Utbyten med utländska forskare & organisationer, UFK

Funding for exchanges with foreign researchers and research organisations (UFK) – in English and application form below.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien erbjuder möjlighet att söka bidrag till utbytet med utländska forskare och forskarorganisationer inom KSLA:s verksamhetsområden; jord- och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Utbytet kan ske med länder i Central- och Östeuropa, utvecklingsländer och NIC-länder  (Newly Industrialized Countries*). Syftet är att stimulera till vetenskapligt utbyte av kortvarig karaktär, någon till några veckors utbyte.
Programmet förkortas UFK (utländska forskar-/forskarorganisationskontakter). Näringsdepartementet beslutar årligen om medel till detta utbyte.

Medlen kan disponeras för:

  • resor för forskningsändamål,
  • forskares och andra experters omkostnader för föreläsningar, konsultation och deltagande i möten,
  • arrangerande av gemensamma övningar, t.ex. symposier, konferenser, och rundabordssamtal,
  • vetenskapligt och praktiskt kunskapsutbyte,
  • studieresor och exkursioner.

Medel kan sökas löpande under året som bidrag till att täcka kostnader för resor, uppehälle, planering och genomförande av utbytet. Kostnaderna måste ha uppkommit inom innevarande kalenderår.

Utbetalning sker efter det att reserapport och ekonomisk redovisning inkommit till akademien, senast två månader efter avslutad resa, dock senast den 15 januari påföljande år.

Ansökan (blankett nedan) ställs till:
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806
113 86 STOCKHOLM

eller via e-post till akademien@ksla.se.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på kansliet:
Skogsbruk: Birgitta Naumburg, tel. 08-54 54 77 07, e-post: birgitta.naumburg@ksla.se
Jordbruk: Magnus Stark, tel. 08-5454 77 24, e-post: magnus.stark@ksla.se

*) Sydafrika, Mexiko, Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Thailand, Turkiet.

 

Funding for exchanges with foreign researchers and research organisations (UFK)

The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) offers the opportunity to apply for grants for exchanges with foreign scholars and organisations within KSLA’s fields of activity; agriculture, forestry and related activities. Eligible for exchanges are countries in Central and Eastern Europe, developing countries and NIC countries (Newly Industrialized Countries*). The aim is to stimulate scientific and practical exchanges of short duration, i.e. one to a few weeks.
The program title is abbreviated UFK.
The Swedish Ministry for Enterprise and Innovation annually decides on funding for this exchange.

The funds can be utilised for:

  • travel for research purposes;
  • researchers’ and other experts’ expenditures for lectures, consultation and participation in meetings,
  • organisation of joint activities, e.g. symposia, seminars, and roundtables,
  • scientific and practical knowledge exchange;
  • field trips and excursions.

Grants can be applied for throughout the year to cover travel, living costs, planning and execution of the exchange. The application must be done before the exchange starts and expenses must be incurred within the current calendar year.

Payment is made after the travel report and the financial report have been submitted to the Academy, within two months after finishing the exchange, however, not later than 15 January the following year.

Application should be made on form below and be sent to:
The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry
P.O. Box 6806
SE-113 86 STOCKHOLM
SWEDEN

or by e-mail to akademien@ksla.se.

If you have any questions, please contact us at the KSLA office:
Forestry: Birgitta Naumburg, phone +46-8-54 54 77 07, e-mail: birgitta.naumburg@ksla.se
Agriculture: Magnus Stark, phone +46-8-5454 77 24, e-mail: magnus.stark@ksla.se

*) South Africa, Mexico, Brazil, China, India, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, Turkey.

Ansökningsblankett/application form