Ansökan 15 september


Ansökan 15 september Klicka för mer information

Medel delas ut som forskningsanslag, resestipendier och bidrag till populärvetenskaplig publicering.

Obs! Nedanstående är inaktuellt för år 2020. Ska uppdateras.

******************************************

KSLA förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn.

Dessa anslag och stipendier delas i första hand ut till unga forskare, doktorander eller studenter (det senare i de fall detta anges i stiftelsen ändamål). Med yngre forskare avses att högst 7 år förflutit från disputation till ansökningstillfället.

Ansökningar måste vara inne senast den 15 september 2019 kl 17.00.
Obs! Den 15 september är en söndag och akademiens kansli är inte bemannat under helgen. Ev frågor måste ställas senast under arbetsveckan före den 15 september.

Mer information om hur man ansöker längre ned på sidan!

Forskningsanslag

Projekten får inte vara längre än ett år och omfatta maximalt 200 000 kr.

Inriktningen på projekten ska vara relevanta i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom den gröna sektorn. Exempel på projekt som är intressanta är synteser, analyser, pilotprojekt och bokprojekt. Innovativa studier, som kan leda till större forskningsprojekt vid forskningsråd, etc., är också intressanta.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier och villkor

 • Ansökans relevans i förhållande till den sökta stiftelsen ändamål.
 • Sökandes kompetens, vilket ska styrkas med CV.
 • Den sökandes ålder.
 • Vetenskaplig kvalitet; hypotes, syfte/mål, nyhetsvärde, sektors- samhällsrelevans samt material och metoder.
 • Specificerad budget anpassad efter angivet maxbelopp. Avsaknad av specificerad budget resulterar i automatiskt avslag.
 • Etisk prövning i de fall detta är nödvändigt. Avsaknad resulterar i automatiskt avslag.
 • Kommunikation av resultat.

Medel beviljas inte till

 • Dyr utrustning. Förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan dock godkännas.
 • Vetenskaplig publicering (examensarbete, licentiats- eller doktorsavhandling, artiklar).
 • Språkgranskning av arbeten.

Resestipendier

Ansökan får inte överskrida 25 000 kr.

Inriktningen på ansökan ska vara relevant i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom den gröna sektorn.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier och villkor

 • Ansökans relevans i förhållande till den sökta stiftelsen ändamål.
 • Sökandes kompetens, vilket ska styrkas med CV.
 • Den sökandes ålder.
 • Specificerad budget anpassad efter angivet maxbelopp. Avsaknad av budget resulterar i automatiskt avslag.
 • Kommunikation av resultat. Vid resestipendier ska forskningen presenteras muntligen eller med poster. Avsaknad av information om detta resulterar i automatiskt avslag.
 • Ansökan måste vara signerad av handledare om sökande är student eller doktorand. Avsaknad av signatur resulterar i automatiskt avslag.

Medel beviljas inte till

 • Postdoc-vistelse utomlands. Ansökan godkänns endast om detta syfte anges i stiftelsens ändamål.
 • Resestipendier beviljas inte om resan påbörjats vid ansökningstillfället.

Bidrag till populärvetenskaplig publicering

Ansökan får inte överskrida 25 000 kr.

Inriktningen på ansökan ska vara relevant i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom den gröna sektorn.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier och villkor

 • Ansökans relevans i förhållande till den sökta stiftelsen ändamål.
 • Sökandes kompetens, vilket ska styrkas med CV.
 • Den sökandes ålder.
 • Specificerad budget anpassad efter angivet maxbelopp. Avsaknad av budget resulterar i automatiskt avslag.

Svar på några vanliga frågor:

 • Skicka en ansökan per resa/projekt/publiceringsbidrag – inte en ansökan per stiftelse.
 • Du kan välja upp till tre stiftelser som verkar ha relevant område för den resa/projekt du söker medel för. Om ingen stiftelse anges i ansökan, kan ansökan betraktas som ogiltig.
 • Du måste inte välja tre stiftelser, det går bra att välja en stiftelse eller två.
 • Huvudsökande skriver sin CV och ev. publikationslista i själva ansökan, inte som ett separat dokument.
 • Medsökandes/projektmedlemmars CV är inte obligatoriskt.
 • En kort sammanfattad beskrivning av resan/projektet/publiceringen ska skrivas i ansökan (Obs! begränsat utrymme). Detaljerad beskrivning bifogas som bilaga.
 • Bilagor ska vara i PDF-format och maximal storlek är 2 MB.
 • Ansökan ska lämnas in senast 15 september kl. 17.00 i systemet. Systemet stängs automatiskt vid den tidpunkten. Du kan inte ändra eller komplettera efter det att du elektroniskt skickat din ansökan.
 • Skicka påskriven ansökan på papper senast 22 september (inom en vecka) per vanlig post till akademien. Två underskrifter krävs – av sökanden själv samt av hennes/hans handledare eller motsvarande. E-postadress till handledare eller motsvarande är obligatorisk. Om ansökan saknar underskrift betraktas den som ogiltig.
 • Besked om beslut meddelas vecka 50.

Stiftelser med ansökan 15 september 2019

Stiftelsen Adolf Dahls fond

– lämnar bidrag till jordbrukets förkovran, företrädesvis för befordrande av baljväxtodlingen som bidrag till understöd för forskning och upplysningsverksamhet.

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond

– lämnar bidrag till hydrotekniska försök och undersökningar på jordbruksområdet samt till publicerande av skrifter i dithörande ämnen, men kan även användas till andra ändamål.

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond

– lämnar bidrag till befordrande av luzernodlingen i landet och främst i dess mellersta delar, samt för forskning beträffande husdjurens utfordring och vård.

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond

– främjar vetenskaplig undervisning och forskning.

Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond

– delar ut resestipendium till person som utexaminerats från Ultuna/Alnarp (SLU) och som genom utmärkta teoretiska betyg och särdeles god praktisk fallenhet och någon yrkeserfarenhet förefaller akademien förtjänt av det.

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond

– främjar och stimulerar intresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel i Sydsverige. Stipendier delas ut årligen till unga män, som i utbildningssyfte önskar studera skogsskötsel som kan vara till nytta för sydsvenska förhållanden.

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond

– främjar skogsvetenskaplig forskning, som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands län och som i andra hand berör övriga Sverige.

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond

– främjar forskning och utbildning till gagnande av svensk lantbruksnäring.

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond

– lämnar bidrag till person, företag och/eller institution för befordran av svenska jordbrukets utveckling och förkovran.

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

– främjar internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden.

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond

– delar ut resestipendium till en svensk forskare – företrädesvis graduerad – som bedriver forskning rörande husdjurens fruktsamhetsproblem. Undantagsvis delas stipendium ut till två sökande. Resan ska gå till en eller flera utländska vetenskapliga institutioner, där stipendiaten ska bedriva forskning eller studier inom nämnda ämnesområde.

Stiftelsen S.O. Berg och Fajer Fajersons fond

– främjar svensk växtodling.

→ Mer om hur man ansöker.

Obs! Ansökan måste vara inne före kl 17.00 den 15 september! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem.

Frågor/problem med ansökan?

Kontakta Keiko Blesserholt, tel 08-54 54 77 13.

OBS! Den 15 september är en söndag och akademiens kansli är inte bemannat under helgen. Ställ dina frågor senast under arbetsveckan före den 15 september.

 


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…