Ansökan 15 oktober


Ekonomiskt stöd till doktorand eller postdok inom två olika teman.

Obs! Nedanstående är inaktuellt för år 2020. Ska uppdateras.

*********************

KSLA förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn.

Ansökningar måste vara inne senast den 15 oktober 2019 kl 17.00.

1. Ekonomiskt stöd till doktorand eller postdok inom temat landsbygdens värden, utveckling och potentialer med fokus på byggnader

Några av de stiftelser KSLA förvaltar inriktar sig mot landsbygdens värden, utveckling och potentialer och för att på bästa sätt bidra till utvecklingen inom området har KSLA beslutat
göra en samlad utlysning som omfattar tillgängliga medel från nedanstående stiftelser.
Syftet med utlysningen är att ge ekonomiskt stöd till forskning inom temat landsbygdens värden, utveckling och potentialer med inriktning mot byggnader företrädesvis med inslag av lärande utomlands.

Stiftelsen Axel Melanders fond

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier åt yngre lantbrukare, som genomgått högre lantbruksskola och som, inom eller utom landet, önskar studera till lantbruket hörande frågor.

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond

Stiftelsens ändamål är att vart tredje år utdela ett resestipendium för studier inom- eller utomlands av lantbrukets byggnader. Stipendiet skall i första hand utdelas till arkitekt eller ingenjör med särskilt intresse för byggnadernas utformning med hänsyn till såväl nyttjandet av nyare byggnadsmaterial som till gårdsbildens estetiska intryck och gårdsbebyggelsens infogande i landskapet. Stipendiet kan även tilldelas studerande vid teknisk högskola för resor vid utförandet av examensarbete inom det åsyftande ämnesområdet.

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds fond

Stiftelsens ändamål är att främja befordrandet av ändamålsenliga och för smakfull enkelhet utmärkta lantbruksbyggnader.

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till vetenskaplig forskning, företrädesvis med anknytning till de mindre jordbruksföretagarnas problem.

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendium till en eller undantagsvis flera sökande för studier inom eller utom Sverige av frågor som bedöms vara av betydelse för utvecklingen på mekaniseringsområdet.

Stiftelsen Marie-Josephine Guillaumes fond

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till upplysningsverksamhet rörande djurskydd.

Totalt tillgängliga medel att söka: 1,0 mkr

Inriktning på projekten

 • Forskning eller utveckling med inriktning mot landsbygdens agrara bebyggelse innefattande bland annat utvecklande av lantbruksbyggnader avseende nya tekniska lösningar som tillgodoser ett hållbart och lönsamt företagande.
 • Humaniora eller naturvetenskap med inriktning mot landsbygdens agrara bebyggelse i ett brett historiskt och socialt hållbarhetsperspektiv innefattande bland annat kulturmiljövård och estetik.

Kriterier vid bedömning av ansökningar

 • Vetenskaplig relevans i relation till angivna ämnesområden (se rubrik Inriktning på projekten).
 • Hypotes, syfte och mål.
 • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
 • Material och metoder.
 • Kompetens.
 • Budget.
 • Kommunikation till det omgivande samhället.

Ansökan

Ange att du söker medel från samtliga sex stiftelser angivna ovan.

*******

2. Ekonomiskt stöd till doktorand eller postdok inom hortikultur för studier utomlands

Några av de stiftelser KSLA förvaltar inriktar sig mot trädgårdsskötsel och för att på bästa sätt bidra till utvecklingen inom området har KSLA beslutat göra en samlad utlysning som omfattar tillgängliga medel från nedanstående stiftelser.
Syftet med utlysningen är att bidra med medel till doktorand- eller postdokstudier utomlands inom området trädgårdsskötsel.

Stiftelsen C.G. Johnssons och hans arvingars fond

Enligt stiftelsens ändamål skall avkastningen användas till stipendier antingen för trädgårds-skötselns teoretiska eller praktiska studier i utlandet eller för genomgående av fullständig kurs vid Alnarpsinstitutet eller annan statlig högre svensk trädgårdsundervisningsanstalt.

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

Den årliga avkastningen skall delas ut som premier och belöningar till lantbrukets och trädgårdsskötselns m.m. uppmuntran.

Stiftelsen fonden för markvård till minne av Sanders Alburg

För forskning angående de bästa metoderna för markvård och trädgårdsskötsel vid småbruk.

Totalt tillgängliga medel att söka: 200 000 kr

Kriterier vid bedömning av ansökningar

 • Vetenskaplig relevans i relation till angivna ämnesområden.
 • Hypotes, syfte och mål.
 • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
 • Material och metoder.
 • Kompetens.
 • Budget.
 • Kommunikation till det omgivande samhället.

Ansökan

Ange att du söker medel från samtliga tre stiftelser angivna ovan.

****

Mer om hur man ansöker →

Obs! Din ansökan måste vara inne före kl 17.00 den 15 oktober! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem.

Frågor/problem med ansökan?

Kontakta Keiko Blesserholt, tel 08-54 54 77 13.
Obs! Akademiens kansli är inte bemannat under helger.


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.