Forskning: landsbygd med fokus på bebyggelse

KSLA utlyser 1,3 miljoner kronor

till forskning inom landsbygdens materiella värden, utveckling och potentialer med fokus på bebyggelse

Ansök senast 15 september!

Syfte och inriktning

Syftet med utlysningen är att ge ekonomiskt stöd till forskning inom temat landsbygdens materiella värden, utveckling och potentialer med inriktning mot agrar bebyggelse i ett brett perspektiv och gärna med inslag av lärande utomlands. Utlysningen avser stöd till doktorandstudier eller post-dok i Sverige eller utomlands.

Inriktningen på utlysningen är enligt följande utan inbördes ordning:

 • Forskning eller utveckling med inriktning mot landsbygdens agrara bebyggelse innefattande bland annat utvecklande av lantbruksbyggnader avseende nya tekniska lösningar som tillgodoser ett hållbart och lönsamt företagande.
 • Forskning eller utveckling med inriktning mot landsbygdens agrara bebyggelsemiljöer i ett brett historiskt och socialt perspektiv innefattande bland annat kulturarv och kulturmiljövård i avseende till hållbarhet.

Kriterier vid bedömning av ansökningar

Följande kriterier beaktas vid bedömning av ansökan:

 • Relevans i relation till ovan nämnda inriktningar.
 • Hypotes, syfte och mål.
 • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
 • Material och metoder.
 • Kompetens.
 • Specificerad budget inkl information om eventuell annan anslagsgivare.
 • Kommunikation till det omgivande samhället.

Anslag till anskaffning av dyr utrustning beviljas ej medan förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Ej heller kan medel till vetenskaplig publicering (examensarbete, lic- eller doktorsavhandling, artiklar) beviljas. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som ansökts hos KSLA.

Ansökan

Ansökan görs via länk som finns här →.
När du registrerat ditt konto och loggat in kan du skriva in dina uppgifter samt bifoga pdf:r.
Ansökan måste vara akademien tillhanda senast den 15 september 2020.
För frågor kontakta Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se.

KSLA:s stiftelser finansierar utlysningen

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom de gröna näringarna. Några av de stiftelser som KSLA förvaltar inriktar sig mot landsbygdens materiella värden, utveckling och potentialer.

För att på bästa sätt bidra till utvecklingen inom området har KSLA beslutat göra en samlad utlysning som omfattar nedanstående stiftelser:

 • Stiftelsen Axel Melanders fond – 235 000 kr.
 • Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond – 70 000 kr.
 • Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds fond – 210 000 kr.
 • Stiftelsen Hem i Sverige-fonden – 710 000 kr.
 • Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering – 45 000 kr.
 • Stiftelsen Marie-Josephine Guillaumes fond – 50 000 kr.

 

BYG2020

*****************

Utlysning BYG2020