SLO-fonden, ekonomiskt stöd till doktorand


SLO-fonden, ekonomiskt stöd till doktorand Klicka för mer information

Stiftelsen SLO-fondens ändamål är att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jordbrukets och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön.

SLO-fondens nämnd har beslutat att lämna ekonomiskt stöd till en doktorand enligt ändamålen ovan. I denna utlysning kommer arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom jordbruket att prioriteras.

Skäl till utlysning av ekonomiskt stöd till doktorand

Lantbrukssektorn genomgår för närvarande en betydande strukturrationalisering. År 2016 uppgick antal jordbruksföretag till ca 63 000 och bland dessa är endast ett begränsat antal heltidsföretag. År 2013 uppgick heltidsföretagen till endast ca 16 000 företag (SJV, 2014).

De specialiserade heltidsföretagen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling oavsett om företagen huvudsakligen inriktar sin verksamhet mot animalieproduktion, trädgård eller växtodling. Sektorn präglas emellertid av förhållandevis svag lönsamhet (SOU 2014:38). Detta innebär i sin tur att resurseffektiva och kvalitetsinriktade produktionssystem är av största vikt för att kunna förbättra lönsamheten på enskilda företag. Det föreligger också forsknings- och utvecklingsbehov vad gäller möjligheten att finna nya tilllämpningar av existerande teknologier i syfte att utveckla och förbättra lönsamheten i en hållbar animalie- och växtproduktion i svenskt lantbruk. Andra viktiga aspekter är hur den nya tekniken påverkar arbetsförhållanden för företagare och medarbetare samt hur ny teknologi bör introduceras i syfte att till fullo utnyttja dess potential. Ytterligare en viktig aspekt förutom effekter av interaktion mellan maskin och människa är om den ekonomiska nyttan av ny teknologi överstiger kostnaden.

Vilka kan söka?

Sökande vid institution där forskarutbildningen kommer att genomföras ges nu möjlighet att lämna in precisering av innehållet och utformningen av tjänsten.
SLO-fonden förbehåller sig rätten att anpassa tjänstens ämnesinnehåll till fondens prioriteringar.

Ansökan

Till anvisningar för ansökan →
Ansökan görs elektroniskt. Det sökta stödet anvisas som pilotprojekt i ansökningsblanketten.

Ansökningstiden för 2018 har gått ut.

Besked

meddelas vecka 25, 2018.

Frågor

Frågor om utlysningens sakinnehåll besvaras av Hans Andersson, ordförande SLO-nämnden, telefon: 018-67 35 05, e-post: hans.andersson@slu.se

Frågor om den elektroniska ansökan besvaras av Keiko Blesserholt, handläggare KSLA, telefon: 08-5454 7713, e-post: keiko.blesserholt@ksla.se


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och…