.getContent__nextPage__ajaxError(_pageNr, _xhr, _textStatus, _error); }
});
};// ajax calbacks
// =============
$R.getContent__nextPage__ajaxError = function (_pageNr, _xhr, _textStatus, _error)
{
};$R.getContent__nextPage__ajaxComplete = function (_pageNr, _response, _textStatus, _xhr)
{
// valid?
// ======
if (_response > ”); else { return; }// script
// ======
var _script = ”
+ ”
+ ’ function __this_page_loaded()’
+ ’ {’
+ ’ window.setTimeout(’
+ ’ function () {’
+ ($R.component ? ’window.parent.’ : ’window.parent.parent.’)
+ ’$readable.getContent__nextPage__loadedInFrame(”’+_pageNr+'”, window); }, ’
+ ’ 250’
+ ’ );’
+ ’ } ’+ ’ if (document.readyState); else { __this_page_loaded(); } ’+ ’ function __this_page_loaded_ready(delayedNrTimes)’
+ ’ {’
+ ’ if (document.readyState != ”complete” && delayedNrTimes// <![CDATA[
/*
http://www.JSON.org/json2.js
2008-11-19Public Domain.NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. USE AT YOUR OWN RISK.See http://www.JSON.org/js.htmlThis file creates a global JSON object containing two methods: stringify
and parse.JSON.stringify(value, replacer, space)
value any JavaScript value, usually an object or array.replacer an optional parameter that determines how object
values are stringified for objects. It can be a
function or an array of strings.space an optional parameter that specifies the indentation
of nested structures. If it is omitted, the text will
be packed without extra whitespace. If it is a number,
it will specify the number of spaces to indent at each
level. If it is a string (such as ’\t’ or ’ ’),
it contains the characters used to indent at each level.This method produces a JSON text from a JavaScript value.When an object value is found, if the object contains a toJSON
method, its toJSON method will be called and the result will be
stringified. A toJSON method does not serialize: it returns the
value represented by the name/value pair that should be serialized,
or undefined if nothing should be serialized. The toJSON method
will be passed the key associated with the value, and this will be
bound to the object holding the key.For example, this would serialize Dates as ISO strings.Date.prototype.toJSON = function (key) {
function f(n) {
// Format integers to have at least two digits.
return n < 10 ? ’0’ + n : n;
}return this.getUTCFullYear() + ’-’ +
f(this.getUTCMonth() + 1) + ’-’ +
f(this.getUTCDate()) + ’T’ +
f(this.getUTCHours()) + ’:’ +
f(this.getUTCMinutes()) + ’:’ +
f(this.getUTCSeconds()) + ’Z’;
};You can provide an optional replacer method. It will be passed the
key and value of each member, with this bound to the containing
object. The value that is returned from your method will be
serialized. If your method returns undefined, then the member will
be excluded from the serialization.If the replacer parameter is an array of strings, then it will be
used to select the members to be serialized. It filters the results
such that only members with keys listed in the replacer array are
stringified.Values that do not have JSON representations, such as undefined or
functions, will not be serialized. Such values in objects will be
dropped; in arrays they will be replaced with null. You can use
a replacer function to replace those with JSON values.
JSON.stringify(undefined) returns undefined.The optional space parameter produces a stringification of the
value that is filled with line breaks and indentation to make it
easier to read.If the space parameter is a non-empty string, then that string will
be used for indentation. If the space parameter is a number, then
the indentation will be that many spaces.Example:text = JSON.stringify([’e’, {pluribus: ’unum’}]);
// text is ’[”e”,{”pluribus”:”unum”}]’text = JSON.stringify([’e’, {pluribus: ’unum’}], null, ’\t’);
// text is ’[\n\t”e”,\n\t{\n\t\t”pluribus”: ”unum”\n\t}\n]’text = JSON.stringify([new Date()], function (key, value) {
return this[key] instanceof Date ?
’Date(’ + this[key] + ’)’ : value;
});
// text is ’[”Date(—current time—)”]’JSON.parse(text, reviver)
This method parses a JSON text to produce an object or array.
It can throw a SyntaxError exception.The optional reviver parameter is a function that can filter and
transform the results. It receives each of the keys and values,
and its return value is used instead of the original value.
If it returns what it received, then the structure is not modified.
If it returns undefined then the member is deleted.Example:// Parse the text. Values that look like ISO date strings will
// be converted to Date objects.myData = JSON.parse(text, function (key, value) {
var a;
if (typeof value === ’string’) {
a =
/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})T(\d{2}):(\d{2}):(\d{2}(?:\.\d*)?)Z$/.exec(value);
if (a) {
return new Date(Date.UTC(+a[1], +a[2] – 1, +a[3], +a[4],
+a[5], +a[6]));
}
}
return value;
});myData = JSON.parse(’[”Date(09/09/2001)”]’, function (key, value) {
var d;
if (typeof value === ’string’ &&
value.slice(0, 5) === ’Date(’ &&
value.slice(-1) === ’)’) {
d = new Date(value.slice(5, -1));
if (d) {
return d;
}
}
return value;
});This is a reference implementation. You are free to copy, modify, or
redistribute.This code should be minified before deployment.
See http://javascript.crockford.com/jsmin.htmlUSE YOUR OWN COPY. IT IS EXTREMELY UNWISE TO LOAD CODE FROM SERVERS YOU DO
NOT CONTROL.
*//*jslint evil: true *//*global JSON *//*members ””, ”\b”, ”\t”, ”\n”, ”\f”, ”\r”, ”\””, JSON, ”\\”, apply,
call, charCodeAt, getUTCDate, getUTCFullYear, getUTCHours,
getUTCMinutes, getUTCMonth, getUTCSeconds, hasOwnProperty, join,
lastIndex, length, parse, prototype, push, replace, slice, stringify,
test, toJSON, toString, valueOf
*/// Create a JSON object only if one does not already exist. We create the
// methods in a closure to avoid creating global variables.if (!this.JSON) {
JSON = {};
}
(function () {function f(n) {
// Format integers to have at least two digits.
return n < 10 ? ’0’ + n : n;
}if (typeof Date.prototype.toJSON !== ’function’) {Date.prototype.toJSON = function (key) {return this.getUTCFullYear() + ’-’ +
f(this.getUTCMonth() + 1) + ’-’ +
f(this.getUTCDate()) + ’T’ +
f(this.getUTCHours()) + ’:’ +
f(this.getUTCMinutes()) + ’:’ +
f(this.getUTCSeconds()) + ’Z’;
};String.prototype.toJSON =
Number.prototype.toJSON =
Boolean.prototype.toJSON = function (key) {
return this.valueOf();
};
}var cx = /[\u0000\u00ad\u0600-\u0604\u070f\u17b4\u17b5\u200c-\u200f\u2028-\u202f\u2060-\u206f\ufeff\ufff0-\uffff]/g,
escapable = /[\\\”\x00-\x1f\x7f-\x9f\u00ad\u0600-\u0604\u070f\u17b4\u17b5\u200c-\u200f\u2028-\u202f\u2060-\u206f\ufeff\ufff0-\uffff]/g,
gap,
indent,
meta = { // table of character substitutions
’\b’: ’\\b’,
’\t’: ’\\t’,
’\n’: ’\\n’,
’\f’: ’\\f’,
’\r’: ’\\r’,
’”’ : ’\\”’,
’\\’: ’\\\\’
},
rep;function quote(string) {// If the string contains no control characters, no quote characters, and no
// backslash characters, then we can safely slap some quotes around it.
// Otherwise we must also replace the offending characters with safe escape
// sequences.escapable.lastIndex = 0;
return escapable.test(string) ?
’”’ + string.replace(escapable, function (a) {
var c = meta[a];
return typeof c === ’string’ ? c :
’\\u’ + (’0000’ + a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-4);
}) + ’”’ :
’”’ + string + ’”’;
}function str(key, holder) {// Produce a string from holder[key].var i, // The loop counter.
k, // The member key.
v, // The member value.
length,
mind = gap,
partial,
value = holder[key];// If the value has a toJSON method, call it to obtain a replacement value.if (value && typeof value === ’object’ &&
typeof value.toJSON === ’function’) {
value = value.toJSON(key);
}// If we were called with a replacer function, then call the replacer to
// obtain a replacement value.if (typeof rep === ’function’) {
value = rep.call(holder, key, value);
}// What happens next depends on the value’s type.switch (typeof value) {
case ’string’:
return quote(value);case ’number’:// JSON numbers must be finite. Encode non-finite numbers as null.return isFinite(value) ? String(value) : ’null’;case ’boolean’:
case ’null’:// If the value is a boolean or null, convert it to a string. Note:
// typeof null does not produce ’null’. The case is included here in
// the remote chance that this gets fixed someday.return String(value);// If the type is ’object’, we might be dealing with an object or an array or
// null.case ’object’:// Due to a specification blunder in ECMAScript, typeof null is ’object’,
// so watch out for that case.if (!value) {
return ’null’;
}// Make an array to hold the partial results of stringifying this object value.gap += indent;
partial = [];// Is the value an array?if (Object.prototype.toString.apply(value) === ’[object Array]’) {// The value is an array. Stringify every element. Use null as a placeholder
// for non-JSON values.length = value.length;
for (i = 0; i < length; i += 1) {
partial[i] = str(i, value) || ’null’;
}// Join all of the elements together, separated with commas, and wrap them in
// brackets.v = partial.length === 0 ? ’[]’ :
gap ? ’[\n’ + gap +
partial.join(’,\n’ + gap) + ’\n’ +
mind + ’]’ :
’[’ + partial.join(’,’) + ’]’;
gap = mind;
return v;
}// If the replacer is an array, use it to select the members to be stringified.if (rep && typeof rep === ’object’) {
length = rep.length;
for (i = 0; i < length; i += 1) {
k = rep[i];
if (typeof k === ’string’) {
v = str(k, value);
if (v) {
partial.push(quote(k) + (gap ? ’: ’ : ’:’) + v);
}
}
}
} else {// Otherwise, iterate through all of the keys in the object.for (k in value) {
if (Object.hasOwnProperty.call(value, k)) {
v = str(k, value);
if (v) {
partial.push(quote(k) + (gap ? ’: ’ : ’:’) + v);
}
}
}
}// Join all of the member texts together, separated with commas,
// and wrap them in braces.v = partial.length === 0 ? ’{}’ :
gap ? ’{\n’ + gap + partial.join(’,\n’ + gap) + ’\n’ +
mind + ’}’ : ’{’ + partial.join(’,’) + ’}’;
gap = mind;
return v;
}
}// If the JSON object does not yet have a stringify method, give it one.if (typeof JSON.stringify !== ’function’) {
JSON.stringify = function (value, replacer, space) {// The stringify method takes a value and an optional replacer, and an optional
// space parameter, and returns a JSON text. The replacer can be a function
// that can replace values, or an array of strings that will select the keys.
// A default replacer method can be provided. Use of the space parameter can
// produce text that is more easily readable.var i;
gap = ”;
indent = ”;// If the space parameter is a number, make an indent string containing that
// many spaces.if (typeof space === ’number’) {
for (i = 0; i // <![CDATA[
/*mousewheel*/
(function(a){function d(b){var c=b||window.event,d=[].slice.call(arguments,1),e=0,f=!0,g=0,h=0;return b=a.event.fix(c),b.type=”mousewheel”,c.wheelDelta&&(e=c.wheelDelta/120),c.detail&&(e=-c.detail/3),h=e,c.axis!==undefined&&c.axis===c.HORIZONTAL_AXIS&&(h=0,g=-1*e),c.wheelDeltaY!==undefined&&(h=c.wheelDeltaY/120),c.wheelDeltaX!==undefined&&(g=-1*c.wheelDeltaX/120),d.unshift(b,e,g,h),(a.event.dispatch||a.event.handle).apply(this,d)}var b=[”DOMMouseScroll”,”mousewheel”];if(a.event.fixHooks)for(var c=b.length;c;)a.event.fixHooks[b[–c]]=a.event.mouseHooks;a.event.special.mousewheel={setup:function(){if(this.addEventListener)for(var a=b.length;a;)this.addEventListener(b[–a],d,!1);else this.onmousewheel=d},teardown:function(){if(this.removeEventListener)for(var a=b.length;a;)this.removeEventListener(b[–a],d,!1);else this.onmousewheel=null}},a.fn.extend({mousewheel:function(a){return a?this.bind(”mousewheel”,a):this.trigger(”mousewheel”)},unmousewheel:function(a){return this.unbind(”mousewheel”,a)}})})(jQuery);
/*custom scrollbar*/
(function(c){var b={init:function(e){var f={set_width:false,set_height:false,horizontalScroll:false,scrollInertia:950,mouseWheel:true,mouseWheelPixels:”auto”,autoDraggerLength:true,autoHideScrollbar:false,alwaysShowScrollbar:false,snapAmount:null,snapOffset:0,scrollButtons:{enable:false,scrollType:”continuous”,scrollSpeed:”auto”,scrollAmount:40},advanced:{updateOnBrowserResize:true,updateOnContentResize:false,autoExpandHorizontalScroll:false,autoScrollOnFocus:true,normalizeMouseWheelDelta:false},contentTouchScroll:true,callbacks:{onScrollStart:function(){},onScroll:function(){},onTotalScroll:function(){},onTotalScrollBack:function(){},onTotalScrollOffset:0,onTotalScrollBackOffset:0,whileScrolling:function(){}},theme:”light”},e=c.extend(true,f,e);return this.each(function(){var m=c(this);if(e.set_width){m.css(”width”,e.set_width)}if(e.set_height){m.css(”height”,e.set_height)}if(!c(document).data(”mCustomScrollbar-index”)){c(document).data(”mCustomScrollbar-index”,”1″)}else{var t=parseInt(c(document).data(”mCustomScrollbar-index”));c(document).data(”mCustomScrollbar-index”,t+1)}m.wrapInner(”
”).addClass(”mCustomScrollbar _mCS_”+c(document).data(”mCustomScrollbar-index”));var g=m.children(”.mCustomScrollBox”);if(e.horizontalScroll){g.addClass(”mCSB_horizontal”).wrapInner(”
”);var k=g.children(”.mCSB_h_wrapper”);k.wrapInner(”
”).children(”.mCSB_container”).css({width:k.children().outerWidth(),position:”relative”}).unwrap()}else{g.wrapInner(”
”)}var o=g.children(”.mCSB_container”);if(c.support.touch){o.addClass(”mCS_touch”)}o.after(”

”);var l=g.children(”.mCSB_scrollTools”),h=l.children(”.mCSB_draggerContainer”),q=h.children(”.mCSB_dragger”);if(e.horizontalScroll){q.data(”minDraggerWidth”,q.width())}else{q.data(”minDraggerHeight”,q.height())}if(e.scrollButtons.enable){if(e.horizontalScroll){l.prepend(””).append(””)}else{l.prepend(””).append(””)}}g.bind(”scroll”,function(){if(!m.is(”.mCS_disabled”)){g.scrollTop(0).scrollLeft(0)}});m.data({mCS_Init:true,mCustomScrollbarIndex:c(document).data(”mCustomScrollbar-index”),horizontalScroll:e.horizontalScroll,scrollInertia:e.scrollInertia,scrollEasing:”mcsEaseOut”,mouseWheel:e.mouseWheel,mouseWheelPixels:e.mouseWheelPixels,autoDraggerLength:e.autoDraggerLength,autoHideScrollbar:e.autoHideScrollbar,alwaysShowScrollbar:e.alwaysShowScrollbar,snapAmount:e.snapAmount,snapOffset:e.snapOffset,scrollButtons_enable:e.scrollButtons.enable,scrollButtons_scrollType:e.scrollButtons.scrollType,scrollButtons_scrollSpeed:e.scrollButtons.scrollSpeed,scrollButtons_scrollAmount:e.scrollButtons.scrollAmount,autoExpandHorizontalScroll:e.advanced.autoExpandHorizontalScroll,autoScrollOnFocus:e.advanced.autoScrollOnFocus,normalizeMouseWheelDelta:e.advanced.normalizeMouseWheelDelta,contentTouchScroll:e.contentTouchScroll,onScrollStart_Callback:e.callbacks.onScrollStart,onScroll_Callback:e.callbacks.onScroll,onTotalScroll_Callback:e.callbacks.onTotalScroll,onTotalScrollBack_Callback:e.callbacks.onTotalScrollBack,onTotalScroll_Offset:e.callbacks.onTotalScrollOffset,onTotalScrollBack_Offset:e.callbacks.onTotalScrollBackOffset,whileScrolling_Callback:e.callbacks.whileScrolling,bindEvent_scrollbar_drag:false,bindEvent_content_touch:false,bindEvent_scrollbar_click:false,bindEvent_mousewheel:false,bindEvent_buttonsContinuous_y:false,bindEvent_buttonsContinuous_x:false,bindEvent_buttonsPixels_y:false,bindEvent_buttonsPixels_x:false,bindEvent_focusin:false,bindEvent_autoHideScrollbar:false,mCSB_buttonScrollRight:false,mCSB_buttonScrollLeft:false,mCSB_buttonScrollDown:false,mCSB_buttonScrollUp:false});if(e.horizontalScroll){if(m.css(”max-width”)!==”none”){if(!e.advanced.updateOnContentResize){e.advanced.updateOnContentResize=true}}}else{if(m.css(”max-height”)!==”none”){var s=false,r=parseInt(m.css(”max-height”));if(m.css(”max-height”).indexOf(”%”)>=0){s=r,r=m.parent().height()*s/100}m.css(”overflow”,”hidden”);g.css(”max-height”,r)}}m.mCustomScrollbar(”update”);if(e.advanced.updateOnBrowserResize){var i,j=c(window).width(),u=c(window).height();c(window).bind(”resize.”+m.data(”mCustomScrollbarIndex”),function(){if(i){clearTimeout(i)}i=setTimeout(function(){if(!m.is(”.mCS_disabled”)&&!m.is(”.mCS_destroyed”)){var w=c(window).width(),v=c(window).height();if(j!==w||u!==v){if(m.css(”max-height”)!==”none”&&s){g.css(”max-height”,m.parent().height()*s/100)}m.mCustomScrollbar(”update”);j=w;u=v}}},150)})}if(e.advanced.updateOnContentResize){var p;if(e.horizontalScroll){var n=o.outerWidth()}else{var n=o.outerHeight()}p=setInterval(function(){if(e.horizontalScroll){if(e.advanced.autoExpandHorizontalScroll){o.css({position:”absolute”,width:”auto”}).wrap(”
”).css({width:o.outerWidth(),position:”relative”}).unwrap()}var v=o.outerWidth()}else{var v=o.outerHeight()}if(v!=n){m.mCustomScrollbar(”update”);n=v}},300)}})},update:function(){var n=c(this),k=n.children(”.mCustomScrollBox”),q=k.children(”.mCSB_container”);q.removeClass(”mCS_no_scrollbar”);n.removeClass(”mCS_disabled mCS_destroyed”);k.scrollTop(0).scrollLeft(0);var y=k.children(”.mCSB_scrollTools”),o=y.children(”.mCSB_draggerContainer”),m=o.children(”.mCSB_dragger”);if(n.data(”horizontalScroll”)){var A=y.children(”.mCSB_buttonLeft”),t=y.children(”.mCSB_buttonRight”),f=k.width();if(n.data(”autoExpandHorizontalScroll”)){q.css({position:”absolute”,width:”auto”}).wrap(”
”).css({width:q.outerWidth(),position:”relative”}).unwrap()}var z=q.outerWidth()}else{var w=y.children(”.mCSB_buttonUp”),g=y.children(”.mCSB_buttonDown”),r=k.height(),i=q.outerHeight()}if(i>r&&!n.data(”horizontalScroll”)){y.css(”display”,”block”);var s=o.height();if(n.data(”autoDraggerLength”)){var u=Math.round(r/i*s),l=m.data(”minDraggerHeight”);if(u=s-10){var p=s-10;m.css({height:p})}else{m.css({height:u})}}m.children(”.mCSB_dragger_bar”).css({”line-height”:m.height()+”px”})}var B=m.height(),x=(i-r)/(s-B);n.data(”scrollAmount”,x).mCustomScrollbar(”scrolling”,k,q,o,m,w,g,A,t);var D=Math.abs(q.position().top);n.mCustomScrollbar(”scrollTo”,D,{scrollInertia:0,trigger:”internal”})}else{if(z>f&&n.data(”horizontalScroll”)){y.css(”display”,”block”);var h=o.width();if(n.data(”autoDraggerLength”)){var j=Math.round(f/z*h),C=m.data(”minDraggerWidth”);if(j=h-10){var e=h-10;m.css({width:e})}else{m.css({width:j})}}}var v=m.width(),x=(z-f)/(h-v);n.data(”scrollAmount”,x).mCustomScrollbar(”scrolling”,k,q,o,m,w,g,A,t);var D=Math.abs(q.position().left);n.mCustomScrollbar(”scrollTo”,D,{scrollInertia:0,trigger:”internal”})}else{k.unbind(”mousewheel focusin”);if(n.data(”horizontalScroll”)){m.add(q).css(”left”,0)}else{m.add(q).css(”top”,0)}if(n.data(”alwaysShowScrollbar”)){if(!n.data(”horizontalScroll”)){m.css({height:o.height()})}else{if(n.data(”horizontalScroll”)){m.css({width:o.width()})}}}else{y.css(”display”,”none”);q.addClass(”mCS_no_scrollbar”)}n.data({bindEvent_mousewheel:false,bindEvent_focusin:false})}}},scrolling:function(i,q,n,k,A,f,D,w){var l=c(this);if(!l.data(”bindEvent_scrollbar_drag”)){var o,p,C,z,e;if(c.support.pointer){C=”pointerdown”;z=”pointermove”;e=”pointerup”}else{if(c.support.msPointer){C=”MSPointerDown”;z=”MSPointerMove”;e=”MSPointerUp”}}if(c.support.pointer||c.support.msPointer){k.bind(C,function(K){K.preventDefault();l.data({on_drag:true});k.addClass(”mCSB_dragger_onDrag”);var J=c(this),M=J.offset(),I=K.originalEvent.pageX-M.left,L=K.originalEvent.pageY-M.top;if(I0&&L0){o=L;p=I}});c(document).bind(z+”.”+l.data(”mCustomScrollbarIndex”),function(K){K.preventDefault();if(l.data(”on_drag”)){var J=k,M=J.offset(),I=K.originalEvent.pageX-M.left,L=K.originalEvent.pageY-M.top;G(o,p,L,I)}}).bind(e+”.”+l.data(”mCustomScrollbarIndex”),function(x){l.data({on_drag:false});k.removeClass(”mCSB_dragger_onDrag”)})}else{k.bind(”mousedown touchstart”,function(K){K.preventDefault();K.stopImmediatePropagation();var J=c(this),N=J.offset(),I,M;if(K.type===”touchstart”){var L=K.originalEvent.touches[0]||K.originalEvent.changedTouches[0];I=L.pageX-N.left;M=L.pageY-N.top}else{l.data({on_drag:true});k.addClass(”mCSB_dragger_onDrag”);I=K.pageX-N.left;M=K.pageY-N.top}if(I0&&M0){o=M;p=I}}).bind(”touchmove”,function(K){K.preventDefault();K.stopImmediatePropagation();var N=K.originalEvent.touches[0]||K.originalEvent.changedTouches[0],J=c(this),M=J.offset(),I=N.pageX-M.left,L=N.pageY-M.top;G(o,p,L,I)});c(document).bind(”mousemove.”+l.data(”mCustomScrollbarIndex”),function(K){if(l.data(”on_drag”)){var J=k,M=J.offset(),I=K.pageX-M.left,L=K.pageY-M.top;G(o,p,L,I)}}).bind(”mouseup.”+l.data(”mCustomScrollbarIndex”),function(x){l.data({on_drag:false});k.removeClass(”mCSB_dragger_onDrag”)})}l.data({bindEvent_scrollbar_drag:true})}function G(J,K,L,I){if(l.data(”horizontalScroll”)){l.mCustomScrollbar(”scrollTo”,(k.position().left-(K))+I,{moveDragger:true,trigger:”internal”})}else{l.mCustomScrollbar(”scrollTo”,(k.position().top-(J))+L,{moveDragger:true,trigger:”internal”})}}if(c.support.touch&&l.data(”contentTouchScroll”)){if(!l.data(”bindEvent_content_touch”)){var m,E,s,t,v,F,H;q.bind(”touchstart”,function(x){x.stopImmediatePropagation();m=x.originalEvent.touches[0]||x.originalEvent.changedTouches[0];E=c(this);s=E.offset();v=m.pageX-s.left;t=m.pageY-s.top;F=t;H=v});q.bind(”touchmove”,function(x){x.preventDefault();x.stopImmediatePropagation();m=x.originalEvent.touches[0]||x.originalEvent.changedTouches[0];E=c(this).parent();s=E.offset();v=m.pageX-s.left;t=m.pageY-s.top;if(l.data(”horizontalScroll”)){l.mCustomScrollbar(”scrollTo”,H-v,{trigger:”internal”})}else{l.mCustomScrollbar(”scrollTo”,F-t,{trigger:”internal”})}})}}if(!l.data(”bindEvent_scrollbar_click”)){n.bind(”click”,function(I){var x=(I.pageY-n.offset().top)*l.data(”scrollAmount”),y=c(I.target);if(l.data(”horizontalScroll”)){x=(I.pageX-n.offset().left)*l.data(”scrollAmount”)}if(y.hasClass(”mCSB_draggerContainer”)||y.hasClass(”mCSB_draggerRail”)){l.mCustomScrollbar(”scrollTo”,x,{trigger:”internal”,scrollEasing:”draggerRailEase”})}});l.data({bindEvent_scrollbar_click:true})}if(l.data(”mouseWheel”)){if(!l.data(”bindEvent_mousewheel”)){i.bind(”mousewheel”,function(K,M){var J,I=l.data(”mouseWheelPixels”),x=Math.abs(q.position().top),L=k.position().top,y=n.height()-k.height();if(l.data(”normalizeMouseWheelDelta”)){if(M0&&L!==0)||(M<0&&L!==y)){K.preventDefault();K.stopImmediatePropagation()}J=x-(M*I);l.mCustomScrollbar(”scrollTo”,J,{trigger:”internal”})});l.data({bindEvent_mousewheel:true})}}if(l.data(”scrollButtons_enable”)){if(l.data(”scrollButtons_scrollType”)===”pixels”){if(l.data(”horizontalScroll”)){w.add(D).unbind(”mousedown touchstart MSPointerDown pointerdown mouseup MSPointerUp pointerup mouseout MSPointerOut pointerout touchend”,j,h);l.data({bindEvent_buttonsContinuous_x:false});if(!l.data(”bindEvent_buttonsPixels_x”)){w.bind(”click”,function(x){x.preventDefault();r(Math.abs(q.position().left)+l.data(”scrollButtons_scrollAmount”))});D.bind(”click”,function(x){x.preventDefault();r(Math.abs(q.position().left)-l.data(”scrollButtons_scrollAmount”))});l.data({bindEvent_buttonsPixels_x:true})}}else{f.add(A).unbind(”mousedown touchstart MSPointerDown pointerdown mouseup MSPointerUp pointerup mouseout MSPointerOut pointerout touchend”,j,h);l.data({bindEvent_buttonsContinuous_y:false});if(!l.data(”bindEvent_buttonsPixels_y”)){f.bind(”click”,function(x){x.preventDefault();r(Math.abs(q.position().top)+l.data(”scrollButtons_scrollAmount”))});A.bind(”click”,function(x){x.preventDefault();r(Math.abs(q.position().top)-l.data(”scrollButtons_scrollAmount”))});l.data({bindEvent_buttonsPixels_y:true})}}function r(x){if(!k.data(”preventAction”)){k.data(”preventAction”,true);l.mCustomScrollbar(”scrollTo”,x,{trigger:”internal”})}}}else{if(l.data(”horizontalScroll”)){w.add(D).unbind(”click”);l.data({bindEvent_buttonsPixels_x:false});if(!l.data(”bindEvent_buttonsContinuous_x”)){w.bind(”mousedown touchstart MSPointerDown pointerdown”,function(y){y.preventDefault();var x=B();l.data({mCSB_buttonScrollRight:setInterval(function(){l.mCustomScrollbar(”scrollTo”,Math.abs(q.position().left)+x,{trigger:”internal”,scrollEasing:”easeOutCirc”})},17)})});var j=function(x){x.preventDefault();clearInterval(l.data(”mCSB_buttonScrollRight”))};w.bind(”mouseup touchend MSPointerUp pointerup mouseout MSPointerOut pointerout”,j);D.bind(”mousedown touchstart MSPointerDown pointerdown”,function(y){y.preventDefault();var x=B();l.data({mCSB_buttonScrollLeft:setInterval(function(){l.mCustomScrollbar(”scrollTo”,Math.abs(q.position().left)-x,{trigger:”internal”,scrollEasing:”easeOutCirc”})},17)})});var h=function(x){x.preventDefault();clearInterval(l.data(”mCSB_buttonScrollLeft”))};D.bind(”mouseup touchend MSPointerUp pointerup mouseout MSPointerOut pointerout”,h);l.data({bindEvent_buttonsContinuous_x:true})}}else{f.add(A).unbind(”click”);l.data({bindEvent_buttonsPixels_y:false});if(!l.data(”bindEvent_buttonsContinuous_y”)){f.bind(”mousedown touchstart MSPointerDown pointerdown”,function(y){y.preventDefault();var x=B();l.data({mCSB_buttonScrollDown:setInterval(function(){l.mCustomScrollbar(”scrollTo”,Math.abs(q.position().top)+x,{trigger:”internal”,scrollEasing:”easeOutCirc”})},17)})});var u=function(x){x.preventDefault();clearInterval(l.data(”mCSB_buttonScrollDown”))};f.bind(”mouseup touchend MSPointerUp pointerup mouseout MSPointerOut pointerout”,u);A.bind(”mousedown touchstart MSPointerDown pointerdown”,function(y){y.preventDefault();var x=B();l.data({mCSB_buttonScrollUp:setInterval(function(){l.mCustomScrollbar(”scrollTo”,Math.abs(q.position().top)-x,{trigger:”internal”,scrollEasing:”easeOutCirc”})},17)})});var g=function(x){x.preventDefault();clearInterval(l.data(”mCSB_buttonScrollUp”))};A.bind(”mouseup touchend MSPointerUp pointerup mouseout MSPointerOut pointerout”,g);l.data({bindEvent_buttonsContinuous_y:true})}}function B(){var x=l.data(”scrollButtons_scrollSpeed”);if(l.data(”scrollButtons_scrollSpeed”)===”auto”){x=Math.round((l.data(”scrollInertia”)+100)/40)}return x}}}if(l.data(”autoScrollOnFocus”)){if(!l.data(”bindEvent_focusin”)){i.bind(”focusin”,function(){i.scrollTop(0).scrollLeft(0);var x=c(document.activeElement);if(x.is(”input,textarea,select,button,a[tabindex],area,object”)){var J=q.position().top,y=x.position().top,I=i.height()-x.outerHeight();if(l.data(”horizontalScroll”)){J=q.position().left;y=x.position().left;I=i.width()-x.outerWidth()}if(J+yI){l.mCustomScrollbar(”scrollTo”,y,{trigger:”internal”})}}});l.data({bindEvent_focusin:true})}}if(l.data(”autoHideScrollbar”)&&!l.data(”alwaysShowScrollbar”)){if(!l.data(”bindEvent_autoHideScrollbar”)){i.bind(”mouseenter”,function(x){i.addClass(”mCS-mouse-over”);d.showScrollbar.call(i.children(”.mCSB_scrollTools”))}).bind(”mouseleave touchend”,function(x){i.removeClass(”mCS-mouse-over”);if(x.type===”mouseleave”){d.hideScrollbar.call(i.children(”.mCSB_scrollTools”))}});l.data({bindEvent_autoHideScrollbar:true})}}},scrollTo:function(e,f){var i=c(this),o={moveDragger:false,trigger:”external”,callbacks:true,scrollInertia:i.data(”scrollInertia”),scrollEasing:i.data(”scrollEasing”)},f=c.extend(o,f),p,g=i.children(”.mCustomScrollBox”),k=g.children(”.mCSB_container”),r=g.children(”.mCSB_scrollTools”),j=r.children(”.mCSB_draggerContainer”),h=j.children(”.mCSB_dragger”),t=draggerSpeed=f.scrollInertia,q,s,m,l;if(!k.hasClass(”mCS_no_scrollbar”)){i.data({mCS_trigger:f.trigger});if(i.data(”mCS_Init”)){f.callbacks=false}if(e||e===0){if(typeof(e)===”number”){if(f.moveDragger){p=e;if(i.data(”horizontalScroll”)){e=h.position().left*i.data(”scrollAmount”)}else{e=h.position().top*i.data(”scrollAmount”)}draggerSpeed=0}else{p=e/i.data(”scrollAmount”)}}else{if(typeof(e)===”string”){var v;if(e===”top”){v=0}else{if(e===”bottom”&&!i.data(”horizontalScroll”)){v=k.outerHeight()-g.height()}else{if(e===”left”){v=0}else{if(e===”right”&&i.data(”horizontalScroll”)){v=k.outerWidth()-g.width()}else{if(e===”first”){v=i.find(”.mCSB_container”).find(”:first”)}else{if(e===”last”){v=i.find(”.mCSB_container”).find(”:last”)}else{v=i.find(e)}}}}}}if(v.length===1){if(i.data(”horizontalScroll”)){e=v.position().left}else{e=v.position().top}p=e/i.data(”scrollAmount”)}else{p=e=v}}}if(i.data(”horizontalScroll”)){if(i.data(”onTotalScrollBack_Offset”)){s=-i.data(”onTotalScrollBack_Offset”)}if(i.data(”onTotalScroll_Offset”)){l=g.width()-k.outerWidth()+i.data(”onTotalScroll_Offset”)}if(p=j.width()-h.width()){p=j.width()-h.width();e=g.width()-k.outerWidth();clearInterval(i.data(”mCSB_buttonScrollRight”));if(!l){m=true}}else{e=-e}}var n=i.data(”snapAmount”);if(n){e=Math.round(e/n)*n-i.data(”snapOffset”)}d.mTweenAxis.call(this,h[0],”left”,Math.round(p),draggerSpeed,f.scrollEasing);d.mTweenAxis.call(this,k[0],”left”,Math.round(e),t,f.scrollEasing,{onStart:function(){if(f.callbacks&&!i.data(”mCS_tweenRunning”)){u(”onScrollStart”)}if(i.data(”autoHideScrollbar”)&&!i.data(”alwaysShowScrollbar”)){d.showScrollbar.call(r)}},onUpdate:function(){if(f.callbacks){u(”whileScrolling”)}},onComplete:function(){if(f.callbacks){u(”onScroll”);if(q||(s&&k.position().left>=s)){u(”onTotalScrollBack”)}if(m||(l&&k.position().left<=l)){u(”onTotalScroll”)}}h.data(”preventAction”,false);i.data(”mCS_tweenRunning”,false);if(i.data(”autoHideScrollbar”)&&!i.data(”alwaysShowScrollbar”)){if(!g.hasClass(”mCS-mouse-over”)){d.hideScrollbar.call(r)}}}})}else{if(i.data(”onTotalScrollBack_Offset”)){s=-i.data(”onTotalScrollBack_Offset”)}if(i.data(”onTotalScroll_Offset”)){l=g.height()-k.outerHeight()+i.data(”onTotalScroll_Offset”)}if(p=j.height()-h.height()){p=j.height()-h.height();e=g.height()-k.outerHeight();clearInterval(i.data(”mCSB_buttonScrollDown”));if(!l){m=true}}else{e=-e}}var n=i.data(”snapAmount”);if(n){e=Math.round(e/n)*n-i.data(”snapOffset”)}d.mTweenAxis.call(this,h[0],”top”,Math.round(p),draggerSpeed,f.scrollEasing);d.mTweenAxis.call(this,k[0],”top”,Math.round(e),t,f.scrollEasing,{onStart:function(){if(f.callbacks&&!i.data(”mCS_tweenRunning”)){u(”onScrollStart”)}if(i.data(”autoHideScrollbar”)&&!i.data(”alwaysShowScrollbar”)){d.showScrollbar.call(r)}},onUpdate:function(){if(f.callbacks){u(”whileScrolling”)}},onComplete:function(){if(f.callbacks){u(”onScroll”);if(q||(s&&k.position().top>=s)){u(”onTotalScrollBack”)}if(m||(l&&k.position().top=g._time){g._time=(j>g._time)?j+l-(j-g._time):j+l-1;if(g._time<j+1){g._time=j+1}}if(g._time0){g.currVal=k(g._time,r,m,f,o);s[i]=Math.round(g.currVal)+”px”}else{s[i]=h+”px”}p.call()}function e(){l=1000/60;g._time=j+l;_request=(!window.requestAnimationFrame)?function(z){u();return setTimeout(z,0.01)}:window.requestAnimationFrame;g._id=_request(x)}function q(){if(g._id==null){return}if(!window.requestAnimationFrame){clearTimeout(g._id)}else{window.cancelAnimationFrame(g._id)}g._id=null}function k(B,A,F,E,C){switch(C){case”linear”:return F*B/E+A;break;case”easeOutQuad”:B/=E;return -F*B*(B-2)+A;break;case”easeInOutQuad”:B/=E/2;if(B<1){return F/2*B*B+A}B–;return -F/2*(B*(B-2)-1)+A;break;case”easeOutCubic”:B/=E;B–;return F*(B*B*B+1)+A;break;case”easeOutQuart”:B/=E;B–;return -F*(B*B*B*B-1)+A;break;case”easeOutQuint”:B/=E;B–;return F*(B*B*B*B*B+1)+A;break;case”easeOutCirc”:B/=E;B–;return F*Math.sqrt(1-B*B)+A;break;case”easeOutSine”:return F*Math.sin(B/E*(Math.PI/2))+A;break;case”easeOutExpo”:return F*(-Math.pow(2,-10*B/E)+1)+A;break;case”mcsEaseOut”:var D=(B/=E)*B,z=D*B;return A+F*(0.499999999999997*z*D+-2.5*D*D+5.5*z+-6.5*D+4*B);break;case”draggerRailEase”:B/=E/2;if(B-1&&!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=window[f[e]+”RequestAnimationFrame”];window.cancelAnimationFrame=window[f[e]+”CancelAnimationFrame”]||window[f[e]+”CancelRequestAnimationFrame”]}}};d.rafPolyfill.call();c.support.touch=!!(”ontouchstart” in window);c.support.pointer=window.navigator.pointerEnabled;c.support.msPointer=window.navigator.msPointerEnabled;var a=(”https:”==document.location.protocol)?”https:”:”http:”;c.event.special.mousewheel||document.write(”);c.fn.mCustomScrollbar=function(e){if(b[e]){return b[e].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1))}else{if(typeof e===”object”||!e){return b.init.apply(this,arguments)}else{c.error(”Method ”+e+” does not exist”)}}}})(jQuery);
// ]]>// <![CDATA[
// HTML5 placeholder plugin version 1.01
// Copyright (c) 2010-The End of Time, Mike Taylor, http://miketaylr.com
// MIT Licensed: http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
//
// Enables cross-browser HTML5 placeholder for inputs, by first testing
// for a native implementation before building one.
//
//
// USAGE:
//$(’input[placeholder]’).placeholder();//
(function($){
//feature detection
var hasPlaceholder = ’placeholder’ in document.createElement(’input’);
var placeholderClass = ’evn-placeholder’;//sniffy sniff sniff — just to give extra left padding for the older
//graphics for type=email and type=url
var isOldOpera = $.browser.opera && $.browser.version < 10.5;$.fn.placeholder = function(options) {
//merge in passed in options, if any
var options = $.extend({}, $.fn.placeholder.defaults, options),
//cache the original ’left’ value, for use by Opera later
o_left = options.placeholderCSS.left;//first test for native placeholder support before continuing
//feature detection inspired by ye olde jquery 1.4 hawtness, with paul irish
return (hasPlaceholder) ? this : this.each(function() {//local vars
var $this = $(this),
inputVal = $.trim($this.val()),
inputWidth = $this.width(),
inputHeight = $this.height(),//grab the inputs id for the //stuff in some calculated values into the placeholderCSS object
// options.placeholderCSS[’width’] = inputWidth;
options.placeholderCSS[’height’] = inputHeight;// adjust position of placeholder
options.placeholderCSS.left = (isOldOpera && (this.type == ’email’ || this.type == ’url’)) ?
’11%’ : o_left;
placeholder.css(options.placeholderCSS);//place the placeholder if the input is empty$this.wrap(options.inputWrapper);
$this.attr(’id’, inputId).after(placeholder);if(inputVal) {
$this.next().hide();
}//hide placeholder on focus
$this.focus(function(){
$this.next().hide();
});//show placeholder if the input is empty
$this.blur(function(){
if (!$.trim($this.val())){
$this.next().show();
};
});
});
};//expose defaults
$.fn.placeholder.defaults = {
//you can pass in a custom wrapper
inputWrapper: ’
’,
placeholderText: null,//more or less just emulating what webkit does here
//tweak to your hearts content
placeholderCSS: {
’font’:’0.75em sans-serif’,
’color’:’#bababa’,
’position’: ’absolute’,
’left’:’5px’,
’top’:’3px’,
’overflow’: ’hidden’
}
};
})(jQuery);
// ]]>// $D
$R.win => $D.window
$R.parsingOptions => $D.parseOptions
$R.skipStuffFromDomains__links => $D.parseOptions._skip_link_from_domain
$R.skipStuffFromDomain__images => $D.parseOptions._skip_image_from_domain
$R.keepStuffFromDomain__video => $D.parseOptions._keep_video_from_domain
$R.getContent__processCandidates => $D.getContent__processCandidates__first
$R.getContent__computePointsForCandidate => $D.getContent__computePointsForCandidate__first
$R.getContent__computeDetailsForCandidate => $D.getContent__computeDetailsForCandidate__first
$R.getContent__processCandidatesSecond => $D.getContent__processCandidates__second
$R.getContent__computePointsForCandidateSecond => $D.getContent__computePointsForCandidate__second
$R.getContent__computeDetailsForCandidateSecond => $D.getContent__computeDetailsForCandidate__second
$R.getContent__computePointsForCandidateThird => $D.getContent__computePointsForCandidate__third
$R.getContent__computeDetailsForCandidateThird => $D.getContent__computeDetailsForCandidate__thirdto do:
======
*/function initClearlyComponent__detect(_paramInstance)
{
// global instance reference {
// ===========================// null; return
if (_paramInstance); else { return false; }// shorthand
$D = _paramInstance;// global instance reference }// required vars {
// ===============// the component instance object must already be created,
// when the init function is called. it must have these vars set:switch (true)
{
case (!($D.callbacks)):
case (!($D.callbacks.finished)):case (!($D.window)):
case (!($D.document)):
case (!($D.document.body)):case (!($D.jQuery)):if ($D.debug)
{
console.log(!($D.callbacks));
console.log(!($D.callbacks.finished));console.log(!($D.window));
console.log(!($D.document));
console.log(!($D.document.body));console.log(!($D.jQuery));
}// something’s wrong
return false;
}// required vars }// global vars {
// =============$CJ = $D.jQuery;$D.$window = $CJ($D.window);
$D.$document = $CJ($D.document);// global vars }// parse options {
// ===============$D.parseOptions =
{
’_elements_ignore’: ’|button|input|select|textarea|optgroup|command|datalist|–|frame|frameset|noframes|–|style|link|script|noscript|–|canvas|applet|map|–|marquee|area|base|’,
’_elements_ignore_id’: ’|evernote-content|evernote-attributes-content|evernote-share-content|evernoteErrorPopup|evernote-post-clip-content|’,
’_elements_ignore_tag’: ’|form|fieldset|details|dir|–|center|font|span|’,’_elements_container’: ’|body|–|article|section|–|div|–|td|–|li|–|dd|dt|’,
’_elements_self_closing’: ’|br|hr|–|img|–|col|–|source|–|embed|param|–|iframe|’,’_elements_visible’: ’|article|section|–|ul|ol|li|dd|–|table|tr|td|–|div|–|p|–|h1|h2|h3|h4|h5|h6|–|span|’,
’_elements_too_much_content’: ’|b|i|em|strong|–|h1|h2|h3|h4|h5|–|td|’,
’_elements_link_density’: ’|div|–|table|ul|ol|–|section|aside|header|’,
’_elements_floating’: ’|div|–|table|’,
’_elements_above_target_ignore’: ’|br|–|ul|ol|dl|–|table|’,’_unskippable_attribute’: ’clearly__unskippable_element’,
’_unskippable_attribute_value’: ’yes’,’_use_document_title_attribute’: ’clearly__use_document_title_as_article_title’,
’_use_document_title_attribute_value’: ’yes’,’_elements_keep_attributes’:
{
’a’: [’href’, ’title’, ’name’],
’img’: [’src’, ’width’, ’height’, ’alt’, ’title’],’video’: [’src’, ’width’, ’height’, ’poster’, ’audio’, ’preload’, ’autoplay’, ’loop’, ’controls’],
’audio’: [’src’, ’preload’, ’autoplay’, ’loop’, ’controls’],
’source’: [’src’, ’type’],’object’: [’data’, ’type’, ’width’, ’height’, ’classid’, ’codebase’, ’codetype’],
’param’: [’name’, ’value’],
’embed’: [’src’, ’type’, ’width’, ’height’, ’flashvars’, ’allowscriptaccess’, ’allowfullscreen’, ’bgcolor’],’iframe’: [’src’, ’width’, ’height’, ’frameborder’, ’scrolling’],’td’: [’colspan’, ’rowspan’],
’th’: [’colspan’, ’rowspan’]
},’_skip_link_from_domain’: [
/* international */ ’doubleclick.net’, ’fastclick.net’, ’adbrite.com’, ’adbureau.net’, ’admob.com’, ’bannersxchange.com’, ’buysellads.com’, ’impact-ad.jp’, ’atdmt.com’, ’advertising.com’, ’serving-sys.com’,
/* japan */ ’itmedia.jp’, ’microad.jp’, ’adplan-ds.com’
],’_skip_image_from_domain’: [
/* international */ ’googlesyndication.com’, ’fastclick.net’, ’.2mdn.net’, ’de17a.com’, ’content.aimatch.com’, ’bannersxchange.com’, ’buysellads.com’, ’atdmt.com’, ’advertising.com’, ’serving-sys.com’,
/* japan */ ’impact-ad.jp’, ’itmedia.jp’, ’microad.jp’, ’adplan-ds.com’
],’_keep_video_from_domain’: [
/* video */ ’youtube.com’, ’youtube-nocookie.com’, ’vimeo.com’, ’hulu.com’, ’flickr.com’,
/* other */ ’yahoo.com’, ’newsnetz.ch’
]
};// parse options }// debug {
// =======$D.debug = ($D.debug || false);
$D.debugRemembered = {};
$D.debugTimers = [];if ($D.debug)
{
// writeLog
// ========
switch (true)
{
case (!(!($D.window.console && $D.window.console.log))): $D.writeLog = function (msg) { $D.window.console.log(msg); }; break;
case (!(!($D.window.opera && $D.window.opera.postError))): $D.writeLog = function (msg) { $D.window.opera.postError(msg); }; break;
default: $D.writeLog = function (msg) {}; break;
}// log
// ===
$D.log = function ()
{
if ($D.debug); else { return; }
for (var i=0, il=arguments.length; i ”)):
case (_element.tagName.toLowerCase() == ’onject’):
case (_element.tagName.toLowerCase() == ’embed’):
return;
}switch (true)
{
case (_category == ’target’ && _reason == ’first’): _outline = ’#00cc00’; _background = ’rgba(0, 255, 0, 0.5)’; break;
case (_category == ’target’ && _reason == ’second’): _outline = ’#0000cc’; _background = ’rgba(0, 0, 255, 0.5)’; break;case (_category == ’target’ && _reason == ’next-page’): _outline = ’#FF80C0’; _background = ’rgba(255, 128, 192, 0.5)’; break;
case (_category == ’target’ && _reason == ’add-above’): _outline = ’#804000’; _background = ’rgba(128, 64, 0, 0.5)’; break;case (_category == ’clean-before’ && _reason == ’floating’): _outline = ’#808080’; _background = ’rgba(128, 128, 128, 0.5)’; break;
case (_category == ’clean-after’ && _reason == ’missing-density’): _outline = ’#C0C0C0’; _background = ’rgba(192, 192, 192, 0.5)’; break;
case (_category == ’clean-after’ || _category == ’clean-before’): _outline = ’#000000’; _background = ’rgba(0, 0, 0, 0.5)’; break;
}// do
$CJ(_element).attr(’readable__outline’, (_category + ’: ’ + _reason));
$CJ(_element).css({ ’outline’: ’5px solid ’ + _outline, ’background-color’: ” + _background });
};// timers
// ======$D.debugTimerStart = function (timerName)
{
$D.debugTimers.push({
’name’: timerName,
’start’: (new Date()).getTime()
});
};$D.debugTimerEnd = function ()
{
var _t = $D.debugTimers.pop(), _time = ((new Date()).getTime() – _t.start);
$D.log(’TIMER / ’+_t.name+’: ’ + _time);
return _time;
};
}
else
{
$D.writeLog = function () { return false; };
$D.log = function () { return false; };
$D.debugRemember = function () { return false; };
$D.debugOutline = function () { return false; };
$D.debugTimerStart = function () { return false; };
$D.debugTimerEnd = function () { return false; };
}// debug }// language {
// ==========// default
$D.language = ’general’;// text to test
// ============// title
$D.textForlanguageDetection = $D.document.title;// snippets
// …// check
// =====
switch (true)
{
case ($D.textForlanguageDetection.match(/([\u3000])/gi) != null):
case ($D.textForlanguageDetection.match(/([\u3001])/gi) != null):
case ($D.textForlanguageDetection.match(/([\u3002])/gi) != null):
case ($D.textForlanguageDetection.match(/([\u301C])/gi) != null):
$D.language = ’cjk’;
break;
}// language }// rtl {
// =====// flags
$D.rtl = false;
$D.maybeRTL = false;// on/off
$D.makeRTL = function () { $D.rtl = true; };
$D.makeNotRTL = function () { $D.rtl = false; };// detect
(function ()
{
// definitely
$D.$document.find(’html, body’).each(function (_i, _e)
{
switch (true)
{
case ($CJ(_e).attr(’dir’) == ’rtl’):
case ($CJ(_e).css(’direction’) == ’rtl’):
case ($CJ(_e).attr(’lang’) == ’he’):
case ($CJ(_e).attr(’lang’) == ’he-il’):
case ($CJ(_e).attr(’lang’) == ’ar’):
case ($CJ(_e).attr(’lang’) == ’ur’):
$D.makeRTL();
return false;
}
});// maybe?
if (true
&& (!$D.rtl)
&& ($D.$document.find(”div[dir=’rtl’], table[dir=’rtl’], td[dir=’rtl’]”).length > 0)
) { $D.maybeRTL = true; }
}
)();// rtl }// measure text {
// ==============// asian languages
// ===============
// http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb688158
// http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_punctuation
// http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_typographic_symbols
// http://unicode.org/charts/PDF/U3000.pdf
// CJK: Chnese, Japanese, Korean — HAN character set// length
// ======
$D.measureText__getTextLength = function (_the_text)
{
var _text = _the_text;_text = _text.replace(/[\s\n\r]+/gi, ”);
//_text = _text.replace(/\d+/, ”);return _text.length;
};// word count
// ==========
$D.measureText__getWordCount = function (_the_text)
{
var _text = _the_text;// do stuff
// ========
_text = _text.replace(/[\s\n\r]+/gi, ’ ’);_text = _text.replace(/([.,?!:;()\[\]'””-])/gi, ’ $1 ’);_text = _text.replace(/([\u3000])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u3001])/gi, ’[=words(2)]’);
_text = _text.replace(/([\u3002])/gi, ’[=words(4)]’);
_text = _text.replace(/([\u301C])/gi, ’[=words(2)]’);
_text = _text.replace(/([\u2026|\u2025])/gi, ’[=words(2)]’);
_text = _text.replace(/([\u30FB\uFF65])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u300C\u300D])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u300E\u300F])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u3014\u3015])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u3008\u3009])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u300A\u300B])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u3010\u3011])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u3016\u3017])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u3018\u3019])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u301A\u301B])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u301D\u301E\u301F])/gi, ’[=words(1)]’);
_text = _text.replace(/([\u30A0])/gi, ’[=words(1)]’);// count
// =====
var
_count = 0,
_words_match = _text.match(/([^\s\d]{3,})/gi)
;// add match
_count += (_words_match != null ? _words_match.length : 0);// add manual count
_text.replace(/\[=words\((\d)\)\]/, function (_match, _plus) { _count += (5 * parseInt(_plus)); });// return
// ======
return _count;
};// levenshtein
// ===========
$D.levenshteinDistance = function (str1, str2)
{
var l1 = str1.length, l2 = str2.length, i = 0, j = 0, d = [];if (Math.min(l1, l2) === 0)
{ return Math.max(l1, l2); }for (i = 0 ; i <= l1 ; i++)
{ d[i] = []; d[i][0] = i; }for (j = 0 ; j <= l2 ; j++)
{ d[0][j] = j; }for (i = 1 ; i <= l1 ; i++)
{ for (j = 1 ; j <= l2 ; j++) { d[i][j] = Math.min(d[i – 1][j] + 1, d[i][j – 1] + 1, d[i – 1][j – 1] + (str1.charAt(i – 1) === str2.charAt(j – 1) ? 0 : 1)); } }return d[l1][l2];
};// get first fragment
// ==================
$D.nextPage__getFirstFragment = function (_html)
{
// remove all tags
_html = _html.replace(/]+?>/gi, ”);// normalize spaces
_html = _html.replace(/\s+/gi, ’ ’);// return first 1000 characters
return _html.substr(0, 2000);
};// measure text }// hidden node {
// =============$D.isNodeHidden = function (_node, _tag_name)
{
switch (true)
{
case (_node.offsetWidth > 0):
case (_node.offsetHeight > 0):
break;default:
switch (true)
{
case (_node.offsetLeft > 0):
case (_node.offsetTop > 0):
break;default:
// exclude inline DIVs — which, stupidly, don’t have a width/height
if (true
&& (_tag_name == ’div’)
&& ((_node.style.display || $CJ.css( _node, ”display” )) == ’inline’)
) { break; }// it’s hidden
return true;
}
break;
}// it’s not hidden
return false;
};// hidden node }// compute points for candidate {
// ==============================$D.getContent__computePointsForCandidate__do = function (_ratio_remaining, _power, _ratio, _points_history)
{
var
_points_remaining = (_points_history[0] * _ratio_remaining),
_points_to_compute = (_points_history[0] – _points_remaining)
;if (_ratio 250)
;// bad candidate
if (_e._is__bad) { return [0]; }// the basics
// ==========
_points_history.unshift(((0
+ (_details._count__paragraphs_of_3_lines)
+ (_details._count__paragraphs_of_5_lines * 1.5)
+ (_details._count__paragraphs_of_50_words)
+ (_details._count__paragraphs_of_80_words * 1.5)
+ (_e._count__images_large * 3)
– ((_e._count__images_skip + _e._count__images_small) * 0.5)
) * 1000));// negative
if (_points_history[0] < 0) { return [0]; }// candidates, containers, pieces
// ==============================
var
_divide__pieces = Math.max(5, Math.ceil(_e._count__pieces * 0.25)),
_divide__candidates = Math.max(5, Math.ceil(_e._count__candidates * 0.25)),
_divide__containers = Math.max(10, Math.ceil(_e._count__containers * 0.25))
;_points_history.unshift(((0
+ (_points_history[0] * 3)
+ (_points_history[0] / _divide__pieces)
+ (_points_history[0] / _divide__candidates)
+ (_points_history[0] / _divide__containers)
) / 6));// total text
// ==========
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 2, (1 – (1 – _details._ratio__length__plain_text_to_total_plain_text)), _points_history);
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 2, (1 – (1 – _details._ratio__count__plain_words_to_total_plain_words)), _points_history);if (_really_big) {
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 4, (1 – (1 – _details._ratio__length__plain_text_to_total_plain_text)), _points_history);
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 4, (1 – (1 – _details._ratio__count__plain_words_to_total_plain_words)), _points_history);
}// text above
// ==========
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 5, (1 – _details._ratio__length__above_plain_text_to_total_plain_text), _points_history);
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 5, (1 – _details._ratio__count__above_plain_words_to_total_plain_words), _points_history);if (_really_big) {
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 10, (1 – _details._ratio__length__above_plain_text_to_total_plain_text), _points_history);
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.10, 10, (1 – _details._ratio__count__above_plain_words_to_total_plain_words), _points_history);
}// links outer
// ===========
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.75, 1, (1 – _details._ratio__length__links_text_to_total_links_text), _points_history);
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.75, 1, (1 – _details._ratio__count__links_words_to_total_links_words), _points_history);$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.75, 1, (1 – _details._ratio__count__links_to_total_links), _points_history);// links inner
// ===========
var __lr = ($D.language == ’cjk’ ? 0.75 : 0.50);$D.getContent__computePointsForCandidate__do(__lr, 1, (1 – _details._ratio__length__links_text_to_plain_text), _points_history);
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(__lr, 1, (1 – _details._ratio__count__links_words_to_plain_words), _points_history);$D.getContent__computePointsForCandidate__do(__lr, 1, (1 – _details._ratio__length__links_text_to_all_text), _points_history);
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(__lr, 1, (1 – _details._ratio__count__links_words_to_all_words), _points_history);$D.getContent__computePointsForCandidate__do(__lr, 1, (1 – _details._ratio__count__links_to_plain_words), _points_history);// candidates, containers, pieces
// ==============================
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.75, 1, (1 – _details._ratio__count__candidates_to_total_candidates), _points_history);
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.75, 1, (1 – _details._ratio__count__containers_to_total_containers), _points_history);
$D.getContent__computePointsForCandidate__do(0.75, 1, (1 – _details._ratio__count__pieces_to_total_pieces), _points_history);// return — will get [0] as the actual final points
// ======
return _points_history;
};$D.getContent__processCandidates__first = function (_candidatesToProcess)
{
// process this var
// ================
var _candidates = _candidatesToProcess;// sort _candidates — the lower in the dom, the closer to position 0
// ================
_candidates.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a.__index b.__index): return 1;
default: return 0;
}
});
// get first
// =========
var _main = _candidates[0]
if ($D.debug) { $D.log(’should be body’, _main, _main.__node); }// pieces of text — and points computation
// ==============
for (var i=0, _i=_candidates.length; i<_i; i++)
{
// pieces
// ======
var
_count__pieces = 0,
_array__pieces = []
;for (var k=i, _k=_candidates.length; k 0) { continue; }
if ($CJ.contains(_candidates[i].__node, _candidates[k].__node)); else { continue; }// store piece, if in debug mode
if ($D.debug) { _array__pieces.push(_candidates[k]); }// incement pieces count
_count__pieces++;
}// candidate details
// =================
_candidates[i][’__candidate_details’] = $D.getContent__computeDetailsForCandidate__first(_candidates[i], _main);// pieces — do this here because _main doesn’t yet have a pieces count
// ======// set pieces
_candidates[i][’_count__pieces’] = _count__pieces;
_candidates[i][’_array__pieces’] = _array__pieces;// pieces ratio
_candidates[i][’__candidate_details’][’_ratio__count__pieces_to_total_pieces’] = (_count__pieces / (_candidates[0]._count__pieces + 1));// check some more
// ===============
/* switch (true)
{
case (($D.language != ’cjk’) && (_candidates[i][’__candidate_details’][’_ratio__length__links_text_to_plain_text’] > 1)):
case (($D.language != ’cjk’) && (_candidates[i][’__candidate_details’][’_ratio__count__links_words_to_plain_words’] > 1)):
_candidates[i]._is__bad = true;
break;
}
*/// points
// ======
_candidates[i].__points_history = $D.getContent__computePointsForCandidate__first(_candidates[i], _main);
_candidates[i].__points = _candidates[i].__points_history[0];
}// sort _candidates — the more points, the closer to position 0
// ================
_candidates.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a.__points > b.__points): return -1;
case (a.__points 0)):
case (!($CJ.contains(_main.__node, _element.__node))):
return null;
default:
return _element;
}
});// add main – to amke sure the result is never blank
_candidates.unshift(_main);// sort _candidates — the lower in the dom, the closer to position 0
// ================
_candidates.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a.__index b.__index): return 1;
default: return 0;
}
});
// second candidate computation
// ============================
for (var i=0, _i=_candidates.length; i 0.05)):
case (!(_candidates[i][’__candidate_details_second’][’_ratio__length__plain_text_to_total_plain_text’] > 0.05))://case (!(_candidates[i][’__candidate_details_second’][’_ratio__count__above_plain_words_to_total_plain_words’] < 0.1)):
//case (!(_candidates[i][’__candidate_details_second’][’_ratio__length__above_plain_text_to_total_plain_text’] 1):
//case (_candidates[i][’__candidate_details_second’][’_ratio__count__above_plain_words_to_plain_words’] > 1):_candidates[i]._is__bad = true;
// wil set points to 0, in points computation function
break;
}
*/// points
// ======
_candidates[i].__points_history_second = $D.getContent__computePointsForCandidate__second(_candidates[i], _main);
_candidates[i].__points_second = _candidates[i].__points_history_second[0];
}// sort _candidates — the more points, the closer to position 0
// ================
_candidates.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a.__points_second > b.__points_second): return -1;
case (a.__points_second ”) ? _node.tagName.toLowerCase() : ’#invalid’)),
_node_id = (_node.id),
_result =
{
’__index’: _global__element_index,
’__node’: _node,
’_is__container’: ($D.parseOptions._elements_container.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1),
’_is__candidate’: false,
’_is__text’: false,
’_is__link’: false,
’_is__link_skip’: false,
’_is__image_small’: false,
’_is__image_medium’: false,
’_is__image_large’: false,
’_is__image_skip’: false,
’_is__unskippable’: false,’_debug__above__plain_text’: _global__above__plain_text,
’_debug__above__links_text’: _global__above__links_text,’_length__above_plain_text’: _global__length__above_plain_text,
’_count__above_plain_words’: _global__count__above_plain_words,’_length__above_links_text’: _global__length__above_links_text,
’_count__above_links_words’: _global__count__above_links_words,’_length__above_all_text’: (_global__length__above_plain_text + _global__length__above_links_text),
’_count__above_all_words’: (_global__count__above_plain_words + _global__count__above_links_words),’_count__above_candidates’: _global__count__above_candidates,
’_count__above_containers’: _global__count__above_containers,’_length__plain_text’: 0,
’_count__plain_words’: 0,’_length__links_text’: 0,
’_count__links_words’: 0,’_length__all_text’: 0,
’_count__all_words’: 0,’_count__containers’: 0,
’_count__candidates’: 0,’_count__links’: 0,
’_count__links_skip’: 0,’_count__images_small’: 0,
’_count__images_medium’: 0,
’_count__images_large’: 0,
’_count__images_skip’: 0
};// unskippable
// ===========
if (false
|| (_result._is__container)
|| ($D.parseOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)
) {
var _unskip = _node.getAttribute($D.parseOptions._unskippable_attribute);
if (_unskip == $D.parseOptions._unskippable_attribute_value) { _result._is__unskippable = true; }
}// fast return
// ===========
switch (true)
{
case ((_tag_name == ’#invalid’)):
case (($D.parseOptions._elements_ignore.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
return false;
case (($D.parseOptions._elements_ignore_id.indexOf(’|’+_node_id+’|’) > -1)):
return false;
case (($D.parseOptions._elements_visible.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
if ($D.isNodeHidden(_node, _tag_name)) { return false; }
break;// self-closing — with some exceptions
case ($D.parseOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1):
switch (true)
{
case ((_tag_name == ’img’)): break;
default: return false;
}
break;
}// do stuff
// ========
switch (true)
{
// text node
case ((_tag_name == ’#text’)):
// mark
_result._is__text = true;// get
var _nodeText = _node.nodeValue;// result
_result._length__plain_text = $D.measureText__getTextLength(_nodeText);
_result._count__plain_words = $D.measureText__getWordCount(_nodeText);if (_global__inside_link)
{
_global__length__above_links_text += _result._length__plain_text;
_global__count__above_links_words += _result._count__plain_words;
if (false && $D.debug) { _global__above__links_text += ’ ’ + _nodeText; }
}
else
{
_global__length__above_plain_text += _result._length__plain_text;
_global__count__above_plain_words += _result._count__plain_words;
if (false && $D.debug) { _global__above__plain_text += ’ ’ + _nodeText; }
}// return text
return _result;// link
case (_tag_name == ’a’):
var _href = ”;try {
_href = _node.href
} catch (e) {
_href = $CJ.attr(’href’);
}// sanity
if (_href > ”); else { break; }
if (_href.indexOf); else { break; }_result._is__link = true;// skip
for (var i=0, _i=$D.parseOptions._skip_link_from_domain.length; i -1)
{ _result._is__link_skip = true; break; }
}// inside link
if (_global__inside_link); else
{
_global__inside_link = true;
_global__inside_link__element_index = _result.__index;
}// done
_return__links.push(_result);
break;// image
case (_tag_name == ’img’):// skip
if (_node.src && _node.src.indexOf)
{
for (var i=0, _i=$D.parseOptions._skip_image_from_domain.length; i -1)
{ _result._is__image_skip = true; break; }
}
}// size
var _width = $CJ(_node).width(), _height = $CJ(_node).height();
switch (true)
{
case ((_width * _height) >= 50000):
case ((_width >= 350) && (_height >= 75)):
_result._is__image_large = true;
break;case ((_width * _height) >= 20000):
case ((_width >= 150) && (_height >= 150)):
_result._is__image_medium = true;
break;case ((_width <= 5) && (_height <= 5)):
_result._is__image_skip = true;
break;default:
_result._is__image_small = true;
break;
}break;
}// child nodes
// ===========
for (var i=0, _i=_node.childNodes.length; i= _result._count__plain_words)): /* link ratio */case (($D.language != ’cjk’) && (_result._length__plain_text < (65 / 3))): /* text length */
case (($D.language != ’cjk’) && (_result._count__plain_words < 5)): /* words */case (($D.language == ’cjk’) && (_result._length__plain_text < 10)): /* text length */
case (($D.language == ’cjk’) && (_result._count__plain_words < 2)): /* words *///case (_result._length__plain_text == 0): /* no text */
//case (_result._count__plain_words == 0): /* no words *///case (($D.language == ’cjk’) && ((_result._length__plain_text / 65 / 3) < 0.1)): /* paragrahs of 3 lines */
//case (($D.language != ’cjk’) && ((_result._count__plain_words / 50) ”) ? _node.tagName.toLowerCase() : ’#invalid’)),
_node_id = _node.id,
_pos__start__before = 0,
_pos__start__after = 0,
_pos__end__before = 0,
_pos__end__after = 0
;// fast return
// ===========
switch (true)
{
case ((_tag_name == ’#invalid’)):
case (($D.parseOptions._elements_ignore.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
return;
case (($D.parseOptions._elements_ignore_id.indexOf(’|’+_node_id+’|’) > -1)):
return;case (_tag_name == ’#text’):
_global__the_html += _node.nodeValue
.replace(//gi, ’>’)
;
return;
}// hidden
// ======
if (true
&& ($D.parseOptions._elements_visible.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)
&& $D.isNodeHidden(_node, _tag_name)
) { return; }// clean — before
// =====// objects, embeds, iframes
// ========================
switch (_tag_name)
{
case (’object’):
case (’embed’):
case (’iframe’):
var
_src = (_tag_name == ’object’ ? $CJ(_node).find(”param[name=’movie’]”).attr(’value’) : $CJ(_node).attr(’src’)),
_skip = ((_src > ”) ? false : true)
;if (_skip); else
{
// default skip
_skip = true;// loop
for (var i=0, _i=$D.parseOptions._keep_video_from_domain.length; i -1) { _skip = false; break; } }
}// skip?
if (_skip)
{
_explored = (_explored || $D.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
if (_explored && _explored._is__unskippable); else
{
$D.debugOutline(_node, ’clean-before’, ’object-embed-iframe’);
return;
}
}break;
}// skipped link
// ============
if (_tag_name == ’a’ || _tag_name == ’li’)
{
_explored = (_explored || $D.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
if (_explored && _explored._is__unskippable); else
{
switch (true)
{
case (_explored._is__link_skip):
case (((_explored._count__images_small + _explored._count__images_skip) > 0) && (_explored._length__plain_text -1)
{
_explored = (_explored || $D.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
if (_explored && _explored._is__unskippable); else
{
switch (true)
{
case (_explored._length__plain_text > (65 * 3 * 2)):
case ($D.language == ’cjk’ && (_explored._length__plain_text > (65 * 3 * 1))):
case (!(_explored._count__links > 1)):
case (_global__exploreNodeToBuildHTMLFor && (_explored._length__plain_text / _global__exploreNodeToBuildHTMLFor._length__plain_text) > 0.5):
case (_global__exploreNodeToBuildHTMLFor && (_explored._count__plain_words / _global__exploreNodeToBuildHTMLFor._count__plain_words) > 0.5):
case ((_explored._length__plain_text == 0) && (_explored._count__links == 1) && (_explored._length__links_text < 65)):
case ((_explored._length__plain_text 0)):
break;case ((_explored._length__links_text / _explored._length__all_text) 0); else { break; }
if (_explored._count__links_skip > 0); else { break; }
if (((_explored._count__links_skip / _explored._count__links) > 0.25) && (_explored._length__links_text / _explored._length__all_text) -1)
{
_explored = (_explored || $D.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
if (_explored && _explored._is__unskippable); else
{
switch (true)
{
case (_explored._length__plain_text > (65 * 3 * 2)):
case ($D.language == ’cjk’ && (_explored._length__plain_text > (65 * 3 * 1))):
case (_global__exploreNodeToBuildHTMLFor && (_explored._length__plain_text / _global__exploreNodeToBuildHTMLFor._length__plain_text) > 0.25):
case (_global__exploreNodeToBuildHTMLFor && (_explored._count__plain_words / _global__exploreNodeToBuildHTMLFor._count__plain_words) > 0.25):
case ((_explored._length__plain_text < 25) && (_explored._length__links_text 0)):
case (_node.getElementsByTagName && (_explored._length__plain_text 0)):
break;default:
var _float = $CJ(_node).css(’float’);
if (_float == ’left’ || _float == ’right’); else { break; }
if ((_explored._length__links_text == 0) && ((_explored._count__images_large + _explored._count__images_medium) > 0)) { break; }$D.debugOutline(_node, ’clean-before’, ’floating’);
return;
}
}
}// above target
// ============
if (_custom_mode == ’above-the-target’)
{
// is ignored?
if ($D.parseOptions._elements_above_target_ignore.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)
{
_explored = (_explored || $D.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
if (_explored && _explored._is__unskippable); else
{
$D.debugOutline(_node, ’clean-before’, ’above-target’);
return;
}
}// is image?
if (_tag_name == ’img’)
{
_explored = (_explored || $D.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
if (_explored && _explored._is__unskippable); else
{
if (_explored._is__image_large); else
{
$D.debugOutline(_node, ’clean-before’, ’above-target’);
return;
}
}
}// has too many links?
//if (_node.getElementsByTagName && _node.getElementsByTagName(’a’).length > 5)
// { $D.debugOutline(_node, ’clean-before’, ’above-target’); return; }
}// headers that are images
// =======================
if (_tag_name.match(/^h(1|2|3|4|5|6)$/gi))
{
_explored = (_explored || $D.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
if (_explored && _explored._is__unskippable); else
{
switch (true)
{
case ((_explored._length__plain_text 0)):
$D.debugOutline(_node, ’clean-before’, ’skip-heading’);
return;
}
}
}// start tag
// =========
if ($D.parseOptions._elements_ignore_tag.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1); else
{
/* mark */ _pos__start__before = _global__the_html.length;
/* add */ _global__the_html += ’<’+_tag_name;// attributes
// ==========// allowed attributes
if (_tag_name in $D.parseOptions._elements_keep_attributes)
{
for (var i=0, _i=$D.parseOptions._elements_keep_attributes[_tag_name].length; i ”)
{ _global__the_html += ’ ’+_attribute_name+’=”’+(_attribute_value)+'”’; }
}
}// keep ID for all elements
var _id_attribute = _node.getAttribute(’id’);
if (_id_attribute > ”)
{ _global__the_html += ’ id=”’+_id_attribute+'”’; }// links target NEW
if (_tag_name == ’a’)
{ _global__the_html += ’ target=”_blank”’; }// close start
// ===========
if ($D.parseOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1) { _global__the_html += ’ />’; }
else { _global__the_html += ’>’;}/* mark */ _pos__start__after = _global__the_html.length;
}// child nodes
// ===========
if ($D.parseOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1); else
{
for (var i=0, _i=_node.childNodes.length; i -1)):
return;case (($D.parseOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
/* mark */ _pos__end__before = _global__the_html.length;
/* mark */ _pos__end__after = _global__the_html.length;
break;default:
/* mark */ _pos__end__before = _global__the_html.length;
/* end */ _global__the_html += ”;
/* mark */ _pos__end__after = _global__the_html.length;
break;
}// clean — after
// =====// largeObject classes
if (_tag_name == ’iframe’ || _tag_name == ’embed’ || _tag_name == ’object’)
{
_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__before)
+ ”
+ _global__the_html.substr(_pos__start__before, (_pos__end__after – _pos__start__before))
+ ”
;
return;
}// add image classes
if (_tag_name == ’img’)
{
_explored = (_explored || $D.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
if (_explored && _explored._is__unskippable); else
{
switch (true)
{
case (_explored._is__image_skip):
$D.debugOutline(_node, ’clean-after’, ’skip-img’);
_global__the_html = _global__the_html.substr(0, _pos__start__before);
return;case (_explored._is__image_large):// add float class — for images too narrow/tall
// remove width/height — only for large images// http://www.wired.com/threatlevel/2011/05/gps-gallery/?pid=89&viewall=true
// http://david-smith.org/blog/2012/03/10/ios-5-dot-1-upgrade-stats/index.html
// http://www.turntablekitchen.com/2012/04/dutch-baby-with-caramelized-vanilla-bean-pears-moving-through-the-decades/_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__before)
+ ’<div class=”readableLargeImageContainer’
+ (($CJ(_node).width() = 250) ? ’ float’ : ”)
+ ’”>’
+ _global__the_html.substr(_pos__start__before, (_pos__end__after – _pos__start__before)).replace(/width=”([^=]+?)”/gi, ”).replace(/height=”([^=]+?)”/gi, ”)
+ ”
;
return;
}
}
}// large images in links
if (_tag_name == ’a’)
{
_explored = (_explored || $D.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
switch (true)
{
case (_explored._count__images_large == 1):
_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__after-1)
+ ’ class=”readableLinkWithLargeImage”>’
+ _global__the_html.substr(_pos__start__after, (_pos__end__before – _pos__start__after))
+ ”
;
return;case (_explored._count__images_medium == 1):
_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__after-1)
+ ’ class=”readableLinkWithMediumImage”>’
+ _global__the_html.substr(_pos__start__after, (_pos__end__before – _pos__start__after))
+ ”
;
return;
}
}// too much content
if ($D.parseOptions._elements_too_much_content.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)
{
_explored = (_explored || $D.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
if (_explored && _explored._is__unskippable); else
{
switch (true)
{
case (_tag_name == ’h1’ && (_explored._length__all_text > (65 * 2))):
case (_tag_name == ’h2’ && (_explored._length__all_text > (65 * 2 * 3))):
case ((_tag_name.match(/^h(3|4|5|6)$/) != null) && (_explored._length__all_text > (65 * 2 * 5))):
case ((_tag_name.match(/^(b|i|em|strong)$/) != null) && (_explored._length__all_text > (65 * 5 * 5))):
$D.debugOutline(_node, ’clean-after’, ’too-much-content’);
_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__before)
+ _global__the_html.substr(_pos__start__after, (_pos__end__before – _pos__start__after))
;
return;
}
}
}// empty elements
switch (true)
{
case (($D.parseOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
case (($D.parseOptions._elements_ignore_tag.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
case (_tag_name == ’td’):
break;default:
var _contents = _global__the_html.substr(_pos__start__after, (_pos__end__before – _pos__start__after));
_contents = _contents.replace(/(
)/gi, ”);
_contents = _contents.replace(/()/gi, ”);// for rows, clear empty cells
if (_tag_name == ’tr’)
{
_contents = _contents.replace(/

]*?>/gi, ”);
_contents = _contents.replace(//gi, ”);
}

// for tables, clear empty rows
if (_tag_name == ’table’)
{
_contents = _contents.replace(/

]*?>/gi, ”);_contents = _contents.replace(//gi, ”);}var _contentsLength = $D.measureText__getTextLength(_contents);_explored = (_explored || $D.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
if (_explored && _explored._is__unskippable); else
{
switch (true)
{
case (_contentsLength == 0 && _tag_name == ’p’):
_global__the_html = _global__the_html.substr(0, _pos__start__before) + ”;
return;case (_contentsLength == 0):
case ((_contentsLength -1)):
$D.debugOutline(_node, ’clean-after’, ’blank’);
_global__the_html = _global__the_html.substr(0, _pos__start__before);
return;
}
}break;
}// too much missing
if ($D.parseOptions._elements_link_density.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)
{
_explored = (_explored || $D.getContent__exploreNodeAndGetStuff(_node, true));
if (_explored && _explored._is__unskippable); else
{
var
_contents = _global__the_html
.substr(_pos__start__after, (_pos__end__before – _pos__start__after))
.replace(/(]+)>)/gi, ”),
_contentsLength = $D.measureText__getTextLength(_contents),
_initialLength = 0
+ _explored._length__all_text
+ (_explored._count__images_small * 10)
+ (_explored._count__images_skip * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’iframe’).length * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’object’).length * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’embed’).length * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’button’).length * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’input’).length * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’select’).length * 10)
+ (_node.getElementsByTagName(’textarea’).length * 10)
;// too much missing
switch (true)
{
case (!(_contentsLength > 0)):
case (!(_initialLength > 0)):
case (!((_contentsLength / _initialLength) < 0.5)):
case (!(($D.language == ’cjk’) && (_contentsLength / _initialLength) 0.25))):
case (($D.language == ’cjk’) && (_global__exploreNodeToBuildHTMLFor && ((_explored._length__plain_text / _global__exploreNodeToBuildHTMLFor._length__plain_text) > 0.1))):
break;default:
$D.debugOutline(_node, ’clean-after’, ’missing-density’);
_global__the_html = _global__the_html.substr(0, _pos__start__before);
return;
}
}
}// return
return;
};// actually do it
_recursive(_nodeToBuildHTMLFor);// return html
return _global__the_html;
};// build html for node }// isolate title in html {
// =======================$D.articleTitleMarker__start = ’

’;
$D.articleTitleMarker__end = ’

’;$D.getContent__find__hasIsolatedTitleInHTML = function (_html)
{
return (_html.substr(0, $D.articleTitleMarker__start.length) == $D.articleTitleMarker__start);
};$D.getContent__find__getIsolatedTitleInHTML = function (_html)
{
// is it there?
if ($D.getContent__find__hasIsolatedTitleInHTML(_html)); else { return ”; }// regex
var
_getTitleRegex = new RegExp($D.articleTitleMarker__start + ’(.*?)’ + $D.articleTitleMarker__end, ’i’),
_getTitleMatch = _html.match(_getTitleRegex)
;// match?
if (_getTitleMatch); else { return ”; }// return
return _getTitleMatch[1];
};$D.getContent__find__isolateTitleInHTML = function (_html, _document_title)
{
// use document title
if ($D.$document.find(’body’).attr($D.parseOptions._use_document_title_attribute) == $D.parseOptions._use_document_title_attribute_value)
{ return _html; }// can’t just use (h1|h2|h3|etc)
// we want to try them in a certain ordervar
_heading_pregs = [
/]*?>([\s\S]+?)/gi,
/]*?>([\s\S]+?)/gi,
/]*?>([\s\S]+?)/gi
],
_secondary_headings = ’|h2|h3|h4|h5|h6|’,
_search_document_title = ’ ’ + _document_title.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’) + ’ ’
;// loop pregs
for (var i=0, _i=_heading_pregs.length; i -1)):
// will continue loop
break;default:// measurements
var
_heading_end_pos = _heading_pregs[i].lastIndex,
_heading_start_pos = (_heading_end_pos – _match[0].length),_heading_type = _match[1],
_heading_text = _match[2].replace(/]*>/gi, ”).replace(/[\n\r]+/gi, ”),
_heading_text_plain = _heading_text.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’);
_heading_length = $D.measureText__getTextLength(_heading_text_plain),
_heading_words = [],_to_heading_text = _html.substr(0, _heading_start_pos),
_to_heading_length = $D.measureText__getTextLength(_to_heading_text.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’))
;// return?
switch (true)
{
case (!(_heading_length > 5)):
case (!(_heading_length < (65 * 3))):
case (!(_to_heading_length -1)):
// words in this heading
_heading_words = _heading_text_plain.split(’ ’);// count words present in title
for (var j=0, _j=_heading_words.length, _matched_words=”; j -1) {
_matched_words += _heading_words[j] + ’ ’;
}
}// break continues for loop
// nothing goes to switch’s default// no break?
// =========
var _no_break = false;
switch (true)
{
// if it’s big enough, and it’s a substring of the title, it’s good
case ((_heading_length > 20) && (_search_document_title.indexOf(_heading_text_plain) > -1)):// if it’s slightly smaler, but is exactly at the begging or the end
case ((_heading_length > 10) && ((_search_document_title.indexOf(_heading_text_plain) == 1) || (_search_document_title.indexOf(_heading_text_plain) == (_search_document_title.length – 1 – _heading_text_plain.length)))):_no_break = true;
break;
}// break?
// ======
var _break = false;
switch (true)
{
// no break?
case (_no_break):
break;// heading too long? — if not h2
case ((_heading_length > ((_search_document_title.length – 2) * 2)) && (_heading_type != ’h2’)):// heading long enough?
case ((_heading_length < Math.ceil((_search_document_title.length – 2) * 0.50))):// enough words matched?
case ((_heading_length < 25) && (_matched_words.length < Math.ceil(_heading_length * 0.75))):
case ((_heading_length < 50) && (_matched_words.length < Math.ceil(_heading_length * 0.65))):
case ((_matched_words.length 0 && (_offset + _needle.length) > _length) {
return false;
}
cnt++;
}return cnt;
};$D.getContent__find__isolateTitleInHTML__balanceDivsAtStart = function (_html)
{
// easy; remove all at begining
var
_h = _html.replace(/^(\s*]+>)+/gi, ”),
_r = /]+?)[^>]*>/gi,
_the_end_tag = ”,
_the_start_tag = ’<div’,_end_tag_pos = -1,
_last_pos = 0
;// remove all unbalanced _end_tags
for (var _i=0; _i -1); else { break; }var
_sub = _h.substr(0, _end_tag_pos),
_start_tags = $D.getContent__find__isolateTitleInHTML__balanceDivsAtStart__substrCount(_sub, _the_start_tag, _last_pos),
_end_tags = ((_start_tags > 0) ? (1 + $D.getContent__find__isolateTitleInHTML__balanceDivsAtStart__substrCount(_sub, _the_end_tag, _last_pos)) : false)
;if ((!(_start_tags > 0)) || (_start_tags 0)):
case (!(_firstCandidate._count__candidates > 0)):
case (!(_firstCandidate._count__pieces > 0)):
case (!(_firstCandidate._count__containers > 25)):
break;default:$D.debugTimerStart(’ProcessSecond’);
var _processedCandidatesSecond = $D.getContent__processCandidates__second(_processedCandidates);
_secondCandidate = _processedCandidatesSecond[0];
$D.debugRemember(’ProcessSecond’, $D.debugTimerEnd()+’ms’);// they’re the same
if (_firstCandidate.__node == _secondCandidate.__node) { break; }// debug
if ($D.debug)
{
// log second candidates
$D.log(’First 5 Second Candidates:’);
for (var x in _processedCandidatesSecond)
{
if (x == 5) { break; }
$D.log(_processedCandidatesSecond[x], _processedCandidatesSecond[x].__node);
}// highlight second
$D.debugOutline(_secondCandidate.__node, ’target’, ’second’);
}// compute again
// =============
_firstCandidate[’__points_history_final’] = $D.getContent__computePointsForCandidate__third(_firstCandidate, _firstCandidate);
_firstCandidate[’__points_final’] = _firstCandidate.__points_history_final[0];_secondCandidate[’__points_history_final’] = $D.getContent__computePointsForCandidate__third(_secondCandidate, _firstCandidate);
_secondCandidate[’__points_final’] = _secondCandidate.__points_history_final[0];// log results
// ===========
if ($D.debug)
{
$D.log(’The 2 Candidates:’);
$D.log(_firstCandidate);
$D.log(_secondCandidate);
}// are we selecting _second?
// =========================
switch (true)
{
case ((_secondCandidate.__candidate_details._count__lines_of_65_characters 1):
case ((_secondCandidate.__candidate_details._count__lines_of_65_characters > 20) && (_secondCandidate.__points_final / _firstCandidate.__points_final) > 0.9):
case ((_secondCandidate.__candidate_details._count__lines_of_65_characters > 50) && (_secondCandidate.__points_final / _firstCandidate.__points_final) > 0.75):
_targetCandidate = _secondCandidate;
$D.debugRemember(’Target’, ’second’);
break;
}// print points
// ============
if ($D.debug)
{
$D.debugRemember(’PointsFirst’, _firstCandidate[’__points_history_final’][0].toFixed(2));
$D.debugRemember(’PointsSecond’, _secondCandidate[’__points_history_final’][0].toFixed(2));
}break;
}// highlight target
// ================
if ($D.debug)
{
$CJ(_targetCandidate.__node).css({
’box-shadow’:
’inset 0px 0px 50px rgba(255, 255, 0, 0.95), 0px 0px 50px rgba(255, 255, 0, 0.95)’
});
}// get html
// ========
$D.debugTimerStart(’BuildHTML’);
var _html = $D.getContent__buildHTMLForNode(_targetCandidate.__node, ’the-target’);
_html = _html.substr((_html.indexOf(’>’)+1))
_html = _html.substr(0, _html.lastIndexOf(’<’));
$D.debugRemember(’BuildHTML’, $D.debugTimerEnd()+’ms’);$D.debugTimerStart(’BuildHTMLPregs’);
_html = _html.replace(/]*)>(\s*
)+/gi, ”);
_html = _html.replace(/(
\s*)+/gi, ”);
_html = _html.replace(/(
\s*)+]*)>/gi, ”);
_html = _html.replace(/(\s*
)+/gi, ”);
_html = _html.replace(/(\s*\s*)+/gi, ”);
_html = _html.replace(/(
\s*
\s*)+/gi, ”);
$D.debugRemember(’BuildHTMLPregs’, $D.debugTimerEnd()+’ms’);// return
// ======
return {
’_html’: _html,
’_links’: _stuff._links,
’_targetCandidate’: _targetCandidate,
’_firstCandidate’: _firstCandidate
};
};// find in page }// start {
// =======$D.start = function ()
{
// get content
// ===========
var
_found = $D.getContent__findInPage($D.window),
_found_links = _found._links,
_targetNode = _found._targetCandidate.__node,
_$targetNode = $CJ(_targetNode),
_aboveNodes = []
;// RTL
// ===
switch (true)
{
case (_$targetNode.attr(’dir’) == ’rtl’):
case (_$targetNode.css(’direction’) == ’rtl’):
$D.makeRTL();
break;
}// get html
// ========
var
_foundHTML = _found._html,
_firstFragmentBeforeProcessing = $D.nextPage__getFirstFragment(_foundHTML),
_documentTitle = ($D.document.title > ” ? $D.document.title : ”)
;// get title
// =========// has title already?
_foundHTML = $D.getContent__find__isolateTitleInHTML(_foundHTML, _documentTitle);
$D.articleTitle = $D.getContent__find__getIsolatedTitleInHTML(_foundHTML);
$D.debugRemember(’TitleSource’, ’target’);// get html above?
if ($D.articleTitle > ”); else
{
// get html above target?
// ======================// global vars:
// _found
// _foundHTML
// _documentTitle
// _aboveNodesvar
_prevNode = _found._targetCandidate.__node,
_prevHTML = ”,
_aboveHTML = ”,
_differentTargets = (_found._firstCandidate.__node != _found._targetCandidate.__node)
;(function ()
{while (true)
{
// the end?
switch (true)
{
case (_prevNode.tagName && (_prevNode.tagName.toLowerCase() == ’body’)):
case (_differentTargets && (_prevNode == _found._firstCandidate.__node)):
// enough is enough
return;
}// up or sideways?
if (_prevNode.previousSibling); else
{
_prevNode = _prevNode.parentNode;
continue;
}// previous
_prevNode = _prevNode.previousSibling;// outline — element might be re-outlined, when buildHTML is invoked
if ($D.debug) { $D.debugOutline(_prevNode, ’target’, ’add-above’); }// get html; add
_prevHTML = $D.getContent__buildHTMLForNode(_prevNode, ’above-the-target’);
_aboveHTML = _prevHTML + _aboveHTML;
_aboveNodes.unshift(_prevNode);// isolate title
_aboveHTML = $D.getContent__find__isolateTitleInHTML(_aboveHTML, _documentTitle);// finished?
switch (true)
{
case ($D.measureText__getTextLength(_aboveHTML.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’)) > (65 * 3 * 3)):
case ($D.getContent__find__hasIsolatedTitleInHTML(_aboveHTML)):
return;
}
}})();// is what we found any good?
// ==========================
switch (true)
{
case ($D.getContent__find__hasIsolatedTitleInHTML(_aboveHTML)):
case (_differentTargets && (_aboveHTML.split(’<a ’).length < 3) && ($D.measureText__getTextLength(_aboveHTML.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’)) ”); else
{
// if all else failed, get document title
// ======================================// global vars:
// _foundHTML
// _documentTitle(function ()
{
// return?
// =======
if (_documentTitle > ”); else { return; }// vars
var
_doc_title_parts = [],
_doc_title_pregs =
[
/( [-][-] |( [-] )|( [>][>] )|( [<][<] )|( [|] )|( [\/] ))/i,
/(([:] ))/i
]
;// loop through pregs
// ==================
for (var i=0, _i=_doc_title_pregs.length; i 1) { break; }
}// sort title parts — longer goes higher up — i.e. towards 0
// ================
_doc_title_parts.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a.length > b.length): return -1;
case (a.length 1 ? _doc_title_parts[0] : _documentTitle)
+ $D.articleTitleMarker__end
+ _foundHTML
;
})();// set title
// =========$D.articleTitle = $D.getContent__find__getIsolatedTitleInHTML(_foundHTML);
$D.debugRemember(’TitleSource’, ’document_title’);
}
}// remember
// ========
$D.debugRemember(’theTarget’, _found._targetCandidate.__node);
$D.debugRemember(’firstCandidate’, _found._firstCandidate.__node);// result
// ======$D.nextPage__firstFragment__firstPage = _firstFragmentBeforeProcessing;
$D.nextPage__firstFragment__lastPage = $D.nextPage__getFirstFragment(_foundHTML);
$D.nextPage__firstLinks = _found_links;var
_result = {
’_html’: _foundHTML,
’_title’: $D.articleTitle,
’_rtl’: $D.rtl
}
;// add elements
_result[’_elements’] = _aboveNodes;
_result[’_elements’].push(_found._targetCandidate.__node);// return
// ======
$D.callbacks.finished(_result);
};// start }// return self
// ===========
return $D;
}
// ]]>// $H
$R.highlight => $H.enabledto do:
======
*/function initClearlyComponent__highlight(_paramInstance)
{
// global instance reference {
// ===========================// null; return
if (_paramInstance); else { return false; }// shorthand
$H = _paramInstance;// global instance reference }// required vars {
// ===============// the component instance object must already be created,
// when the init function is called. it must have these vars set:switch (true)
{
case (!($H.settings)):
case (!($H.settings.imgPath)):case (!($H.window)):
case (!($H.document)):
case (!($H.document.body)):case (!($H.jQuery)):if ($H.debug)
{
console.log(!($H.settings));
console.log(!($H.settings.imgPath));console.log(!($H.window));
console.log(!($H.document));
console.log(!($H.document.body));console.log(!($H.jQuery));
}// something’s wrong
return false;
}// required vars }// missing settings {
// ==================// restrictions
if ($H.settings.elementWhichMustContainAllHighlights); else { $H.settings.elementWhichMustContainAllHighlights = $H.document.body; }
if ($H.settings.elementsToAttachMouseHandlersTo); else { $H.settings.elementsToAttachMouseHandlersTo = [$H.document.body]; }// names for stuff
/* css id */ if ($H.settings.onInsertCSSUseThisId); else { $H.settings.onInsertCSSUseThisId = ’clearly_highlighting_css’; }
/* enabled */ if ($H.settings.highlightingEnabledCSSClass); else { $H.settings.highlightingEnabledCSSClass = ’clearly_highlighting_enabled’; }
/* element id */ if ($H.settings.highlightElementIdAttribute); else { $H.settings.highlightElementIdAttribute = ’clearly_highlight_id’; }
/* element class */ if ($H.settings.highlightElementCSSClass); else { $H.settings.highlightElementCSSClass = ’clearly_highlight_element’; }
/* element (first) */ if ($H.settings.highlightElementFirstCSSClass); else { $H.settings.highlightElementFirstCSSClass = ’clearly_highlight_first’; }
/* element (first) */ if ($H.settings.highlightElementLastCSSClass); else { $H.settings.highlightElementLastCSSClass = ’clearly_highlight_last’; }
/* delete class */ if ($H.settings.highlightElementDeleteCSSClass); else { $H.settings.highlightElementDeleteCSSClass = ’clearly_highlight_delete_element’; }
/* delete id prefix */ if ($H.settings.highlightElementDeleteIdPrefix); else { $H.settings.highlightElementDeleteIdPrefix = ’clearly_highlight_delete__’; }
/* clean html start */ if ($H.settings.highlightCleanHTMLElementStart); else { $H.settings.highlightCleanHTMLElementStart = ’’; }
/* clean html end */ if ($H.settings.highlightCleanHTMLElementEnd); else { $H.settings.highlightCleanHTMLElementEnd = ’
’; }// missing settings }// global vars {
// =============$CJ = $H.jQuery;$H.$window = $CJ($H.window);
$H.$document = $CJ($H.document);
$H.$html = $H.$document.find(’html’);
$H.$elementWhichMustContainAllHighlights = $CJ($H.settings.elementWhichMustContainAllHighlights);$H.enabled = false;// global vars }// parse options {
// ===============$H.parseOptions =
{
’_elements_ignore’: ’|button|input|select|textarea|optgroup|command|datalist|–|frame|frameset|noframes|–|style|link|script|noscript|–|canvas|applet|map|–|marquee|area|base|’,
’_elements_ignore_tag’: ’|form|fieldset|details|dir|–|center|font|span|’,’_elements_container’: ’|body|–|article|section|–|div|–|td|–|li|–|dd|dt|’,
’_elements_self_closing’: ’|br|hr|–|img|–|col|–|source|–|embed|param|–|iframe|’,’_elements_highlight_protect’: ’|video|audio|source|–|object|param|embed|’,’_elements_keep_attributes’:
{
’a’: [’href’, ’title’, ’name’],
’img’: [’src’, ’width’, ’height’, ’alt’, ’title’],’video’: [’src’, ’width’, ’height’, ’poster’, ’audio’, ’preload’, ’autoplay’, ’loop’, ’controls’],
’audio’: [’src’, ’preload’, ’autoplay’, ’loop’, ’controls’],
’source’: [’src’, ’type’],’object’: [’data’, ’type’, ’width’, ’height’, ’classid’, ’codebase’, ’codetype’],
’param’: [’name’, ’value’],
’embed’: [’src’, ’type’, ’width’, ’height’, ’flashvars’, ’allowscriptaccess’, ’allowfullscreen’, ’bgcolor’],’iframe’: [’src’, ’width’, ’height’, ’frameborder’, ’scrolling’],’td’: [’colspan’, ’rowspan’],
’th’: [’colspan’, ’rowspan’]
}};// parse options }// debug {
// =======$H.debug = ($H.debug || false);if ($H.debug)
{
// writeLog
// ========
switch (true)
{
case (!(!($H.window.console && $H.window.console.log))): $H.writeLog = function (msg) { $H.window.console.log(msg); }; break;
case (!(!($H.window.opera && $H.window.opera.postError))): $H.writeLog = function (msg) { $H.window.opera.postError(msg); }; break;
default: $H.writeLog = function (msg) {}; break;
}// log
// ===
$H.log = function ()
{
if ($H.debug); else { return; }
for (var i=0, il=arguments.length; i 0) { return selection.getRangeAt(0); }
else { return null; }
// doesn’t work in old versions of safari
// … I don’t care
};
}
else if (’createRange’ in selection) {
arguments.calee = function (selection) {
if (selection); else { return null; }
return selection.createRange();
};
}
else {
arguments.calee = function (selection) {
return null;
};
}return arguments.calee(selection);
};$H.sel.getRangeHTML = function (range)
{
if (range); else { return null; }if (’htmlText’ in range) {
arguments.calee = function (range) {
if (range); else { return null; }
return range.htmlText;
};
}
else if (’surroundContents’ in range) {
arguments.calee = function (range) {if (range); else { return null; }
if (range.commonAncestorContainer && range.commonAncestorContainer.ownerDocument); else { return null; }var dummy = range.commonAncestorContainer.ownerDocument.createElement(”div”);
dummy.appendChild(range.cloneContents());
return dummy.innerHTML;
};
}
else {
arguments.calee = function (range) {
return null;
};
}return arguments.calee(range);
};$H.sel.getRangeText = function (range)
{
if (range); else { return null; }if (’text’ in range) {
arguments.calee = function (range) {
if (range); else { return null; }
return range.text;
};
}
else if (’surroundContents’ in range) {
arguments.calee = function (range) {if (range); else { return null; }
if (range.commonAncestorContainer && range.commonAncestorContainer.ownerDocument); else { return null; }var dummy = range.commonAncestorContainer.ownerDocument.createElement(”div”);
dummy.appendChild(range.cloneContents());
return dummy.textContent;
};
}
else {
arguments.calee = function (range) {
return null;
};
}return arguments.calee(range);
};// selection }// helpers {
// =========$H.rand = function (_min, _max)
{
return (Math.floor(Math.random() * (_max – _min + 1)) + _min);
};$H.highlight__deleteSpansFromParents = function (_parents)
{
var _done = [], _this_done = false, _inner = ”;// main loop
for (var i=0, _i=_parents.length; i<_i; i++)
{
// init
_this_done = false;// check
for (var ii=0, _ii=_done.length; ii<_ii; ii++)
{
if (_done[ii] == _parents[i])
{
_this_done = true;
break;
}
}// skip
if (_this_done) { continue; }// actually do
// ===========// add
_done.push(_parents[i]);// get
_inner = _parents[i].innerHTML;// check
if (_inner.indexOf(’ -1); else { continue; }// replace
_inner = _inner.replace(/]*?)>/gi, ”);
_inner = _inner.replace(//gi, ”);
_parents[i].innerHTML = _inner;
}
};$H.highlight__getDeepestTextNode = function (_node)
{
var _n = _node;while (true)
{
switch (true)
{
// text
case (_n.nodeType && _n.nodeType == 3): return _n;// single child
case (_n.nodeType && _n.nodeType == 1 && _n.childNodes.length > 0): _n = _n.childNodes[0]; break;// no children but has sibling
case (_n.nodeType && _n.nodeType == 1 && _n.childNodes.length == 0 && _n.nextSibling): _n = _n.nextSibling; break;// default
default: return _node;
}
}
};$H.highlight__getCommonAncestorContainerForNodes = function (_node1, _node2, _fallback)
{
var _parent1 = _node1, _parent2 = _node2;while (true)
{
// next
_parent1 = _parent1.parentNode;
_parent2 = _parent2.parentNode;// break
switch (true)
{
case (!(_parent1)):
case (!(_parent2)):
case (_parent1 == _fallback):
case (_parent2 == _fallback):
return _fallback;
}// maybe
switch (true)
{
case (_parent1 == _parent2): return _parent1;case ($CJ.contains(_parent1, _node2)): return _parent1;
case ($CJ.contains(_parent2, _node1)): return _parent2;case ($CJ.contains(_parent1, _parent2)): return _parent1;
case ($CJ.contains(_parent2, _parent1)): return _parent2;
}
}
};$H.highlight__getParentElementOfNode = function (_thisNode)
{
var _element = _thisNode;
while (true) {
// correct
if (_element.nodeType == 1) { break; }// continue
_element = _element.parentNode;
}
return _element;
};$H.highlight__getParentElementOfNodeWithThisParent = function (_thisNode, _thisParent)
{
// impossible
switch (true)
{
case (_thisNode == _thisParent):
return _thisNode;case (!($CJ.contains(_thisParent, _thisNode))): // always false in IE
//return _thisNode;
}// do
var _element = _thisNode;
while (true) {
// correct
if (_element.parentNode == _thisParent) { break; }// continue
_element = _element.parentNode;
}
return _element;
};// helpers }// build html for element with selected range {
// ============================================$H.highlight__buildHTMLForElementWithSelectedRange = function (_elementToBuildHTMLFor, _modeToBuildHTMLIn, _rangeToBuildHTMLWith)
{
var
_global__element_index = 0,
_global__the_html = ”,
_global__highlight_on = ((_modeToBuildHTMLIn == ’boundry-end’) ? true : false)
;// recursive function
// ==================
var _recursive = function (_node)
{
// increment index — starts with 1
// ===============
_global__element_index++;// vars
// ====
var
_explored = false,
_tag_name = (_node.nodeType === 3 ? ’#text’ : ((_node.nodeType === 1 && _node.tagName && _node.tagName > ”) ? _node.tagName.toLowerCase() : ’#invalid’)),
_tag_is_ignored = ($H.parseOptions._elements_ignore_tag.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1),
_tag_is_ignored = (_tag_is_ignored ? ((_tag_name == ’span’) ? false : true) : false),
_pos__start__before = 0,
_pos__start__after = 0,
_pos__end__before = 0,
_pos__end__after = 0,
_to_write = ”,
_selection_starts_here = false,
_selection_ends_here = false
;// fast return
// ===========
switch (true)
{
case ((_tag_name == ’#invalid’)):
case (($H.parseOptions._elements_ignore.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
return;case (_tag_name == ’#text’):
// get value
// =========
_to_write = _node.nodeValue.replace(//gi, ’>’);// mode?
// =====
switch (true)
{
case (_modeToBuildHTMLIn == ’nothing’):
break;case (_modeToBuildHTMLIn == ’everything’):
_to_write = ”
+ ”
+ _to_write
+ ”
;
break;case (_modeToBuildHTMLIn == ’boundry-start’):
case (_modeToBuildHTMLIn == ’boundry-end’):
case (_modeToBuildHTMLIn == ’boundry-both’):// end of range?
// =============
if (_node == _rangeToBuildHTMLWith.endContainer)
{
_to_write = ”
+ ”
+ _to_write.substr(0, _rangeToBuildHTMLWith.endOffset)
+ ”
+ _to_write.substr(_rangeToBuildHTMLWith.endOffset)
;_global__highlight_on = false;
_selection_ends_here = true;
}// start of range?
// ===============
if (_node == _rangeToBuildHTMLWith.startContainer)
{
_to_write = ”
+ _to_write.substr(0, _rangeToBuildHTMLWith.startOffset)
+ ”
+ _to_write.substr(_rangeToBuildHTMLWith.startOffset)
+ ”
;_global__highlight_on = true;
_selection_starts_here = true;
}// correction
// ==========
if (_selection_starts_here && _selection_ends_here)
{
_to_write = _node.nodeValue.replace(//gi, ’>’);
_to_write = ”
+ _to_write.substr(0, _rangeToBuildHTMLWith.startOffset)
+ ”
+ _to_write.substr(_rangeToBuildHTMLWith.startOffset, (_rangeToBuildHTMLWith.endOffset – _rangeToBuildHTMLWith.startOffset))
+ ”
+ _to_write.substr(_rangeToBuildHTMLWith.endOffset)
;_global__highlight_on = false;
}// snap-to
// =======
if (_selection_starts_here && (_rangeToBuildHTMLWith.startOffset > 0))
{
// before
_to_write = _to_write.replace(/([ .,;?!])([a-z0-9]{1,2})/gi, ’$1$2’);// space at begining
_to_write = _to_write.replace(/([\s])([^\s])/gi, ’$1$2’);// too much
_to_write = _to_write.replace(/([a-z0-9])([ ])([a-z0-9])/gi, ’$1$2$3’);
}if (_selection_ends_here && (_rangeToBuildHTMLWith.endOffset > 0))
{
var _do_end = true;if (_rangeToBuildHTMLWith.endContainer && _rangeToBuildHTMLWith.endContainer.nodeValue && _rangeToBuildHTMLWith.endContainer.nodeValue.length)
{ _do_end = (_rangeToBuildHTMLWith.endOffset < _rangeToBuildHTMLWith.endContainer.nodeValue.length); }if (_do_end)
{
// after
_to_write = _to_write.replace(/([a-z0-9]{0,2})([ .,;?!])/gi, ’$1$2’);// space at end
_to_write = _to_write.replace(/([^\s])([\s])/gi, ’$1$2’);// too much
_to_write = _to_write.replace(/([ ])([a-z0-9])([a-z0-9])/gi, ’$1$2$3’);
}
}// other
// =====
if (!(_selection_starts_here) && !(_selection_ends_here))
{
_to_write = _node.nodeValue.replace(//gi, ’>’);
if (_global__highlight_on)
{
_to_write = ”
+ ”
+ _to_write
+ ”
;
}
}break;
}// write value
// ===========
_global__the_html += _to_write;return;
}// range anchors are elements instead of text-nodes
// ================================================// end of range?
if ((_rangeToBuildHTMLWith.endContainer.nodeType == 1) && (_node == _rangeToBuildHTMLWith.endContainer)) {
_global__highlight_on = false;
_selection_ends_here = true;
}// start of range?
if ((_rangeToBuildHTMLWith.startContainer.nodeType == 1) && (_node == _rangeToBuildHTMLWith.startContainer)) {
_global__highlight_on = true;
_selection_starts_here = true;
}// correction
if (_selection_starts_here && _selection_ends_here) {
_global__highlight_on = false;
}// start tag
// =========
if (_tag_is_ignored); else
{
/* mark */ _pos__start__before = _global__the_html.length;
/* add */ _global__the_html += ’<’+_tag_name;// attributes
// ==========// allowed attributes
if (_tag_name in $H.parseOptions._elements_keep_attributes)
{
for (var i=0, _i=$H.parseOptions._elements_keep_attributes[_tag_name].length; i ”)
{ _global__the_html += ’ ’+_attribute_name+’=”’+(_attribute_value)+'”’; }
}
}// keep ID for all elements
var _id_attribute = _node.getAttribute(’id’);
if (_id_attribute > ”)
{ _global__the_html += ’ id=”’+_id_attribute+'”’; }// links target NEW
if (_tag_name == ’a’)
{ _global__the_html += ’ target=”_blank”’; }// add class name
// ==============
var _class_attribute = _node.getAttribute(’class’);
if (_class_attribute > ”)
{ _global__the_html += ’ class=”’+_class_attribute+'”’; }// add highlight id — for EMs that are outside the global highlight
// ================
if (_tag_name == ’em’ && _modeToBuildHTMLIn != ’everything’)
{
// with a fix for when an em is the first thing inside a parent elementswitch (true)
{
case (_global__highlight_on):
case ((_rangeToBuildHTMLWith.startOffset == 0) && (_node.firstChild) && (_node.firstChild == _rangeToBuildHTMLWith.startContainer)):
break;default:
var _highlight_id_attribute = _node.getAttribute($H.settings.highlightElementIdAttribute);
if (_highlight_id_attribute > ”)
{ _global__the_html += ’ ’+$H.settings.highlightElementIdAttribute+’=”’+_highlight_id_attribute+'”’; }
break;
}
}// close start
// ===========
if ($H.parseOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1) { _global__the_html += ’ />’; }
else { _global__the_html += ’>’;}/* mark */ _pos__start__after = _global__the_html.length;
}// child nodes
// ===========
if ($H.parseOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1); else
{
for (var i=0, _i=_node.childNodes.length; i -1)):
/* mark */ _pos__end__before = _global__the_html.length;
/* mark */ _pos__end__after = _global__the_html.length;
break;default:
/* mark */ _pos__end__before = _global__the_html.length;
/* end */ _global__the_html += ”;
/* mark */ _pos__end__after = _global__the_html.length;
break;
}// protected elements
// ==================
switch (true)
{
// some elemnts are protected from highlighting
case (($H.parseOptions._elements_highlight_protect.indexOf(’|’+_tag_name+’|’) > -1)):
case ((_tag_name == ’em’) && $CJ(_node).hasClass($H.settings.highlightElementCSSClass)):// so, if highlights are inside an already highlighted element –or an unhighlightable one– remove_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__after)
+ _global__the_html.substr(_pos__start__after, (_pos__end__before – _pos__start__after))
.replace(//gi, ”)
.replace(//gi, ”)
+ _global__the_html.substr(_pos__end__before)
;break;// some elements are invalid completely
case ((_tag_name == ’a’) && (_node.className == ’deleteHighlight’)):_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__before)
+ _global__the_html.substr(_pos__end__after)
;break;// some elements need to have their tags ignored
/*case (_tag_name == ’span’):_global__the_html = ”
+ _global__the_html.substr(0, _pos__start__before)
+ _global__the_html.substr(_pos__start__after, (_pos__end__before – _pos__start__after))
+ _global__the_html.substr(_pos__end__after)
;break;*/
}// return
return;
};// actually do it
_recursive(_elementToBuildHTMLFor);// use em, instead of highlight
_global__the_html = _global__the_html
.replace(//gi, ’’)
.replace(//gi, ’
’)
;// return
return _global__the_html;
};// build html for element with selected range }// do range {
// ==========$H.highlight__doRange = function (_range_to_highlight)
{
// get referrence elements
var
_commonAncestorElement = $H.highlight__getParentElementOfNode(_range_to_highlight.commonAncestorContainer),
_startElement = $H.highlight__getParentElementOfNodeWithThisParent(_range_to_highlight.startContainer, _commonAncestorElement),
_endElement = $H.highlight__getParentElementOfNodeWithThisParent(_range_to_highlight.endContainer, _commonAncestorElement)
;// range not in container element
if (true
&& (_commonAncestorElement.tagName)
&& !($CJ.contains($H.settings.elementWhichMustContainAllHighlights, _commonAncestorElement))
) {
return false;
}// arbitrary range exclusion
if ($H.callbacks.arbitraryRangeExclusion) {
if ($H.callbacks.arbitraryRangeExclusion(_range_to_highlight, _commonAncestorElement, _startElement, _endElement) === false) {
return false;
}
}/* $H.log(
_range.startContainer, _range.endContainer, _range.startOffset, _range.endOffset,
_range_to_highlight,
_commonAncestorElement, _startElement, _endElement
); */// selection id
var _selection_id = $H.rand(1, 1000);
while (true)
{
// nothing found
if ($H.$elementWhichMustContainAllHighlights.find(’em.’+$H.settings.highlightElementCSSClass+'[’+$H.settings.highlightElementIdAttribute+’=”’+_selection_id+'”]’).length > 0); else { break; }// new id
_selection_id = $H.rand(1, 1000);
}// chainging elements
// ==================var _chaingingElements = [], _currElement = _startElement, _currChainging = false;while (true)
{
// object
_currChainging = {
’_element’: _currElement,
’_tagName’: (_currElement.nodeType === 3 ? ’#text’ : ((_currElement.nodeType === 1 && _currElement.tagName && _currElement.tagName > ”) ? _currElement.tagName.toLowerCase() : ’#invalid’))
};// add
_chaingingElements.push(_currChainging);// break
if (_currElement == _endElement) { break; }// next
_currElement = _currElement.nextSibling;// error?
if (_currElement); else { break; }
}// rewrite elements
// ================
var _parents_to_clean = [];
for (var i=0, _i=_chaingingElements.length, _currElement=false; i 1) && (i == 0)): _boundry_mode = ’boundry-start’; break;
case ((_i > 1) && (i == (_i-1))): _boundry_mode = ’boundry-end’; break;
default: _boundry_mode = ’everything’; break;
}// get html
// ========
_currBuiltHTML = $H.highlight__buildHTMLForElementWithSelectedRange(_currNode, _boundry_mode, _range_to_highlight);// write
// =====
switch (true)
{
case ((_currTag == ’#text’)):// resulting html might be something like ”something something else”
// so we create a dummy span tag to eomcompass it, and then repalce the old text node with that// create
var _newElement = $H.document.createElement(’span’);
_newElement.innerHTML = _currBuiltHTML;// result
_resNode = _newElement;/* with (Evernote.evernotePopup) {
console.log(’ ~~~ highlight.js gadit before |’ + docSelection + ”|”);
console.log(’ ~~~ from ’ +docSelection.startOffset + ’ to ’ + docSelection.endOffset);
}*/Evernote.Utils.sendMessageToPopup(’highlightDomChangesStart’);
// replace
_currNode.parentNode.replaceChild(_resNode, _currNode);Evernote.Utils.sendMessageToPopup(’highlightDomChangesEnd’);
/*
with (Evernote.evernotePopup) {
console.log(’ ~~~ highlight.js nagadil |’ + docSelection + ”|”);
console.log(’ ~~~ from ’ +docSelection.startOffset + ’ to ’ + docSelection.endOffset);
}*/break;case (($H.parseOptions._elements_self_closing.indexOf(’|’+_currTag+’|’) > -1)):// result
_resNode = _currNode;/* nothing */ /*
var _newElement = $H.document.createElement(’em’);
_newElement.className = $H.settings.highlightElementCSSClass;
_newElement.innerHTML = _currBuiltHTML;
_currNode.parentNode.replaceChild(_newElement, _currNode);
*/break;default:// result
_resNode = _currNode;// innerHTML
_currBuiltHTML = _currBuiltHTML.substr((_currBuiltHTML.indexOf(’>’)+1));
_currBuiltHTML = _currBuiltHTML.substr(0, _currBuiltHTML.lastIndexOf(’<’));// highlighted anything?
if (_currBuiltHTML.indexOf(’’) > – 1); else { break; }// do it
_currNode.innerHTML = _currBuiltHTML;
break;
}// set highlight class
// ===================// inside node
$CJ(_resNode).find(’em.’+$H.settings.highlightElementCSSClass+’:not([’+$H.settings.highlightElementIdAttribute+’])’).attr($H.settings.highlightElementIdAttribute, _selection_id);// on node
if ((_currTag == ’em’) && $CJ(_resNode).hasClass($H.settings.highlightElementCSSClass))
{ $CJ(_resNode).attr($H.settings.highlightElementIdAttribute, _selection_id); }// clean::add
_parents_to_clean.push(_resNode.parentNode);
}// clean::do
$H.highlight__deleteSpansFromParents(_parents_to_clean);
};// do range }// do current selection {
// ======================$H.highlight__doCurentSelection = function ()
{
// vars
// ====
var
_selection = $H.sel.getSelection($H.window),
_range = $H.sel.getRange(_selection),
_text = $H.sel.getRangeText(_range),_good_range = (_range ? {
’commonAncestorContainer’: _range.commonAncestorContainer,
’startContainer’: _range.startContainer,
’endContainer’: _range.endContainer,
’startOffset’: _range.startOffset,
’endOffset’: _range.endOffset
} : false)
;// some exception rules
// ====================
switch (true)
{
case (!(_text)):
case (!(_text.length > 0)):
case (!(_good_range)):
return false;
}// some corrections
// ================// Firefox fucks up — https://developer.mozilla.org/en/DOM/range.startOffset
// Offsets mean two differet things// start container
if (_good_range.startContainer.nodeType == 1)
{
if (_good_range.startContainer.childNodes[_good_range.startOffset])
{
_good_range.startContainer = _good_range.startContainer.childNodes[_good_range.startOffset];
_good_range.startOffset = 0;
}
}// end container
if (_good_range.endContainer.nodeType == 1)
{
if (_good_range.endContainer.childNodes[_good_range.endOffset])
{
_good_range.endContainer = _good_range.endContainer.childNodes[_good_range.endOffset];
_good_range.endOffset = 0;
}
}// highlight range
// ===============
var _highlighted_range = $H.highlight__doRange(_good_range);
if (_highlighted_range === false) { return false; }// clear selection
// ===============
try { _selection.removeAllRanges(); } catch (e) {}// correct double highlights
// =========================
var _parents_double_to_clean = [];
$H.$elementWhichMustContainAllHighlights.find(’em.’+$H.settings.highlightElementCSSClass+’ em.’+$H.settings.highlightElementCSSClass).each(function (_i, _e)
{
// remove inner button
$CJ(_e).find(’a.’+$H.settings.highlightElementDeleteCSSClass).remove();// create
var _newElement = $H.document.createElement(’span’);
_newElement.innerHTML = _e.innerHTML;// repalce
_e.parentNode.replaceChild(_newElement, _e);// add
_parents_double_to_clean.push(_newElement.parentNode);
});// clean
$H.highlight__deleteSpansFromParents(_parents_double_to_clean);// remove buttons and classes
// ==========================
// delete buttons
$H.$elementWhichMustContainAllHighlights.find(’em.’+$H.settings.highlightElementCSSClass+’ a.’+$H.settings.highlightElementDeleteCSSClass).remove();// first, last
$H.$elementWhichMustContainAllHighlights.find(’em.’+$H.settings.highlightElementCSSClass+’.’+$H.settings.highlightElementFirstCSSClass).removeClass($H.settings.highlightElementFirstCSSClass);
$H.$elementWhichMustContainAllHighlights.find(’em.’+$H.settings.highlightElementCSSClass+’.’+$H.settings.highlightElementLastCSSClass).removeClass($H.settings.highlightElementLastCSSClass);// add buttons and classes
// =======================
var
_highlights_collection = $H.$elementWhichMustContainAllHighlights.find(’em.’+$H.settings.highlightElementCSSClass),
_highlights_collection_ids = [],
_curr_delete_button = false
;// get all ids
_highlights_collection.each(function (_i, _e) {
_highlights_collection_ids.push($CJ(_e).attr($H.settings.highlightElementIdAttribute));
});// add button, classes
_highlights_collection.each(function (_i, _e)
{
var
_isFirst = (_highlights_collection_ids[(_i-1)] ? (_highlights_collection_ids[_i] != _highlights_collection_ids[(_i-1)]) : true),
_isLast = (_highlights_collection_ids[(_i+1)] ? (_highlights_collection_ids[_i] != _highlights_collection_ids[(_i+1)]) : true)
;if (_isFirst)
{
// class
$CJ(_e).addClass($H.settings.highlightElementFirstCSSClass);// create button
_curr_delete_button = $H.document.createElement(’a’);
_curr_delete_button.className = $H.settings.highlightElementDeleteCSSClass;
_curr_delete_button.id = $H.settings.highlightElementDeleteIdPrefix + _highlights_collection_ids[_i];// add button
_e.insertBefore(_curr_delete_button, _e.firstChild);
}if (_isLast)
{
// class
$CJ(_e).addClass($H.settings.highlightElementLastCSSClass);
}
});
};// do current selection }// delete highlight {
// ==================$H.highlight__deleteAllHighlights = function ()
{
$H.highlight__deleteHighlight(’all’);
};$H.highlight__deleteHighlight = function (_highlight_id)
{
var
_expression = ’em.’ + $H.settings.highlightElementCSSClass + (_highlight_id == ’all’ ? ” : ’[’+$H.settings.highlightElementIdAttribute+’=”’+_highlight_id+'”]’),
_parents_to_clean = []
;// collection
$H.$elementWhichMustContainAllHighlights.find(_expression).each(function (_index, _e)
{
// create
var _s = $H.document.createElement(’span’);
_s.innerHTML = _e.innerHTML;// do
_e.parentNode.replaceChild(_s, _e);// parents
_parents_to_clean.push(_s.parentNode);
});// delete spans
$H.highlight__deleteSpansFromParents(_parents_to_clean);
};// delete highlight }// enable / disable {
// ==================$H.enable = function ()
{
if ($H.enabled) { return; }
$H.enabled = true;
$H.$html.addClass($H.settings.highlightingEnabledCSSClass);
};$H.disable = function ()
{
if ($H.enabled); else { return; }
$H.enabled = false;
$H.$html.removeClass($H.settings.highlightingEnabledCSSClass);
};// enable / disable }// add mouse handlers {
// ====================// globals
$H.highlight__mouseUp_timeout = false;
$H.highlight__deleteButton__byId__mouseEnter_timeout = {};
$H.highlight__deleteButton__byId__mouseLeave_timeout = {};// containers mouse up
$H.highlight__mouseUp = function ()
{
// not in highlight mode
if ($H.enabled); else { return; }// timeout
$H.highlight__mouseUp_timeout = $H.window.setTimeout
(
function ()
{
// try
$H.highlight__mouseUp_timeout = false;
var _didSelection = $H.highlight__doCurentSelection();// callback
if (_didSelection === false); else {
if ($H.callbacks.highlightAdded) {
$H.callbacks.highlightAdded();
}
}
},
250
);
};// containers mouse down
$H.highlight__mouseDown = function ()
{
// not in highlight mode
if ($H.enabled); else { return; }// timeout
$H.window.clearTimeout($H.highlight__mouseUp_timeout);
};// delete buttons show/hide
$H.highlight__deleteButton__show = function (_highlight_id) { $H.$elementWhichMustContainAllHighlights.find(’#’ + $H.settings.highlightElementDeleteIdPrefix + _highlight_id).fadeIn(250); };
$H.highlight__deleteButton__hide = function (_highlight_id) { $H.$elementWhichMustContainAllHighlights.find(’#’ + $H.settings.highlightElementDeleteIdPrefix + _highlight_id).fadeOut(250); };// add mouse handlers
$H.addMouseHandlers = function ()
{
// mouse up/down
for (var i=0, _i=$H.settings.elementsToAttachMouseHandlersTo.length; i<_i; i++)
{
$CJ($H.settings.elementsToAttachMouseHandlersTo[i])
.mouseup($H.highlight__mouseUp)
.mousedown($H.highlight__mouseDown)
;
}// highlight mouse enter
$H.$elementWhichMustContainAllHighlights.on(’mouseenter’, ’em.’+$H.settings.highlightElementCSSClass, function ()
{
var _highlight_id = $CJ(this).attr($H.settings.highlightElementIdAttribute);$H.window.clearTimeout($H.highlight__deleteButton__byId__mouseLeave_timeout[_highlight_id]);$H.highlight__deleteButton__byId__mouseEnter_timeout[_highlight_id] = $H.window.setTimeout(
function ()
{
$H.highlight__deleteButton__byId__mouseEnter_timeout[_highlight_id] = false;
$H.highlight__deleteButton__show(_highlight_id);
},
250
);
});// highlight mouse leave
$H.$elementWhichMustContainAllHighlights.on(’mouseleave’, ’em.’+$H.settings.highlightElementCSSClass, function ()
{
var _highlight_id = $CJ(this).attr($H.settings.highlightElementIdAttribute);$H.window.clearTimeout($H.highlight__deleteButton__byId__mouseEnter_timeout[_highlight_id]);$H.highlight__deleteButton__byId__mouseLeave_timeout[_highlight_id] = $H.window.setTimeout(
function ()
{
$H.highlight__deleteButton__byId__mouseLeave_timeout[_highlight_id] = false;
$H.highlight__deleteButton__hide(_highlight_id);
},
250
);
});// highlight delete click
$H.$elementWhichMustContainAllHighlights.on(’click’, ’em.’+$H.settings.highlightElementCSSClass+’ a.’+$H.settings.highlightElementDeleteCSSClass, function ()
{
// get id
var _id = $CJ(this.parentNode).attr($H.settings.highlightElementIdAttribute);// remove self
$CJ(this).remove();// delete
$H.highlight__deleteHighlight(_id);// callback
if ($H.callbacks.highlightDeleted) {
$H.callbacks.highlightDeleted();
}
});
};// add mouse handlers }// get clean html {
// ================$H.getCleanHTML = function (_rawHTML)
{
// html
var _html = _rawHTML;// remove all spans — spans hold deleted highlights, or useless helper elements
_html = _html.replace(/]*?)>/gi, ”);
_html = _html.replace(//gi, ”);// remove highlight-delete buttons
var _highlight_delete_reg = new RegExp(’]*?)’+$H.settings.highlightElementDeleteCSSClass+'([^>]*?)>’, ’gi’);
_html = _html.replace(_highlight_delete_reg, ”);// highlight element
var _highlight_element_reg = new RegExp(’]*?)’+$H.settings.highlightElementCSSClass+'([^>]*?)>([^>]+?)’, ’gi’);
_html = _html.replace(_highlight_element_reg, ’$3’);// double EMs
var _two_highlights_reg = new RegExp(’([\\s\\S]*?)([ \\n\\r\\t]*?)([\\s\\S]*?)’, ’gi’);
while (true && _html.match(_two_highlights_reg)) {
_html = _html.replace(_two_highlights_reg, ’$1$3’);
}// replace EMs
var _highlight_reg = new RegExp(’([\\s\\S]*?)’, ’gi’);
_html = _html.replace(_highlight_reg, $H.settings.highlightCleanHTMLElementStart+’$1’+$H.settings.highlightCleanHTMLElementEnd);return _html;
};// get clean html }// return self
// ===========
return $H;
}
// ]]>// $N, $D
*/function initClearlyComponent__next(_paramInstance)
{
// global instance reference {
// ===========================// null; return
if (_paramInstance); else { return false; }// shorthand
$N = _paramInstance;// global instance reference }// required vars {
// ===============// the component instance object must already be created,
// when the init function is called. it must have these vars set:switch (true)
{
case (!($N.detectComponentInstance)):case (!($N.callbacks)):
case (!($N.callbacks.newPageFound)):// something’s wrong
return false;
}// required vars }// missing settings {
// ==================if ($N.settings); else { $N.settings = {}; }// names for stuff
/* frames id */ if ($N.settings.onCreateNextPageFramesUseThisIdPrefix); else { $N.settings.onCreateNextPageFramesUseThisIdPrefix = ’clearly_next_page_frame__’; }
/* container id */ if ($N.settings.onCreateNextPagesContainerUseThisId); else { $N.settings.onCreateNextPagesContainerUseThisId = ’clearly_next_pages_container’; }
/* insert container css */ if ($N.settings.onCreateNextPagesContainerDoNotInsertCSS); else { $N.settings.onCreateNextPagesContainerDoNotInsertCSS = false; }
/* frames attribute */ if ($N.settings.onLoadingNextPageFramesUseThisAttribute); else { $N.settings.onLoadingNextPageFramesUseThisAttribute = ’clearly_next_page_loaded’; }
/* frames attribute value */ if ($N.settings.onLoadingNextPageFramesUseThisAttributeValue); else { $N.settings.onLoadingNextPageFramesUseThisAttributeValue = ’yes’; }// missing settings }// global vars {
// =============$D = $N.detectComponentInstance;
$CJ = $D.jQuery;$N.pages = [];// global vars }// parse options {
// =============$N.parseOptions =
{
’_next_page_keywords’: [
/* english */ ’next page’, ’next’,
/* german */ ’vorwärts’, ’weiter’,
/* japanese */ ’次へ’
],’_next_page_keywords_not’: [
/* english */ ’article’, ’story’, ’post’, ’comment’, ’section’, ’chapter’
]
};// parse options }// create next pages container {
// =============================$N.createNextPagesContainer = function ()
{
// default id
// ==========
_container_id = $N.settings.onCreateNextPagesContainerUseThisId;// container
// =========
var _containerElement = $D.document.createElement(’div’);
_containerElement.setAttribute(’id’, _container_id);// css
// ===
if ($N.settings.onCreateNextPagesContainerDoNotInsertCSS); else
{
var
_cssElement = $D.document.createElement(’style’),
_cssText = ”
+ ’#’+_container_id+’ { ’
+ ’margin: 0; padding: 0; border: none; ’
+ ’position: absolute; ’
+ ’width: 10px; height: 10px; ’
+ ’top: -100px; left: -100px; ’
+ ’} ’
+ ’#’+_container_id+’ iframe { ’
+ ’margin: 0; padding: 0; border: none; ’
+ ’position: absolute; ’
+ ’width: 10px; height: 10px; ’
+ ’top: -100px; left: -100px; ’
+ ’} ’
;
_cssElement.setAttribute(’id’, _container_id + ’__css’);
_cssElement.setAttribute(’type’, ’text/css’);
if (_cssElement.styleSheet) { _cssElement.styleSheet.cssText = _cssText; }
else { _cssElement.appendChild($D.document.createTextNode(_cssText)); }
}// write
// =====
var _body = $D.document.getElementsByTagName(’body’)[0];
/* css */ if (_cssElement) { _body.appendChild(_cssElement); }
/* container */ _body.appendChild(_containerElement);// set
// ===
$N.nextPages = _containerElement;
$N.$nextPages = $CJ($N.nextPages);
};// create next pages container }// helpers {
// =========// substr starting with the first slash after //
$N.getURLPath = function (_url) { return _url.substr(_url.indexOf(’/’, (_url.indexOf(’//’) + 2))); };// substr until the first slash after //
$N.getURLDomain = function (_url) { return _url.substr(0, _url.indexOf(’/’, (_url.indexOf(’//’) + 2))); };// helpers }// load page {
// ===========$N.nextPage__loadToFrame = function (_pageNr, _nextPageURL)
{
// do ajax
// =======
$CJ.ajax
({
’url’ : _nextPageURL,’type’ : ’GET’,
’dataType’ : ’html’,
’async’ : true,
’timeout’: (10 * 1000),//’headers’: { ’Referrer’: _nextPageURL },’success’ : function (_response, _textStatus, _xhr) { $N.nextPage__ajaxComplete(_pageNr, _response, _textStatus, _xhr); },
’error’ : function (_xhr, _textStatus, _error) { $N.nextPage__ajaxError(_pageNr, _xhr, _textStatus, _error); }
});
};$N.nextPage__ajaxError = function (_pageNr, _xhr, _textStatus, _error) { };$N.nextPage__ajaxComplete = function (_pageNr, _response, _textStatus, _xhr)
{
// valid?
// ======
if (_response > ”); else { return; }// get html
// ========
var _html = _response;// normalize
// =========
_html = _html.replace(/<\s+/gi, ’/gi, ’>’);
_html = _html.replace(/\s+\/>/gi, ’/>’);// remove
// ======
_html = _html.replace(/]*?>([\s\S]*?)/gi, ”);
_html = _html.replace(/]*?\/>/gi, ”);
_html = _html.replace(/]*?>([\s\S]*?)/gi, ”);// append frame
// ============
$N.$nextPages.append(”
+ ”
);// write to frame
// ==============
var _doc = $N.$nextPages.find(’#’+$N.settings.onCreateNextPageFramesUseThisIdPrefix+_pageNr).contents().get(0);
_doc.open();
_doc.write(_html);
_doc.close();// add load handler
// ================
$N.$nextPages.find(’#’+$N.settings.onCreateNextPageFramesUseThisIdPrefix+_pageNr).bind(’load’, function ()
{
// done?
if ($N.$nextPages.find(’#’+$N.settings.onCreateNextPageFramesUseThisIdPrefix+_pageNr).attr($N.settings.onLoadingNextPageFramesUseThisAttribute) == $N.settings.onLoadingNextPageFramesUseThisAttributeValue) { return; }// can do?
var _doc = $N.$nextPages.find(’#’+$N.settings.onCreateNextPageFramesUseThisIdPrefix+_pageNr).contents().get(0);
if (_doc); else { return; }
if (_doc.readyState == ’interactive’ || _doc.readyState == ’complete’); else { return; }// mark
$N.$nextPages.find(’#’+$N.settings.onCreateNextPageFramesUseThisIdPrefix+_pageNr).attr($N.settings.onLoadingNextPageFramesUseThisAttribute, $N.settings.onLoadingNextPageFramesUseThisAttributeValue);// do
$N.nextPage__loadedInFrame(_pageNr, _doc.defaultView);
});
};$N.nextPage__loadedInFrame = function (_pageNr, _pageWindow)
{
// find
// ====
var
_found = $D.getContent__findInPage(_pageWindow),
_foundHTML = _found._html,
_removeTitleRegex = new RegExp($D.articleTitleMarker__start + ’(.*?)’ + $D.articleTitleMarker__end, ’i’)
;// get first fragment
// ==================
var _firstFragment = $D.nextPage__getFirstFragment(_foundHTML);// gets first 2000 characters
// diff set at 100 — 0.05
switch (true)
{
case ($D.levenshteinDistance(_firstFragment, $N.nextPage__firstFragment__firstPage) < 100):
case ($D.levenshteinDistance(_firstFragment, $N.nextPage__firstFragment__lastPage) ” ? $D.document.title : ”));
_foundHTML = _foundHTML.replace(_removeTitleRegex, ”);// once with article title
_foundHTML = $D.getContent__find__isolateTitleInHTML(_foundHTML, $D.articleTitle);
_foundHTML = _foundHTML.replace(_removeTitleRegex, ”);// return
// ======
var _page = {
’_url’: _pageWindow.location.href,
’_html’: _foundHTML,
’_elements’: [_found._targetCandidate.__node]
};$N.pages.push(_page);
if ($N.callbacks.newPageFound) { $N.callbacks.newPageFound(_page); }// next
// ====
$N.nextPage__find(_pageWindow, _found._links);
};// load }// find {
// ======$N.nextPage__find = function (_currentPageWindow, _linksInCurrentPage)
{
// page id
var _pageNr = ($N.pages.length + 1);// get
// ===
var _possible = [];
if (_possible.length > 0); else { _possible = $N.nextPage__find__possible(_currentPageWindow, _linksInCurrentPage, 0.5); }
//if (_possible.length > 0); else { _possible = $N.nextPage__find__possible(_currentPageWindow, _linksInCurrentPage, 0.50); }// none
if (_possible.length > 0); else
{ if ($D.debug) { $D.log(’no next link found’); } return; }// log
if ($D.debug) { $D.log(’possible next’, _possible); }// the one
// =======
var _nextLink = false;// next keyword?
// =============
(function ()
{
if (_nextLink) { return; }for (var i=0, _i=_possible.length; i<_i; i++)
{
for (var j=0, _j=$N.parseOptions._next_page_keywords.length; j -1)
{
// length
// ======
if (_possible[i]._caption.length > $N.parseOptions._next_page_keywords[j].length * 2)
{ continue; }// not keywords
// ============
for (var z=0, _z=$N.parseOptions._next_page_keywords_not.length; z -1)
{ _nextLink = false; return; }
}// got it
// ======
_nextLink = _possible[i];
return;
}
}
}
})();// caption matched page number
// ===========================
(function ()
{
if (_nextLink) { return; }for (var i=0, _i=_possible.length; i<_i; i++)
{
if (_possible[i]._caption == (”+_pageNr))
{ _nextLink = _possible[i]; return; }
}
})();// next keyword in title
// =====================
(function ()
{
if (_nextLink) { return; }for (var i=0, _i=_possible.length; i ”); else { continue; }
if ($D.measureText__getTextLength(_possible[i]._caption) <= 2); else { continue; }for (var j=0, _j=$N.parseOptions._next_page_keywords.length; j -1)
{
// length
// ======
if (_possible[i]._title.length > $N.parseOptions._next_page_keywords[j].length * 2)
{ continue; }// not keywords
// ============
for (var z=0, _z=$N.parseOptions._next_page_keywords_not.length; z -1)
{ _nextLink = false; return; }
}// got it
// ======
_nextLink = _possible[i];
return;
}
}
}
})();// return?
// =======
if (_nextLink); else { return; }// mark
// ====
if ($D.debug)
{
$D.debugOutline(_nextLink._node, ’target’, ’next-page’);
$D.log(’NextPage Link’, _nextLink, _nextLink._node);
}// process page
// ============
$N.nextPage__loadToFrame(_pageNr, _nextLink._href);
};$N.nextPage__find__possible = function (_currentPageWindow, _linksInCurrentPage, _distanceFactor)
{
var
_mainPageHref = $D.window.location.href,
_mainPageDomain = $N.getURLDomain(_mainPageHref),
_mainPagePath = $N.getURLPath(_mainPageHref)
;var _links = $CJ.map
(
_linksInCurrentPage,
function (_element, _index)
{
var
_href = _element.__node.href,
_path = $N.getURLPath(_href),
_title = (_element.__node.title > ” ? _element.__node.title.toLowerCase() : ”),
_caption = _element.__node.innerHTML.replace(/]+?>/gi, ”).replace(/\&[^\&\s;]{1,10};/gi, ”).replace(/\s+/gi, ’ ’).replace(/^ /, ”).replace(/ $/, ”).toLowerCase(),
_distance = $D.levenshteinDistance(_mainPagePath, _path)
;var _caption2 = ”;
for (var i=0, _i=_caption.length, _code=0; i 127 ? (’&#’+_code+’;’) : _caption.charAt(i));
}
_caption = _caption2;switch (true)
{
case (!(_href > ”)):
case (_mainPageHref.length > _href.length):
case (_mainPageDomain != $N.getURLDomain(_href)):
case (_href.substr(_mainPageHref.length).substr(0, 1) == ’#’):
case (_distance > Math.ceil(_distanceFactor * _path.length)):
return null;default:
// skip if already loaded as next page
for (var i=0, _i=$N.pages.length; i<_i; i++)
{ if ($N.pages[i]._url == _href) { return null; } }// return
return {
’_node’: _element.__node,
’_href’: _href,
’_title’: _title,
’_caption’: _caption,
’_distance’: _distance
};
}
}
);// sort — the less points, the closer to position 0
// ====
_links.sort(function (a, b)
{
switch (true)
{
case (a._distance b._distance): return 1;
default: return 0;
}
});
// return
return _links;
};// find }// start {
// =======$N.start = function ()
{
// first fragments
$N.nextPage__firstFragment__firstPage = $D.nextPage__firstFragment__firstPage;
$N.nextPage__firstFragment__lastPage = $D.nextPage__firstFragment__lastPage;// first page
$N.pages = [{ ’_url’: $D.window.location.href }];// start
$N.nextPage__find($D.window, $D.nextPage__firstLinks);
};// start }// return self
// ===========
return $N;
}
// ]]>// $R
$R.win => $R.windowto do:
======
*/function initClearlyComponent__reformat(_paramInstance)
{
// global instance reference {
// ===========================// null; return
if (_paramInstance); else { return false; }// shorthand
$R = _paramInstance;// global instance reference }// required vars {
// ===============// the component instance object must already be created,
// when the init function is called. it must have these vars set:switch (true)
{
case (!($R.settings)):
case (!($R.settings.cssPath)):case (!($R.window)):
case (!($R.document)):
case (!($R.document.body)):case (!($R.jQuery)):if ($R.debug)
{
console.log(!($R.settings));
console.log(!($R.settings.cssPath));console.log(!($R.window));
console.log(!($R.document));
console.log(!($R.document.body));console.log(!($R.jQuery));
}// something’s wrong
return false;
}// required vars }// missing settings {
// ==================// names for stuff
/* frame id */ if ($R.settings.onCreateFrameUseThisId); else { $R.settings.onCreateFrameUseThisId = ’clearly_frame’; }
/* insert frame css */ if ($R.settings.onCreateFrameDoNotInsertCSS); else { $R.settings.onCreateFrameDoNotInsertCSS = false; }
/* page label */ if ($R.settings.pageLabel); else { $R.settings.pageLabel = ’Page ’; }// missing settings }// global vars {
// =============$CJ = $R.jQuery;$R.$window = $CJ($R.window);
$R.$document = $CJ($R.document);$R.pagesCount = 0;
$R.footnotedLinksCount;/*
.iframe, .$iframe
.iframeWindow, .$iframeWindow
.iframeDocument, .$iframeDocument
.$iframeBackground, .$iframeBox, .$iframePages
*/// global vars }// debug {
// =======$R.debug = ($R.debug || false);
$R.debugRemembered = {};
$R.debugTimers = [];if ($R.debug)
{
// writeLog
// ========
switch (true)
{
case (!(!($R.window.console && $R.window.console.log))): $R.writeLog = function (msg) { $R.window.console.log(msg); }; break;
case (!(!($R.window.opera && $R.window.opera.postError))): $R.writeLog = function (msg) { $R.window.opera.postError(msg); }; break;
default: $R.writeLog = function (msg) {}; break;
}// log
// ===
$R.log = function ()
{
if ($R.debug); else { return; }
for (var i=0, il=arguments.length; i<il ; i++) { $R.writeLog(arguments[i]); }
$R.writeLog(’—————————————–’);
};// remember
// ========
$R.debugRemember = function (_k, _v)
{
$R.debugRemembered[_k] = _v;
};
}
else
{
$R.writeLog = function () { return false; };
$R.log = function () { return false; };
$R.debugRemember = function () { return false; };
}// debug }// encode / decode {
// =================$R.encode = function (_string)
{
// none
if (_string == ”) { return ’none’; }// encode
return encodeURIComponent(_string)
.replace(/!/g, ’%21’)
.replace(/’/g, ’%27’)
.replace(/\(/g, ’%28’)
.replace(/\)/g, ’%29’)
.replace(/\*/g, ’%2A’)
;
};$R.decode = function (_string)
{
// none
if (_string == ’none’) { return ”; }// decode
return decodeURIComponent(_string);
};// encode / decode }// themes {
// ========(function ()
{
// themes already set
if ($R.availableThemes) { return; }// set themes
$R.availableThemes = {
’newsprint’: {
’text_font’: $R.encode(’”PT Serif”’),
’text_font_header’: $R.encode(’”PT Serif”’),
’text_font_monospace’: $R.encode(’Inconsolata’),
’text_size’: $R.encode(’16px’),
’text_line_height’: $R.encode(’1.5em’),
’box_width’: $R.encode(’36em’),
’color_background’: $R.encode(’#f3f2ee’),
’color_text’: $R.encode(’#1f0909’),
’color_links’: $R.encode(’#065588’),
’text_align’: $R.encode(’normal’),
’base’: $R.encode(’base__newsprint’),
’footnote_links’: $R.encode(’on_print’),
’large_graphics’: $R.encode(’do_nothing’),
’custom_css’: $R.encode(”
+ ’#text #articleHeader { border-color: #c5c5c5; }’
+ ’#text #relatedNotes { border-color: rgba(197, 197, 197, 0.5); }’
+ ’#text blockquote { border-color: #bababa; color: #656565; }’
+ ’#text thead { background-color: #dadada; }’
+ ’#text tr:nth-child(even) { background: #e8e7e7; }’
+ ’#text hr { border-color: #c5c5c5; }’)
},
’notable’: {
’text_font’: $R.encode(’Helvetica, Arial’),
’text_font_header’: $R.encode(’Helvetica, Arial’),
’text_font_monospace’: $R.encode(’”Droid Sans Mono”’),
’text_size’: $R.encode(’14px’),
’text_line_height’: $R.encode(’1.5em’),
’box_width’: $R.encode(’42em’),
’color_background’: $R.encode(’#fff’),
’color_text’: $R.encode(’#333’),
’color_links’: $R.encode(’#090’),
’text_align’: $R.encode(’normal’),
’base’: $R.encode(’base__notable’),
’footnote_links’: $R.encode(’on_print’),
’large_graphics’: $R.encode(’do_nothing’),
’custom_css’: $R.encode(”
+ ’#text #articleHeader { border-color: #000; }’
+ ’#text #relatedNotes { border-color: rgba(0, 0, 0, 0.25); }’
+ ’#text h1 { color: #000; }’
+ ’#text h2, #text h3, #text h4, #text h5, #text h6 { color: #444; }’
+ ’#text blockquote { border-color: #d1d1d1; }’
+ ’#text thead { background-color: #444; color: #fff; }’
+ ’#text tr:nth-child(even) { background: #d1d1d1; }’
+ ’#text hr { border-color: #000; }’)
},
’night_owl’: {
’text_font’: $R.encode(’”PT Serif”’),
’text_font_header’: $R.encode(’”PT Serif”’),
’text_font_monospace’: $R.encode(’Inconsolata’),
’text_size’: $R.encode(’16px’),
’text_line_height’: $R.encode(’1.5em’),
’box_width’: $R.encode(’36em’),
’color_background’: $R.encode(’#2d2d2d’),
’color_text’: $R.encode(’#e3e3e3’),
’color_links’: $R.encode(’#e3e3e3’),
’text_align’: $R.encode(’normal’),
’base’: $R.encode(’base__night_owl’),
’footnote_links’: $R.encode(’on_print’),
’large_graphics’: $R.encode(’do_nothing’),
’custom_css’: $R.encode(”
+ ’#text #articleHeader { border-color: #c5c5c5; }’
+ ’#text #relatedNotes { border-color: rgba(197, 197, 197, 0.5); }’
+ ’#text a:link { -webkit-transition: all 0.3s ease; -moz-transition: all 0.3s ease; -o-transition: all 0.3s ease; }’
+ ’#text #relatedNotes a { -webkit-transition-duration: 0s; -moz-transition-duration: 0s; -o-transition-duration: 0s; }’
+ ’#text a:hover, #text a:active { color: #44bde8; }’
+ ’#text blockquote { color: #c1bfbf; border-color: #c1bfbf; }’
+ ’#text thead { background-color: #4f4f4f; }’
+ ’#text tr:nth-child(even) { background: #404040; }’
+ ’#text hr { border-color: #c5c5c5; }’)
}
};
})();// themes }// font sizes {
// ============(function ()
{
// font sizes already set
if ($R.availableFontSizes) { return; }// set font sizes
$R.availableFontSizes = {
’small’: { ’newsprint’: ’12px’, ’notable’: ’12px’, ’night_owl’: ’12px’ },
’medium’: { ’newsprint’: ’16px’, ’notable’: ’16px’, ’night_owl’: ’16px’ },
’large’: { ’newsprint’: ’20px’, ’notable’: ’20px’, ’night_owl’: ’20px’ }
};
})();// font sizes }// google fonts {
// ==============(function ()
{
// google fonts already set
if ($R.availableGoogleFonts) { return; }// set google fonts to these
var __google_fonts_array = [
/* serif */ ’Arvo’, ’Bentham’, ’Cardo’, ’Copse’, ’Corben’, ’Crimson Text’, ’Droid Serif’, ’Goudy Bookletter 1911’, ’Gruppo’, ’IM Fell’, ’Josefin Slab’, ’Kreon’, ’Meddon’, ’Merriweather’, ’Neuton’, ’OFL Sorts Mill Goudy TT’, ’Old Standard TT’, ’Philosopher’, ’PT Serif’, ’Radley’, ’Tinos’, ’Vollkorn’,
/* sans */ ’Allerta’, ’Anton’, ’Arimo’, ’Bevan’, ’Buda’, ’Cabin’, ’Cantarell’, ’Coda’, ’Cuprum’, ’Droid Sans’, ’Geo’, ’Josefin Sans’, ’Lato’, ’Lekton’, ’Molengo’, ’Nobile’, ’Orbitron’, ’PT Sans’, ’Puritan’, ’Raleway’, ’Syncopate’, ’Ubuntu’, ’Yanone Kaffeesatz’,
/* fixed */ ’Anonymous Pro’, ’Cousine’, ’Droid Sans Mono’, ’Inconsolata’
];// set
$R.availableGoogleFonts = {};
for (var i=0, ii=__google_fonts_array.length; i ”)):
// either current, or default
_encodedOptions[_option] = ($R.appliedOptions[_option] ? $R.appliedOptions[_option] : _possible_options[_option]);
break;
}
}// what to do
// ==========var
_resetBase = false,
_resetOptions = false,
_decodedOptions = {}
;// set stuff
// =========// _resetBase
switch (true)
{
case (!(’base’ in $R.appliedOptions)):
case (!(_encodedOptions[’base’] == $R.appliedOptions[’base’])):
_resetBase = true;
break;
}// _resetOptions
for (var _option in _possible_options)
{
switch (true)
{
case (!(_option in $R.appliedOptions)):
case (!(_encodedOptions[_option] == $R.appliedOptions[_option])):
_resetOptions = true;
break;
}// stop
if (_resetOptions) { break; }
}// appliedOptions and optionsToApply
for (var _option in _possible_options)
{
$R.appliedOptions[_option] = _encodedOptions[_option];
_decodedOptions[_option] = $R.decode(_encodedOptions[_option]);
}// apply stuff
// ===========// base
if (_resetBase)
{
// remove old
$R.$iframeDocument.find(’#baseCSS’).remove();// add new
if (_decodedOptions[’base’] > ”)
{
$R.$iframeDocument.find(’head’).append(”
+ ’ ’
);
}
}// options
if (_resetOptions)
{
var _cssText = $R.getCSSFromOptions(_decodedOptions);// remove old
// ==========
$R.$iframeDocument.find(’#optionsCSS’).remove();// new
// ===
var _cssElement = document.createElement(’style’);
_cssElement.setAttribute(’type’, ’text/css’);
_cssElement.setAttribute(’id’, ’optionsCSS’);if (_cssElement.styleSheet) { _cssElement.styleSheet.cssText = _cssText; }
else { _cssElement.appendChild(document.createTextNode(_cssText)); }$R.$iframeDocument.find(’head’).append(_cssElement);// body classes
// ============
$R.$iframeDocument.find(’body’)
.removeClass(’footnote_links__on_print footnote_links__always footnote_links__never’)
.removeClass(’large_graphics__do_nothing large_graphics__hide_on_print large_graphics__hide_always’)
.addClass(’footnote_links__’+_decodedOptions[’footnote_links’])
.addClass(’large_graphics__’+_decodedOptions[’large_graphics’])
;
}
};// apply options }// apply google fonts {
// =====================$R.getGoogleFontsFromOptions = function (_options)
{
var
_fonts = {},
_fonts_urls = [],
_check_font = function (_match, _font) {
if (_font in $R.availableGoogleFonts) { _fonts[_font] = 1; }
}
;// body
// ====
_options[’text_font’].replace(/”([^”,]+)”/gi, _check_font);
_options[’text_font’].replace(/([^”,\s]+)/gi, _check_font);// headers
// =======
_options[’text_font_header’].replace(/”([^”,]+)”/gi, _check_font);
_options[’text_font_header’].replace(/([^”,\s]+)/gi, _check_font);// monospace
// =========
_options[’text_font_monospace’].replace(/”([^”,]+)”/gi, _check_font);
_options[’text_font_monospace’].replace(/([^”,\s]+)/gi, _check_font);// custom css
// ==========
_options[’custom_css’].replace(/font-family: ”([^”,]+)”/gi, _check_font);
_options[’custom_css’].replace(/font-family: ([^”,\s]+)/gi, _check_font);// return
// ======// transform to array
for (var _font in _fonts)
{
_fonts_urls.push(”
+ ’http://fonts.googleapis.com/css?family=’
+ _font.replace(/\s+/g, ’+’)
+ ’:regular,bold,italic’
);
}// return
return _fonts_urls;
};$R.loadGoogleFontsRequiredByAppliedOptions = function ()
{
// decode options
var _decodedOptions = {};
for (var _option in $R.appliedOptions)
{ _decodedOptions[_option] = $R.decode($R.appliedOptions[_option]); }// get
var _fonts_urls = $R.getGoogleFontsFromOptions(_decodedOptions);// apply
for (var i=0,_i=_fonts_urls.length; i<_i; i++) {
/* loaded */ if ($R.loadedGoogleFonts[_fonts_urls[i]]) { continue; }
/* load */ $R.$iframeDocument.find(’head’).append(’ ’);
/* mark */ $R.loadedGoogleFonts[_fonts_urls[i]] = 1;
}
};// apply google fonts }// create frame {
// ==============$R.createFrame = function ()
{
// default id
// ==========
_frame_id = $R.settings.onCreateFrameUseThisId;// iframe
// ======
var
_iframeElement = $R.document.createElement(’div’),
_iframeHTML = ”
+ ’


+ ’


+ ’

+ ’


+ ’


+ ’


+ ’


+ ’


+ ’


+ ’


+ ’


+ ’


+ ’


+ ’


+ ’


;
_iframeElement.setAttribute(’id’, _frame_id);// css
// ===if ($R.settings.onCreateFrameDoNotInsertCSS); else
{
var
_cssElement = $R.document.createElement(’style’),
_cssText = ”
+ ’#’+_frame_id+’ { ’
+ ’margin: 0; padding: 0; border: none; ’
+ ’position: absolute; ’
+ ’width: 10px; height: 10px; ’
+ ’top: -100px; left: -100px; ’
+ ’} ’
;
_cssElement.setAttribute(’id’, _frame_id + ’__css’);
_cssElement.setAttribute(’type’, ’text/css’);
if (_cssElement.styleSheet) { _cssElement.styleSheet.cssText = _cssText; }
else { _cssElement.appendChild($R.document.createTextNode(_cssText)); }
}// write
// =====var _body = $R.document.getElementsByTagName(’body’)[0];
/* css */ if (_cssElement) { _body.appendChild(_cssElement); }
/* frame */ _body.appendChild(_iframeElement);var _iframe = $R.document.getElementById(_frame_id);
var _doc;
_iframe.innerHTML = _iframeHTML;// callback & variables
// ====================
var _check_interval = false;
var _check = function ()
{
// iframe
var _iframe = $R.document.getElementById(_frame_id);
if (_iframe); else { return; }// body
var _body = $CJ(_iframe).find(’#bodyContent’)[0];if (_body); else { return; }// clear interval
$R.window.clearInterval(_check_interval);// global vars
$R.iframe = _iframe;
$R.$iframe = $CJ($R.iframe);$R.iframeDocument = _iframe;
$R.$iframeDocument = $CJ($R.iframeDocument);$R.iframeWindow = _iframe;
$R.$iframeWindow = $CJ($R.iframeWindow);$R.$iframeBox = $R.$iframeDocument.find(’#box’);
$R.$iframePages = $R.$iframeDocument.find(’#pages’);
$R.$iframeBackground = $R.$iframeDocument.find(’#background’);
$R.$iframeFootnotedLinks = $R.$iframeDocument.find(’#footnotedLinks’);// callback
if ($R.callbacks.frameCreated) { $R.callbacks.frameCreated(); }
};// set interval
_check_interval = $R.window.setInterval(_check, 250);
};// create frame }// add page {
// ==========$R.addNewPage = function (_pageHTML, _pageURL)
{
// update page count
// =================
var _pageNr = $R.pagesCount + 1;
$R.pagesCount++;// separator
// =========
if (_pageNr > 1)
{
$R.$iframePages.append(”
+ ’


+ ’


+ ’

’+$R.settings.pageLabel+_pageNr+’


+ ’


);
}// append page
// ===========
$R.$iframePages.append(”
+ ’


+ ’


+ _pageHTML
+ ’


+ ’


);// this new page
// =============// cache
var _$page = $R.$iframeDocument.find(’#page’+_pageNr);// links as footnotes
_$page.find(’a’).each(function (_index, _element)
{
// check
var _href = _element.href;
if (_href > ”); else { return; }
if (_href.indexOf); else { return; }
if (_href.indexOf(’#’) > -1) { return; }// count
var _nr = ++$R.footnotedLinksCount;// add
$CJ(_element).append(’ [’+_nr+’]’);
$R.$iframeFootnotedLinks.append(’

  • ’+_href+’

’);
});
};// add page }// clear all pages {
// =================$R.clearAllPages = function ()
{
// reset pages count
$R.pagesCount = 0;// delete all pages
$R.$iframePages.get(0).innerHTML = ”;// reset footnote count
$R.footnotedLinksCount = 0;// delete all footnotes
$R.$iframeFootnotedLinks.get(0).innerHTML = ”;
};// clear all pages }// return self
// ===========
return $R;
}
// ]]>// // 0 ) {
Evernote.Logger.debug(”Found selection by win.getSelection()”);
hasSelection = true;
}
}
else if ( win.selection && typeof win.selection.createRange == ’function’ ) {
sel = win.selection.createRange();
if ( win.selection.type == ’Text’ && typeof sel.htmlText == ’string’ && sel.htmlText.length > 0 ) {
Evernote.Logger.debug(”Found selection by win.selection”);
hasSelection = true;
}
}
else if ( doc.selection && (typeof doc.selection.createRange == ’function’ || typeof doc.selection.createRange == ’object’) ) {
sel = doc.selection.createRange();
if(doc.selection.type == ”None”)
sel = undefined;
if ( (doc.selection.type == ’Text’) && (typeof sel.htmlText == ’string’) && (sel.htmlText.length > 0) ) {
Evernote.Logger.debug(”Found selection by doc.selection”);
hasSelection = true;
}
}if ( sel && !hasSelection && deep ) {
var nestedDocs = Evernote.Utils.getNestedDocuments( doc );
for ( var i = 0; i 0 ) {
return framedSel;
}
}
}
}//if do not find any selection in document, try to find selection in HTMLTextArea|Input.
//Get Selection object for TextArea, and set selection as a Range object
if(doc.activeElement)
Evernote.Logger.debug( ”Check selection in INPUT TEXT area (input, textarea), for active element :” + doc.activeElement.nodeName );var activeEl = doc.activeElement && false; // disabled, because no need to search selections in this elements.
if ( activeEl && ( (window.HTMLInputElement && (activeEl instanceof window.HTMLInputElement && activeEl.type == ”text”)) || ( window.HTMLTextAreaElement && (activeEl instanceof window.HTMLTextAreaElement)) ) ) {
if ( activeEl.selectionStart != activeEl.selectionEnd ) {
var range = doc.createRange();
var textNode = doc.createTextNode( activeEl.value );range.setStart( textNode, activeEl.selectionStart );
range.setEnd( textNode, activeEl.selectionEnd );
sel = range;
}
}return {
document : doc,
selection : sel
};
} catch(e) {
Evernote.Logger.error(”Failed to find selection on the page due to error ” + e);
//Do not throw exception here, it is better to not show error to user and allow to clip article or something else.
}
return {
document: doc,
selection: null
}
};
// ]]>// <![CDATA[
Evernote.JSSerializer = {_selectionFinder : new Evernote.SelectionFinder(window.document),serializeAsync : function( element, fullPage, callback ) {
try {
var start = new Date().getTime();
var root = element || document.body.parentNode || document.body;
var serializer = new Evernote.NodeSerializer( window, new Evernote.ClipFullStylingStrategy() );
var parser = new Evernote.DomParser( window, null );var resultFunc = function() {
var images = [];
var imageUrls = serializer.getImagesUrls();for(var i = 0; i < imageUrls.length; i++) {
images.push(Evernote.Utils.makeAbsolutePath(serializer.getDocumentBase(), imageUrls[i]).replace(/\s/g, ”%20”));
}
callback( {
content : serializer.getSerializedDom(),
imageUrls : images,
docBase : serializer.getDocumentBase()
});
};
parser.parseAsync( root, fullPage ? true: false, serializer, resultFunc);
var end = new Date().getTime();
Evernote.Logger.debug( ”Clip.clipFullPage(): clipped body in ” + (end – start) + ” milliseconds” );
}
catch ( e ) {
Evernote.Logger.error( ”JSSerializer.serialize() failed: error = ” + e );
throw e;
}
},serialize : function( element, fullPage ) {
try {
var start = new Date().getTime();
var root = element || document.body.parentNode || document.body;
var serializer = new Evernote.NodeSerializer( window, new Evernote.ClipFullStylingStrategy() );
var parser = new Evernote.DomParser( window, null );
parser.parse( root, fullPage ? true: false, serializer);
var end = new Date().getTime();
Evernote.Logger.debug( ”Clip.clipFullPage(): clipped body in ” + (end – start) + ” milliseconds” );
var images = [];
var imageUrls = serializer.getImagesUrls();for(var i = 0; i < imageUrls.length; i++) {
images.push(Evernote.Utils.makeAbsolutePath(serializer.getDocumentBase(), imageUrls[i]).replace(/\s/g, ”%20”));
}
return {
content : serializer.getSerializedDom(),
imageUrls : images,
docBase : serializer.getDocumentBase()
}
}
catch ( e ) {
Evernote.Logger.error( ”JSSerializer.serialize() failed: error = ” + e );
throw e;
}
},serializeSelectionAsync : function( range, callback ) {try {
if( !range ) {
if ( !this.hasSelection() ) {
Evernote.Logger.warn( ”JSSerializer.serializeSelection(): no selection to clip” );
callback();
return;
}range = Evernote.Utils.fixIERangeObject(this._selectionFinder.getRange());if ( !range ) {
Evernote.Logger.warn( ”JSSerializer.serializeSelection(): no range in selection” );
callback();
return;
}
}var start = new Date().getTime();
var ancestor = (this._styleStrategy && Evernote.Utils.Selection.getCommonAncestorContainer(range).nodeType == Evernote.Node.TEXT_NODE
&& Evernote.Utils.Selection.getCommonAncestorContainer(range).parentNode) ? Evernote.Utils.Selection.getCommonAncestorContainer(range).parentNode : Evernote.Utils.Selection.getCommonAncestorContainer(range);while ( typeof Evernote.ClipRules.NON_ANCESTOR_NODES[ ancestor.nodeName.toUpperCase() ] != ’undefined’ && ancestor.parentNode ) {
if ( ancestor.nodeName.toUpperCase() == ”BODY” ) {
break;
}
ancestor = ancestor.parentNode;
}var serializer = new Evernote.NodeSerializer( window, new Evernote.ClipFullStylingStrategy(), null, true );
var parser = new Evernote.DomParser(window, Evernote.Utils.fixIERangeObject(range));var resultFunc = function() {
var images = [];
var imageUrls = serializer.getImagesUrls();for(var i = 0; i < imageUrls.length; i++) {
images.push(Evernote.Utils.makeAbsolutePath(serializer.getDocumentBase(), imageUrls[i]).replace(/\s/g, ”%20”));
}callback( {
content : serializer.getSerializedDom(),
imageUrls : images,
docBase : serializer.getDocumentBase()
} );
};
parser.parseAsync( ancestor, false, serializer, resultFunc );
var end = new Date().getTime();
Evernote.Logger.debug( ”JSSerializer.serializeSelection(): clipped selection in ” + (end – start) + ” milliseconds” );
}
catch ( e ) {
Evernote.Logger.error( ”JSSerializer.serializeSelection() failed: error = ” + e );
throw e;
}
},serializeSelection : function( range ) {
try {
if( !range ) {
if ( !this.hasSelection() ) {
Evernote.Logger.warn( ”JSSerializer.serializeSelection(): no selection to clip” );
return;
}range = Evernote.Utils.fixIERangeObject(this._selectionFinder.getRange());if ( !range ) {
Evernote.Logger.warn( ”JSSerializer.serializeSelection(): no range in selection” );
return;
}
}var start = new Date().getTime();
var ancestor = (this._styleStrategy && Evernote.Utils.Selection.getCommonAncestorContainer(range).nodeType == Evernote.Node.TEXT_NODE
&& Evernote.Utils.Selection.getCommonAncestorContainer(range).parentNode) ? Evernote.Utils.Selection.getCommonAncestorContainer(range).parentNode : Evernote.Utils.Selection.getCommonAncestorContainer(range);while ( typeof Evernote.ClipRules.NON_ANCESTOR_NODES[ ancestor.nodeName.toUpperCase() ] != ’undefined’ && ancestor.parentNode ) {
if ( ancestor.nodeName.toUpperCase() == ”BODY” ) {
break;
}
ancestor = ancestor.parentNode;
}var serializer = new Evernote.NodeSerializer( window, new Evernote.ClipFullStylingStrategy() );
var parser = new Evernote.DomParser(window, Evernote.Utils.fixIERangeObject(range));
parser.parse( ancestor, false, serializer );var end = new Date().getTime();
Evernote.Logger.debug( ”JSSerializer.serializeSelection(): clipped selection in ” + (end – start) + ” milliseconds” );
var images = [];
var imageUrls = serializer.getImagesUrls();for(var i = 0; i // // > 0));
var leftPosition = (((document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth) / 2) – (container.offsetWidth / 2));
container.style.position = ”absolute”;
container.style.top = (topPosition-20) + ”px”;
container.style.left = (leftPosition – 90) + ”px”;
};Evernote.ClipNotificator.prototype.getWaitContainer = function( doc, msg ) {
Evernote.Logger.debug( ”ClipNotificator.getWaitContainer()” );var container = doc.getElementById( this.constructor.WAIT_CONTAINER_ID );
if ( !container ) {
container = doc.createElement( ”evernotediv” );
if(Evernote.Utils.isQuirkMode()) {
container.className = ”quirk-mode-container”;
}
container.id = this.constructor.WAIT_CONTAINER_ID;var wait = doc.createElement( ”div” );
wait.id = this.constructor.WAIT_CONTAINER_ID + ”Content”;
if(Evernote.BrowserDetection.isLessThanIE9()) {
wait.className = ”content-less-than-nine-container”;
}
container.appendChild( wait );var center = doc.createElement( ”center” );
wait.appendChild( center );var spinner = doc.createElement( ”div” );
spinner.id = ”evernote-spinner-container”;
center.appendChild( spinner );var text = doc.createElement( ”span” );
text.id = this.constructor.WAIT_CONTAINER_ID + ”Text”;
center.appendChild( text );container._waitMsgBlock = text;
container._waitMsgBlock.appendChild( doc.createTextNode( msg ) );
}return container;
};Evernote.ClipNotificator.prototype.clearWait = function( doc, immediately ) {
Evernote.Logger.debug( ”ClipNotificator.clearWait()” );var wait = doc.getElementById( Evernote.ClipNotificator.WAIT_CONTAINER_ID );
if ( wait ) {
wait.style.opacity = ”0”;
if (immediately) {
wait.parentNode.removeChild( wait );
} else {
setTimeout( function() {
if ( wait.parentNode ) {
wait.parentNode.removeChild( wait );
}
}, 300 );
}
}};
// ]]>// <![CDATA[
/**
* Represents clipper object that is capable of clipping elements from pages or clip elements based on preferences.
*/
Evernote.Clipper = {_serializer : Evernote.JSSerializer,_clipNotifier : new Evernote.ClipNotificator(),_defaultOptions : {
title: PageContext.title,
tags: [],
comments: ””,
notebookUid: -1,
notebookName : ””
},/**
* Clips article element (one that user selected or default if no selection was made).
*/
clipArticle : function(options, clearly) {
var currentOptions = this.initOptions(options);
this._clipNotifier.showCopyNotification(document, currentOptions);
var self = this;
setTimeout(function() {
var article
if ( clearly ) {
article = Evernote.ClearlyController.getSimplifiedArticle();
} else {
article = Evernote.contentPreviewer.getArticleElement();
}
if(!article) {
article = Evernote.pageInfo.getDefaultArticle(function(article) {});
}
var resultFunc = function(serializedDom) {
self._clipNotifier.clearWait(document);
Evernote.Addin.clipNote(currentOptions.comments + serializedDom.content, currentOptions, PageContext.url, serializedDom.imageUrls, true, document);
Evernote.ClearlyController.hide();
};
self._serializer.serializeAsync(article, false, resultFunc);
}, 100);
},initOptions: function(options) {
if(!options)
options = this._defaultOptions;
options = Evernote.JQuery.extend({}, this._defaultOptions, options);
if(!options.title || Evernote.JQuery.trim(options.title).length == 0)
options.title = Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.Messages.UNTITLED_NOTE);
options.title = Evernote.JQuery.trim(Evernote.Utils.cutToLength(options.title, 255, ” ”));/* get notebook name */
var notebookUid = options.notebookUid || 0;
var notebook = Evernote.NotebooksLoader.getNotebookByUid(notebookUid);if(!notebook) {
options.notebookName = Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.Messages.DEFAULT_NOTEBOOK);
} else {
options.notebookName = notebook.name;
}return options;
},/**
* Clips full page.
*/
clipFullPage : function(options) {
Evernote.Logger.debug(”Clipper: clipFullPage”);
var currentOptions = this.initOptions(options);
this._clipNotifier.showCopyNotification(document , currentOptions);
var self = this;
setTimeout(function() {
Evernote.Logger.debug(”Start clipping of full page”);
var resultFunc = function(serializedDom) {
self._clipNotifier.clearWait(document);
Evernote.Logger.debug(”Image urls ” + JSON.stringify(serializedDom.imageUrls));
Evernote.Logger.debug(”Send clip to EN”);
Evernote.Addin.clipNote(currentOptions.comments + serializedDom.content, currentOptions, PageContext.url, serializedDom.imageUrls, true, document);
};
self._serializer.serializeAsync(null, true, resultFunc);
}, 100);
},/**
* Clips url with favicon (if favicon is recognized)
*/
clipUrl : function(options) {
var currentOptions = this.initOptions(options);
this._clipNotifier.showCopyNotification(document, currentOptions, true);
var self = this;
setTimeout(function() {
var snippet = Evernote.contentPreviewer.getSnippetText();
if (snippet) {
snippet = snippet.replace(/(]+)>)/ig,””);
var content = Evernote.GlobalUtils.createUrlClipContent(PageContext.title, PageContext.url, PageContext.getFavIconUrl(), snippet);
Evernote.Addin.clipNote(currentOptions.comments + content, currentOptions, PageContext.url, PageContext.getFavIconUrl(), true, document);
}else {
self._clipNotifier.clearWait(document, true);
Evernote.ClearlyController.getClearlyArticleText( function (data) {
snippet = data._html.replace(/(]+)>)/ig,””);
var content = Evernote.GlobalUtils.createUrlClipContent(PageContext.title, PageContext.url, PageContext.getFavIconUrl(), snippet);
Evernote.Addin.clipNote(currentOptions.comments + content, currentOptions, PageContext.url, PageContext.getFavIconUrl(), true, document);
});
}
}, 100);
},/**
* Clips selection from the page.
*/
clipSelection : function( range, options ) {
var currentOptions = this.initOptions(options);
this._clipNotifier.showCopyNotification(document , currentOptions);
var self = this;
setTimeout(function() {
var resultFunc = function(serializedDom) {
self._clipNotifier.clearWait(document);
if(serializedDom) {
Evernote.Addin.clipNote(currentOptions.comments + serializedDom.content, currentOptions, PageContext.url, serializedDom.imageUrls, true, document);
}
};
self._serializer.serializeSelectionAsync( range, resultFunc );
}, 100);
},/**
* Clips image from the page.
*/
clipImage : function(options ) {
if (!options.imageElement) {
Evernote.Logger.debug(”clipImage Empty element”);
return;
}
var currentOptions = this.initOptions(options);
this._clipNotifier.showCopyNotification(document , currentOptions);
var self = this;var clojureBug = Evernote.BrowserDetection.isIE7();
var CUSTOM_ID = ’evn-image-for-clip’;if (clojureBug) {
// add attr to find this element later
Evernote.JQuery(document).find(options.imageElement).attr( CUSTOM_ID ,’true’);
}setTimeout(function() {
var elementToSerialize = options.imageElement;
if (clojureBug) {
var elem = Evernote.JQuery(’*[’+ CUSTOM_ID +’]’);
elementToSerialize = Evernote.JQuery(’*[’+ CUSTOM_ID +’]’)[0];
elem.removeAttr(CUSTOM_ID);
}
Evernote.Logger.debug(”Start clipping of image”);
var resultFunc = function(serializedDom) {
self._clipNotifier.clearWait(document);
Evernote.Logger.debug(”Image urls ” + JSON.stringify(serializedDom.imageUrls));
Evernote.Logger.debug(”Send clip to EN”);
Evernote.Addin.clipNote(currentOptions.comments + serializedDom.content, currentOptions, PageContext.url, serializedDom.imageUrls, true, document);
};
self._serializer.serializeAsync(elementToSerialize, false, resultFunc);
}, 100);
},/**
* Clips part of the page, defined in option (url, article or full page) or selection if presented.
*/
clipWithOptions : function(clipOptions) {function getNotebook() {
return {uid : -1};
}var notebookToClipTo = getNotebook();var alwaysTags = [];
if (notebookToClipTo.type != Evernote.NotebookTypes.LINKED && Evernote.Options.tags.alwaysEnable == true) {
alwaysTags = Evernote.Options.tags.alwaysData.split(’,’);
}var options = {
notebookUid: notebookToClipTo.uid,
imageElement: EvernoteExternal.imageElement,
tags: alwaysTags
};if(clipOptions.getClipAction() == Evernote.ClipperActions.CLIP_SELECTION && Evernote.Utils.hasSelection(window)) {
Evernote.Clipper.clipSelection(null, options);
}
else if(clipOptions.getClipAction() == Evernote.ClipperActions.CLIP_URL) {
Evernote.Clipper.clipUrl(options);
} else if(clipOptions.getClipAction() == Evernote.ClipperActions.CLIP_FULL_PAGE) {
Evernote.Clipper.clipFullPage(options);
} else if(clipOptions.getClipAction() == Evernote.ClipperActions.CLIP_IMAGE) {
Evernote.Clipper.clipImage(options);
} else {
Evernote.Logger.warn(”Unknown option is specified : ” + clipOptions.getClipAction());
}
},clipBase64Image : function(options, base64Image) {
var self = this;
var currentOptions = this.initOptions(options);
this._clipNotifier.showCopyNotification(document , currentOptions);
Evernote.Addin.clipImageAsync(options, function(result) {
EvernoteGlobalReceiver(result);
}, PageContext.url, base64Image);
}
};
// ]]>// // <![CDATA[
function ContentVeil() {var veil = document.createElement(”div”);
veil.id = ”evernoteContentVeil”;
var inner = document.createElement(”div”);
inner.id = ”evernoteInnerBox”;
var pageCounter = document.createElement(”div”);
pageCounter.id = ”evernotePageCounter”;
veil.appendChild(pageCounter);
veil.appendChild(inner);var pageHeight = document.body.scrollHeight; // used for infinite scroll handling/*IE10 doesn’t support pointer-events:none;
So we had to replace existing veil with new one, combined of 8 divs.
Four of them has border to outline content, and four divs in corners has white filling only.There is no any element in center, over the content, so nothing will catch mouse events.
It helps other functions, especially html highlighter, works as expected.veil structure:veilNW | veilTop | veilNE
veilLeft | | veilRight
veilSW | veilBottom | veilSE*/var veilTop = document.createElement(”div”);
veilTop.id = ”evernoteContentVeilTop”;
var veilLeft = document.createElement(”div”);
veilLeft.id = ”evernoteContentVeilLeft”;
var veilRight = document.createElement(”div”);
veilRight.id = ”evernoteContentVeilRight”;
var veilBottom = document.createElement(”div”);
veilBottom.id = ”evernoteContentVeilBottom”;var veilNW = document.createElement(”div”);
veilNW.id = ”evernoteContentVeilNW”;
var veilNE = document.createElement(”div”);
veilNE.id = ”evernoteContentVeilNE”;
var veilSE = document.createElement(”div”);
veilSE.id = ”evernoteContentVeilSE”;
var veilSW = document.createElement(”div”);
veilSW.id = ”evernoteContentVeilSW”;var veilAll = Evernote.JQuery([veilTop,veilBottom,veilLeft,veilRight]);
var veilCorners = Evernote.JQuery([veilNW,veilNE,veilSE,veilSW]);
veilAll.addClass(’EvConVeil’);
veilCorners.addClass(’EvConVeilCorn’);function fireClickUnderVeil(evt) {
var veil = Evernote.JQuery(this);
veil.hide();
var bottomElement = document.elementFromPoint(evt.clientX, evt.clientY);
veil.show();
bottomElement.click();
}// make veil imperceptible for mouse clicks.
veilAll.click(fireClickUnderVeil);
veilCorners.click(fireClickUnderVeil);var tooltipTimeout;var topExpandContract;
var bottomExpandContract;
for (var i = 0; i < 2; i++) {
var expand = document.createElement(”div”);
var contract = document.createElement(”div”);
expand.className = ”evernoteArticleExpand”;
contract.className = ”evernoteArticleContract”;expand.setAttribute(’tooltip’, Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.Messages.EXPAND));
expand.setAttribute(’unselectable’, ’on’);
contract.setAttribute(’tooltip’,Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.Messages.CONTRACT));
contract.setAttribute(’unselectable’,’on’);expand.addEventListener(”mousemove”, nudgeMousemoveHandler);
expand.addEventListener(”mouseout”, nudgeMouseoutHandler);
contract.addEventListener(”mousemove”, nudgeMousemoveHandler);
contract.addEventListener(”mouseout”, nudgeMouseoutHandler);expand.addEventListener(”click”, function() {
Evernote.contentPreviewer.previewNudge(’up’);
});
contract.addEventListener(”click”, function() {
Evernote.contentPreviewer.previewNudge(’down’);
});
if (i == 0) {
topExpandContract = document.createElement(”div”);
topExpandContract.className = ”evernoteExpandContract evernoteUsingExpandContract”;
topExpandContract.appendChild(expand);
topExpandContract.appendChild(contract);
veilTop.appendChild(topExpandContract);
} else {
bottomExpandContract = document.createElement(”div”);
bottomExpandContract.id = ”bottomExpandContract”;
bottomExpandContract.className = ”evernoteExpandContract”;
bottomExpandContract.appendChild(expand);
bottomExpandContract.appendChild(contract);
veilBottom.appendChild(bottomExpandContract);
}
}function nudgeMousemoveHandler(evt) {
clearTimeout(tooltipTimeout);
tooltipTimeout = setTimeout(function() {
evt.srcElement.className += ” tooltipon”;
}, 250);
}function nudgeMouseoutHandler() {
clearTimeout(tooltipTimeout);
this.className = this.className.replace(/\s*tooltipon/g, ””);
}// We keep a record of what we’re currently showing (at least in some cases) so that we can update it in case the
// state of the page changes (like if the user scrolls).
var currentlyShownRect = null;
var currentlyShownElt = null;
var currentRectOffsetTop = 0;
var currentRectOffsetLeft = 0;
var currentlyStatic = false;
var currentlyShadowBox = false;function reset(doNotResetPageCount) {
currentlyShownRect = null;
currentlyShownElt = null;
currentRectOffsetTop = 0;
currentRectOffsetLeft = 0;
currentlyShadowBox = false;inner.className = inner.className.replace(/\s*evernoteShadowBox/g, ””);
veil.className = inner.className.replace(/\s*evernoteShadowBox/g, ””);
veilAll.removeClass(’evernoteShadowBoxActi’);if (!doNotResetPageCount) {
setPageCount();
}topExpandContract.className = topExpandContract.className.replace(/\s*evernoteUsingExpandContract/g, ””);
bottomExpandContract.className = bottomExpandContract.className.replace(/s*evernoteUsingExpandContract/g, ””);showElements(”embed”);
showElements(”object”);
showElements(”iframe”);blank();
}function blank() {
veil.style.height = document.body.scrollHeight – 6 + ”px”;
veil.style.width = document.body.scrollWidth – 6 + ”px”;
veil.style.borderWidth = ”0”;
}function gray() {
show();
inner.style.display = ”none”;
veil.style.backgroundColor = ”rgba(255, 255, 255, 0.75)”;veilAll.each(function(){this.style.borderWidth = ”0”;});
veilAll.addClass(’evernoteGrayFillingActi’);
revealRectNew({
top:0,
bottom:getPageHeight(),
left:0,
right:0,
width:document.body.scrollWidth,
height:getPageHeight()
});
}function show() {
inner.style.display = ””;
veil.style.backgroundColor = ””;veilAll.each(function(){this.style.borderWidth = ””});
veilAll.removeClass(’evernoteGrayFillingActi’);
if (!Evernote.ElementExtension.hasParentNode(veil)) {
document.body.appendChild(veil);
veilAll.each(function(){document.body.appendChild(this)});
veilCorners.each(function(){document.body.appendChild(this)});
}
}function hide() {
if (Evernote.ElementExtension.hasParentNode(veil)) {
veilAll.each(function(){this.parentNode.removeChild(this)});
veilCorners.each(function(){this.parentNode.removeChild(this)});
veil.parentNode.removeChild(veil);
}
}function isHidden() {
if (Evernote.ElementExtension.hasParentNode(veil)) {
return false;
}
return true;
}// Makes a rectangle bigger in all directions by the number of pixels specified (or smaller, if ’amount’ is
// negative). Returns the new rectangle.
function expandRect(rect, amount) {
return {
top: (rect.top – amount),
left: (rect.left – amount),
bottom: (rect.bottom + amount),
right: (rect.right + amount),
width: (rect.width + (2 * amount)),
height: (rect.height + (2 * amount))
};
}function getPageHeight() {
var h = Math.abs(window.innerHeight – document.body.scrollHeight) 15) return wh;
return h;
}function revealRect(rect, elt, staticView, shadowBox) {// Save this info.
currentlyShownRect = rect;
currentlyShownElt = elt;
currentRectOffsetTop = Evernote.Utils.scrollTop();
currentRectOffsetLeft = Evernote.Utils.scrollLeft();
currentlyStatic = staticView;
currentlyShadowBox = shadowBox;// We expand the rectangle for two reasons.
// 1) we want to expand it by the width of the stroke, so that when we draw out outline, it doesn’t overlap our
// content.
// 2) We want to leave a little extra room around the content for aesthetic reasons.
rect = expandRect(rect, 8);
var x = rect.left;
var y = rect.top;
var width = rect.width;
var height = rect.height;var veilWidth = veil.style.width.replace(”px”, ””);
var veilHeight = veil.style.height.replace(”px”, ””);inner.className = inner.className.replace(/\s*evernoteShadowBox/g, ””);
veil.className = inner.className.replace(/\s*evernoteShadowBox/g, ””);
veilAll.removeClass(’evernoteShadowBoxActi’);
if (shadowBox) {
veilAll.addClass(’evernoteShadowBoxActi’);
inner.className += ” evernoteShadowBox”;
veil.className += ” evernoteShadowBox”;
}inner.style.display = ”block”;
veil.style.borderLeftWidth = Math.max(x, 0) + ”px”;
veil.style.borderTopWidth = Math.max(y, 0) + ”px”;
veil.style.borderRightWidth = Math.max((veilWidth – x – width), 0) + ”px”;
veil.style.borderBottomWidth = Math.max((veilHeight – y – height), 0) + ”px”;/*oh my gosh*/var rectNew = {
top:Math.max(y, 0),
left:Math.max(x, 0),
bottom:Math.max((veilHeight – y – height),0),
right:Math.max((veilWidth – x – width),0),
width:document.body.scrollWidth,
height:getPageHeight()
};if (!shadowBox) {
rectNew.width = rectNew.width – 4;
rectNew.height = rectNew.height – 4;
} else {
rectNew.width = rectNew.width – 6;
rectNew.height = rectNew.height – 6;
}/*
// debug part.
function toFix(rect) {
for (var prop in rect) {
rect[prop] = rect[prop].toFixed(0);
}
return rect;
}console.log(’old ’ + JSON.stringify(toFix(rect)));
console.log(’new ’ + JSON.stringify(toFix(rectNew)));
*/revealRectNew(rectNew);
}function revealRectNew(rect) {
veilLeft.style.height = rect.height – rect.bottom – rect.top + 2 + ’px’;
veilLeft.style.width = rect.left + ’px’;
veilLeft.style.top = rect.top -1 + ’px’;veilRight.style.height = rect.height – rect.bottom – rect.top + 2 + ’px’;
veilRight.style.width = rect.right + ’px’;
veilRight.style.top = rect.top – 1 + ’px’;
veilRight.style.left = rect.width – rect.right + ’px’;veilTop.style.height = rect.top + ’px’;
veilTop.style.left = rect.left + ’px’;
veilTop.style.right = rect.right + ’px’;
veilTop.style.width = rect.width – rect.right – rect.left + ’px’;veilBottom.style.height = rect.bottom + ’px’;
veilBottom.style.width = rect.width – rect.right – rect.left + ’px’;
veilBottom.style.left = rect.left + ’px’;
veilBottom.style.right = rect.right + ’px’;
veilBottom.style.top = rect.height – rect.bottom + ’px’;veilNW.style.height = Math.max(rect.top – 1, 0) + ’px’;
veilNW.style.width = rect.left + ’px’;veilNE.style.height = Math.max(rect.top – 1, 0) + ’px’;
veilNE.style.width = rect.right + ’px’;
veilNE.style.left = rect.width – rect.right + ’px’;veilSW.style.height = Math.max(rect.bottom – 1, 0) + ’px’;
veilSW.style.top = rect.height – rect.bottom + 1 + ’px’;
veilSW.style.width = rect.left + ’px’;veilSE.style.height = Math.max(rect.bottom – 1, 0) + ’px’;
veilSE.style.top = rect.height – rect.bottom + 1 + ’px’;
veilSE.style.left = rect.width – rect.right + ’px’;
veilSE.style.width = rect.right + ’px’;
}function revealStaticRect(rect, elt, shadowBox) {
revealRect(rect, elt, true, shadowBox);
}function outlineElement(element, scrollTo, shadowBox, articleAdjustment) {
// See notes in Preview.js for why we use this method instead of just calling element.getBoundingClientRect().
var rect = Evernote.contentPreviewer.computeDescendantBoundingBox(element);
if (rect) {
reset(articleAdjustment);
revealRect(rect, element, true, shadowBox);if (scrollTo) {
element.scrollIntoView();
}hideElements(”embed”, element);
hideElements(”object”, element);
hideElements(”iframe”, element);topExpandContract.className += ” evernoteUsingExpandContract”;if (rect.height – 30 > window.innerHeight) {
bottomExpandContract.className += ” evernoteUsingExpandContract”;
} else {
bottomExpandContract.className = bottomExpandContract.className.replace(/\s*evernoteUsingExpandContract/g, ””);
}show();
}
else {
Evernote.Logger.warn(”Couldn’t create rectangle from element: ” + element.toString());
}
}function hideAllActiveObjects() {
hideElements(”embed”);
hideElements(”object”);
hideElements(”iframe”);
}function hideElements (tagName, exceptInElement) {
var els = document.getElementsByTagName(tagName);
for (var i = 0; i < els.length; i++) {
els[i].enSavedVisibility = els[i].style.visibility;
els[i].style.visibility = ”hidden”;
}
showElements(tagName, exceptInElement);
}function showElements (tagName, inElement) {
if (!inElement) {
inElement = document;
}
var els = inElement.getElementsByTagName(tagName);
for (var i = 0; i < els.length; i++) {
if (typeof els[i].enSavedVisibility !== ”undefined”) {
els[i].style.visibility = els[i].enSavedVisibility;
try {
delete els[i].enSavedVisibility;
} catch(e) {
els[i].enSavedVisibility = undefined;
}
}
}
}function getElement() {
return veil;
}function setPageCount(count) {
if (!count) {
pageCounter.innerText = ””;
} else if (count == 1) {
//TODO: test l10n
pageCounter.innerText = ”oneMorePageFound”;
} else {
//TODO:test l10n
pageCounter.innerText = ”morePagesFound” + count;
}
pageCounter.scrollIntoView(true);
}var onScrollHandle = function(e) {
if (currentlyShownRect && !currentlyStatic) {
var rect = {
top: currentlyShownRect.top,
bottom: currentlyShownRect.bottom,
left: currentlyShownRect.left,
right: currentlyShownRect.right,
width: currentlyShownRect.width,
height: currentlyShownRect.height
};var vert = Evernote.Utils.scrollTop() – currentRectOffsetTop;
var horiz = Evernote.Utils.scrollLeft() – currentRectOffsetLeft;if (!vert && !horiz) {
return;
}rect.top -= vert;
rect.bottom -= vert;
rect.left -= horiz;
rect.right -= horiz;
blank();
revealRect(rect, currentlyShownElt);
}if (pageHeight // <![CDATA[
/**
* Created by chizhikov on 11.04.14.
*/function ScreenshotVeil() {
var areaEl = document.createElement(’div’);
areaEl.id = ’evernoteScreenShotArea’;var startX, startY = 0;var global_tools = Evernote.JQuery(’#’ + Constants.CLIP_DIALOG_ID);
var area = Evernote.JQuery(areaEl);
var selecting = false;var startVertLine = document.createElement(’div’);
var startHorizLine = document.createElement(’div’);startVertLine.className = ’screenAreaStartVertLine’;
startHorizLine.className = ’screenAreaStartHorizLine’;var borderDiv = document.createElement(’div’);
borderDiv.id = ’screenAreaSelected’;areaEl.appendChild(startVertLine);
areaEl.appendChild(startHorizLine);
areaEl.appendChild(borderDiv);function sendMessageToPopup( msg ){
// send message to global toolsvar zoomModifier = screen.deviceXDPI / screen.logicalXDPI;with (borderDiv.style) {
var topX = pixelLeft * zoomModifier;
var topY = pixelTop * zoomModifier;
var bottomX = (area.width() – pixelRight) * zoomModifier;
var bottomY = (area.height() – pixelBottom) * zoomModifier;
}// If any side of the rectangle that user is drawing is smaller than 16px then we interpret it as a
// single click and should make a fullscreen capture.var rectWidth = Math.abs(topX – bottomX);
var rectHeight = Math.abs(topY – bottomY);
if (rectWidth < 16 || rectHeight // div.comic > img”,
”aspicyperspective.com”: ”div.entry-content”,
”thewirecutter.com”: ”div#content”,
”katespade.com”: ”div#pdpMain”,
”threadless.com”: ”section.product_section”,
”yelp.com”: ”div#bizBox”,
”flickr.com”: ”div#photo”,
”instagr.am”: ”div.stage > div.stage-inner”,
”stackoverflow.com”: ”div#mainbar”,
”makeprojects.com”: ”div#guideMain”,
”cookpad.com”: ”div#main”,
”imgur.com”: ”div.image”,
”smittenkitchen.com”: ”div.entry”,
”allrecipes.com”: ”div#content-wrapper”,
”qwantz.com”: ”img.comic”,
”questionablecontent.net”: ”img#strip”,
”cad-comic.com”: ”div#content”
}var useFoundImage = [
”xkcd.com”
]// These are the items we’re trying to collect. This first block is trivial.
var containsImages = Boolean(document.getElementsByTagName(”img”).length > 0);
var documentWidth = document.width;
var documentHeight = document.height;
var documentMode = document.documentMode;
var url = document.location.href;// Very slow and useless assignment, takes more than a second. Temporary commented for speed up [actimind]
// var documentLength = document.body.textContent ? document.body.textContent.length : 0;// These take slightly more work and are initialized only when requested.
var article = null;
var cleanArticles = [];var articleBoundingClientRect = null;
var selection = false; // This is easy to get, but is always ”false” at load time until the user selects something.
var selectionIsInFrame = false;
var documentIsFrameset = false;
var selectionFrameElement = null;
var recommendationText = null;// Internal state variables to keep us duplicating work.
var hasCheckedArticle = false;// Experimental recognition of ’image’ pages (like photo sites and comics).
function findImage() {
var imgs = document.getElementsByTagName(”img”);
var biggest = null;
var biggestArea = 0;
for (var i = 0; i biggestArea) {
biggest = imgs[i];
biggestArea = area;
}
}
return biggest;
}function getAncestors(node) {
var an = [];
while (node) {
an.unshift(node);
node = node.parentNode;
}
return an;
}function getDeepestCommonNode(nodeList1, nodeList2) {
var current = null;
for (var i = 0; i < nodeList1.length; i++) {
if (nodeList1[i] === nodeList2[i]) {
current = nodeList1[i];
}
else {
break;
}
}
return current;
}function getCommonAncestor(nodeList) {
if (!nodeList.length) return null;if (nodeList.length == 1) return nodeList[0];
var lastList = getAncestors(nodeList[0]);var node = null;
for (var i = 1; i img”);
if (candidate.length > 0) {
Evernote.Logger.debug(”Found article in a single image”);
article = candidate.get(0);
articleBoundingClientRect = Evernote.ElementExtension.getBoundingClientRect(article);
}
}
}// If we still didn’t find an article, let’s see if maybe it’s in a frame. Cleary fails on frames so we try this
// check before we use our clearly info.
if (!article) {
if (document.body.nodeName.toLowerCase() == ”frameset”) {
documentIsFrameset = true;
var frame = findBiggestFrame();
if (frame && frame.contentDocument && frame.contentDocument.documentElement) {
selectionFrameElement = frame;
article = frame.contentDocument.documentElement;
articleBoundingClientRect = Evernote.ElementExtension.getBoundingClientRect(article);
}
}
}// If we didn’t use any of our special case handling, we’ll use whatever clearly found.
if (!article) {
Evernote.Logger.debug(”Use clearly find article”);
if (data && data._elements && data._elements.length) {
article = data._elements[0];
if (data._elements.length > 1) {// This will include *all* clearly elements (and whatever else in in between them).
article = getCommonAncestor(data._elements);// This includes *just the last (and therefore most important)* element from the clearly detection.
// article = data._elements[data._elements.length – 1];
}if (article.nodeType === ( window.Node ? window.Node.TEXT_NODE : 1)) {
article = article.parentNode;
}
}
}if(article) {
if(Evernote.JQuery(article).closest(”#evernote-content”).length != 0)
article = undefined;
}// If clearly found nothing (because it failed), then use the body of the document.
if (!article) {
article = document.body;
}hasCheckedArticle = true;
callback();
}// This will try and determine the ’default’ page article. It will only run once per page, but it’s specifically
// called only on demand as it can be expensive.
function findArticle(callback) {function afterInject() {
// If we’d previously computed an article element, but it’s lost its parent or become invisible, then we’ll try
// and re-compute the article. This can happen if, for example the page dynamically udaptes itself (like showing
// the latest news article in a box that updates periodically). This doesn’t guarantee that we clip something
// sane if this happens, (if the page re-writes itself while a clip is taking place, the results are
// indeterminate), but it will make such things less likely.
if (article &&
(!article.parentNode || !article.getBoundingClientRect || Evernote.ElementExtension.getBoundingClientRect(article).width == 0)) {
article = null;
hasCheckedArticle = false;
}
Evernote.Logger.debug(”afterInject”);
if (!hasCheckedArticle) {
Evernote.Logger.debug(”no article”);
if (!window)
{
Evernote.Logger.warn(”Couldn’t find clearly!”);
clearlyCallback(null, callback);
}
else {
Evernote.Logger.debug(”Call clearly to select article”);
try {
Evernote.ClearlyController.getContentElementAndHTML(function(data){clearlyCallback(data, callback)});
} catch(e) {
Evernote.Logger.error(”Failed to find article by clearly due to error ” + e.message);
clearlyCallback(null, callback);
}
}
}
// If the page is big enough, clearly is excruciatingly slow. We’ll just get the whole page.
// TODO: Clearly was updated. Check, if big pages are still problem
else if (document.body.innerHTML.length > (1024 * 1024)) {
Evernote.Logger.warn(”Page over 1mb, skipping article detection.”);
clearlyCallback(null, callback);
}
else {
Evernote.Logger.debug(”callback”);
callback();
}
}afterInject();}function findBiggestFrame() {
var frames = document.getElementsByTagName(”frame”);
var candidate = null;
var candidateSize = 0;
for (var i = 0; i candidateSize) {
candidate = frames[i];
candidateSize = area;
}
}
}
return candidate;
}function getHostname() {
var match = document.location.href.match(/^.*?:\/\/(www\.)?(.*?)(\/|$)/);
if (match) {
return match[2];
}
return null;
}function getDefaultArticle(callback) {
Evernote.Logger.debug(”getDefaultArticle”);
findArticle(function(){callback(article)});
// Article already exists, so we’ll return it.
if (article) return article;
}function getBiggestImage(callback) {
getDefaultArticle(function(art) {
var imgs;
if (art) {
imgs = art.querySelectorAll(”img”);
} else {
imgs = document.querySelectorAll(”img”);
}var maxHeight = 0;
var maxWidth = 0;
var maxImage;
for (var i = 0; i maxWidth * maxHeight) {
maxHeight = h;
maxWidth = w;
maxImage = imgs.item(i).src;
}
}
callback({ src: maxImage, width: maxWidth, height: maxHeight });
});
}// Looks for selections in the current document and descendent (i)frames.
// Returns the *first* non-empty selection.
function getSelection() {// First we check our main window and return a selection if that has one.
var selection = window.getSelection();
if (selection && selection.rangeCount && !selection.isCollapsed) {
return selection;
}// Then we’ll try our frames and iframes.
var docs = [];
var iframes = document.getElementsByTagName(”iframe”);
for (var i = 0; i < iframes.length; i++) {
docs.push(iframes[i]);
}
var frames = document.getElementsByTagName(”frame”);
for (var i = 0; i < frames.length; i++) {
docs.push(frames[i]);
}var urlBase = document.location.href.replace(/^(https?:\/\/.*?)\/.*/i, ”$1”).toLowerCase();
for (var i = 0; i < docs.length; i++) {// If frames/iframes fail a same origin policy check, then they’ll through annoying errors, and we wont be able
// to access them anyway, so we attempt to skip anything that wont match.
if (docs[i].src && docs[i].src.toLowerCase().substr(0, urlBase.length) !== urlBase) {
continue;
}var doc = docs[i].contentDocument;if (doc) {
var frameSelection = doc.getSelection();
if (frameSelection && frameSelection.rangeCount && !frameSelection.isCollapsed) {
selectionIsInFrame = true;
selectionFrameElement = docs[i];
return frameSelection;
}
}
else {
Evernote.Logger.warn(”iframe contained no Document object.”);
}
}// Didn’t find anything.
return null;
}function getUrl() {
return url;
}function getText(node, soFar, maxLen) {
if (node.nodeType == Evernote.Node.TEXT_NODE) {
var trimmed = (node.textContent) ? Evernote.JQuery.trim(node.textContent).replace(/\s+/g, ” ”) : ””;
if (trimmed === ” ” || trimmed === ””) return soFar;
return soFar + ” ” + trimmed;
}var banned = [
”style”,
”script”,
”noscript”
];if (node.nodeType == Evernote.Node.ELEMENT_NODE) {
if (Evernote.ArrayExtension.indexOf(banned, node.nodeName.toLowerCase()) == -1) {
for (var i = 0; i maxLen) {
return soFar;
}
}
}
}
return soFar;
}function getRecommendationText() {
var text = ””;
var MAX_LEN = 5000;
var selection = getSelection();
if (selection) {
var df = selection.getRangeAt(0).cloneContents();
var div = document.createElement(”div”);
div.appendChild(df);
text = getText(div, ””, MAX_LEN);
}else if (article) {
text = getText(article, ””, MAX_LEN);
}
else {
text = getText(document.body, ””, MAX_LEN);
}
text = document.title + ” ” + text;
return text;
}// Note: you must call getSelection() first to populate this field!
function getSelectionFrame() {
return selectionFrameElement;
}function checkClearly() {
var clearlyDoc = Evernote.ElementExtension.querySelector(”iframe#readable_iframe”);
if (clearlyDoc) clearlyDoc = clearlyDoc.contentDocument;
if (clearlyDoc) clearlyDoc = Evernote.ElementExtension.querySelector(”body#body div#box”, clearlyDoc);
if (clearlyDoc) {
article = clearlyDoc;
articleBoundingClientRect = Evernote.ElementExtension.getBoundingClientRect(article);
}
}// @TODO: This is fairly incomplete.
function getFavIconUrl() {
var links = document.getElementsByTagName(”link”);
var i;
for (i = 0; i // <![CDATA[
Evernote.Scroller = function Scroller( tab ) {
this.initialize( tab );
};Evernote.Scroller.prototype._tab = null;Evernote.Scroller.prototype.initialize = function ( tab ) {
this._tab = tab;
var scrollX = (this._tab.pageXOffset !== undefined) ? this._tab.pageXOffset : (this._tab.document.documentElement || this._tab.document.body.parentNode ||this._tab.document.body).scrollLeft;
var scrollY = (this._tab.pageYOffset !== undefined) ? this._tab.pageYOffset : (this._tab.document.documentElement || this._tab.document.body.parentNode || this._tab.document.body).scrollTop;
this.initialPoint = {
x: scrollX,
y: scrollY
};
};Evernote.Scroller.prototype.scrollTo = function ( endPoint, time, resolution ) {
this.abort();this.endPoint = endPoint;
this.step = 0;
this.calculatePath( time, resolution );
var self = this;
this.proc = setInterval( function () {
if ( !self.doScroll() ) {
self.abort();
}
},
resolution );
};Evernote.Scroller.prototype.calculatePath = function ( time, resolution ) {
this.path = [];
var sx = this.initialPoint.x;
var sy = this.initialPoint.y;
var ex = this.endPoint.x;
var ey = this.endPoint.y;
var k = (Math.PI * resolution) / time;
for ( var i = -(Math.PI / 2); i // <![CDATA[
function ContentPreview() {
Evernote.Logger.debug(”Start creating preview box”);var contentVeil = new ContentVeil();
var screenshotVeil = new ScreenshotVeil();
Evernote.Logger.debug(”End creating preview box”);
// Stores a reference to the last element that we used as a preview.
var previewElement = null;
var article = null;
var snippet = null;function buildUrlElement() {
var urlEl = document.createElement(”div”);
urlEl.id = ”evernotePreviewContainer”;
var className = ”yui3-cssreset”;
if(Evernote.Utils.isQuirkMode()) {
className += ” evernote-middle-fixed-position-quirks”
}
urlEl.className = className;
return urlEl;
}Evernote.Logger.debug(”Build url element”);
var urlElement = buildUrlElement();function showUrlElement() {
Evernote.Logger.debug(”ContentPreview: showUrlElement start”);
if (!Evernote.ElementExtension.hasParentNode(urlElement)) {
document.documentElement.appendChild(urlElement);
}// Make sure we’re centered in the window.
var elStyle = Evernote.ElementExtension.getComputedStyle(urlElement, ”);
var w = parseInt(Evernote.StyleElementExtension.getPropertyValue(elStyle, ”width”));
var h = parseInt(Evernote.StyleElementExtension.getPropertyValue(elStyle, ”height”));if (isNaN(w) || isNaN(h)) {
// IE8
w = Evernote.JQuery(urlElement).width();
h = Evernote.JQuery(urlElement).height();
}if (w && h) {
urlElement.style.marginLeft = (0 – w / 2) + ”px”;
urlElement.style.marginTop = (0 – h / 2) + ”px”;
}Evernote.Logger.debug(”ContentPreview: showUrlElement end”);
}function hideUrlElement() {
if (Evernote.ElementExtension.hasParentNode(urlElement)) {
urlElement.parentNode.removeChild(urlElement);
}
}function showScreenShotArea() {
clear();
screenshotVeil.show();
}function showOverlay() {
previewElement = null;
clear();
contentVeil.reset();
contentVeil.hideAllActiveObjects();
contentVeil.gray();
}function previewUrl() {
clear();function buildContent ( data ) {
var title = PageContext.title;
var url = PageContext.url;
var favIconUrl = PageContext.getFavIconUrl();
snippet = data.replace(/(]+)>)/ig,””); // remove html tags from texturlElement.innerHTML = Evernote.GlobalUtils.createUrlClipContent(title, url, favIconUrl, snippet);var element = Evernote.JQuery(urlElement);if(Evernote.Utils.isQuirkMode() && !element.hasClass(”evernote-fixed-position-fix”)) {
element.addClass(”evernote-fixed-position-fix”);
}showUrlElement();
contentVeil.reset();
contentVeil.hideAllActiveObjects();
contentVeil.gray();}Evernote.ClearlyController.getClearlyArticleText( function (data) {
buildContent(data._html);
});
}// This doesn’t remove internal state of previewElement, because another script may not have finished clipping until
// after the page looks ’clear’.
function clear() {
contentVeil.reset();
contentVeil.hide();
screenshotVeil.hide();
hideUrlElement();
}function _previewArticle () {
Evernote.Logger.debug(”Start previewing article element”);
if (previewElement)
{
var selectionFrame;
if (typeof Evernote.pageInfo !== undefined) {
selectionFrame = Evernote.pageInfo.getSelectionFrame();
}
Evernote.Logger.debug(”Selection frame selected ” + selectionFrame);
if (selectionFrame) {var rect = {
width: selectionFrame.width,
height: selectionFrame.height,
top: selectionFrame.offsetTop,
bottom: (selectionFrame.height + selectionFrame.offsetTop),
left: selectionFrame.offsetLeft,
right: (selectionFrame.width + selectionFrame.offsetLeft)
};
Evernote.Logger.debug(”contentVeil.revealStaticRect ” + rect);
contentVeil.revealStaticRect(contentVeil.expandRect(rect, -9), selectionFrame, true);
Evernote.Logger.debug(”contentVeil.show ”);
contentVeil.show();
}
else {
// TODO: Scroll into article view.
contentVeil.outlineElement(previewElement, false, true);
window.scrollTo(0, previewElement.offsetTop – 30);
}
}
else {
Evernote.Logger.warn(”Couldn’t find a preview element. We should switch to ’full page’ mode.”);
}
}/**
* Finds and preview article element.
* If reloadArticle is specified and equals to true, then discard previously found article and re-start search of article again.
* Otherwise use article found on previous call (if this is the first call then article will be searched anyway).
* @param reloadArticle
*/
function previewArticle (reloadArticle) {clear();
previewElement = null;
if(reloadArticle) {
article = null;
}
Evernote.Logger.debug(”Evernote.pageinfo ” + Evernote.pageInfo);
if (typeof Evernote.pageInfo !== undefined) {
if(!article) {
previewElement = Evernote.pageInfo.getDefaultArticle(function(el){
Evernote.Logger.debug(”Article element ” + el.nodeName);
previewElement = el;
article = el;
Evernote.Logger.debug(”Preview article ”);
_previewArticle();
});
article = previewElement;
} else {
previewElement = article;
_previewArticle();
}
}
else {
Evernote.Logger.warn(”Couldn’t find a ’pageInfo’ object.”);
}
}// When nudging the preview around the page, we want to skip nodes that aren’t interesting. This includes empty
// nodes, containers that have identical contents to the already selected node, invisible nodes, etc.
// @TODO: There’s a lot more we could probably add here.
function looksInteresting(candidate, given) {if (!candidate) {
Evernote.Logger.warn(”Can’t determine if ’null’ is interesting (it’s probably not).”);
return false;
}
// This is the parent of our ’HTML’ tag, but has no tag itself. There’s no reason it’s ever more interesting than
// the HTML element.
if (candidate === window.document) {
return false;
}//Disable clip of evernote main popup
if(Evernote.JQuery(candidate).closest(”#evernote-content”).length != 0) {
return false;
}// Elements with neither text nor images are not interesting.
if (!candidate.textContent && (candidate.getElementsByTagName(”img”).length === 0)) {
return false;
}// Elements with 0 area are not interesting.
var rect = Evernote.ElementExtension.getBoundingClientRect(candidate);
if (!rect.width || !rect.height) {
return false;
}// Invisible elements are not interesting.
var style = Evernote.ElementExtension.getComputedStyle(candidate);
if ((style.visibility === ”hidden”) || (style.display === ”none”)) {
return false;
}// If the nodes have a parent/child relationship, then they’re only interesting if their visible contents differ.
if (candidate.parentNode && given.parentNode) {
if ((candidate.parentNode == given) || (given.parentNode == candidate)) {
if ((candidate.textContent === given.textContent) &&
(candidate.getElementsByTagName(”img”).length === given.getElementsByTagName(”img”).length)) {
return false;
}
}
}
return true;
}// Returns the current article element, which may not be the same as the auto-detected one if the user has ’nudged’
// the selection around the page.
function getArticleElement() {
return previewElement;
}function nudgePreview(direction) {
Evernote.Logger.debug(”nudgePreview start”);
if (!previewElement) {
return;
}var oldPreview = previewElement;
Evernote.Logger.debug(”nudgePreview: direction is ” + direction);
Evernote.Logger.debug(”nudgePreview: previewElement is ” + previewElement.nodeName);
switch (direction) {
case ”up”:
var temp = previewElement.parentNode;
while (temp) {
if (looksInteresting(temp, previewElement)) {
// If we move up and then down, we want to move back to where we started, not the first child.
temp.enNudgeDescendToNode = previewElement;
previewElement = temp;
break;
}
temp = temp.parentNode;
}
break;
case ”down”:
Evernote.Logger.debug(”nudgePreview: previewElement.enNudgeDescendToNode is ” + previewElement.enNudgeDescendToNode);
if (previewElement.enNudgeDescendToNode)
{
var temp = previewElement.enNudgeDescendToNode;
// @TODO: make sure we clean these up somewhere else if we never reverse our nudging.
try {
delete previewElement.enNudgeDescendToNode;
} catch(e) {
previewElement.enNudgeDescendToNode = undefined;
}
previewElement = temp;
} else {
previewElement = descendTreeUntilUniqueElement(previewElement);
}
break;
Evernote.Logger.debug(”nudgePreview: previewElement.children.length = ” + previewElement.children.length);
for (var i = 0; i 30 && h > 15)
}// if (enoughSize(previewElement) === false) return;contentVeil.outlineElement(previewElement, false, true, true);
article = previewElement;// TODO: scroll into Element view here (probably, attach to Expand/Contract Container
window.scrollTo(0, previewElement.offsetTop – 30);
}
}function sameElement(a, b) {
var aRect = a.getBoundingClientRect();
var bRect = b.getBoundingClientRect();
if (aRect.bottom == bRect.bottom && aRect.height == bRect.height
&& aRect.left == bRect.left && aRect.right == bRect.right
&& aRect.top == bRect.top && aRect.width == bRect.width) {
return false;
} else if ((a.textContent === b.textContent) &&
(a.getElementsByTagName(”img”).length === b.getElementsByTagName(”img”).length)) {
return false;
}
}function descendTreeUntilUniqueElement(parent) {
for (var i = 0; i < parent.children.length; i++) {
if (sameElement(parent.children[i], parent)) {
return descendTreeUntilUniqueElement(parent.children[i]);
} else if (looksInteresting(parent.children[i], parent)) {
return parent.children[i];
}
}
return parent;
}function previewFullPage() {
var borderWidth = 4;
var w = document.documentElement.scrollWidth;
var h = document.documentElement.scrollHeight;var rect = {
bottom: (h – borderWidth),
top: (borderWidth),
left: (borderWidth),
right: (w – borderWidth),
width: (w – (2 * borderWidth)),
height: (h – (2 * borderWidth))
};clear();
contentVeil.reset();
contentVeil.revealStaticRect(rect, document.body);
contentVeil.show();
contentVeil.hideAllActiveObjects();
}// Creates the union of two rectangles, which is defined to be the smallest rectangle that contains both given
// rectangles.
function unionRectangles(rect1, rect2) {
var rect = {
top: (Math.min(rect1.top, rect2.top)),
bottom: (Math.max(rect1.bottom, rect2.bottom)),
left: (Math.min(rect1.left, rect2.left)),
right: (Math.max(rect1.right, rect2.right))
}
rect.width = rect.right – rect.left;
rect.height = rect.bottom – rect.top;return rect;
}// Returns true if the rectangles match, false otherwise.
function rectanglesEqual(rect1, rect2) {
if (!rect1 && !rect2) return true;
if (!rect1) return false;
if (!rect2) return false;
if (rect1.top != rect2.top) return false;
if (rect1.bottom != rect2.bottom) return false;
if (rect1.left != rect2.left) return false;
if (rect1.right != rect2.right) return false;
if (rect1.width != rect2.width) return false;
if (rect1.height != rect2.height) return false;
return true;
}// If the user triple-clicks a paragraph, we will often get a selection that includes the next paragraph after the
// selected one, but only up to offset 0 in that paragraph. This causes the built in getBoundingClientRect to give a
// box that includes the whole trailing paragraph, even though none of it is actually selected. Instead, we’ll build
// our own bounding rectangle that omits the trailing box.
// @TODO: Currently this computes a box that is *too big* if you pass it a range that doesn’t have start and/or end
// offsets that are 0, because it will select the entire beginning and ending node, instead of jsut the selected
// portion.
function computeAlternateBoundingBox(range) {// If the end of selection isn’t at offset 0 into an element node (rather than a text node), then we just return the
// original matching rectangle.
if ((range.endOffset !== 0) ||
(range.endContainer && range.endContainer.nodeType !== Evernote.Node.ELEMENT_NODE) ||
( range.startContainer && range.startContainer && range.startContainer.getBoundingClientRect) ||
( range.endContainer && range.endContainer.getBoundingClientRect) ||
( range.commonAncestorContainer && range.commonAncestorContainer.getBoundingClientRect)
) {
var rect = range.getBoundingClientRect();
if(rect.top == 0 && rect.bottom == 0 && rect.left == 0 && rect.right == 0) {
if(range.commonAncestorContainer && range.commonAncestorContainer.getBoundingClientRect) {
rect = range.commonAncestorContainer.getBoundingClientRect();
} else if(range.startContainer && range.startContainer.getBoundingClientRect) {
rect = range.startContainer.getBoundingClientRect();
} else if(range.endContainer && range.endContainer.getBoundingClientRect) {
rect = range.endContainer.getBoundingClientRect();
}
}
var mutableRect = {
top: rect.top,
bottom: rect.bottom,
left: rect.left,
right: rect.right,
width: rect.width,
height: rect.height
};
return mutableRect;
}// This is the one we don’t want.
var endElementRect = null;
try {
endElementRect = Evernote.ElementExtension.getBoundingClientRect(range.endContainer);
}
catch(ex) {
Evernote.Logger.warn(”Couldn’t get a bounding client rect for our end element, maybe it’s a text node.”);
}// We look for a rectangle matching our end element, and if we find it, we don’t copy it to our list to keep.
// You’d think we could just grab the last element in range.getClientRects() here and trim that one, which might be
// true, but the spec makes no claim that these are returned in order, so I don’t want to rely on that.
// We keep track if we remove a rectangle, as we’re only trying to remove one for the trailnig element. If there are
// more than one matching rectangle, we want to keep all but one of them.
var foundEnd = false;
var keptRects = [];
var initialRects = range.getClientRects();
for (var i = 0; i < initialRects.length; i++) {
if (rectanglesEqual(endElementRect, initialRects[i]) && !foundEnd) {
foundEnd = true;
}
else {
keptRects.push(initialRects[i]);
}
}// Now compute our new bounding box and return that.
if (keptRects.length == 0) return Evernote.ElementExtension.getBoundingClientRect(range);
if (keptRects.length == 1) return keptRects[0];var rect = keptRects[0];
for (var i = 1; i < keptRects.length; i++) {
rect = unionRectangles(rect, keptRects[i]);
}return rect;
}// If every edge of the rectangle is in negative space,
function rectIsOnScreen(rect) {
// rtl pages have actual content in ”negative” space. This case could be handled better.
if (document.dir == ”rtl”) {
return false;
}
// If both top and bottom are in negative space, we can’t see this.
if (rect.bottom < 0 && rect.top < 0) {
return false;
}
// Or, if both left and right are in negative space, we can’t see this.
if (rect.left < 0 && rect.right 1) {
newRect = unionRectangles(tempRect, rect);
}
if (element.children) {
for (var i = 0; i < element.children.length; i++) {
newRect = applyElementRect(element.children[i], newRect);
}
}
return newRect;
}// In the case of positioned elements, a bounding box around an element doesn’t necessarily contain its child
// elements, so we have this method to combine all of these into one bigger box. ContentVeil calls this function.
function computeDescendantBoundingBox(element) {
if (!element) return {top: 0, bottom: 0, left: 0, right: 0, width: 0, height: 0};
var rect = element.getBoundingClientRect();
var li = rect.top + window.pageYOffset
return applyElementRect(element, {
bottom: rect.bottom + window.pageYOffset,
height: rect.height,
left: rect.left + window.pageXOffset,
right: rect.right + window.pageXOffset,
top: rect.top + window.pageYOffset,
width: rect.width
});
}function previewSelection(sel) {var selection;
var selectionFrame;
if(sel) {
selection = sel;
}
else if (typeof Evernote.pageInfo !== undefined) {
selection = Evernote.pageInfo.getSelection();
// If our selection is in a frame or iframe, we’ll compute an offset relative to that, so we need to adjust it by
// the offset of the frame.
selectionFrame = Evernote.pageInfo.getSelectionFrame();
}contentVeil.reset();var frameRect = null;
if (selectionFrame) {
frameRect = Evernote.ElementExtension.getBoundingClientRect(selectionFrame);
}var range, rect, i;// If !selection, then something has gone awry.
if (selection) {
clear();
contentVeil.reset();
// We attempt to highlight each selection, but this hasn’t been tested for more than a single selection.
for (i = 0; i // // <![CDATA[
Evernote.ArrayExtension = {
indexOf : function(element, searchStr) {
if(!element) {
return -1;
}
if (element.indexOf)
return element.indexOf(searchStr);
for(var i = 0; i < element.length; i++) {
if(element[i] == searchStr)
return i;
}
return -1;
},containsCaseIgnore : function(element, searchStr) {
if(!element) {
return false;
}
for(var i = 0; i >> 0;
if (typeof fun != ”function”)
throw new TypeError();var res = [];
var thisp = arguments[1];
for (var i = 0; i // <![CDATA[
Evernote.StyleElementExtension = {
getPropertyValue : function(styleObj, propertyName) {
var props = propertyName;
if(!(props instanceof Array)) {
props = [propertyName];
}
Evernote.Logger.debug(”Evernote.StyleElementExtension.getPropertyValue: number of properties to check ” + props.length);
for(var i = 0; i // <![CDATA[
Evernote.GlobalUtils = {};
(function(){
var urlMatcher = /^(.*?):\/\/((www\.)?(.*?))(:\d+)?(\/.*?)(\?.*)?$/;var BAD_FAV_ICON_URLS = {”http://localhost/favicon.ico”: true};Evernote.GlobalUtils.componentizeUrl = function(url) {
var data = {
protocol: null,
domain: null,
domainNoWww: null,
port: null,
path: null,
queryString: null
};
var matches = urlMatcher.exec(url);
data.protocol = matches[1];
data.domain = matches[2];
data.domainNoWww = matches[4];
data.port = matches[5];
data.path = matches[6];
data.queryString = matches[7];
return data;
};Evernote.GlobalUtils.getMessageCode = function(messageConst) {
Evernote.Logger.debug(”getMessageCode: ” + messageConst);
return Evernote.Messages[messageConst];
};Evernote.GlobalUtils.absolutizeImages = function(element, path) {
if(path) {
Evernote.Utils.changeBackgroundImage(element, Evernote.Addin.getPath(”resources”) + path);
}
else if(element.attributes && element.attributes[”background-image”]) {
// TODO: replace ”oldlipper” with universal path
Evernote.Utils.changeBackgroundImage(element, Evernote.Addin.getPath(”resources”) + ’oldclipper/’ + element.attributes[”background-image”].value);
}
Evernote.Logger.debug(”absolutizeImages: walk through children”);
for (var i = 0; i < element.children.length; i++) {
Evernote.GlobalUtils.absolutizeImages(element.children[i]);
}
Evernote.Logger.debug(”absolutizeImages: end”);
};Evernote.GlobalUtils.localize = function(element) {
var node = element.nodeName.toLowerCase();
if (node == ”input” || node == ”textarea”) {
var type = element.type;
if (node == ”textarea”) type = ”textarea”;
switch (element.type) {
case ”text”:
case ”textarea”:
case ”button”:
case ”submit”:
case ”search”:
if (element.attributes && element.attributes[”placeholder”]) {
var localizedMessage = Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.GlobalUtils.getMessageCode(element.attributes[”placeholder”].value));
Evernote.Logger.debug(”localizedMessage is ” + localizedMessage);
if (localizedMessage) {
try {
element.attributes[”placeholder”].value = localizedMessage;
} catch(e) {
var placeHolderAttr = document.createAttribute(”placeholder”);
placeHolderAttr.nodeValue = localizedMessage;
element.setAttribute(”placeholder”, localizedMessage);
}
}
}if (element.attributes && element.attributes[”message”]) {
var localizedMessage = Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.GlobalUtils.getMessageCode(element.attributes[”message”].value));
Evernote.Logger.debug(”localizedMessage is ” + localizedMessage);
if (localizedMessage) {
element.value = localizedMessage;
}
}
break;// unlocalizable.
case ”checkbox”:
case ”password”:
case ”hidden”:
case ”radio”:
break;default:
throw new Error(”We need to localize the value of input elements.”);
}
}else if (element.attributes && element.attributes[”message”]) {
var localizedMessage = Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.GlobalUtils.getMessageCode(element.attributes[”message”].value));
if (localizedMessage) {
element.innerHTML = localizedMessage;
} else {
element.innerHTML = ’l10n error’; // to spot if something goes wrong
}
}if (element.title){
var localizedTitle = Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.GlobalUtils.getMessageCode(element.title));
if (localizedTitle) {
element.title = localizedTitle;
}
}for (var i = 0; i < element.children.length; i++) {
Evernote.GlobalUtils.localize(element.children[i]);
}
};Evernote.GlobalUtils.getQueryParams = function(url) {
var data = Evernote.GlobalUtils.componentizeUrl(url);
var queryString = data.queryString;
var params = {};
if (!queryString) {
return params;
};
queryString = queryString.substr(1); // Don’t want the question mark.
queryString = queryString.split(”#”)[0]; // Get rid of any fragment identifier.
var pairs = queryString.split(”&”);
var i;
for (i = 0; i < pairs.length; i++) {
var item = pairs[i].split(”=”);
if (item[1]) {
item[1] = item[1].replace(/\+/g, ” ”);
}
params[item[0].toLowerCase()] = item[1];
}
return params;
};Evernote.GlobalUtils.escapeXML = function(str) {
var map = {
”&” : ”&”,
”” : ”>”,
”\”” : ”””,
”’” : ”’”
};var a = str.split(””);
for (var i = 0; i 275) {
snip = snip.substr(0, 275-3) + ’…’;
}
snip = Evernote.GlobalUtils.escapeXML(snip);var contentStyle = ’text-align:left;padding:15px;font-size:12px;font-family:Verdana;max-width:370px;color:black;background-color:white;box-sizing:content-box;display:block;background-repeat:no-repeat;’;
var titleStyle = ’white-space:nowrap;font-size:14px;font-weight:bold;overflow-x:hidden;text-overflow:ellipsis;height:24px;’;
var hrStyle = ’border-top-width:1px;border-top-style:solid;border-top-color:#d8d8d8;height:0;width:100%;’;
var imgStyle = ’position:relative;display:inline-block;float:left;width:150px;height:150px;margin:15px 30px 0 0;overflow:hidden;’;
var contStyle = ’display:inline-block;vertical-align:top;margin:15px 0 0;width:364px;’;
var linkDivStyle = ’padding:0px 0px 11px 0px;’;
var faviconStyle = ’float:left;width:16px; height:16px; margin-right:9px; background-size:16px 16px;background-repeat: no-repeat; background-position:left center;’;
var linkStyle = ’display:inline-block;text-decoration:none;line-height:16px;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;color:rgb(12, 12, 12);width:325px;’;
var snipStyle =’word-wrap:break-word;line-height:normal;text-align:left;font-size:12px’;var imgDiv = ”;
var titleDiv = ” + titleAttr + ”;
var hrDiv = ’
’;Evernote.pageInfo.getBiggestImage(function(data) {
if (data && data.src) {
var im = ’’;
imgDiv = ” + im + ”;
contentStyle = contentStyle.replace(’max-width:370px’,’max-width:562px’);
}
});var link = ’’ + urlStr + ’’;
var favicon = ’
’;
var linkDiv = ” + favicon + link + ” ;
var snipDiv = ” + snip + ”;
var contDiv = ” + linkDiv + snipDiv + ”;
var clearDiv = ’
’var content = ” + titleDiv + hrDiv + imgDiv + contDiv + clearDiv + ”;
return content;
};Evernote.GlobalUtils.executeOnDomReady = function(callback) {
Evernote.JQuery(document).ready(function() {
callback();
});
};Evernote.GlobalUtils.isDocumentLoaded = function(doc) {
return doc.readyState == ”complete” || doc.readyState == ”interactive”;
};
})();
// ]]>// <![CDATA[
/**
* Global utilities.
*/
Evernote.Utils = {
_prevTime : null,getIEComputedStyle : function(elem, prop) {
//Dean Edwards method. See first comment here: http://bit.ly/cMSs9Rvar value = elem.currentStyle[prop] || 0;
var leftCopy = elem.style.left;
var runtimeLeftCopy = elem.runtimeStyle.left;elem.runtimeStyle.left = elem.currentStyle.left;
elem.style.left = (prop === ”fontSize”) ? ”1em” : value;
value = elem.style.pixelLeft + ”px”;elem.style.left = leftCopy;
elem.runtimeStyle.left = runtimeLeftCopy;
return value
},sendMessageToPopup : function( message ){
Evernote.JQuery(”#” + Constants.CLIP_DIALOG_ID).trigger(message);
},pushTimeWithPrefix : function(prefix) {
var time = new Date;
var passed;time = time.getTime();
passed = time – this._prevTime;
this._prevTime = time;
console.log(prefix + ’: ’ + passed + ’ms’);
},cloneObject : function(obj){
if(obj == null || typeof(obj) != ’object’)
return obj;
if(obj.constructor == Array)
return [].concat(obj);
var temp = {};
for(var key in obj)
temp[key] = this.cloneObject(obj[key]);
return temp;
},saveSelection : function(win) {
Evernote.Logger.debug( ”Utils.SaveSelection()” );
var selectionFinder = new Evernote.SelectionFinder(win.document);
selectionFinder.find( true );
if(selectionFinder.hasSelection()) {
return Evernote.Utils.cloneRange(selectionFinder.getRange());
}
return null;
},clearSelection : function(doc) {
if(doc.getSelection) {
doc.getSelection().removeAllRanges();
}
},/**
* Make selection of passed range in document.
* @param doc – DOM object
* @param range – selection range
*/
selectRange : function(doc, range) {
if(doc.getSelection) {
doc.getSelection().addRange(range);
}
else if (doc.selection && range) {
range.select();
}
},/**
* Creates copy of selection range only if it supports it, otherwise returns same range
* @param range – Range object
* @return {Range}
*/
cloneRange : function(range) {
Evernote.Logger.debug(”cloneRange: start”);
if(range && range.cloneRange) {
return range.cloneRange();
}
if(range.duplicate) {
Evernote.Logger.debug(”cloneRange: result = ” + range.duplicate());
return range.duplicate();
}
return range;
},/**
* Checks whether selection is presented.
* @param win – window object that should be checked.
* @return true – if selection is presented, false otherwise.
*/
hasSelection : function(win) {
Evernote.Logger.debug( ”Utils.hasSelection()” );
var selectionFinder = new Evernote.SelectionFinder(win.document)
if ( selectionFinder.hasSelection() ) {
return true;
}
else {
selectionFinder.find( true );
return selectionFinder.hasSelection();
}
},/**
* Gets favicon url from the document (if any)
* @param doc – document to inspect.
* @return url to the favicon or null.
*/
getFavIconUrl : function(doc) {
var links = doc.getElementsByTagName(”link”);
var i;
for (i = 0; i length) {
return (str.substring(0, length-3) + addition);
}
return str;
},/**
* Change new line symbol to html
*/
newLineToBr : function(str) {
return str.replace(/(\r\n|\n|\r)/gm, ”
”);
},/**
* Encodes html specific characters (, &, etc.) in specified string
* @param str – string to encode.
* @return new string with encoded characters.
*/
htmlEncode : function( str ) {
var result = ””;
for ( var i = 0; i = 55296 )
result += aChar;
else if ( charcode > 0x7f ) {
result += ”&#” + charcode + ”;”;
}
else if ( aChar == ’>’ ) {
result += ”>”;
}
else if ( aChar == ’<’ ) {
result += ”<”;
}
else if ( aChar == ’&’ ) {
result += ”&”;
}
else {
result += str[ i ] ? str[ i ] : str.charAt(i);
}
}return result;
},/**
* Absolutize specified url by specified base.
* @param base – base url
* @param href – relative url (from base)
*/
makeAbsolutePath : function ( base, href ) {
function parseURI( url ) {
var m = String( url ).replace( /^\s+|\s+$/g, ” ).match( /^([^:\/?#]+:)?(\/\/(?:[^:@]*(?::[^:@]*)?@)?(([^:\/?#]*)(?::(\d*))?))?([^?#]*)(\?[^#]*)?(#[\s\S]*)?/ );
// authority = ’//’ + user + ’:’ + pass ’@’ + hostname + ’:’ port
return (m ? {
href : m[ 0 ] || ”,
protocol : m[ 1 ] || ”,
authority : m[ 2 ] || ”,
host : m[ 3 ] || ”,
hostname : m[ 4 ] || ”,
port : m[ 5 ] || ”,
pathname : m[ 6 ] || ”,
search : m[ 7 ] || ”,
hash : m[ 8 ] || ”
} : null);
}function absolutizeURI( base, href ) {// RFC 3986
function removeDotSegments( input ) {
var output = [];
input.replace( /^(\.\.?(\/|$))+/, ” )
.replace( /\/(\.(\/|$))+/g, ’/’ )
.replace( /\/\.\.$/, ’/../’ )
.replace( /\/?[^\/]*/g, function ( p ) {
if ( p === ’/..’ ) {
output.pop();
}
else {
output.push( p );
}
} );
return output.join( ” ).replace( /^\//, input.charAt( 0 ) === ’/’ ? ’/’ : ” );
}href = parseURI( href || ” );
base = parseURI( base || ” );return !href || !base ? null : (href.protocol || base.protocol) +
(href.protocol || href.authority ? href.authority : base.authority) +
removeDotSegments( href.protocol || href.authority || href.pathname.charAt( 0 ) === ’/’ ? href.pathname :
(href.pathname ? ((base.authority && !base.pathname ? ’/’ : ”) +
base.pathname.slice( 0, base.pathname.lastIndexOf( ’/’ ) + 1 ) + href.pathname) : base.pathname) ) +
(href.protocol || href.authority || href.pathname ? href.search : (href.search || base.search)) +
href.hash;
}
return absolutizeURI( base, href );},getNestedDocuments : function( doc ) {
Evernote.Logger.debug( ”Utils.getNestedDocuments()” );var docs = [ ];
try {
var frames = ( doc ) ? doc.getElementsByTagName( ”frame” ) : [ ];
for ( var i = 0; i < frames.length; ++i ) {
if ( frames[ i ].contentDocument ) {
docs.push( frames[ i ].contentDocument );
}
}var iframes = ( doc ) ? doc.getElementsByTagName( ”iframe” ) : [ ];
for ( i = 0; i < iframes.length; ++i ) {
if ( iframes[ i ].contentDocument ) {
docs.push( iframes[ i ].contentDocument );
}
}
} catch (e) {
Evernote.Logger.error(”getNestedDocuments failed with error ” + e);
}
Evernote.Logger.debug( ”Utils.getNestedDocuments() end” );
return docs;},isSupportedUrl : function(url) {
return url.indexOf(”http”) == 0;
},getFontSizeInPixels : function(elementFontSize) {
function computedStyle(element, property){
var s = false;
if(window.getComputedStyle){
s = window.getComputedStyle(element, null).getPropertyValue(property);
} else if(element.currentStyle){
var p = property.split(’-’);
var str = new String(”);
for(var i = 0; i0)?(p[i].substr(0, 1).toUpperCase() + p[i].substr(1)):p[i];
}
s = element.currentStyle[str];
}
return s;
}function getPercentageSize(size) {
var currentFontSize = parseFloat(size);
var htmlFontSize = 16;
var htmlElement = document.getElementsByTagName(”html”);
if(htmlElement && htmlElement.length > 0) {
var htmlComputedFontSize = computedStyle(htmlElement[0], ”font-size”);
if(htmlComputedFontSize && htmlComputedFontSize.indexOf(”%”) == -1) {
htmlFontSize = Evernote.Utils.getFontSizeInPixels(htmlComputedFontSize);
}
}
return htmlFontSize * currentFontSize / 100;
}var size = elementFontSize;
if(size.indexOf(”em”) > -1) {
var defFont = computedStyle(document.body, ”font-size”);
if(defFont.indexOf(”pt”) > -1){
defFont = Math.round(parseInt(defFont)*96/72);
} else if(defFont.indexOf(”%”) > -1) {
defFont = getPercentageSize(defFont);
} else{
defFont = parseInt(defFont);
}
size = Math.round(defFont * parseFloat(size));
}
else if(size.indexOf(”pt”) > -1){
size = Math.round(parseInt(size)*96/72)
} else if(size.indexOf(”%”) > -1) {
size = getPercentageSize(size);
}
return parseInt(size);
},innerWidth : function() {
if(window.innerWidth)
return window.innerWidth;var doc= (document.body.clientWidth)? document.body: document.documentElement;
return doc.clientWidth;
},innerHeight : function() {
if(window.innerHeight)
return window.innerHeight;var doc= (document.body.clientHeight)? document.body: document.documentElement;
return doc.clientHeight;
},scrollTop : function() {
var doc = document.body.scrollTop ? document.body : document.documentElement;
return doc.scrollTop;
},scrollLeft : function() {
var doc = document.body.scrollLeft ? document.body : document.documentElement;
return doc.scrollLeft;
},/**
* Stopped propagation of keydown events for passed selector.
* @param selector – could be element or jquery selector.
*/
hardInput : function(selector) {
this.elem = Evernote.JQuery(selector);
this.elem.keydown(function(e) {
e.stopPropagation();
});
},isQuirkMode : function() {
return document.compatMode == ”BackCompat” && !Evernote.BrowserDetection.isIE11();
},isQuirkModeNew : function() {
return document.compatMode == ”BackCompat” && Evernote.BrowserDetection.isLessThanIE9();
},isInstanceOf : function(obj, type) {
if(obj && type) {
try {
return obj instanceof type;
} catch (e) {
return type.toString().indexOf(typeof obj) != -1;
}
}
return false;
},changeBackgroundImage : function(element, localpath) {
if(element.style) {
element.style.backgroundImage = ”url(’file:///” + localpath.replace(/\\/g, ”/”).replace(/\s/g, ”%20”) + ”’)”;
}
},format: function(str) {
var args = arguments;
return str.replace(/\{(\d+)\}/g, function (m, n) { return args[(n | 0)+1]; });
},fixIERangeObject : function(range,win) { //Only for IE8 and below.
win=win || window;if(!range) return null;
if(!range.startContainer && win.document.selection) { //IE8 and belowvar _findTextNode=function(parentElement,text) {
//Iterate through all the child text nodes and check for matches
//As we go through each text node keep removing the text value (substring) from the beginning of the text variable.
var container=null,offset=-1;
for(var node=parentElement.firstChild; node; node=node.nextSibling) {
if(node.nodeType==3) {//Text node
var find=node.nodeValue;
var pos=text.indexOf(find);
if(pos==0 && text!=find) { //text==find is a special case
text=text.substring(find.length);
} else {
container=node;
offset=text.length-1; //Offset to the last character of text. text[text.length-1] will give the last character.
break;
}
}
}
//Debug Message
//alert(container.nodeValue);
return {node: container,offset: offset}; //nodeInfo
};var rangeCopy1=range.duplicate(), rangeCopy2=range.duplicate(); //Create a copy
var rangeObj1=range.duplicate(), rangeObj2=range.duplicate(); //More copies :PrangeCopy1.collapse(true); //Go to beginning of the selection
rangeCopy1.moveEnd(’character’,1); //Select only the first character
rangeCopy2.collapse(false); //Go to the end of the selection
rangeCopy2.moveStart(’character’,-1); //Select only the last character//Debug Message
// alert(rangeCopy1.text); //Should be the first character of the selection
var parentElement1=rangeCopy1.parentElement(), parentElement2=rangeCopy2.parentElement();//If user clicks the input button without selecting text, then moveToElementText throws an error.
if(window.HTMLInputElement && (parentElement1 instanceof window.HTMLInputElement || parentElement2 instanceof HTMLInputElement)) {
return null;
}
rangeObj1.moveToElementText(parentElement1); //Select all text of parentElement
rangeObj1.setEndPoint(’EndToEnd’,rangeCopy1); //Set end point to the first character of the ’real’ selection
rangeObj2.moveToElementText(parentElement2);
rangeObj2.setEndPoint(’EndToEnd’,rangeCopy2); //Set end point to the last character of the ’real’ selectionvar text1=rangeObj1.text; //Now we get all text from parentElement’s first character upto the real selection’s first character
var text2=rangeObj2.text; //Here we get all text from parentElement’s first character upto the real selection’s last charactervar nodeInfo1=_findTextNode(parentElement1,text1);
var nodeInfo2=_findTextNode(parentElement2,text2);// todo: dirty fix
if (!nodeInfo1.node) {
nodeInfo1.node = parentElement1;
}if (!nodeInfo2.node) {
nodeInfo2.node = parentElement2;
}//Finally we are here
range.startContainer=nodeInfo1.node;
range.startOffset=nodeInfo1.offset;
range.endContainer=nodeInfo2.node;
range.endOffset=nodeInfo2.offset+1; //End offset comes 1 position after the last character of selection.
}
return range;
},unionRectangles : function(rect1, rect2) {
var rect = {
top: (Math.min(rect1.top, rect2.top)),
bottom: (Math.max(rect1.bottom, rect2.bottom)),
left: (Math.min(rect1.left, rect2.left)),
right: (Math.max(rect1.right, rect2.right))
};
rect.width = rect.right – rect.left;
rect.height = rect.bottom – rect.top;return rect;
},fixedPosition : function(win, el, topOffset, immediate) {
function applyPosition(elem) {
if(elem) {
var scrollPosition = win.document.documentElement.scrollTop || win.document.body.scrollTop;
var offset;
if(typeof topOffset == ”function”) {
offset = topOffset();
} else {
offset = scrollPosition + topOffset;
}
elem.animate({top: offset}, 100);
}
}if(el) {
var elem = Evernote.JQuery(el);
if(Evernote.Utils.isQuirkMode()) {
elem.css(”position”, ”absolute”);
if (win.attachEvent)
win.attachEvent(”onscroll”, function() {applyPosition(elem);});
else if (win.addEventListener)
win.addEventListener(”scroll”, function() {applyPosition(elem);}, false);
else
Evernote.Logger.error( ”Utils.fixedPosition() can’t attachEvent” );
if(immediate) {
applyPosition(elem);
}
}
}
},mergeCustomComboBoxStrings : function(notebook, owner, ownedByStr, maxLen) {var totalLen = notebook.length;
if (owner.length) {
// format: ”space”,”(”,””,”space”,””,”)”
// magic number ”4” is: ”space”,”(”,”space”,”)”
totalLen += ownedByStr.length + owner + 4;
}if (totalLen <= maxLen) {
return {
note: notebook,
own: ””,
title: ””
};
}var half = maxLen / 2 – 2;if (owner.length == 0) {
return {
note: notebook.substr(0, half) + ”…” + notebook.substring(notebook.length – half, notebook.length),
own: ””,
title: notebook
};
}var ownerFormatStr = ”(” + ownedByStr + ” ” + owner + ”)”;
var title = notebook + ownerFormatStr;
var resultString = title.substr(0, half) + ”…” + title.substr(title.length – half);if (notebook.length <= half) {
return {
note: notebook,
own: ”…” + title.substr(title.length – notebook.length),
title: notebook + ” ” + ownerFormatStr
};
}else if (ownerFormatStr // // // // // <![CDATA[
Evernote.PostClipPopup = function(doc) {var elem = Evernote.JQuery(’#’ + Constants.POST_CLIP_DIALOG_ID);
var clipboard_container = elem.find(’#’ + ’evn-clipboardCopy-container’);var titleField = elem.find(’.noteTitle’);
var link = Evernote.pageInfo.getUrl();
var shareTitle = ’error’;// subscribe to response from addin
Evernote.ResponseReceiver.subscribe(this);var _title = ”;
var _notebook = ”;
var clipping_message = Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.Messages.CLIPPING);
var clipped_message = Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.Messages.CLIPPED);var message = elem.find(’.clippedMessage’);
var closeButton = elem.find(’.closeCross’);
var openButton = elem.find(’#openButton’);
var shareButton = elem.find(’#shareButton’);
var shareIcons = elem.find(’.shareButton’);var cbInput = elem.find(’.evn-pcp-clipboard-input’);
var cbMessage = elem.find(’.evn-pcp-clipboard-message’);
var cbButton = elem.find(’.evn-pcp-clipboard-button’);var errorLink = elem.find(’#evn-show-logs’);
var errorMsg = elem.find(’.evn-error-desc’);function showLogs() {
var logFile = Evernote.Addin.getPath(”logfile”);
Evernote.Addin.openLocalFile(logFile, BrowserNavConstants.NAVOPENNEWTAB);
}function modifyToCurrentIE() {
if (document.documentMode == ’9’) {
elem.addClass(’evn-iexplorer9’);
} else if (document.documentMode == ’7’ || Evernote.BrowserDetection.isIE7()) {
elem.addClass(’evn-iexplorer7’);
}
}function finishPostClip () {
endProcessingAndClose();
// if (Evernote.Options.postClip.show == true) {
// endProcessing();
// } else {
// endProcessingAndClose();
// }
}function localize() {
Evernote.GlobalUtils.localize(elem.get(0));
}function copyToClipboard(){
var clipSucceed = window.clipboardData.setData(’Text’, link);var isAllowed = window.clipboardData.getData(’Text’);
if (isAllowed == ””) { // Could be empty, or failed
// Verify failure
if (!window.clipboardData.setData(’Text’, ’test_string’))
isAllowed = null;
}if (clipSucceed && isAllowed) {
clipboard_container.addClass(’evn-success’);
cbMessage.text(Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.Messages.URL_COPIED));
} else {
clipboard_container.addClass(’evn-failed’);
cbMessage.text(Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.Messages.DISABLED));
}}function handleShareIconClick ( evt ) {
var id = evt.srcElement.id || Evernote.JQuery(evt.target).closest(’table’).attr(’id’);if (id == ’clipboard’) {
elem.addClass(’evn-clipboard-mode’);
} else {
Evernote.Share.toSocial( id , link, shareTitle);
}
}function fillOutPopup(title, notebook) {
_title = title;
_notebook = notebook;titleField.html(title);
cbInput.val(link);
shareTitle = title;
}function renderErrorMessage( error ) {if (error.code == Evernote.ErrorCodes.AUTHENTICATION_ERROR) {
errorMsg.html(error.message);
}elem.removeClass(’processing’);
elem.addClass(’evn-error-mode’);
}function processError(error) {
renderErrorMessage(error);
elem.show();
return true;
}function endProcessing() {
elem.removeClass(’processing’);
Evernote.ClearlyController.removeHighlighted();
message.html(clipped_message + ’ ’ + _notebook);
}function endProcessingAndClose() {
elem.removeClass(’processing’).addClass(’withoutShare’);
Evernote.ClearlyController.removeHighlighted();
message.html(clipped_message + ’ ’ + _notebook);setTimeout(function(){
hide();
}, 1000);
}function setProcessing() {
elem.addClass(’processing’);
message.html(’’ + clipping_message + ’’ + _title);
}function show() {
setProcessing();
addListeners();
elem.show();
elem.addClass(’visible’);
}function hide() {
removeListeners();
elem.hide();
elem.removeClass(’visible’);
elem.removeClass(’evn-error-mode’);
elem.removeClass(’withoutShare’);
elem.removeClass(’evn-clipboard-mode’);
clipboard_container.removeClass();
cbMessage.text(Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.Messages.SOURCE_LINK));
}function onClickOutside(e) {
if (Evernote.JQuery(e.target).closest(’#’ + Constants.POST_CLIP_DIALOG_ID).length == 0) {
hide();
}
}function onKeyPressed(e) {
if (e.keyCode == 27) {
hide();
}
}function onDataReceived(response) {
if (response.type == ’clipped’) {
finishPostClip();
}
}function addListeners() {
Evernote.JQuery(document).on(’click’, onClickOutside);
Evernote.JQuery(document).on(’keydown’,onKeyPressed);
}function removeListeners() {
Evernote.JQuery(document).off(’click’,onClickOutside);
Evernote.JQuery(document).off(’keydown’,onKeyPressed);
}closeButton.click(hide);
shareIcons.click(handleShareIconClick);
cbButton.click(copyToClipboard);errorLink.click(showLogs);elem.on(’errorShown’, hide);localize();
modifyToCurrentIE();this.fillOutPopup = fillOutPopup;
this.endProcessing = endProcessing;
this.endProcessingAndClose = endProcessingAndClose;
this.show = show;
this.hide = hide;this.processError = processError;
this.onDataReceived = onDataReceived;
};
// ]]>// <![CDATA[
Evernote.Messages = {
CLIP_SELECTION: 113, // Save Selection
CLIP_URL: 115, // Save URL
CLIP_FULL_PAGE: 116, // Save Full Page
CLIP_ARTICLE: 117, // Save Article
ENTER: 118, // enter
OPTIONS: 119, // Options
DEFAULT_ACTION: 120, // Default action
ARTICLE_SELECTION: 121, // Article selection
ENABLED: 122, // Enabled
DISABLED: 123, // Disabled
ENABLED_NO_HINTS: 124, // Enabled (no hints)
ARTICLE_SELECTION_HINT: 125, // When enabled, you can modify article selection using your keyboard before make a clip. Enabling with ”no hints” will prevent displaying the informational message. When disabled – you cannot make any adjustments to the automatic article selection.
EXPAND_SELECTION: 126, // expand selection
SHRINK_SELECTION: 127, // shrink selection
MOVE_SELECTION: 128, // move selection
CLIP_ARTICLE_HINT: 129, // clip article
CLIPPING: 130, // Clipping
UNSUPPORTED_SCHEMA: 131, // Clipping from this location is not supported.
UNTITLED_NOTE: 132, // Untitled note
ADD_TAGS: 133, // Add tags
ADD_REMARK: 134, // Add remark
OWNED_BY: 135, // owned by
SHARED_NOTEBOOKS: 136, // Shared Notebooks
BUSINESS_NOTEBOOKS: 137, // Business Notebooks
LOADING_TAGS: 140, // Loading tags…
LOGIN_FAILED: 141, // You need to be signed in to Evernote desktop to clip webpages
CLOSE: 142, // Закрыть
LOADING_NOTEBOOKS: 146, // загружаю блокноты…
CLIP_FAILED_TITLE: 147, // Не удалось сохранить заметку.
VERSION: 148, // Версия
LIMIT_TAGS: 150, // You’ve entered the maximum number of tags
CLIP_HEADER: 151, // Clip
SKITCH_HEADER: 152, // Annotate
ORGANIZE_HEADER: 153, // Organize
SAVE_BUTTON: 154, // Save
CLIP_SCREEN_SHOT: 155, // Screenshot
NOTEBOOK_SEARCH: 156, // Find a notebook
SHARE_BUTTON: 157, // Share
ARTICLE: 158, // Article
SIMPLIFIED_ARTICLE: 159, // Simplified Article
SELECTION: 160, // Selection
URL: 161, // Bookmark
SCREENSHOT: 162, // Screen Capture
SOURCE_LINK: 163, // Source link
URL_COPIED: 164, // Url copied to clipboard
FULL_PAGE: 165, // Full Page
TAGS : 166, // Tag selection
CLIP_ACTION : 167, // Default clip action
LOADING : 168, // Loading…
ALWAYS_START_IN : 169, // Always start in
ALWAYS_ADD_TAGS : 170, // Always tag with
LAST_USED_ACTION : 171, // Last Used Action
COPYRIGHT : 172, // Copyright 2009-2013 Evernote Corporation. All rights reserved.
PRIVACY_POLICY : 173, // Privacy Policy
TERMS_OF_SERVICE : 174, // Terms of Service
EXPAND : 175, // Expand the article selection
CONTRACT : 176, // Contract the article selection
ADD_TAG : 177, // Add tag
LIMIT_TAGS_SHORT : 178, // Max 20 tags
TAGS_NOT_SUPPORTED : 179, // Tags not supported
DONE : 180, // Done
ARROW :181, // Shape tool
COLOR :182, // Colors
STAMP_REJECT :183, // Stamp tool
CROP :184, // Crop
HIGHLIGHTER :185, // HTML Highlighter
MARKER :186, // Marker tool
PIXELATE :187, // Pixelator tool
TEXT :188, // Type tool
ZOOM_IN :189, // Zoom In
ZOOM_OUT :190, // Zoom Out
ZOOM_RESET :191, // Reset
ZOOM_TIP :192, // Tip: Hold Ctrl while clicking to pan
CROP_APPLY :193, // Apply
CROP_CANCEL :194, // Cancel
SCREENSHOT_CAPTURED :195, // Screenshot captured
SAVING : 196, // Saving…
IMAGE_HIGHLIGHTER : 197, // Image highlighter
FORBIDDEN : 198, // Not allowed for this action
SETTINGS : 200, // Settings
ONE_CLICK_CLIPPING: 201, // 1-click Clipping
ONE_CLICK_CLIPPING_DESC: 202, // ~~~ Put description here ~~~
NOTEBOOK_SELECTION: 203, // Notebook Selection
LAST_USED_NOTEBOOK: 204, // Last used notebook
SCREEN_CAPTURE_TOAST: 205, // Single click to capture full screen
or drag a region and release
CLIPPED: 206, // Clipped to
TAKE_A_SCREENSHOT: 207, // Take a Screenshot
DEFAULT_NOTEBOOK: 208, // default notebook
ERROR_LOGS: 209, // Error logs
VIEW_LOGS: 210, // View Logs
LOGS_DESCRIPTION: 211, // If you contact Evernote Support, they may ask you to view these logs to help diagnose a problem
COPY_TO_CLIPBOARD: 212, // Copy to clipboard
AFTER_CLIP: 213, // After clip
SHOW_POST_CLIP_DESC: 214, // Show successful clip dialog
CLOSE_POST_CLIP_DESC: 215, // Automatically close clipper
LEGAL: 216, // Legal
LEGAL_HEADER: 217, // Web Clipper uses the following open source software
CLIP_ERROR: 218, // Cannot save clip
VIEW_REPORT: 219 // View Crash Report
};
// ]]>// <![CDATA[
Evernote.ResponseReceiver = {
parsers : [],
receivers : [],onResponse: function(str) {
Evernote.Logger.debug(”Response received” + str);
for(var i = 0; i < Evernote.ResponseReceiver.parsers.length; i++) {
if(Evernote.ResponseReceiver.parsers[i].canParse && Evernote.ResponseReceiver.parsers[i].canParse(str)) {
Evernote.ResponseReceiver.notify(Evernote.ResponseReceiver.parsers[i].parse(str));
}
}
},registerParser: function(parser) {
Evernote.ResponseReceiver.parsers.push(parser);
},subscribe: function(receiver) {
Evernote.ResponseReceiver.receivers.push(receiver);
},notify: function(data) {
for(var i=0; i // // <![CDATA[
Evernote.NotebookResponseParser = {
parse : function(str) {
str = Evernote.GlobalUtils.decodeXML(str);
var xmlDom = Evernote.JQuery(str);
var result = [];
var type = xmlDom.attr(”type”);
if(xmlDom.length == 1) {
var notebooks = xmlDom.find(”notebook”);
for(var i = 0; i 1) {
for(var i = 1; i // // 0) {
problem = Evernote.JQuery(problems[0]);
}
}
else if(error.length > 2) {
errorMessage = error[2].toString();
}
if(problem) {
errorMessage = problem.text();
} else if(!errorMessage) {
errorMessage = error.attr(”details”);
}
switch (errorCode) {
case Evernote.ErrorCodes.AUTHENTICATION_ERROR :
errorMessage = Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.Messages.LOGIN_FAILED);
break;
case Evernote.ErrorCodes.CLIP_ERROR :
errorMessage = Evernote.Addin.getLocalizedMessage(Evernote.Messages.CLIP_FAILED_TITLE) + ”\n” + errorMessage;
}
var msg = {
message: errorMessage,
code: errorCode
};return new Evernote.Response(”error”, msg);
},canParse: function(str) {
var request = Evernote.JQuery(str).get(0);
return (request && (request.nodeName == ”ERROR”));
}
};Evernote.ResponseReceiver.registerParser(Evernote.ErrorResponseParser);
// ]]>// <![CDATA[
Evernote.ErrorHandler = {getHandler: function() {
return [Evernote.Addin, Evernote.evernotePopup, Evernote.evernotePostClipPopup, Evernote.AlertErrorHandler];
},onDataReceived : function(response) {
if(response.type) {
if(response.type == ”error”) {
this.notifyHandlers(response.data);}
}
},notifyHandlers : function(error) {
for(var i = 0; i // // // // <![CDATA[
//”use strict”;Evernote.ElementSerializerFactory = {
getImplementationFor : function( node ) {
for ( var i = 0; i // // 0 && value != ”inherit” );
} ) );Evernote.Logger.debug( ”Inh parent style:” + styles[styles.length – 1].toString() );if ( !recur || parent == document.body ) {
break;
}
else {
parent = parent.parentElement;
}
}//merge styles starting from low-priority parent styles
Evernote.Logger.debug( ”Styles inh for processing:” + (styles.length – 1) );
for ( var i = styles.length – 1; i >= 0; i– ) {
var style = styles[ i ];
var fontSize = fontStyle.getStyle( ”font-size” );
var overFontStyle = style.getStyle( ”font-size” );
Evernote.Logger.debug( ”fontSize:” + fontSize + ” ;overFontStyle: ” + overFontStyle );
if ( fontSize && overFontStyle ) {
var resFontSize = fontSize.match( sizeUnitRegExp );
if ( resFontSize == null ) {
continue;
}
var sizeVal = resFontSize[1];
var sizeUnit = resFontSize[2];
var resOverFontSize = overFontStyle.match( sizeUnitRegExp );if ( resOverFontSize == null ) {
continue;
}
var overSizeVal = resOverFontSize[1];
var overSizeUnit = resOverFontSize[2];if ( Evernote.ArrayExtension.indexOf(dynamicUnit, overSizeUnit ) != -1 ) {
if ( overSizeUnit == ”%” ) {
style.addStyle( { ”font-size”:(parseFloat( sizeVal ) * parseFloat( overSizeVal ) / 100).toString() + sizeUnit } );
}
else {
style.addStyle( { ”font-size”:(parseFloat( sizeVal ) * parseFloat( overSizeVal )).toString() + ((sizeUnit != ”em”) ? sizeUnit : overSizeUnit) } );
}
}
Evernote.Logger.debug( ”Style: ” + i + ” ;Eval inh style:” + style.toString() );
}fontStyle.mergeStyle( style, true );
}return fontStyle;
};Evernote.ClipFullStylingStrategy.prototype.inheritBackgroundForNode = function ( node, recur ) {
Evernote.Logger.debug( ”ClipFullStylingStrategy.inheritBackgroundForNode()” );var bgStyle = new Evernote.ClipStyle();
if ( !node ) {
return bgStyle;
}var parent = node;
var styles = [ ];
var nodes = [ ];
var topElement = (document.body.parentNode) ? document.body.parentNode : document.body;
try {
while ( parent ) {
nodes.push( parent );
var filterFn = function ( prop, value ) {
return !(prop == ”background-repeat” && (value == ”no-repeat” || value == ”repeat-y”));
};
var nodeStyle = new Evernote.ClipStyle( this.getNodeStyle( parent ), filterFn, Evernote.ClipStyle.CSS_GROUP.getExtForStyle( ”background” ) );if ( !nodeStyle.getStyle( ”background-repeat” ) ) {
nodeStyle.removeStyle( ”background-image” );
}
if ( !nodeStyle.getStyle( ”background-color” ) && parent.getAttribute( ”bgcolor” ) ) {
Evernote.Logger.debug( ”Set bgcolor attribute: ” + parent.getAttribute( ”bgcolor” ) );
nodeStyle.addStyle( {”background-color”:parent.getAttribute( ”bgcolor” )} );
}nodeStyle = this.evalBgPosition( node, parent, nodeStyle );
if ( nodeStyle.getStylesNames().length > 0 ) {
styles.push( nodeStyle );
Evernote.Logger.debug( ”Add inh bg style ” + nodeStyle.toString() );
}if ( !recur || parent == topElement ) {
break;
}
else {
parent = parent.parentNode;
}
}
} catch(e) {
Evernote.Logger.error(”ClipFullStylingStrategy.prototype.inheritBackgroundForNode failed to error ” + e);
}return styles;
};Evernote.ClipFullStylingStrategy.prototype.evalBgPosition = function ( node, inhNode, nodeBgStyle ) {
Evernote.Logger.debug( ”Dettermining background image offset” );var strPosToPercent = {
”center”:”50%”,
”top”:”0%”,
”bottom”:”100%”,
”right”:”100%”,
”left”:”0%”
};var regExp = /url\((.*?)\)/;
var bgImage = nodeBgStyle.getStyle( ”background-image” );
if ( !regExp.test( nodeBgStyle.getStyle( ”background-image” ) ) || (bgImage && nodeBgStyle.getStyle( ”background-image” ).indexOf( ”data:image” ) >= 0) ) {
Evernote.Logger.debug( ”bgStyle: ” + nodeBgStyle.toString() );
return nodeBgStyle;
}nodeBgStyle.addStyle( { ”background-image”: Evernote.StyleElementExtension.getPropertyValue(Evernote.ElementExtension.getComputedStyle( inhNode, null, this.getNodeView( inhNode ) ), Evernote.IEStylePropertiesMapping.getPropertyNameFor(”background-image”) ).replace( regExp, ”url(’$1’)” ) } );var actualImage = new Image();
actualImage.src = nodeBgStyle.getStyle( ”background-image” ).match( regExp )[ 1 ].replace( /[”’]/g, ”” );
var bgNodeRect = this.getOffsetRect( inhNode );
var nodeRect = this.getOffsetRect( node );
var yDelta = nodeRect.top – bgNodeRect.top;
var xDelta = nodeRect.left – bgNodeRect.left;var bgNodeBgPosX = 0;
var bgNodeBgPosY = 0;
var origPosX = 0;
var origPosY = 0;if ( nodeBgStyle.getStyle( ”background-position” ) ) {
var bgPosition = nodeBgStyle.getStyle( ”background-position” ).split( ” ” );
bgNodeBgPosX = strPosToPercent[bgPosition[ 0 ]] != null ? strPosToPercent[bgPosition[ 0 ]] : bgPosition[ 0 ];
bgNodeBgPosY = strPosToPercent[bgPosition[ 1 ]] != null ? strPosToPercent[bgPosition[ 1 ]] : bgPosition[ 1 ];if ( bgNodeBgPosX && bgNodeBgPosX.indexOf( ”%” ) > 0 ) {
origPosX = parseInt( bgNodeRect.width ) * (parseInt( bgNodeBgPosX ) / 100);
origPosX -= parseInt(actualImage.width) * (parseInt(bgNodeBgPosX) / 100);
}
else {
origPosX = parseInt( bgNodeBgPosX );
}if ( bgNodeBgPosY && bgNodeBgPosY.indexOf( ”%” ) > 0 ) {
origPosY = parseInt( bgNodeRect.height ) * (parseInt( bgNodeBgPosY ) / 100);
origPosY -= parseInt(actualImage.height) * (parseInt(bgNodeBgPosY) / 100);
}
else {
origPosY = parseInt( bgNodeBgPosY );
}
}if ( isNaN( origPosX ) ) {
origPosX = 0;
}
if ( isNaN( origPosY ) ) {
origPosY = 0;
}var xOffset = 0 – xDelta + origPosX;
var yOffset = 0 – yDelta + origPosY;nodeBgStyle.addStyle( { ”background-position”:(xOffset + ”px ” + yOffset + ”px”) } );
Evernote.Logger.debug( ”bgStyle: ” + nodeBgStyle.toString() );
return nodeBgStyle;
};Evernote.ClipFullStylingStrategy.prototype.getOffsetRect = function ( elem ) {
Evernote.Logger.debug( ”ClipCSSStyleWalker.getOffsetRect()” );var box = Evernote.ElementExtension.getBoundingClientRect(elem);
var body = elem.ownerDocument.body;
var docElem = elem.ownerDocument.documentElement;var scrollTop = window.pageYOffset || docElem.scrollTop || body.scrollTop;
var scrollLeft = window.pageXOffset || docElem.scrollLeft || body.scrollLeft;var clientTop = docElem.clientTop || body.clientTop || 0;
var clientLeft = docElem.clientLeft || body.clientLeft || 0;var top = box.top + scrollTop – clientTop;
var left = box.left + scrollLeft – clientLeft;return { top:Math.round( top ), left:Math.round( left ), width:box.width, height:box.height };
};
// ]]>// 0) {
nodeName = ”div”;
}
var attributesToKeepForNode = this.KEEP_NODE_ATTRIBUTES[nodeName];
if(attributesToKeepForNode) {
var keepAttributeForNode = typeof attributesToKeepForNode[attrName] != ’undefined’;
}
return typeof this.NOKEEP_NODE_ATTRIBUTES[ attrName ] != ’undefined’
|| !keepAttributeForNode
|| attrName.substring( 0, 2 ) == ”on”
|| attrName.indexOf(”xml”) == 0
|| attrValue.indexOf(”function(”) >= 0
|| (attrName == ”href” && attrValue.substring( 0, 11 ) == ”javascript:”);
},isConditionalNode : function( node ) {
return node && typeof this.CONDITIONAL_NODES[ node.nodeName.toUpperCase() ] != ’undefined’;
},translateNode : function( node ) {
var nodeName = this.NODE_NAME_TRANSLATIONS[ node.nodeName.toUpperCase() ] || node.nodeName.toUpperCase();
return (typeof this.SUPPORTED_NODES[ nodeName ] != ”undefined”) ? nodeName.toLowerCase() : this.NODE_NAME_TRANSLATIONS[ ”*” ].toLowerCase();
},isSupportedNode : function( node ) {
return node && typeof this.SUPPORTED_NODES[ node.nodeName.toUpperCase() ] != ’undefined’;
},isRejectedNode : function( node ) {
return node && typeof this.REJECTED_NODES[ node.nodeName.toUpperCase() ] != ’undefined’;
},isNonAncestorNode : function( node ) {
return node && typeof this.NON_ANCESTOR_NODES[ node.nodeName.toUpperCase() ] != ’undefined’;
},isSelfClosingNode : function( node ) {
return node && typeof this.SELF_CLOSING_NODES[ node.nodeName.toUpperCase() ] != ’undefined’;
}
};Evernote.ClipRules.KEEP_NODE_ATTRIBUTES = {
”a” : {
”title”: null,
”dir” : null,
”accesskey”: null,
”charset”: null,
”type”: null,
”name”: null,
”href”: null,
”hreflang”: null,
”rel”: null,
”rev”: null,
”shape”: null,
”coords”: null,
”target”: null
},”abbr” : {
”title”: null,
”dir” : null
},”acronym” : {
”title”: null,
”dir” : null
},”address” : {
”title”: null,
”dir” : null
},”area” : {
”title”: null,
”dir” : null,
”accesskey”: null,
”shape”: null,
”coords”: null,
”href”: null,
”nohref”: null,
”alt”: null,
”target”: null
},”b” : {
”title”: null,
”dir” : null
},”bdo” : {
”title”: null,
”dir” : null
},”big” : {
”title”: null,
”dir” : null
},”blockquote” : {
”title”: null,
”dir” : null,
”cite”: null
},”br” : {
”title”: null,
”clear”: null
},”caption” : {
”title”: null,
”dir” : null,
”align”: null
},”center” : {
”title”: null,
”dir” : null
},”cite” : {
”title”: null,
”dir” : null
},”code” : {
”title”: null,
”dir” : null
},”col” : {
”title”: null,
”dir” : null,
”span” : null,
”width” : null,
”align” : null,
”char” : null,
”charoff” : null,
”valign” : null
},”colgroup” : {
”title”: null,
”dir” : null,
”span” : null,
”width” : null,
”align” : null,
”char” : null,
”charoff” : null,
”valign” : null
},”dd” : {
”title”: null,
”dir” : null
},”del” : {
”title”: null,
”dir” : null,
”cite” : null,
”datetime” : null
},”dfn” : {
”title”: null,
”dir” : null
},”div” : {
”title”: null,
”dir” : null,
”align” : null
},”dl”: {
”title”: null,
”dir” : null,
”compact” : null
},”dt”: {
”title”: null,
”dir” : null
},”em”: {
”title”: null,
”dir” : null
},”font”: {
”title”: null,
”dir” : null,
”size” : null,
”color” : null,
”face” : null
},”h1″: {
”title”: null,
”dir” : null,
”align” : null
},”h2″: {
”title”: null,
”dir” : null,
”align” : null
},”h3″: {
”title”: null,
”dir” : null,
”align” : null
},”h4″: {
”title”: null,
”dir” : null,
”align” : null
},”h5″: {
”title”: null,
”dir” : null,
”align” : null
},”h6″: {
”title”: null,
”dir” : null,
”align” : null
},”hr”: {
”title”: null,
”dir” : null,
”align” : null,
”noshade” : null,
”size” : null,
”width” : null
},”i”: {
”title”: null,
”dir” : null
},”img”: {
”title”: null,
”dir” : null,
”src” : null,
”alt” : null,
”name” : null,
”longdesc” : null,
”height” : null,
”width” : null,
”usemap” : null,
”ismap” : null,
”align” : null,
”border” : null,
”hspace” : null,
”vspace” : null
},”en-media”: {
”type” : null,
”hash” : null,
”title” : null,
”dir” : null,
”alt” : null,
”longdesc” : null,
”height” : null,
”width” : null,
”usemap” : null,
”align” : null,
”border” : null,
”hspace” : null,
”vspace” : null
},”ins”: {
”title”: null,
”dir” : null,
”cite” : null,
”datetime” : null
},”kbd”: {
”title”: null,
”dir” : null
},”li”: {
”title”: null,
”dir” : null,
”type” : null,
”value” : null
},”map”: {
”dir” : null,
”title” : null,
”name” : null
},”ol”: {
”title” : null,
”dir” : null,
”type” : null,
”compact” : null,
”start” : null
},”p”: {
”title” : null,
”dir” : null,
”align” : null
},”pre”: {
”title” : null,
”dir” : null,
”width” : null
},”s”: {
”title” : null,
”dir” : null
},”samp”: {
”title” : null,
”dir” : null
},”small”: {
”title” : null,
”dir” : null
},”span”: {
”title” : null,
”dir” : null
},”strike”: {
”title” : null,
”dir” : null
},”strong”: {
”title” : null,
”dir” : null
},”sub”: {
”title” : null,
”dir” : null
},”sup”: {
”title” : null,
”dir” : null
},”table”: {
”title” : null,
”dir” : null,
”summary” : null,
”width” : null,
”border” : null,
”cellspacing” : null,
”cellpadding” : null,
”align” : null,
”bgcolor” : null
},”tbody”: {
”title” : null,
”dir” : null,
”align” : null,
”char” : null,
”charoff” : null,
”valign” : null
},”td”: {
”title” : null,
”dir” : null,
”align” : null,
”char” : null,
”charoff” : null,
”valign” : null,
”abbr” : null,
”rowspan” : null,
”colspan” : null,
”nowrap” : null,
”bgcolor” : null,
”width” : null,
”height” : null
},”tfoot”: {
”title” : null,
”dir” : null,
”align” : null,
”char” : null,
”charoff” : null,
”valign” : null
},”th”: {
”title” : null,
”dir” : null,
”align” : null,
”char” : null,
”charoff” : null,
”valign” : null,
”abbr” : null,
”rowspan” : null,
”colspan” : null,
”nowrap” : null,
”bgcolor” : null,
”width” : null,
”height” : null
},”thead”: {
”title” : null,
”dir” : null,
”align” : null,
”char” : null,
”charoff” : null,
”valign” : null
},”tr”: {
”title” : null,
”dir” : null,
”align” : null,
”char” : null,
”charoff” : null,
”valign” : null,
”bgcolor” : null
},”tt”: {
”title” : null,
”dir” : null
},”u”: {
”title” : null,
”dir” : null
},”ul”: {
”title” : null,
”dir” : null,
”type” : null,
”compact” : null
},”var”: {
”title” : null,
”dir” : null
}
};Evernote.ClipRules.NOKEEP_NODE_ATTRIBUTES = {
”style” : null,
”tabindex” : null
};Evernote.ClipRules.CONDITIONAL_NODES = {
”EMBED” : null,
”OBJECT” : null,
”IMG” : null,
”VIDEO” : null
};Evernote.ClipRules.NODE_NAME_TRANSLATIONS = {
”HTML” : ”DIV”,
”BODY” : ”DIV”,
”FORM” : ”DIV”,
”CANVAS” : ”DIV”,
”CUFON” : ”DIV”,
”EMBED” : ”IMG”,
”BUTTON” : ”SPAN”,
”INPUT” : ”SPAN”,
”LABEL” : ”SPAN”,
”BDI” : ”SPAN”,
”IMG” : ”EN-MEDIA”,
”*” : ”DIV”
};Evernote.ClipRules.SUPPORTED_NODES = {
”A” : null,
”ABBR” : null,
”ACRONYM” : null,
”ADDRESS” : null,
”AREA” : null,
”B” : null,
”BUTTON” : null,
”BDO” : null,
”BIG” : null,
”BLOCKQUOTE” : null,
”BR” : null,
”CAPTION” : null,
”CENTER” : null,
”CITE” : null,
”CODE” : null,
”COL” : null,
”COLGROUP” : null,
”DD” : null,
”DEL” : null,
”DFN” : null,
”DIV” : null,
”DL” : null,
”DT” : null,
”EM” : null,
”FONT” : null,
”FORM” : null,
”H1” : null,
”H2” : null,
”H3” : null,
”H4” : null,
”H5” : null,
”H6” : null,
”HR” : null,
”HTML” : null,
”I” : null,
”IMG” : null,
”EN-MEDIA” : null,
”INPUT” : null,
”INS” : null,
”KBD” : null,
”LI” : null,
”MAP” : null,
”OL” : null,
”P” : null,
”PRE” : null,
”Q” : null,
”S” : null,
”SAMP” : null,
”SMALL” : null,
”SPAN” : null,
”STRIKE” : null,
”STRONG” : null,
”SUB” : null,
”SUP” : null,
”TABLE” : null,
”TBODY” : null,
”TD” : null,
”TFOOT” : null,
”TH” : null,
”THEAD” : null,
”TR” : null,
”TT” : null,
”U” : null,
”UL” : null,
”VAR” : null
};Evernote.ClipRules.REJECTED_NODES = {
”SCRIPT” : null,
”LINK” : null,
”IFRAME” : null,
”STYLE” : null,
”SELECT” : null,
”OPTION” : null,
”OPTGROUP” : null,
”NOSCRIPT” : null,
”PARAM” : null,
”HEAD” : null,
”EVERNOTEDIV” : null,
”CUFONTEXT” : null,
”NOEMBED” : null
};Evernote.ClipRules.NON_ANCESTOR_NODES = {
”OL” : null,
”UL” : null,
”LI” : null
};Evernote.ClipRules.SELF_CLOSING_NODES = {
”IMG” : null,
//”INPUT” : null,
”BR” : null
};
// ]]>// <![CDATA[
/**
* ClipStyle is a container for CSS styles. It is able to add and remove
* CSSStyleRules (and parse CSSRuleList’s for rules), as well as
* CSSStyleDeclaration’s and instances of itself.
* ClipStyle provides a mechanism to serialize itself via toString(), and
* reports its length via length property. It also provides a method to clone
* itself and expects to be manipulated via addStyle and removeStyle.
*/
Evernote.ClipStyle = function ClipStyle( css, filterFn, styleList ) {
this.initialize( css, filterFn, styleList );
};Evernote.ClipStyle.STYLES = [
”background”, ”background-attachment”, ”background-clip”, ”background-color”, ”background-image”, ”background-origin”, ”background-position-x”, ”background-position-y”, ”background-position”, ”background-repeat”, ”background-size”,
”border-bottom”, ”border-bottom-color”, ”border-bottom-left-radius”, ”border-bottom-right-radius”, ”border-bottom-style”, ”border-bottom-width”,
”border-left”, ”border-left-color”, ”border-left-style”, ”border-left-width”,
”border-right”, ”border-right-color”, ”border-right-style”, ”border-right-width”,
”border-top”, ”border-top-color”, ”border-top-left-radius”, ”border-top-right-radius”, ”border-top-style”, ”border-top-width”,
”border-collapse”, ”border-spacing”, ”bottom”, ”box-shadow”,
”caption-side”, ”clear”, ”clip”, ”color”, ”content”, ”counter-increment”, ”counter-reset”, ”cursor”,
”direction”, ”display”,
”empty-cells”,
”float”, ”font”, ”font-family”, ”font-size”, ”font-size-adjust”, ”font-stretch”, ”font-style”, ”font-variant”, ”font-weight”,
”height”,
”ime-mode”,
”left”, ”letter-spacing”, ”line-height”, ”list-style”, ”list-style-image”, ”list-style-position”, ”list-style-type”,
”margin”, ”margin-bottom”, ”margin-left”, ”margin-right”, ”margin-top”, ”marker-offset”, ”max-height”, ”max-width”, ”min-height”, ”min-width”,
”opacity”, ”outline”, ”outline-color”, ”outline-offset”, ”outline-style”, ”outline-width”, ”overflow”, ”overflow-x”, ”overflow-y”,
”padding”, ”padding-bottom”, ”padding-left”, ”padding-right”, ”padding-top”, ”page-break-after”, ”page-break-before”, ”pointer-events”, ”position”,
”resize”, ”right”,
”table-layout”, ”text-align”, ”text-anchor”, ”text-decoration”, ”text-indent”, ”text-overflow”, ”text-shadow”, ”text-transform”, ”top”,
”vertical-align”, ”visibility”,
”white-space”, ”width”, ”word-spacing”, ”word-wrap”,
”z-index”
];Evernote.ClipStyle.NO_INHERIT_STYLES = {
”*”:[ ”background”, ”background-image”, ”background-color”, ”background-position”, ”background-repeat”,
”border-bottom”, ”border-bottom-color”, ”border-bottom-left-radius”, ”border-bottom-right-radius”, ”border-bottom-style”, ”border-bottom-width”,
”border-left”, ”border-left-color”, ”border-left-style”, ”border-left-width”,
”border-right”, ”border-right-color”, ”border-right-style”, ”border-right-width”,
”border-top”, ”border-top-color”, ”border-top-left-radius”, ”border-top-right-radius”, ”border-top-style”, ”border-top-width”,
”border-collapse”, ”border-spacing”, ”bottom”,
”clear”,
”display”,
”float”,
”height”,
”left”, ”list-style”,
”margin”, ”margin-bottom”, ”margin-left”, ”margin-right”, ”margin-top”,
”padding”, ”padding-bottom”, ”padding-left”, ”padding-right”, ”padding-top”,
”right”,
”text-decoration”, ”top”,
”width” ],
”img”:[ ”height”, ”width” ]
};Evernote.ClipStyle.CSS_GROUP = {
”margin”:[ ”left”, ”right”, ”top”, ”bottom” ],
”padding”:[ ”left”, ”right”, ”top”, ”bottom” ],
”border”:[ ”width”, ”style”, ”color” ],
”border-bottom”:[ ”width”, ”style”, ”color” ],
”border-top”:[ ”width”, ”style”, ”color” ],
”border-right”:[ ”width”, ”style”, ”color” ],
”border-left”:[ ”width”, ”style”, ”color” ],
”border-image”:[ ”outset”, ”repeat”, ”slice”, ”source”, ”width” ],
”background”:[ ”attachment”, ”color”, ”image”, ”position”, ”repeat”, ”clip”, ”origin”, ”size” ],
”font”:[ ”family”, ”size”, ”style”, ”variant”, ”weight”, ”size-adjust”, ”stretch”, ”+line-height” ],
”list-style”:[ ”image”, ”position”, ”type” ]
};Evernote.ClipStyle.CSS_GROUP.getExtForStyle = function ( name ) {
var list = this[ name ];
var extList = [ ];if ( list ) {
for ( var i = 0; i = 0 ) {
var tmp = list[ i ];
extList.push( tmp.replace( ”+”, ”” ) );
}
else {
extList.push( name + ”-” + list[ i ] );
}
}
return extList;
}return null;
};Evernote.ClipStyle.STYLE_ATTRIBUTES = {
”bgcolor”:”background-color”,
”text”:”color”
};Evernote.ClipStyle.INHERITED_STYLES = [
”azimuth”,
”border-collapse”, ”border-spacing”,
”caption-side”, ”color”, ”cursor”,
”direction”,
”elevation”, ”empty-cells”,
”font-family”, ”font-size”, ”font-style”, ”font-weight”, ”font”,
”letter-spacing”, ”line-height”, ”list-style-image”, ”list-style-position”, ”list-style-type”, ”list-style”,
”orphans”,
”pitch-range”, ”pitch”,
”quotes”,
”richness”,
”speak-header”, ”speak-numeral”, ”speak-punctuation”, ”speak”, ”speak-rate”, ”stress”,
”text-align”, ”text-indent”, ”text-transform”,
”visibility”, ”voice-family”, ”volume”,
”white-space”, ”widows”, ”word-spacing”
];Evernote.ClipStyle.prototype._collection = null;
Evernote.ClipStyle.prototype._filterFn = null;
Evernote.ClipStyle.prototype._styleList = null;Evernote.ClipStyle.prototype.initialize = function ( css, filterFn, styleList ) {
Evernote.Logger.debug( ”ClipStyle.initialize()” );this._collection = new Evernote.StylesCollection();
Evernote.Logger.debug( ”ClipStyle.initialize: collection initialized()” );
this._filterFn = (typeof filterFn == ”function”) ? filterFn : null;
this._styleList = (styleList != null) ? styleList : Evernote.ClipStyle.STYLES;
if(css) {
this.addStyle( css, this._styleList );
}
Evernote.Logger.debug( ”ClipStyle.initialize() end ”);
};Evernote.ClipStyle.prototype.fixBackground = function ( prop, value ) {
if(prop && value) {
if(prop.indexOf(”background-image”) != -1 && value.indexOf(”url”) != -1) {
Evernote.Logger.debug(”Start replace”);
var regExp = /url\((.*?)\)/;
var res = value.replace(regExp, ”url(’$1’)”).replace(/(’”)|(”’)|(”)/g, ”’”);
Evernote.Logger.debug(”End replace”);
return Evernote.GlobalUtils.escapeXML(res);}
}
return value;
};Evernote.ClipStyle.prototype.addStyle = function ( style, styleList ) {
Evernote.Logger.debug( ”ClipStyle.addStyle()” );
if ( style.length > 0 ) {
var list = (styleList != null) ? styleList : this._styleList;
for ( var i = 0; i < list.length; ++i ) {
var prop = list[ i ];
var value = Evernote.StyleElementExtension.getPropertyValue(style, prop );
var importantPriority = !!((style.getPropertyPriority(prop) == ’important’));
value = this.fixBackground(prop, value);
this.addSimpleStyle( prop, value, importantPriority );
}
}
else if ( style instanceof Evernote.ClipStyle ) {
list = (styleList != null) ? styleList : style.getStylesNames();
for ( var i = 0; i < list.length; ++i ) {
var prop = list[ i ];
value = style.getStyle( prop );
importantPriority = style.isImportant( prop );
value = this.fixBackground(prop, value);
this.addSimpleStyle( prop, value, importantPriority );
}
}
else if ( typeof style == ’object’ && style != null ) {
list = (styleList != null) ? styleList : style;
for ( var prop in list ) {
// In some cases, attempt to get currentStyle.outline ( or outlineWidth ) property in IE8 throws
// ’unspecified error’ and crash whole serilization process. So we wrap it into try {…} catch.try {
if ( list.hasOwnProperty( prop ) ) {
var usedStyle = style[ prop ];
var pName = prop;
if(!usedStyle) {
usedStyle = style [list[prop]];
pName = list[prop];
if(!usedStyle) {
var propName = Evernote.IEStylePropertiesMapping.getPropertyNameFor(list[prop]);
if(propName) {
usedStyle = style[propName[1]];
}
}
}
usedStyle = this.fixBackground(pName, usedStyle);
this.addSimpleStyle( pName, usedStyle );
}
} catch (err) {}
}
}
};Evernote.ClipStyle.prototype.removeStyle = function ( style ) {
Evernote.Logger.debug( ”ClipStyle.removeStyle()” );
if(style) {
if ( window.CSSStyleDeclaration && Evernote.Utils.isInstanceOf(style, window.CSSStyleDeclaration) || style instanceof Array ) {
for ( var i = 0; i < style.length; ++i ) {
this.removeSimpleStyle( style[ i ] );
}
}
else if ( style instanceof Evernote.ClipStyle ) {
var stylesNames = style.getStylesNames();
for ( i = 0; i < stylesNames.length; ++i ) {
this.removeSimpleStyle( stylesNames[ i ] );
}
}
else if ( typeof style == ’string’ ) {
this.removeSimpleStyle( style );
}
}
Evernote.Logger.debug(”ClipStyle.removeStyle() end”)
};Evernote.ClipStyle.prototype.mergeStyle = function ( style, override ) {
Evernote.Logger.debug( ”ClipStyle.mergeStyle()” );if ( style instanceof Evernote.ClipStyle ) {
var stylesNames = style.getStylesNames();
for ( var i = 0; i < stylesNames.length; ++i ) {
var styleName = stylesNames[ i ];
var styleValue = this._collection.getStyle( styleName );
if ( styleValue == null || override || (style.isImportant( styleName ) && !this._collection.isImportant( styleName )) ) {
var newValue = style.getStyle( styleName );
if ( style.isImportant( styleName ) ) {
this._collection.addStyle( styleName, newValue, true );
}
else if ( override && !this._collection.isImportant( styleName ) ) {
this._collection.addStyle( styleName, newValue, false );
}
else if ( styleValue == null && !override ) {
this._collection.addStyle( styleName, newValue, style.isImportant( styleName ) );
}
}
}
}
};Evernote.ClipStyle.prototype.getStylesNames = function () {
return this._collection.getStylesNames();
};Evernote.ClipStyle.prototype.getStyle = function ( prop ) {
return this._collection.getStyle( prop );
};Evernote.ClipStyle.prototype.isImportant = function ( prop ) {
return this._collection.isImportant( prop );
};Evernote.ClipStyle.prototype.addSimpleStyle = function ( prop, value, importantPriority ) {
if ( typeof this._filterFn == ”function” && !this._filterFn( prop, value ) ) {
return;
}
var impl = Evernote.StylesReplacementRegistry.getImplementationFor(prop);
if(impl && impl.getValue) {
value = impl.getValue(value);
}
this._collection.addStyle( prop, value, importantPriority );
};Evernote.ClipStyle.prototype.removeSimpleStyle = function ( prop ) {
this._collection.removeStyle( prop );
};Evernote.ClipStyle.prototype.toString = function () {
var str = ””;
var stylesNames = this.getStylesNames();
for ( var i = 0; i 0 ) {
str += styleName + ”:” + value + ”;”;
}
}return str;
};Evernote.ClipStyle.CSSDefaultStyle = {
”background-attachment”: ”scroll”,
”background-color” : ”transparent”,
”background-image” : ”none”,
”background-position-x” : ”0px”,
”background-position-y” : ”0px”,
”background-repeat” : ”repeat”,
”border-bottom-style” : ”none”,
”border-bottom-width” : ”medium”,
”border-left-style” : ”none”,
”border-left-width” : ”medium”,
”border-right-style” : ”none”,
”border-right-width” : ”medium”,
”border-top-style” : ”none”,
”border-top-width” : ”medium”,
”border-collapse” : ”separate”,
”bottom” : ”auto”,
”clear” : ”none”,
”height” : ”auto”,
”left” : ”auto”,
”margin-bottom” : ”0px”,
”margin-left” : ”0px”,
”margin-right” : ”0px”,
”margin-top” : ”0px”,
”max-height” : ”none”,
”max-width” : ”none”,
”min-height” : ”0px”,
”min-width” : ”0px”,
”overflow” : ”visible”,
”overflow-x” : ”visible”,
”overflow-y” : ”visible”,
”padding” : ”0px”,
”padding-bottom” : ”0px”,
”padding-left” : ”0px”,
”padding-right” : ”0px”,
”padding-top” : ”0px”,
”page-break-before” : ”auto”,
”page-break-after” : ”auto”,
”position” : ”static”,
”right” : ”auto”,
”text-align” : ”left”,
”text-decoration” : ”none”,
”text-indent” : ”0px”,
”text-overflow” : ”clip”,
”top” : ”auto”,
”width” : ”auto”
};Evernote.ClipStyle.prototype.removeDefaultCssStyle = function () {
var stylesNames = this.getStylesNames();
for ( var i = 0; i // // = PARSING_TIMEOUT_INTERVAL ) {
Evernote.Logger.debug(”Parsing interval timeout: ” + (endTimeParsing – startTimeParsing));
parsingEnd = false;
break;
}
}if (parsingEnd) {
Evernote.Logger.debug(”Parsing end”);
callback();
}else {
Evernote.Logger.debug(”Parsing repeat”);
setTimeout(asyncParser, 0);
}
};
setTimeout(asyncParser, 0);
};/**
* Starts parsing from specified root.
* @param root – starting DOM node.
* @param fullPage – is user selects to serialize the full page
* @param serializer – current serializer to be used to serialize the DOM node to string
*/
Evernote.DomParser.prototype.parse = function ( root, fullPage, serializer ) {
Evernote.Logger.debug( ”DomParser.parse()” );if ( !root ) {
throw new Error( ”No root element for parsing” );
}var node = root;
var parentNode = null;while ( node ) {
if ( node != root && node.parentNode ) {
parentNode = node.parentNode.serializedNode;
}if ( this.isNodeForSerialize( node ) ) {
if ( node.nodeType == Evernote.Node.TEXT_NODE ) {
serializer.textNode( node, this._range );
}
else if ( node.nodeType == Evernote.Node.ELEMENT_NODE && this.isNodeVisible( node ) ) {
node.serializedNode = serializer.startNode( new Evernote.SerializedNode( node, parentNode ), root, fullPage );
if ( node.hasChildNodes() ) {
node = node.childNodes[ 0 ];
continue;
}
else {
serializer.endNode( node.serializedNode );
if ( node.serializedNode ) {
try {
delete node.serializedNode;
} catch(e) {
//If we are failed to delete the property, than just set it to undefined
node.serializedNode = undefined;
}
}
}
}
}/**
* Check if there is a next node available and it is not the root
*/
if ( node.nextSibling && node != root ) {
node = node.nextSibling;
}
else if ( node != root ) {
while ( node.parentNode && node != root ) {
node = node.parentNode;
try {
serializer.endNode( node.serializedNode );
} catch (err) {
node.serializedNode = undefined;
continue;
};try {
delete node.serializedNode;
} catch (e) {
//If we are failed to delete the property, than just set it to undefined
node.serializedNode = undefined;
}if ( node.nextSibling && node != root ) {
node = node.nextSibling;
break;
}
}if ( node == root ) {
break;
}
}
else {
break;
}
}
};
// ]]>// <![CDATA[
Evernote.NodeSerializer = function NodeSerializer( tab, styleStrategy, includeBg , isRange) {
this.initialize( tab, styleStrategy, includeBg , isRange);
};Evernote.NodeSerializer.prototype._tab = null;
Evernote.NodeSerializer.prototype._styleStrategy = null;
Evernote.NodeSerializer.prototype._docBase = null;
Evernote.NodeSerializer.prototype._imagesUrls = null;
Evernote.NodeSerializer.prototype._isRange = null;
Evernote.NodeSerializer.prototype._serializedDom = ””;
Evernote.NodeSerializer.prototype._includeBgStyles = true;Evernote.NodeSerializer.prototype.initialize = function ( tab, styleStrategy, includeBg ,isRange ) {
Evernote.Logger.debug( ”DomSerializer.initialize()” );this._tab = tab;
this._styleStrategy = (styleStrategy instanceof Evernote.ClipStylingStrategy) ? styleStrategy : null;
this._imagesUrls = [ ];
this._includeBgStyles = ( includeBg != null ) ? includeBg : true;
this._isRange = ( isRange != null ) ? isRange : false;
this.getDocumentBase();
};Evernote.NodeSerializer.prototype.startNode = function ( serializedNode, root, fullPage ) {
Evernote.Logger.debug( ”Start to serialize node :” + serializedNode.node.nodeName + ”, class = ” + serializedNode.node.className + ”, id = ” + serializedNode.node.id );
try {
var node = serializedNode.node;
if ( Evernote.ClipRules.isConditionalNode( node ) && Evernote.ElementSerializerFactory.getImplementationFor( node ) != null ) {
var result = this.serializeConditionalNode( node, root, fullPage );
this._serializedDom += result.content;
// hack for desktop Win client
if ( result.imageUrl ) {
this._imagesUrls.push( result.imageUrl );
}
serializedNode.setStyle(result.nodeStyle);
return serializedNode;
}if ( node.nodeName.toLowerCase() == ”embed” ) {
var src = node.getAttribute( ”src” );
if ( src && (src.indexOf(”.swf”, src.length – ”.swf”.length) !== -1) ) {
serializedNode.setStyle(new Evernote.ClipStyle());
return serializedNode;
}
}if ( node.nodeName.toLowerCase() == ”img” ) {
var src = node.getAttribute( ”src” );if (src && src.indexOf(’&’) != -1) {
src = src.slice(0, src.indexOf(’&’));
}var absoluteSource = Evernote.Utils.makeAbsolutePath(this._docBase, src).replace(/\s/g, ”%20”);
node.setAttribute( ”type”, ”put-media-type-here-for-” + absoluteSource);
node.setAttribute( ”hash”, ”put-hash-type-here-for-” + absoluteSource);
node.setAttribute( ”src”, src);if ( src && src.indexOf( ”data:image” ) = 0; inhI– ) {
var inhStyle = inhBgStyle[inhI];
this._serializedDom += ”

”;
serializedNode.translateTo.push( ”div” );
}

var pseudoStyle = this._styleStrategy.getNodeStyle( node, null, ”:before” );

if ( fullPage && node.nodeName.toLowerCase() == ”body” ) {
var wrapBodyStyle = new Evernote.ClipStyle( nodeStyle, null, Evernote.ClipStyle.CSS_GROUP.getExtForStyle( ”background” ) );
this._serializedDom += ””;
serializedNode.translateTo.push( ”div” );
var bgGroup = Evernote.ClipStyle.CSS_GROUP.getExtForStyle( ”background” );
for ( var ind in bgGroup ) {
if ( bgGroup.hasOwnProperty( ind ) ) {
nodeStyle.removeStyle( bgGroup[ind] );
}
}
}

// Bug 47705. dirty fix, may cause problems in some cases.
if (this._isRange) {
nodeStyle.addSimpleStyle(’height’, node.currentStyle.height);
}

if ( !fullPage && node == root ) {
nodeStyle.removeStyle( ”float” );
}
if ( !serializedNode.node.hasChildNodes() && !(nodeStyle.getStyle( ”height” ) || node.getAttribute( ”height” )) ) {
nodeStyle.addStyle( {height:”0px”} );
}
if ( !serializedNode.node.hasChildNodes() && !(nodeStyle.getStyle( ”width” ) || node.getAttribute( ”width” )) ) {
nodeStyle.addStyle( {width:”0px”} );
}
if(nodeStyle.getStyle(”position”) == ”fixed”) {
nodeStyle.addStyle({position: ”absolute”});
}

if ( (node.nodeName.toUpperCase() == ”SPAN”/* || node.nodeName.toUpperCase() == ”A”*/) && node.getElementsByTagName( ”IMG” ).length > 0) {
nodeName = ”div”;
if ( !nodeStyle.getStyle( ”display” ) )
nodeStyle.addStyle( {display:”inline”} );
}
if (node.nodeName.toUpperCase() == ”TH” || node.nodeName.toUpperCase() == ”TD”) {
nodeStyle.addStyle( {display:”table-cell”} );
}

nodeStyle.removeDefaultCssStyle();

this._serializedDom += this.serializePseudoElement( node, pseudoStyle );
stylesStr = this.serializeStyles( node, nodeStyle );

if ( (nodeName.toLowerCase() == ”div” /*|| nodeName.toLowerCase() == ”span”*/) && nodeStyle.getStyle( ”float” ) && nodeStyle.getStyle( ”float” ) != ”none” && serializedNode.parentNode && node.parentNode.nodeName.toLowerCase() != ”a” ) {
if ( !serializedNode.node.nextSibling || serializedNode.node.nextSibling.nodeType == 3 )
serializedNode.parentNode.isInlineBlock = true;
}
}

Evernote.Logger.debug( node.nodeName + ” ” + attrsStr + ” -> ” + nodeName + ” ” + stylesStr );

this._serializedDom += ””;

serializedNode.setStyle(nodeStyle);
serializedNode.translateTo.push( nodeName );
return serializedNode;
}
catch ( e ) {
Evernote.Logger.error( ”Failed to start serialize node :” + e );
throw e;
}
};

Evernote.NodeSerializer.prototype.serializePseudoElement = function ( node, pseudoStyle ) {
try {
var nodeName = Evernote.ClipRules.translateNode( node );
if ( pseudoStyle.getStylesNames().length > 0 ) {
var content = ” ”;
if ( pseudoStyle.getStyle( ”content” ) ) {
content = pseudoStyle.getStyle( ”content” );
pseudoStyle.removeStyle( ”content” );
}
var beforeStylesStr = this.serializeStyles( node, pseudoStyle );
return ”” + content.replace( /”/g, ” ) + ””;
}
return ””;
}
catch ( e ) {
Evernote.Logger.error( ”Failed to serialize pseudo element :” + e );
throw e;
}
};

Evernote.NodeSerializer.prototype.textNode = function ( node, range ) {
this._serializedDom += this.serializeTextNode( node, range );
};

Evernote.NodeSerializer.prototype.endNode = function ( serializedNode ) {
try {
Evernote.Logger.debug( ”end serialize node :” + serializedNode.translateTo );

if ( serializedNode.isInlineBlock ) {
var name = ”div”;
if ( serializedNode.node.nodeName.toLowerCase() == ”ul” ) {
name = ”li”
}
this._serializedDom += ”” + ” ” + ””
}

var node = serializedNode.node;
var serializedPseudo = ””;
var pseudoStyle = new Evernote.ClipStyle();
if ( this._styleStrategy ) {
pseudoStyle = this._styleStrategy.getNodeStyle( node, null, ”:after” );
if ( pseudoStyle.getStylesNames().length > 0 ) {
var floatStyle = serializedNode.getStyle().getStyle( ”float” );
if ( floatStyle && !pseudoStyle.getStyle( ”float” ) )
pseudoStyle.addStyle( { ”float” : floatStyle } );

if ( node.nodeName.toLowerCase() == ”ul” )
serializedPseudo = this.serializePseudoElement( document.createElement( ”div” ), pseudoStyle );
}
}

while ( serializedNode.translateTo.length > 0 ) {
var nodeName = serializedNode.translateTo.pop();
if ( !Evernote.ClipRules.isSelfClosingNode( serializedNode.node ) ) {
if ( !serializedNode.node.hasChildNodes() )
this._serializedDom += ” ”;
}

if ( nodeName.toLowerCase() == ”ul” ) {
this._serializedDom += this.serializePseudoElement( document.createElement( ”li” ), pseudoStyle );
}
this._serializedDom += ””;
}

this._serializedDom += serializedPseudo;
}
catch ( e ) {
Evernote.Logger.error( ”Failed to end serialize node :” + e );
throw e;
}
};

Evernote.NodeSerializer.prototype.serializeTextNode = function ( node, range ) {
Evernote.Logger.debug( ”DomSerializer.serializeTextNode()” );

try {
var nodeValue = node.nodeValue;
if ( !range ) {
return Evernote.Utils.htmlEncode( nodeValue );
}
else {
if ( range.startContainer == node && range.startContainer == range.endContainer ) {
return Evernote.Utils.htmlEncode( nodeValue.substring( range.startOffset, range.endOffset ) );
}
else if ( range.startContainer == node ) {
return Evernote.Utils.htmlEncode( nodeValue.substring( range.startOffset ) );
}
else if ( range.endContainer == node ) {
return Evernote.Utils.htmlEncode( nodeValue.substring( 0, range.endOffset ) );
}
else if ( range.commonAncestorContainer != node ) {
return Evernote.Utils.htmlEncode( nodeValue );
}
}
}
catch ( e ) {
Evernote.Logger.error( ”DomSerializer.serializeTextNode() failed ” + e );
throw e;
}

return ””;
};

Evernote.NodeSerializer.prototype.serializeConditionalNode = function ( node, root, fullPage ) {
Evernote.Logger.debug( ”DomSerializer.serializeConditionalNode()” );
var impl = Evernote.ElementSerializerFactory.getImplementationFor( node );
if ( typeof impl == ’function’ ) {
var nodeStyle = (this._styleStrategy) ? this._styleStrategy.styleForNode( node, root, fullPage ).evaluated : null;
if (nodeStyle)
nodeStyle.removeDefaultCssStyle();
var serializer = new impl( node, nodeStyle );
var content = serializer.serialize( this._docBase );
var imageUrl = serializer.getImageUrl();

return { content:content, imageUrl:imageUrl, nodeStyle:nodeStyle };
}

return { content:””, imageUrl:””, nodeStyle:new Evernote.ClipStyle() };
};

Evernote.NodeSerializer.prototype.serializeAttributes = function ( node ) {
Evernote.Logger.debug( ”DomSerializer.serializeAttributes()” );

try {
var attrs = node.attributes;
var str = ””;

for ( var i = 0; i < attrs.length; ++i ) {
if ( !Evernote.ClipRules.isNoKeepNodeAttr( attrs[ i ], Evernote.ClipRules.translateNode( node ), node ) ) {
var attrValue = (attrs[ i ].value) ? Evernote.GlobalUtils.escapeXML( attrs[ i ].value ) : ””;
if ( (attrs[ i ].name.toLowerCase() == ”src” || attrs[ i ].name.toLowerCase() == ”href”) && attrValue.toLowerCase().indexOf( ”http” ) != 0 ) {
attrValue = Evernote.Utils.makeAbsolutePath( this._docBase, attrValue );
}
str += ” ” + attrs[ i ].name.toLowerCase() + ”=\”” + attrValue + ”\””;
}
}

return str;
}
catch ( e ) {
Evernote.Logger.error( ”DomSerializer.serializeAttributes() failed: error = ” + e );
}

return ””;
};

Evernote.NodeSerializer.prototype.serializeStyles = function ( node, nodeStyle ) {
Evernote.Logger.debug( ”DomSerializer.serializeStyles()” );

try {
var str = ””;
if(node.nodeName.toLowerCase() == ”map”) {
//Map should not have style attribute according to Evernote DTD
return ””;
}
if ( node && nodeStyle instanceof Evernote.ClipStyle ) {
str += ” style=\”” + nodeStyle.toString().replace( /”/g, ”” ) + ”\””;
}
return str;
}
catch ( e ) {
Evernote.Logger.error( ”DomSerializer.serializeStyles() failed: error = ” + e );
throw e;
}
return ””;
};

Evernote.NodeSerializer.prototype.getDocumentBase = function () {
Evernote.Logger.debug( ”DomSerializer.getDocumentBase()” );

if ( !this._docBase ) {
var baseTags = this._tab.document.getElementsByTagName( ”base” );
for ( var i = 0; i < baseTags.length; ++i ) {
var baseTag = baseTags[ i ];
if ( typeof baseTag == ’string’ && baseTag.indexOf( ”http” ) == 0 ) {
this._docBase = baseTag;
}
if ( this._docBase ) {
break;
}
}

if ( !this._docBase ) {
var location = this._tab.document.location;
this._docBase = location.protocol + ”//” + location.host + location.pathname.replace( /[^\/]+$/, ”” );
}
}

return this._docBase;
};

Evernote.NodeSerializer.prototype.getImagesUrls = function () {
return this._imagesUrls;
};

Evernote.NodeSerializer.prototype.getSerializedDom = function () {
return ’

’ + this._serializedDom.replace(/[^\u0009\u000a\u000d\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD]+/g, ””) + ’

’;
};
// ]]>// // // <![CDATA[
Evernote.DataImageSerializer = function DataImageSerializer( node, nodeStyle ) {
if ( !nodeStyle ) {
nodeStyle = new Evernote.ClipStyle();
}

this.initialize( node, nodeStyle );
};

Evernote.inherit( Evernote.DataImageSerializer, Evernote.AbstractElementSerializer, true );

Evernote.DataImageSerializer.isResponsibleFor = function( node ) {
try {
if ( node && node.nodeType == Evernote.Node.ELEMENT_NODE && node.nodeName.toLowerCase() == ”img” ) {
var src = node.getAttribute( ”src” );
if ( src && src.indexOf( ”data:image” ) != -1 ) {
return true;
}
}
} catch(e) {
Evernote.Logger.error(”DataImageSerializer.isResponsibleFor failed due to error ” + e);
}
return false;
};

Evernote.DataImageSerializer.prototype.serialize = function( /*docBase*/ ) {
Evernote.Logger.debug( ”DataImageSerializer.serialize()” );

try {
this._nodeStyle.addStyle( { ”background-image” : ”url(’” + this._node.getAttribute( ”src” ) + ”’)”,
”width” : this._node.offsetWidth + ”px”,
”height” : this._node.offsetHeight + ”px”,
”background-repeat” : ”no-repeat”,
”display” : ”block” } );

return ” ”;
}
catch ( e ) {
Evernote.Logger.error( ”DataImageSerializer.serialize() failed: error = ” + e );
}

return ””;
};
// ]]>// <![CDATA[
Evernote.VideoElementSerializer = function VideoElementSerializer( node, nodeStyle ) {
this.initialize( node, nodeStyle );
};

Evernote.inherit( Evernote.VideoElementSerializer, Evernote.AbstractElementSerializer, true );

Evernote.VideoElementSerializer.isResponsibleFor = function( node ) {
return node && node.nodeType == Evernote.Node.ELEMENT_NODE && node.nodeName.toLowerCase() == ”video”;
};

Evernote.VideoElementSerializer.prototype.serialize = function( /*docBase*/ ) {
Evernote.Logger.debug( ”VideoElementSerializer.serialize()” );

try {
var width = this._node.offsetWidth;
var height = this._node.offsetHeight;
var doc = this._node.ownerDocument;

var canvas = doc.createElement( ”CANVAS” );
canvas.width = width;
canvas.height = height;

var context = canvas.getContext( ”2d” );
context.drawImage( this._node, 0, 0, width, height );

var dataUrl = canvas.toDataURL( ”image/png” );
context.clearRect( 0, 0, width, height );

this._nodeStyle.addStyle( { ”background-image” : ”url(’” + dataUrl + ”’)”,
”width” : width + ”px”,
”height” : height + ”px”,
”display” : ”block” } );

return ” ”;
}
catch ( e ) {
Evernote.Logger.error( ”VideoElementSerializer.serialize() failed: error = ” + e );
}

return ””;
};
// ]]>// <![CDATA[
/**
* Serializes DOM element into an img pointing to the thumbnail of the video
*
* Video ids are used for obtaining thumbnails via
* https://i2.ytimg.com/vi/cAcxHQalWOw/hqdefault.jpg. These ids can be
* obtained from:
*
*

 *   - the URL of the document containing EMBED
 *   - iframe's src attribute that embeds the video via an iframe
 *   - src attribute of the embed object (though on actualy youtube.com it's not possible)
 *

*
* Sample URLs are:
*
*

 * http: //www.youtube.com/embed/IWJJBwKhvp4?wmode=opaque&rel=0
 * http: //www.youtube.com/v/YZEbBZ2IrXE?version=3&rel=1&fs=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1
 * http: //www.youtube.com/v/J3mjFSTsKiM&hl=en&fs=1
 * http://www.youtube.com/watch?v=cAcxHQalWOw
 * http://www.youtube.com/user/IFiDieApp?v=sdzCELofGgE&feature=pyv
 *

*/

Evernote.YoutubeElementSerializer = function YoutubeElementSerializer( doc, node, nodeStyle ) {
this.initialize( doc, node, nodeStyle );
};

Evernote.inherit( Evernote.YoutubeElementSerializer, Evernote.AbstractElementSerializer, true );

Evernote.YoutubeElementSerializer.WATCH_URL_REGEX = /^https?:\/\/www\.youtube\.com\/watch\?.*v=([^&]+)/i;
Evernote.YoutubeElementSerializer.USER_CHANNEL_URL_REGEX = /^https?:\/\/www\.youtube\.com\/user\/([a-zA-Z0-9]+)\?v=([^&]+)/i;
Evernote.YoutubeElementSerializer.EMBED_URL_REGEX = /^https?:\/\/www\.youtube\.com\/embed\/([^\/\?&]+)/i;
Evernote.YoutubeElementSerializer.VIDEO_URL_REGEX = /^https?:\/\/www\.youtube\.com\/v\/([^\/\?&]+)/i;
Evernote.YoutubeElementSerializer.POSSIBLE_CONTAINER_NODES = [ ”OBJECT” ];
Evernote.YoutubeElementSerializer.VIDEO_NODES = [ ”EMBED”, ”IFRAME” ];
Evernote.YoutubeElementSerializer.WATCH_URL = ”http://www.youtube.com/watch?v=$videoId$”;
Evernote.YoutubeElementSerializer.USER_CHANNEL_URL = ”http://www.youtube.com/user/$userId$?v=$videoId$”;
Evernote.YoutubeElementSerializer.DEFAULT_THUMB_URL = ”https://i2.ytimg.com/vi/$videoId$/default.jpg”;
Evernote.YoutubeElementSerializer.HQ_THUMB_URL = ”https://i2.ytimg.com/vi/$videoId$/hqdefault.jpg”;
Evernote.YoutubeElementSerializer.DEFAULT_THUMB_WIDTH = 120;
Evernote.YoutubeElementSerializer.DEFAULT_THUMB_HEIGHT = 90;

Evernote.YoutubeElementSerializer.isResponsibleFor = function( node ) {
var params = this.extractVideoParamsFromNode( node );
return (params) ? true : false;
};

Evernote.YoutubeElementSerializer.extractVideoParamsFromNode = function( node ) {
Evernote.Logger.debug( ”YoutubeElementSerializer.extractVideoIdFromNode()” );
try {
if ( node && node.nodeType == Evernote.Node.ELEMENT_NODE ) {
var view = window;
try {
view = node.ownerDocument.defaultView;
}
catch ( e ) {
}

var matches = null;
if ( view && (node.nodeName.toLowerCase() == ”embed” || node.nodeName.toLowerCase() == ”object”) && view.location ) {
if ( (matches = view.location.href.match( this.WATCH_URL_REGEX )) && matches[ 1 ] ) {
return matches[ 1 ];
}
else if ( (matches = view.location.href.match( this.USER_CHANNEL_URL_REGEX )) && matches[ 1 ] && matches[ 2 ] ) {
return [ matches[ 1 ], matches[ 2 ] ];
}
}
else {
var videoNode = this.findVideoNode( node );
if ( videoNode ) {
var src = videoNode.getAttribute( ”src” );
if ( src && (matches = src.match( this.EMBED_URL_REGEX )) && matches[ 1 ] ) {
return matches[ 1 ];
}
else if ( src && (matches = src.match( this.VIDEO_URL_REGEX )) && matches[ 1 ] ) {
return matches[ 1 ];
}
}
}
}
} catch(e) {
Evernote.Logger.error(”failed to YoutubeElementSerializer.extractVideoParamsFromNode due to error ” + e);
}

return null;
};

Evernote.YoutubeElementSerializer.findVideoNode = function( node ) {
Evernote.Logger.debug( ”YoutubeElementSerializer.findVideoNode()” );

if ( node && node.nodeType == Evernote.Node.ELEMENT_NODE ) {
if ( Evernote.ArrayExtension.indexOf(this.VIDEO_NODES, node.nodeName.toUpperCase() ) >= 0 ) {
return node;
}
else if ( Evernote.ArrayExtension.indexOf(this.POSSIBLE_CONTAINER_NODES, node.nodeName.toUpperCase() ) >= 0 ) {
try {
var it = node.ownerDocument.createNodeIterator( node, NodeFilter.SHOW_ELEMENT, null, false );
var next = null;

while ( next = it.nextNode() ) {
if ( Evernote.ArrayExtension.indexOf(this.VIDEO_NODES, next.nodeName.toUpperCase() ) >= 0 ) {
return next;
}
}
} catch(e) {
//We ignore exception here, because if node iterator is not supported, than we could skip old pages (not Youtube).
return null;
}
}
}

return null;
};

Evernote.YoutubeElementSerializer.prototype._imageUrl = ””;

Evernote.YoutubeElementSerializer.prototype.serialize = function( /*docBase*/ ) {
Evernote.Logger.debug( ”YoutubeElementSerializer.serialize()” );

try {
var userId = null;
var videoId = null;
var params = this.constructor.extractVideoParamsFromNode( this._node );
if ( params instanceof Array ) {
userId = params[ 0 ];
videoId = params[ 1 ];
}
else if ( typeof params == ”string” ) {
videoId = params;
}

if ( videoId ) {
var thumbUrl = null;
var w = 0;
var h = 0;

if ( this._nodeStyle ) {

var view = window;
try {
view = this._node.ownerDocument.defaultView;
}
catch ( e ) {
}

var computedStyles = Evernote.ElementExtension.getComputedStyle( this._node, null, view );

w = parseInt( Evernote.StyleElementExtension.getPropertyValue(computedStyles, ”width” ) );
w = (isNaN( w )) ? 0 : w;

h = parseInt( Evernote.StyleElementExtension.getPropertyValue(computedStyles, ”height” ) );
h = (isNaN( h )) ? 0 : h;

if ( w < this.constructor.DEFAULT_THUMB_WIDTH || h < this.constructor.DEFAULT_THUMB_HEIGHT ) {
thumbUrl = this.getDefaultThumbnailUrl( videoId );
}
else {
thumbUrl = this.getHQThumbnailUrl( videoId );
}
}
else {
thumbUrl = this.getDefaultThumbnailUrl( videoId );
}

if ( thumbUrl ) {
var styleStr = (this._nodeStyle instanceof Evernote.ClipStyle) ? (”style=\”” + this._nodeStyle.toString() + ”\””) : ””;
var attrs = this._node.attributes;
var attrStr = ””;

for ( var i = 0; i this.constructor.DEFAULT_THUMB_WIDTH / this.constructor.DEFAULT_THUMB_HEIGHT ) {
imgAttrStr += ”height=\”” + h + ”\””;
}
else { // scale by width
imgAttrStr += ”width=\”” + w + ”\””;
}
}

this._imageUrl = thumbUrl;
return ””;
}
}
}
catch ( e ) {
Evernote.Logger.error( ”YoutubeElementSerializer.serialize() failed: error = ” + e );
}

return ””;
};

Evernote.YoutubeElementSerializer.prototype.getDefaultThumbnailUrl = function( videoId ) {
return this.constructor.DEFAULT_THUMB_URL.replace( /\$videoId\$/, videoId );
};

Evernote.YoutubeElementSerializer.prototype.getHQThumbnailUrl = function( videoId ) {
return this.constructor.HQ_THUMB_URL.replace( /\$videoId\$/, videoId );
};

Evernote.YoutubeElementSerializer.prototype.getWatchUrl = function( videoId ) {
return this.constructor.WATCH_URL.replace( /\$videoId\$/, videoId );
};

Evernote.YoutubeElementSerializer.prototype.getUserChannelUrl = function( userId, videoId ) {
return this.constructor.USER_CHANNEL_URL.replace( /\$userId\$/, userId ).replace( /\$videoId\$/, videoId );
};

Evernote.YoutubeElementSerializer.prototype.getImageUrl = function() {
return this._imageUrl;
};
// ]]>// // // <![CDATA[
Evernote.FontSizeReplacement = {

SUPPORTED_FONT_SIZES: [”em”, ”%”, ”pt”, ”px”],

getValue: function(val) {
if(typeof val != ”string”)
return val;
if(this.isCalculationRequired(val)) {
return Evernote.Utils.getFontSizeInPixels(val) + ”px”;
} else {
//Do not set browser dependant CSS since it does not supported by Evernote Chromium Viewer.
return null;
}
},

isCalculationRequired: function(val) {
for(var i = 0; i // // <![CDATA[
Evernote.NotebooksLoader = {

notebooks: [],

// TODO: add cache;

getNotebookByUid: function(uid) {
Evernote.ResponseReceiver.subscribe(this);
Evernote.Addin.getNotebooks(document);
for(var i = 0; i // // // // // //


+ _key
+ ’

+ _value
+ ’