Ansökan 15 september

KSLA förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn.

Medlen delas ut som forskningsanslag och stipendier/resestipendier.
Ansökningar måste vara inne senast den 15 september 2019 kl 17.00.
Obs! Den 15 september är en söndag och akademiens kansli är inte bemannat under helgen. Ev frågor måste ställas senast under arbetsveckan före den 15 september.

Mer information om hur man ansöker längre ned på sidan!

Bidrag kan beviljas för följande ändamål

Projekt, företrädesvis till yngre forskare*,
max 200 000 kr

Vid bedömningen beaktas bl a följande: Sektorsrelevans, ämnesområde, mål, teori, hypotes, nyhetsvärde, tvärvetenskaplighet, hur resultatet kan kommuniceras till målgrupperna. Bidrag till utrustning beviljas normalt inte; inte heller som en del av omfattande forskningsprojekt. Endast ettårsanslag beviljas. Relevans i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom den gröna sektorn erfordras. Innovativa studier som kan leda till större forskningsprojekt vid forskningsråd, etc., är intressanta.

Resebidrag, företrädesvis till yngre forskare*,
max 25 000 kr

Vid bedömningen beaktas bl a följande: Sektorsrelevans, mål och sökandes kompetens i förhållande till målet samt hur kunskap/erfarenheter kan kommuniceras och användas. Vid medverkan i konferens o d är muntlig presentation alt posterpresentation ett villkor.

Publiceringsbidrag, företrädesvis till yngre forskare*,
max 25 000 kr

Vid bedömningen beaktas bl a följande: Sektorsrelevans, ämnesområde och form för  publicering.

*) Definition ”yngre forskare”: högst 7 år efter disputation.

Svar på några vanliga frågor:

  • Skicka en ansökan per resa/projekt/publiceringsbidrag – inte en ansökan per stiftelse.
  • Du kan välja upp till tre stiftelser som verkar ha relevant område för den resa/projekt du söker medel för. Om ingen stiftelse anges i ansökan, kan ansökan betraktas som ogiltig.
  • Du måste inte välja tre stiftelser, det går bra att välja en stiftelse eller två.
  • Huvudsökande skriver sin CV och ev. publikationslista i själva ansökan, inte som ett separat dokument.
  • Medsökandes/projektmedlemmars CV är inte obligatoriskt.
  • En kort sammanfattad beskrivning av resan/projektet ska skrivas i ansökan (begränsat utrymme). Detaljerad beskrivning bifogas som bilaga.
  • Bilagor ska vara i PDF-format och maximal storlek är 2 MB.
  • Ansökan ska lämnas in senast 17 september kl. 17.00 i systemet. Systemet stängs automatiskt vid den tidpunkten. Du kan inte ändra eller komplettera efter det att du elektroniskt skickat din ansökan.
  • Skicka påskriven ansökan på papper senast 22 september (inom en vecka) per vanlig post till akademien. Två underskrifter krävs – av sökanden själv samt av hennes/hans handledare eller motsvarande. E-postadress till handledare eller motsvarande är obligatorisk. Om ansökan saknar underskrift kan den betraktas som ogiltig.
  • Besked om beslut meddelas vecka 50.

Stiftelser med ansökan 15 september 2019

Stiftelsen Adolf Dahls fond

– lämnar bidrag till jordbrukets förkovran, företrädesvis för befordrande av baljväxtodlingen som bidrag till understöd för forskning och upplysningsverksamhet.

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond

– lämnar bidrag till hydrotekniska försök och undersökningar på jordbruksområdet samt till publicerande av skrifter i dithörande ämnen, men kan även användas till andra ändamål.

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond

– lämnar bidrag till befordrande av luzernodlingen i landet och främst i dess mellersta delar, samt för forskning beträffande husdjurens utfordring och vård.

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond

– främjar vetenskaplig undervisning och forskning.

Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond

– delar ut resestipendium till person som utexaminerats från Ultuna/Alnarp (SLU) och som genom utmärkta teoretiska betyg och särdeles god praktisk fallenhet och någon yrkeserfarenhet förefaller akademien förtjänt av det.

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond

– främjar och stimulerar intresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel i Sydsverige. Stipendier delas ut årligen till unga män, som i utbildningssyfte önskar studera skogsskötsel som kan vara till nytta för sydsvenska förhållanden.

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond

– främjar skogsvetenskaplig forskning, som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands län och som i andra hand berör övriga Sverige.

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond

– främjar forskning och utbildning till gagnande av svensk lantbruksnäring.

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond

– lämnar bidrag till person, företag och/eller institution för befordran av svenska jordbrukets utveckling och förkovran.

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

– främjar internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden.

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond

– delar ut resestipendium till en svensk forskare – företrädesvis graduerad – som bedriver forskning rörande husdjurens fruktsamhetsproblem. Undantagsvis delas stipendium ut till två sökande. Resan ska gå till en eller flera utländska vetenskapliga institutioner, där stipendiaten ska bedriva forskning eller studier inom nämnda ämnesområde.

Stiftelsen S.O. Berg och Fajer Fajersons fond

– främjar svensk växtodling.

→ Mer om hur man ansöker.

Obs! Ansökan måste vara inne före kl 17.00 den 15 september! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem.

Frågor/problem med ansökan?

Kontakta Keiko Blesserholt, tel 08-54 54 77 13.

OBS! Den 15 september är en söndag och akademiens kansli är inte bemannat under helgen. Ställ dina frågor senast under arbetsveckan före den 15 september.

 

Årets utlysningar