Ansökan 1 april


Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond, SLO-fonden

– verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden. Åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön har företräde. Med skogsbruk avses här det som bedrivs i anslutning till jordbruk.

Forskningsanslag och resestipendier ur Stiftelsen SLO-fonden

  • Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.
  • Max. bidrag som kan beviljas: 350 000 kronor.
  • Obs! Av ansökan ska framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet, samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.

Ansökan måste vara inne senast 1 april kl 17.00 innevarande år.

Besked meddelas vecka 26.

Läs mer om hur du söker anslag!

 


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.