C.F. Lundström 15 januari

C. F. Lundströms stiftelse lämnar bidrag  för främjande av 1) vetenskaplig forskning, och av 2) sociala ändamål; bidrag till institutioner för vård och uppfostran av barn, för upplysning i nykterhetsfrågor m m. Bidrag lämnas till svenska medborgare.

C. F. Lundströms stiftelse är en fristående stiftelse som KSLA administrerar.

Mer om Carl Frans Lundström, 1823–1917.

Carl Frans Lundström

Information om redovisning av anslag finns längst ned på sidan.

Vetenskaplig forskning

Stiftelsen lämnar bidrag

  • för att främja vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar.

Endast forskningsanslag och publiceringsbidrag beviljas, inte resebidrag.

Sociala ändamål

Stiftelsen lämnar bidrag

  • till institutioner för vård och uppfostran av barn samt för utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag.
  • för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning.

Bidrag för sociala ändamål till kan ges till organisationer, föreningar eller motsvarande – inte till privatpersoner. Stiftelsen delar inte ut bidrag för att tillgodose enskilda behov, t ex stöd till personer i ekonomiskt trångmål.

Obs! Föreningar som ansöker om bidrag måste bifoga ett registreringsbevis som inte är äldre än ett år!

Studiestipendier, bidrag till klassresor eller bidrag till studier utomlands delas inte ut. Inte heller bidrag för deltagande i konferenser, symposier eller kortare utbildningskurser eller till medicinsk forskning.
Bidrag delas inte ut för löpande kostnader, d v s där bidraget endast syftar till att för viss period täcka en återkommande kostnad.

Ansökan

Ansökningsförfarandet är webbaserat och hanteras av KSLA:s digitala system. För att söka anslag hos C.F. Lundströms stiftelse öppnar systemet 15 december och sista ansökningsdag är 15 januari. Besked kommer mars/april.

→ Klicka här för att komma till sidan för att skapa konto/ansöka.

Välj vilket ändamål du ansöker om bidrag för – Vetenskaplig forskning eller Sociala ändamål.

När din ansökan är ifylld i ansökningssystemet skriver du ut en blankett enligt anvisningarna. Den ska du skriva under och skicka till KSLA så den är KSLA tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdag.

Ansökan för vetenskaplig forskning måste undertecknas av sökande och handledare/närmaste chef.
Till ansökan för sociala ändamål måste bifogas ett registreringsbevis.
I annat fall betraktas ansökan som ofullständig.

Fyll i ansökan

1. Kontaktuppgifter
För projektet ska anges en sökande som är huvudman för projektet och ansvarig för att slutrapport och ekonomisk redovisning lämnas till KSLA. Ange i första hand arbetsplatsens adress.
Även för ansökan för sociala ändamål måste anges en fysisk person som sökande. Om föreningen, organisationen eller motsvarande står som sökande betraktas ansökan som ogiltig.

2. Projektinformation
Typ av projekt ska anges samt projektets start och sluttid. Projekttiteln ska vara kort och koncis. Det är viktigt att sökande utnyttjar detta utrymme för att ge en klar och koncis, men kortfattad, sammanfattning av ansökans vetenskapliga program.

Sammanfattningen får inte vara längre än att den ryms på tillgängligt utrymme och ska innehålla mål, en beskrivning av materiel och metoder samt redovisning av förväntat resultat och tänkta publikationer etc. Enbart hänvisning till bilaga godtas inte. Ett utförligare forskningsprogram, t ex, kan lämnas i bilaga.

3. Övriga projektmedlemmar

4. Budget – personalkostnader

5. Budget – övriga kostnader

I kostnadskalkylen ska sökt belopp specificeras.

6. Budgetkommentarer

7. Andra bidragskällor

8. Bilagor

Till ansökan bifogas kostnadsplan som omfattar hela projektet och inte bara den del till vilken bidrag söks. Sökande ska även ange vilka bidrag som erhållits från eller söks hos annan anslagsgivare.
Bilaga ska vara i pdf-format och maximal storlek är 2 MB. Upp till två bilagor accepteras i systemet.
Till ansökan från föreningar bifogas registreringsbevis som inte är äldre än ett år.

Skicka

Ansökan skickas elektroniskt. Tryck på knappen ”Sänd”. När ansökan är inskickad och registrerad i systemet, skickas bekräftelse per e-post:

—–Original Message—–
From: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien [mailto:noreply@ansokan3d.se]
Sent: 10 January 2019 00:00
To: XXXX YYYY
Subject: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Din ansökan CFS20xx-0000 är nu inskickad.
Your application CFS20xx-0000 has been submitted.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806
113 86 Stockholm
www.ksla.se
——————————-

Obs! Dessutom behöver du skriva ut en sida för underskrift ”Utskrift för underskrift”. Sidan ska i förekommande fall skrivas under av huvudsökanden samt närmaste chef, prefekt eller motsvarande och skickas in via brev till C.F. Lundströms stiftelse, c/o KSLA, Box 6806, 113 86 Stockholm.

Anslag, slutrapport & arkivering

Se bifogade kontraktsvillkor här nedan.

Upplysningar: Keiko Blesserholt, 08-54 54 77 13

Kontraktsvillkor