Remissvar

KSLA:s remissvar till departement och myndigheter färdigställs och undertecknas av preses och VD efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet.


Remisser

Yttrande över betänkandet Framtidens kemikaliekontroll, SOU 2019:45, M2020/00226/Ke

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ser positivt på utredningen om ett förbättrat regelverk avseende hantering...

Sökord: jordbruk | Miljö

Läs mer

Remissvar: Ändringar i högskolelagen för att främja akademisk frihet

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Promemorian U2020/03053/UH Ändringar i högskolelagen för att främja den...

Sökord: utbildning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Hållbar slamhantering SOU 2020:03

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över miljödepartementets betänkande Hållbar slamhantering (SOU 2020:03, M2020/00078/Ke). Sammanfattning...

Sökord: lantbruk | Miljö | slam

Läs mer

2020-01-17 Remissvar EUs dir otillborliga handelsmet

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Näringsdepartementets promemoria Genomförande av EU:s direktiv om...

Sökord: handel | jordbruk | livsmedel

Läs mer

KSLA Remissvar Sveriges miljoovervakning

Yttrande över betänkandet Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU...

Läs mer

KSLA Remissvar Avsättning vildsvinskött Dnr 2018-02334

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har fått möjlighet att yttra sig över Livsmedelsverkets (SLV) redovisning av...

Sökord: jakt | livsmedel | vilt

Läs mer

KSLAs inspel Forskningspolitiken

Den 29 oktober träffade preses Lisa Sennerby Forsse, vice preses Björn Sundell, akademiens sekreterare och...

Läs mer

2019-08-22 KSLA Remissvar Livsmedel Formas Dnr 2019-02159

KSLA har fått möjlighet att besvara Formas remiss om den strategiska forskningsagendan för livsmedel, Dnr...

Sökord: forskning | livsmedel

Läs mer

KSLA remissvar Skogsbränderna 2018

KSLA anser att utredningen på ett förtjänstfullt sätt har genomfört sitt uppdrag. Akademien stödjer i...

Läs mer

KSLA remissvar Skogsskötsel med nya möjligheter

KSLA har beretts tillfälle att till Skogsstyrelsen lämna synpunkter på rapporten Skogsskötsel med nya möjligheter En...

Sökord: remiss | Skog | skogsbruk

Läs mer
VISA FLER