Svensk Växtnäringsforskning

 

 

Anslag ur Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV) har till huvudsaklig uppgift att befordra och understödja en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige med bibehållen bördighet. Syftet är att åstadkomma praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga resultat.

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforsknings inriktning

 • Stiftelsen ska belysa viktiga framtidsfrågor om effektiv produktion med ansvar för hushållningen av naturresurserna i jord och skog.
 • Stiftelsen ska finansiera forskning kring växtnäringens och kalkningsmedlens miljöpåverkan.
 • Stiftelsen ska vara ett led mellan grundforskning och en- eller fleråriga försöksserier.
 • Stiftelsen ska finansiera både grundforskning och tillämpad forskning.
 • Stiftelsen ska ta ställning till generella frågeställningar och inte till enskilda företagsprodukter.
 • Stiftelsen gör inte någon särskild fördelning av anslag mellan projekt inom jordbruk respektive skogsbruk.

Anslagens storlek och inriktning

 • Stiftelsens medel kan även ses som kompletteringspengar till de summor som delas ut av forskningsråd eller i EU-projekt.
 • Stiftelsens medel kan ses som stöd till fältmässiga kostnader i samband med examensarbeten.
 • Stiftelsen ser gärna att sökanden samverkar med andra aktörer.
 • Stiftelsens disponibla medel för utlysning 2020 har bestämts till 600 000 kronor.

Stiftelsen har störst möjlighet att göra nytta genom att stödja:

 • större ansökningar inom universitet och forskningsinstitut med kompletterande medel,
 • aktuella fältförsök och pilotstudier som löper över en till flera säsonger,
 • litteraturgenomgångar av tidigare känd forskning,
 • kunskapssammanställningar av tidigare försök,
 • workshops som ligger i linje med viktiga och aktuella framtidsfrågor,
 • examensarbeten – som en del i ett större forskningsarbete under vetenskaplig handledning.

Krav på kommunikation

 • En del av anslaget ska sökanden avsätta till kommunikation av resultaten.
 • När resultaten kommuniceras ska Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning omnämnas som finansiär.

Slutrapporten till stiftelsen ska innehålla tre delar:

 1. En kort populärvetenskaplig text som sätter anslagets resultat i ett sammanhang inom stiftelsens verksamhetsområde. Rapporten kan komma att publiceras på www.ksla.se.
 2. En vetenskaplig rapportering. Det kan vara i form av en artikel eller manuskript som är insänt till eller publicerat i en vetenskaplig tidskrift.
 3. En ekonomisk redovisning av projektet.

Viktiga framtidsfrågor att arbeta med:

 • Mineralgödsels och kalks bidrag till ett hållbart svenskt jord- och skogsbruk.
 • Grödors behov av växtnäring samt gödslingsstrategier (t ex mängd, tidpunkt, kvalitet).
 • Klimateffekter och markens långsiktiga bördighet (t ex kolbalanser och mikronäringsämnen).
 • Långsiktigt bördighetsbevarande och byggande av markens produktionsförmåga.

Skicka in din ansökan via nätet

Ansökan sker under perioden 1 oktober – 1 november via KSLA:s webbaserade anslagssystem →.

Välkommen med din ansökan senast 1 november. Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem. Bilagor måste vara i pdf-format.

Besked

Inskickade ansökningar granskas och bedöms av en särskild grupp bestående av sju experter inom det aktuella området. Vid bedömningen beaktas sektorsrelevans, ämnesområde, mål, teori, hypotes, vetenskapligt värde, kommunikation samt ämnets aktualitet.

Besked om beviljade ansökningar lämnas under december månad. Därefter meddelas om ansökningar blivit avslagna, dock senast vecka 52. Beslut kan ej överklagas.

Frågor

Kontakta gärna Jordbruksavdelningens sekreterare Linda Cederlund, sekreterare i Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning, linda.cederlund@ksla.se.

Utlysning hösten 2020