Forskning inom hållbart vattenbruk

KSLA utlyser 630 000 kronor

till forskning inom hållbart vattenbruk

Ansök senast 15 september!

Syfte och inriktning

Syftet med utlysningen är att ge möjligheter till att finna nya former att utveckla ett långsiktigt ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt hållbart vattenbruk. Forskningen kan omfatta både vatten och landbaserade system, och alla typer av vattenlevande djur och växter som kan bidra till att förse befolkningen med råvaror till hälsosam föda. Yngre forskare prioriteras, och medel kan utgå till doktorander eller post-docs, samt utlandsresor och forskningssamarbeten inom området.

 • Följande områden är prioriterade utan inbördes ordning:
 • Avelsprogram för fisk.
 • Fiskhälsa och välfärd.
 • Hållbara system för odling av vattenlevande organismer.
 • Foderutveckling, klimatsmarta foder som inte konkurrerar med mat till människor.
 • Teknikutveckling för att skapa vattenbrukssystem. Samarbeten med Norge och andra länder som leder utvecklingen inom området.
 • Utveckling av vattenbrukssystem kopplade till vattenreningstekniker.
 • Socioekonomisk forskning på utvecklingen av ett hållbart vattenbruk.

Kriterier vid bedömning av ansökningar

Medlen avser stöd till doktorandstudier eller post-dok i Sverige eller utomlands.

Följande kriterier beaktas vid bedömning av ansökan:

 • Relevans i relation till ovan nämnda inriktningar.
 • Hypotes, syfte och mål.
 • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
 • Material och metoder.
 • Kompetens.
 • Specificerad budget inkl information om eventuell annan anslagsgivare.
 • Kommunikation till det omgivande samhället.

Anslag till anskaffning av dyr utrustning beviljas ej medan förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Ej heller kan medel till vetenskaplig publicering (examensarbete, lic- eller doktors-avhandling, artiklar) beviljas. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som ansökts hos KSLA.

Ansökan

Ansökan görs via länk som finns här →. När du registrerat ditt konto och loggat in kan du skriva in dina uppgifter samt bifoga pdf:r.
Ansökan måste vara akademien tillhanda senast den 15 september 2020.
För frågor kontakta Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se.

KSLA:s stiftelser finansierar utlysningen

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom de gröna näringarna.

För att på bästa sätt bidra till utvecklingen inom området har KSLA beslutat göra en samlad utlysning inom vattenbruk som omfattar tillgängliga medel från nedanstående stiftelser.

 • Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond – 300 000 kr.
 • Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond – 300 000 kr.
 • Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond – 30 000 kr.

VAT2020

***********************************

Utlysning VAT2020