Events this month Remisser

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och vd efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet. Regeringskansliets remissarbete – hur och varför


Synpunkter på EU:s Draft Act Sustainable finance

EU:s förslag till Sustainable finance KSLA har lämnat synpunkter på EU:s Draft Act Sustainable finance...

Läs mer

KSLA:s svar rörande EU Forest Strategy Roadmap

KSLA har lämnat följande synpunkter på EU-kommissionens Road Map: Skogen, skogsbruket och skogens värdekedjor kan...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens kemikaliekontroll, SOU 2019:45, M2020/00226/Ke

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ser positivt på utredningen om ett förbättrat regelverk avseende hantering...

Sökord: jordbruk | Miljö

Läs mer

Remissvar: Ändringar i högskolelagen för att främja akademisk frihet

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Promemorian U2020/03053/UH Ändringar i högskolelagen för att främja den...

Sökord: utbildning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Hållbar slamhantering SOU 2020:03

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över miljödepartementets betänkande Hållbar slamhantering (SOU 2020:03, M2020/00078/Ke). Sammanfattning...

Sökord: lantbruk | Miljö | slam

Läs mer

2020-01-17 Remissvar EUs dir otillborliga handelsmet

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Näringsdepartementets promemoria Genomförande av EU:s direktiv om...

Sökord: handel | jordbruk | livsmedel

Läs mer

KSLA Remissvar Sveriges miljoovervakning

Yttrande över betänkandet Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU...

Läs mer

KSLA Remissvar Avsättning vildsvinskött Dnr 2018-02334

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har fått möjlighet att yttra sig över Livsmedelsverkets (SLV) redovisning av...

Sökord: jakt | livsmedel | vilt

Läs mer

KSLAs inspel Forskningspolitiken

Den 29 oktober träffade preses Lisa Sennerby Forsse, vice preses Björn Sundell, akademiens sekreterare och...

Läs mer

2019-08-22 KSLA Remissvar Livsmedel Formas Dnr 2019-02159

KSLA har fått möjlighet att besvara Formas remiss om den strategiska forskningsagendan för livsmedel, Dnr...

Sökord: forskning | livsmedel

Läs mer
VISA FLER