Rese-, projekt och publiceringsbidrag

Medel delas ut som resebidrag, till projekt och som publiceringsbidrag.

KSLA förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn.

Medlen delas ut i form av forskningsanslag och stipendier/resestipendier.

Ett antal av dessa stiftelser är öppna för ansökningar t o m 15 september 2020.

Ändamål

Resebidrag, företrädesvis till yngre forskare*, max 25 000 kr
Vid bedömningen beaktas bl a följande: Sektorsrelevans, mål och sökandes kompetens i förhållande till målet samt hur kunskap/erfarenheter kan kommuniceras och användas. Vid medverkan i konferens o d är muntlig presentation alt posterpresentation ett villkor.

Projekt, företrädesvis till yngre forskare*, max 200 000 kr
Vid bedömningen beaktas bl a följande: Sektorsrelevans, ämnesområde, mål, teori, hypotes, nyhetsvärde, tvärvetenskaplighet, hur resultatet kan kommuniceras till målgrupperna. Bidrag till utrustning beviljas normalt inte; inte heller som en del av omfattande forskningsprojekt. Endast ettårsanslag beviljas. Relevans i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom den gröna sektorn erfordras. Innovativa studier som kan leda till större forskningsprojekt vid forskningsråd etc. är intressanta.

Publiceringsbidrag, företrädesvis till yngre forskare*, max 25 000 kr
Vid bedömningen beaktas bl a följande: Sektorsrelevans, ämnesområde och form för publicering.

*) Definition av yngre forskare: högst 7 år efter disputation

Ansökning

Stiftelserna nedan är öppna för ansökningar, som måste vara KSLA tillhanda senast den 15 september 2020. Bidrag kan sökas av såväl akademiker som praktiker inom jord, skog, trädgård, vatten och miljö. Inom parentes står årets disponibla medel för respektive stiftelse.

Ansökan görs via länk på denna plats →. Registrera ditt konto där och logga in för att kunna skriva in dina uppgifter och lämna bilagor i elektronisk form.

Stiftelser

Stiftelserna nedan är öppna för ansökningar, som måste vara KSLA tillhanda senast den 15 september 2020. Bidrag kan sökas av såväl akademiker som praktiker inom jord, skog, trädgård, vatten och miljö. Inom parentes står årets disponibla medel för respektive stiftelse.

Stiftelsen Adolf Dahls fond
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till jordbrukets förkovran, företrädesvis för befordrande av baljväxtodlingen som bidrag till understöd för forskning och upplysningsverksamhet. (400 000 kr)

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till befordrande av luzernodlingen i landet och främst i dess mellersta delar samt för forskning beträffande husdjurens utfordring och vård. (200 000 kr)

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning. (700 000 kr)

Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond
Stiftelsens ändamål är att utdela resestipendium till person som utexaminerats från Ultuna/Alnarp (SLU) och som genom utmärkta betyg å teoretisk bildning i förening med särdeles god praktisk fallenhet och någon erfarenhet i sitt yrke synes akademien mest förtjänt därav. (130 000 kr)

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond
Stiftelsens ändamål är att främja skogsvetenskaplig forskning, som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands län och som i andra hand berör övriga Sverige. (500 000 kr)

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond
Stiftelsens ändamål är att främja internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden. (161 000 kr)

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond
Stiftelsen har till ändamål att utdela resestipendium till en svensk forskare – företrädesvis graduerad – som bedriver forskning rörande husdjurens fruktsamhetsproblem. Undantagsvis må stipendium utdelas till två sökande. Resan skall företagas till en eller flera utländska vetenskapliga institutioner, där stipendiaten skall bedriva forskning eller studier inom nämnda ämnesområde. (112 000 kr)

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond
Stiftelsens ändamål är att främja och stimulera intresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel i Sydsverige. Stipendier utdelas årligen till unga män, som önskar i utbildningssyfte, studera skogsskötsel, som kan vara till nytta för sydsvenska förhållanden. (90 000 kr)

Stiftelsen Ulf och Greta Renbergs fond
Avkastningen används till kvalificerad, oftast forskningsbaserad, framtidsinriktad initiativverksamhet inom akademiens verksamhetsområde, med företräde för arbete med ett brett landsbygdsperspektiv. Med framtidsinriktad initiativverksamhet avses kvalificerad och nyorienterande kunskapsutveckling inom områden som akademien finner viktiga att forskning och utvecklingsarbete startas/förstärks inom, för vidare utveckling av ”jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet till samhällets gagn” (så som föreskrivs i akademiens ändamålsparagraf). Med brett landsbygdsperspektiv avses all kunskapsbyggnad om utveckling av förhållanden i bygder utanför de egentliga större tätorterna – inklusive relationerna till dessa tätorter – som kan främja bevarandet av en ekonomisk, socialt, naturskyddande och estetiskt tilltalande livsmiljö för de till jord- och skogsbrukets traditionella och nya produktioner knutna människorna och företagen. (500 000 kr)

Mer om hur man ansöker →

Obs! Ansökan måste vara inne senast den 15 september! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem.

Frågor/problem med ansökan?

Kontakta Keiko Blesserholt, tel 08-54 54 77 13.

 

GFS2020

*****************

 

Utlysning GFS2020