Ansökan 1 juni

Utbildningsstöd och resestipendier för studerande

ur stiftelserna Nilsson-Aschans stipendiefond och Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser utbildningsstöd och resestipendier för studerande vid SLU – ansökan senast 1 juni 2020.

OBS! Ansökan görs elektroniskt (se nedan) och ska vara KSLA till handa senast den 1 juni.

Kriterier

  • Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå med agronom-, hortonom-, landskapsarkitektur- eller lantmästarinriktning.
  • Ansökningar kan avse resestipendier för deltagande vid internationella konferenser inom relevanta ämnesområden.
  • Ansökningar kan avse stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitet.
  • Ansökningar kan avse kostnadsersättning i samband med grundutbildning eller praktik, inom eller utanför Sverige.
  • Maxbelopp 25 000 kronor.
  • Stipendier beviljas inte retroaktivt; alltså inte för resor e d, som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till studerande vid SLU (tidigare Lantbrukshögskolan) för utbildning till agronom eller hortonom.
Disponibla medel: ca 300 000 kr (2020).

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier för två år till behövande och arbetsamma elever vid SLU Ultuna (tidigare Ultuna lantbruksinstitut) eller eventuell annan högre undervisningsinstitution för lantbruket som kan komma i dess ställe.
Disponibla medel: ca 50 000 kr (2020).

Besked

Information meddelas vecka 26.

→ Om att ansöka.

→ Du som redan har ett konto, logga in.

_____________________________________

Till dig som fått resestipendium

Resestipendium utbetalas alltid i efterhand. Slutredovisning görs inom 12 månader från beslutsdatum. Läs kontraktet noga för övriga villkor.

Till dig som fått avslag

Någon motivering till beslut lämnas inte.
_____________________________________

Utlysning ur Alrik Örborns stipendiefond, Ch. E Löfvenskiölds donationsfond, C. G. Johnssons och hans arvingars fond sker efter separat beslut.

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond

Stiftelsens ändamål är att dela ut resestipendier för studier av lantbrukets byggnader i Sverige eller utomlands. Stipendium ska i första hand delas ut till arkitekt eller ingenjör som ägnar särskilt intresse åt byggnadernas utformning, med beaktande av hur nyare byggnadsmaterial kan användas och även med hänsyn till gårdsbildens estetiska intryck och hur gårdsbebyggelsen kan infogas i landskapet. Stipendium kan även tilldelas studerande vid teknisk högskola för resor i samband med examensarbete inom ämnesområdet.

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond

Stiftelsens ändamål är att främja uppförandet av ändamålsenliga lantbruksbyggnader som utmärks av smakfull enkelhet.

Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till stipendier antingen för teoretiska eller praktiska studier i trädgårdsskötsel i utlandet, eller för att genomgå en fullständig kurs vid SLU Alnarp (tidigare Alnarpsinstitutet), eller annan statlig högre svensk trädgårdsundervisningsinstitution.

Bifogade dokument: